Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förenade målen C-522/07 och C-65/08

Dinter GmbH

mot

Hauptzollamt Düsseldorf

och

Europol Frost-Food GmbH

mot

Hauptzollamt Krefeld

(begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf)

”Gemensamma tulltaxan – Förordning (EEG) nr 2658/87 – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Giltighet – Kompletterande anmärkning – Koncentrat av äppelsaft”

Sammanfattning av domen

Gemensamma tulltaxan – Tulltaxenummer – Förklarande anmärkningar till kombinerade nomenklaturen

(Rådets förordning nr 2658/87; kommissionens förordningar nr 1776/2001, nr 2031/2001 och nr 1810/2004)

Kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i bilaga I till förordning nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt förordningarna nr 1776/2001, nr 2031/2001 och nr 1810/2004, om ändring av bilaga I till förordning nr 2658/87, är inte giltig i den mån som den innebär att koncentrat av naturlig äppelsaft inte omfattas av nummer 2009.

Mot bakgrund av systematiken i undernummer 2009 79 är det nämligen tydligt att koncentrat av naturlig äppelsaft med ett Brixtal som är något lägre än 67, i motsats till vad som anges i den ovannämnda anmärkningen, inte förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft. Enligt denna anmärkning utesluts koncentrat av äppelsaft genom en fiktiv beräkning av halten tillsatt socker, som resulterar i ett värde som är högre än 50 viktprocent, medan koncentrat av äppelsaft, som har dehydrerats och har ett högt Brixtal, har behållit sin naturliga karaktär. Eftersom det inte har tillsatts något socker och den höga sockerhalten, om mer än 50 viktprocent, som uteslutande beror på den koncentration som är följden av dehydreringen, råder det inget tvivel om att den ifrågavarande kompletterande anmärkningen innebär att innehållet i de ifrågavarande tulltaxenumren ändras genom att koncentrat av äppelsaft inte omfattas av nummer 2009, vilket medför ett överskridande av den behörighet som kommissionen ges i artikel 9 i förordning nr 2658/87.

(se punkterna 40–42, samt domslutet)

DOMSTOLENS DOM (åttonde avdelningen)

den 29 oktober 2009 (*)

”Gemensamma tulltaxan – Förordning (EEG) nr 2658/87 – Kombinerade nomenklaturen – Tullklassificering – Giltighet – Kompletterande anmärkning – Koncentrat av äppelsaft”

I de förenade målen C‑522/07 och C‑65/08,

angående två beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, från Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland), av den 8 november 2007 respektive den 12 februari 2008 som inkom till domstolen den 22 november 2007 respektive den 18 februari 2008, i målen

Dinter GmbH

mot

Hauptzollamt Düsseldorf (C‑522/07)

och

Europol Frost-Food GmbH

mot

Hauptzollamt Krefeld (C‑65/08),

meddelar

DOMSTOLEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av G. Arestis (referent), tillförordnad ordförande på åttonde avdelningen, samt domarna J. Malenovský och T. von Danwitz,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: handläggaren B. Fülöp,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 14 maj 2009,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

–        Dinter GmbH, genom H. Bleier, Rechtsanwalt,

–        Europol Frost-Food GmbH, genom A. Erben, Rechtsanwalt,

–        Europeiska gemenskapernas kommission, genom G. Wilms och A. Sipos, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

        Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i Kombinerade Nomenklaturen (nedan kallad KN) i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22), i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna i målet.

        Respektive begäran har framställts i mål mellan, å ena sidan Dinter GmbH (nedan kallad Dinter) och Hauptzollamt Düsseldorf (huvudtullkontoret i Düsseldorf) och, å andra sidan, Europol Frost-Food GmbH (nedan kallad Europol) och Hauptzollamt Krefeld (huvudtullkontoret i Krefeld), angående hur koncentrat av äppelsaft ska klassificeras enligt KN.

 Tillämpliga bestämmelser

        Internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat HS), vilken ingicks i Bryssel den 14 juni 1983, samt ändringsprotokollet därtill av den 24 juni 1986 (nedan kallad HS-konventionen), godkändes i gemenskapens namn genom rådets beslut 87/369/EEG av den 7 april 1987 (EGT L 198, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 12, s. 5).

        Enligt artikel 3.1 i HS-konventionen förbinder sig varje fördragsslutande part att se till att dess tulltaxenomenklatur och statistik överensstämmer med HS, att använda alla nummer och undernummer i HS, utan tillägg eller förändring, och därtill hörande nummerkoder, och att följa den numeriska ordningsföljden i HS. Varje fördragsslutande part förbinder sig också att tillämpa de allmänna reglerna för tolkningen av HS och alla anmärkningar till avdelningar, kapitel och undernummer samt att inte ändra omfattningen av dessa.

