Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Mål C‑306/04

Compaq Computer International Corporation

mot

Inspecteur der Belastingdienst –Douanedistrict Arnhem

(begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te Amsterdam)

”Tullvärde — Bärbara datorer med operativsystem”

Förslag till avgörande av generaladvokat C. Stix-Hackl föredraget den 26 januari 2006  

Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 november 2006  

Sammanfattning av domen

Gemensamma tulltaxan – Tullvärde – Transaktionsvärde – Bestämmande

(Rådets förordning nr 2913/92, artikel 32.1)

Vid import av datorer i vilka säljaren har installerat mjukvara i vilken ingår ett eller flera operativsystem som köpare utan kostnad har ställt till dennes förfogande skall, enligt artikel 32.1 b eller c i förordning nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, vid fastställandet av dessa datorers tullvärde mjukvarans värde läggas till datorernas transaktionsvärde, om detta inte har inkluderats i det pris som verkligen har betalats eller som skall betalas för nämnda datorer.

Detta gäller även då nationella myndigheter, i enlighet med gemenskapsrätten, godtar priset vid ett annat köp än det som gjorts av köparen i gemenskapen som transaktionsvärde. I ett sådant fall skall med ”köpare”, i den mening som avses i den ovan nämnda artikeln, menas den köpare som har genomfört det andra köpet.

(se punkterna 37och-38 samt domslutet)DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 16 november 2006 (*)

”Tullvärde – Bärbara datorer med operativsystem”

I mål C-306/04,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Gerechtshof te Amsterdam (Nederländerna), genom beslut av den 13 juli 2004, som inkom till domstolen den 19 juli 2004, i målet

Compaq Computer International Corporation

mot

Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna E. Juhász, K. Schiemann, M. Ilešič och E. Levits (referent),

generaladvokat: C. Stix-Hackl,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 22 september 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

–       Compaq Computer International Corporation, genom R. Tusveld och G. van Slooten, belastingadviseurs,

–       Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster och D.J.M. de Grave, båda i egenskap av ombud,

–       Tysklands regering, genom C.‑D. Quassowski, i egenskap av ombud,

–       Spaniens regering, genom M. Muñoz Pérez, i egenskap av ombud,

–       Förenade kungarikets regering, genom M. Bethell, i egenskap av ombud, biträdd av P. Harris, barrister,

–       Europeiska gemenskapernas kommission, genom X. Lewis, i egenskap av ombud, biträdd av F. Tuytschaever, advocaat,

och efter att den 26 januari 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1       Begäran om förhandsavgörande, som framställts av Gerechtshof te Amsterdam, douanekamer (överrätten i Amsterdam, avdelningen för tullfrågor) avser tolkningen av artikel 32.1 b i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4) (nedan kallad tullkodexen).

2       Begäran har framställts i ett mål mellan Compaq Computer International Corporation (nedan kallat CCIC) och Inspecteur van de Belastingdienst – Douanedistrict Arnhem (chef för tullområdet Arnhem, nedan kallad tullmyndigheten), med anledning av tullvärdet av bärbara datorer som övergått i fri omsättning i gemenskapen mellan den 1 januari 1995 och den 31 december 1997.

 Tillämpliga bestämmelser

3       Artikel 29.1 i tullkodexen har följande lydelse:

”Tullvärdet på importerade varor skall vara transaktionsvärdet, det vill säga det pris som faktiskt betalats eller skall betalas för varorna när de säljs för export till gemenskapens tullområde, om nödvändigt justerat enligt artiklarna 32 och 33 under förutsättning

d) att köparen och säljaren inte är närstående eller, om köparen och säljaren är närstående, att transaktionsvärdet är godtagbart för tulländamål enligt punkt 2.”

4       I enlighet med artikel 29.2 kan transaktionsvärdet godtas vid en försäljning mellan närstående företag så länge inte banden mellan de berörda företagen har påverkat priset, om detta värde ligger mycket nära marknadsvärdet vid samma eller ungefär samma tidpunkt, för identiska eller liknande varor.

5       Artikel 32.1 i nämnda kodex har följande lydelse:

”Vid fastställandet av tullvärdet enligt artikel 29 skall följande läggas till det pris som faktiskt har betalats eller skall betalas för de importerade varorna:

b)      Värdet av följande varor och tjänster, fördelat på vederbörligt sätt, om de tillhandahållits direkt eller indirekt av köparen utan kostnad eller till nedsatt pris för användning i samband med framställning och försäljning för export av de importerade varorna, i den utsträckning detta värde inte ingår i det pris som faktiskt har betalats eller skall betalas:

i)      Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna.

ii)      Verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som använts vid framställningen av de importerade varorna.

iii)      Material som förbrukats vid framställningen av de importerade varorna.

iv)      Konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts utanför gemenskapen och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna.

c)      Royalties och licensavgifter som avser de varor som värderas och som köparen skall betala, antingen direkt eller indirekt, som ett villkor för försäljningen av de varor som värderas, i den mån dessa royalties och licensavgifter inte ingår i det pris som faktiskt har betalats eller skall betalas.

….”

6       I artikel 32.3 föreskrivs att ”[v]id fastställande av tullvärdet skall inga andra tillägg göras till det pris som faktiskt har betalats eller skall betalas än de som föreskrivs i denna artikel”.

7       I artikel 34 i tullkodexen föreskrivs följande:

”Särskilda regler får fastställas enligt kommittéförfarandet [i tullkodexen] för att fastställa tullvärdet på datamedier som skall användas i utrustning för databehandling och som innehåller data eller instruktioner.”

8       I artikel 147 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning nr 2913/92 (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1762/95 av den 19 juli 1995 (EGT L 171, s. 8) (nedan kallad tillämpningsförordningen) föreskrivs följande:

”1. Vid tillämpning av artikel 29 i [tull]kodexen skall det faktum att de varor som skall säljas deklareras för fri omsättning anses som ett tillräckligt tecken på att de har sålts för export till gemenskapens tullområde. Vid flera på varandra följande försäljningar som sker före värderingen, skall detta gälla endast i fråga om den sista försäljning som ledde till varornas införsel till gemenskapens tullområde eller en försäljning som ägde rum på gemenskapens tullområde före övergången till fri omsättning.

Vid uppgivandet av ett pris som avser en försäljning som ägde rum före den sista försäljning på grundval av vilken varorna infördes till gemenskapens tullområde, skall det till tullmyndigheternas belåtenhet intygas att syftet med denna försäljning av varorna var export till detta tullområde.

Bestämmelserna i artikel 178–181a är tillämpliga.

3. Köparen behöver inte uppfylla några andra villkor än att vara en part i köpekontraktet.”

9       I artikel 167 i tillämpningsförordningen preciseras följande:

”1. Utan hinder av artik[larna] 29–33 i [tull]kodexen skall, vid fastställandet av tullvärdet av importerade datamedier som innehåller data eller instruktioner för användning i databehandlingsutrustning, endast kostnaden eller värdet av själva datamediet tas med i beräkningen. Tullvärdet av importerade datamedia som innehåller data eller instruktioner skall därför inte inbegripa kostnaden eller värdet av datauppgifterna eller instruktionerna, under förutsättning att denna kostnad eller detta värde kan särskiljas från kostnaderna eller värdet av datamediet i fråga.

2. I denna artikel avses med

a) uttrycket ”datamedium”: inte integrerade kretsar, halvledare eller liknande anordningar eller artiklar som innehåller sådana kretsar eller anordningar,

….”

10     I artiklarna 178–181 i tillämpningsförordningen preciseras, bland annat, den information och de dokument som skall lämnas till tullmyndigheterna i syfte att kontrollera det deklarerade tullvärdet.

 Omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

11     CCIC, bildat enligt nederländsk rätt, är ett dotterbolag till Compaq Computer Corporation (nedan kallat CCC), ett bolag etablerat i Förenta staterna. CCIC säljer utrustning för databehandling av märket Compaq i Europa och har i detta syfte ett distributionscentrum i Nederländerna.

12     I enlighet med ett kontrakt mellan CCC och Microsoft Corporation (nedan kallat Microsoft), kan datorer av märket Compaq förses med operativsystemen MS‑Dos och MS Windows (nedan kallade de berörda operativsystemen) och säljas tillsammans med dessa, under förutsättning att Microsoft erhåller ett belopp på 31 USD för varje dator som utrustats med de nämnda operativsystemen.

13     CCC köpte in bärbara datorer från två taiwanesiska datortillverkare. I samband med denna försäljning avtalades att de berörda operativsystemen skulle vara installerade på datorernas hårddisk vid leverans. CCC ställde i detta syfte kostnadsfritt mjukvaran till tillverkarnas förfogande och denna installerades på de nämnda datorerna.

14     CCC sålde därefter de bärbara datorerna till CCIC. Datorerna transporterades fritt ombord (FOB) från Taiwan till Nederländerna. I samband med importen deklarerade CCIC dessa datorer för övergång till fri omsättning. Deras tullvärde fastställdes enligt artikel 29 i tullkodexen på grundval av det försäljningspris som avtalats mellan de taiwanesiska tillverkarna och CCC. Detta pris inkluderade inte värdet av de berörda operativsystemen.

15     År 1999 genomförde Landelijk Waardeteam van de Douane (den nationella tullvärderingsenheten) en revision hos CCIC, för att kontrollera riktigheten av det tullvärde som uppgetts för de berörda datorerna. Denna enhet ansåg att värdet av de berörda operativsystem som hade installerats på datorerna skulle ha inkluderats i tullvärdet. Till följd av nämnda undersökning höjde tullmyndigheten, med stöd av artikel 32.1 b i tullkodexen, tullvärdet för de bärbara datorerna med ett belopp motsvarande värdet av mjukvaran och ställde två krav till CCIC på betalning av belopp motsvarande 438 605,60 NLG och 2 194 982 NLG. Sistnämnda belopp minskades därefter till 353 168,60 NLG som extra tull för importen av de bärbara datorer som deklarerats för övergång till fri omsättning mellan den 1 januari 1995 och den 31 december 1997.

16     CCIC överklagade tullmyndighetens beslut att avslå företagets klagomål mot de nämnda kraven till Gerechtshof te Amsterdam. Inom ramen för detta förfarande hade Gerechtshof te Amsterdam att ta ställning till frågan huruvida tullmyndigheten vid fastställandet av tullvärdet hade fog för sitt beslut att med stöd av artikel 32.1 b i tullkodexen höja transaktionsvärdet av de bärbara datorerna med värdet av de operativsystem som var installerade på dessa datorer.

17     Efter att ha konstaterat att kriterierna för denna bestämmelses tillämpning var uppfyllda i målet vid den nationella domstolen ansåg denna emellertid att operativsystemen, såsom de som är i fråga i målet vid den domstolen, inte i egentlig mening omfattas av punkterna i–iii i den nämnda bestämmelsen. Emellertid, med beaktande av deras egenskaper och särskilt av den omständigheten att de är inkorporerade i de importerade bärbara datorerna, frågar sig den nationella domstolen om inte de nämnda systemens värde bör beaktas vid fastställandet av tullvärdet av dessa datorer med hänsyn till syftet med artikel 32.1 b i tullkodexen.

18     Mot denna bakgrund beslutade Gerechtshof te Amsterdam att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

”Skall vid import av datorer i vilka säljaren har installerat operativsystem värdet av den mjukvara som köparen kostnadsfritt har ställt till säljarens förfogande läggas till datorernas transaktionsvärde i enlighet med artikel 32.1 b i tullkodexen, om mjukvarans värde inte är inräknat i transaktionsvärdet?”

 Prövning av tolkningsfrågan

19     Det skall inledningsvis påminnas om att i enlighet med artikel 29.1 i tullkodexen är tullvärdet på importerade varor deras transaktionsvärde, det vill säga det pris som faktiskt betalats eller skall betalas för varorna när de säljs för export till gemenskapens tullområde, om nödvändigt justerat enligt de relevanta bestämmelserna i tullkodexen.

20     Såsom det följer av den nationella domstolens konstateranden har de datorer som är i fråga i målet vid nämnda domstol varit föremål för två på varandra följande transaktioner, den första mellan taiwanesiska producenter och CCC och den andra mellan CCC och CCIC.

21     Det följer av beslutet om hänskjutande att CCIC under tullförfarandet deklarerade transaktionsvärdet för den första försäljningen, i vilken CCC var köpare och de taiwanesiska producenterna säljare, såsom datorernas tullvärde.

22     Det är klarlagt att de nederländska tullmyndigheterna, vid fastställandet av tullvärdet enligt artikel 29 i tullkodexen, accepterade det transaktionsvärde som följde av kontraktet mellan taiwanesiska producenter och CCC som grund för värderingen och att denna bedömning inte har ifrågasatts vid den nationella domstolen. Under sådana omständigheter, och såsom följer av tolkningsfrågan själv, är frågan endast huruvida transaktionsvärdet skall justeras i enlighet med artikel 32.1 b i tullkodexen.

23     Medan alla regeringar som avgett yttranden vid domstolen anser att denna justering är nödvändig av olika skäl, har Europeiska gemenskapernas kommission, som anser att transaktionen mellan CCIC och CCC är av avgörande betydelse, gjort gällande att artikel 32.1 b i tullkodexen inte är tillämplig och att justeringen som föreskrivs i den bestämmelsen inte skall äga rum. CCIC har dragit samma slutsats men på andra grunder. Detta företag gör gällande att de berörda operativsystemen inte ingår i någon av de kategorier som uppräknas i artikel 32.1 b i nämnda kodex. Företaget anser att den bestämmelsen endast omfattar materiella föremål. De berörda operativsystemen omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna rörande tullvärdet av datamedium, det vill säga artikel 34 i tullkodexen och artikel 167 i tillämpningsförordningen.

24     CCIC:s argumentering och kommissionens ståndpunkt enligt vilka artikel 32.1 b i tullkodexen inte är tillämplig kan inte godtas.

25     Först följer det av artikel 167.2 a i tillämpningsförordningen, som avser tillämpningen av artikel 34 i tullkodexen, att varor som innehåller kretsar, halvledare eller liknande anordningar inte omfattas av tillämpningsområdet för nämnda artikel 167.

26     Det följer av den nationella domstolens konstateranden att artikel 34 i tullkodexen och artikel 167.1 i tillämpningsförordningen inte är tillämpliga i målet vid nämnda domstol. Enligt dessa konstateranden har de berörda operativsystemen, vilka utgör mjukvara, nämligen installerats på de importerade datorernas hårddisk, vilken är en av dessa datorers delar och inte i sig själv utgör den importerade produkten. Dessa datorer kan inte jämföras med enkla datamedium som möjliggör transport av dessa mjukvaror i den mån deras huvudfunktion utgörs av ordbehandling och de innehåller anordningar som enligt artikel 167.2 a i tillämpningsförordningen utesluter att de kvalificeras som datamedium.

27     Det skall därefter betonas att den prövning som domstolen skall vidta för att besvara den nationella domstolens fråga i enlighet med punkt 22 i förevarande dom inte omfattar fastställandet av transaktionsvärdet.

28     Enligt rubriken till den inledande meningen i artikel 29.1 i tullkodexen är transaktionsvärdet ett värde som har bestämts och ”om nödvändigt justerat[s] enligt artiklarna 32 och 33 …”. Med transaktionsvärde menas alltså ett värde som justeras så snart kriterierna för justering är uppfyllda. Om de administrativa och rättsliga myndigheterna i en medlemsstat har godtagit att transaktionsvärdet utgörs av priset vid en försäljning som föregick den försäljning som ägde rum omedelbart innan tullvärdet fastställdes, skall detta transaktionsvärde följaktligen, om nödvändigt, justeras.

29     Då ett försäljningspris, i syfte att fastställa tullvärdet, ersätter det pris som har tillämpats i det avtal som slutits av en köpare i gemenskapen, krävs det enligt bestämmelserna i fråga inte bara att detta pris beaktas, utan även den avtalsmässiga relationen i dess helhet. Detta innebär, i detta sammanhang, att vid tillämpning av artikel 32.1 b i tullkodexen menas med ”köpare” det företag som har slutit ett avtal enligt vilket försäljningspriset utgör transaktionsvärdet.

30     Vad gäller fastställandet av tullvärdet i förevarande fall, följer det av domstolens rättspraxis att gemenskapsbestämmelserna rörande tullvärderingen avser att upprätta ett rättvist, enhetligt och neutralt system som utesluter användning av godtyckliga eller fiktiva tullvärden (domstolens dom av den 6 juni 1990 i mål C‑11/89, Unifert, REG 1990, s. I‑2275, punkt 35, och av den 19 oktober 2000 i mål C‑15/99, Sommer, REG 2000, s. I‑8989, punkt 25). Av detta följer att tullvärdet skall återspegla det verkliga ekonomiska värdet av en importerad vara, och ta hänsyn till alla delar av denna vara som har ett ekonomiskt värde.

31     Domstolen har dessutom redan fastslagit att ett dataprogram är en immateriell, ekonomisk tillgång, vars inköpskostnad skall anses som en del av det erlagda priset eller det pris som skall erläggas för varorna när dataprogrammet har installerats i dessa (domstolens dom av den 18 april 1991 i mål C-79/89, Brown Boveri, REG 1991, s. I-1853, punkt 21).

32     De berörda operativsystemen utgör mjukvara som utan kostnad har ställts till de taiwanesiska producenternas förfogande av CCC, för att installeras på datorernas hårddisk då de tillverkas. Det är dessutom utrett att de mjukvaror som innehåller nämnda operativsystem har ett ekonomiskt värde på 31 USD som inte har inräknats i värdet av transaktionen mellan CCC och de taiwanesiska producenterna eller i värdet av transaktionen mellan CCC och CCIC.

33     Det skall därför konstateras att transaktionsvärdet under dessa omständigheter skall justeras.

34     Den spanska regeringen och Förenade kungarikets regering har anfört att den mjukvara som innehåller de berörda operativsystemen i egenskap av ”material, komponenter, delar och liknande artiklar” omfattas av punkt i i artikel 32.1 b i tullkodexen, medan den nederländska och den tyska regeringen anser att den i egenskap av ”konstruktionsarbete” omfattas av punkt iv i denna bestämmelse. Förenade kungarikets regering uppgav emellertid vid förhandlingen att den skulle kunna instämma med den sistnämnda klassificeringen.

35     En sådan klassificering har inte begärts av den nationella domstolen och är inte nödvändig för att avgöra målet vid nämnda domstol.

36     Det skall däremot konstateras att beroende av hur innehållet i avtalet mellan CCC och Microsoft kvalificeras, vilket skall göras av den nationella domstolen, kan artikel 32.1 c i tullkodexen bli tillämplig.

37     Mot bakgrund av det ovan anförda skall den ställda frågan besvaras så, att vid import av datorer i vilka säljaren har installerat mjukvara i vilken ingår ett eller flera operativsystem som köpare utan kostnad har ställt till dennes förfogande skall, enligt artikel 32.1 b eller c i tullkodexen, vid fastställandet av dessa datorers tullvärde mjukvarans värde läggas till datorernas transaktionsvärde, om detta inte har inkluderats i det pris som verkligen har betalats eller som skall betalas för nämnda datorer.

38     Detta gäller även då nationella myndigheter, i enlighet med gemenskapsrätten, godtar priset vid ett annat köp än det som gjorts av köparen i gemenskapen som transaktionsvärde. I ett sådant fall skall med ”köpare” i den mening som avses i artikel 32.1 b eller c i tullkodexen menas den köpare som har genomfört det andra köpet.

 Rättegångskostnader

39     Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Vid import av datorer i vilka säljaren har installerat mjukvara i vilken ingår ett eller flera operativsystem som köpare utan kostnad har ställt till dennes förfogande skall, enligt artikel 32.1 b eller c i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, vid fastställandet av dessa datorers tullvärde mjukvarans värde läggas till datorernas transaktionsvärde, om detta inte har inkluderats i det pris som verkligen har betalats eller som skall betalas för nämnda datorer.

Detta gäller även då nationella myndigheter, i enlighet med gemenskapsrätten, godtar priset vid ett annat köp än det som gjorts av köparen i gemenskapen som transaktionsvärde. I ett sådant fall skall med ”köpare” i den mening som avses i artikel 32.1 b eller c i förordning nr 2913/92 menas den köpare som har genomfört det andra köpet.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: nederländska.