        I artikel 9 i förordning nr 2658/87 anges gränserna för kommissionens utrymme för eget skön i samband med antagandet av kompletterande anmärkningar. Artikeln har följande lydelse:

”1.      Åtgärder som hänför sig till de frågor som anges nedan skall vidtas i enlighet med det förfarande som definieras i artikel 10:

a)      Tillämpning av den kombinerade nomenklaturen och TARIC, särskilt beträffande:

–        klassificeringen av varor i de nomenklaturer som avses i artikel 8,

–        de [kompletterande anmärkningarna], och

–        ...

b)      Ändringar av den kombinerade nomenklaturen för att tillgodose ändrade behov vad gäller statistik eller handelspolitik.

c)      Ändringar av bilaga 2.

d)      Ändringar av den kombinerade nomenklaturen och anpassningar av tullsatser i enlighet med de beslut som fattats av rådet eller kommissionen.

e)      Ändringar av den kombinerade nomenklaturen för att anpassa denna i enlighet med teknologisk eller kommersiell utveckling eller för harmonisering eller förtydligande av texter.

f)      Ändringar av den kombinerade nomenklaturen som en följd av ändringar i nomenklaturen för det harmoniserade systemet.

g)      Frågor om det harmoniserade systemets tillämpning, funktion och handhavande som skall diskuteras i Tullsamarbetsrådet, samt gemenskapens genomförande av dessa frågor.

2.      Bestämmelserna i punkt 1 skall inte påverka

–        tullsatserna,

–        jordbrukstullar, återbetalningar eller andra belopp som tillämpas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller inom ramen för särskilda ordningar som är tillämpliga på vissa varor som har framställts genom behandling av jordbruksprodukter,

–        kvantitativa restriktioner som fastställts i enlighet med gemenskapsbestämmelser,

–        nomenklaturer som antas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

3.      Om det behövs skall ändringar av underrubriker i KN omedelbart införas som underrubriker i TARIC. De skall endast införas i KN på de villkor som avses i artikel 12.”

        Kommissionens förordning (EG) nr 2388/2000 av den 13 oktober 2000, om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 264, s. 1), trädde i kraft den 1 januari 2001. Genom en rättelse (EGT L 276, s. 92) ändrades förordningens nummer från 2263/2000 till nr 2388/2000.

        Genom kommissionens förordning nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 ändrades bilaga I till förordning nr 2658/87 (EGT L 279, s.1). Den förstnämnda förordningen trädde i kraft den 1 januari 2002.

        Den senaste ändringen av bilaga I till förordning nr 2658/87, som avser omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, gjordes genom kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004 (EUT L 327, s. 1), som trädde i kraft den 1 januari 2005.

        Undernummer 2009 70 i förordning nr 2388/2000, med rubriken ”äppelsaft”, har följande lydelse:

”2009 70 - Äppelsaft:

                   - - Med en densitet av mer än 1,33 g/cm3 vid 20°C:

2009 70 11 - - - Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

2009 70 19 - - - Annan

                   - - Med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20°C:

2009 70 30 - - - Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 € och med tillsats av socker

                           - - - Annan:

2009 70 91 - - - - Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 70 93 - - - - Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2009 70 99 - - - - Utan tillsats av socker”

      Tulltaxenumren i förordningarna nr 2031/2001 och n°1810/2004 är identiska med avseende på de undernummer som omfattas av undernumret med rubriken ”Äpplesaft”.

      I enlighet med dessa förordningar har detta undernummer, som tidigare haft nummer 2009 70, följande lydelse:

”− Äppelsaft:

2009 71  - - Med ett Brixtal av högst 20:

2009 71 10  - - - Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 € och med tillsats av socker

         - - - Annan

2009 71 91   - - - - Med tillsats av socker

2009 71 99  - - - - Utan tillsats av socker

2009 79  - - Annan:

                            - - - Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 79 11  - - - - Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

2009 79 19  - - - - Annan

                            - - - Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 79 30  - - - - Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 € och med tillsats av socker

                           - - - - Annan:

2009 79 91  - - - - - Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent

2009 79 93  - - - - - Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2009 79 99  - - - - - Utan tillsats av socker”

      Kompletterande anmärkning 5 till kapitel 20 i KN hade vid tidpunkten för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen ändrats vid ett flertal tillfällen.

      I enlighet med förordning nr 2388/2000 hade denna anmärkning följande lydelse:

”Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med nedanstående tal:

- Citron- eller tomatsaft: 3.

- Äppelsaft: 11.

- Druvsaft: 15.

- Andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.”

      I kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001 av den 7 september 2001, om ändring av bilaga I till förordning nr 2658/87 (EGT L 240, s. 3), bifogades sedan anmärkning 5 b till kapitel 20 i KN. Denna anmärkning hade följande lydelse:

”Frukt- och bärsafter med tillsats av socker med en densitet av högst 1,33 g/cm3 vid 20°C samt innehållande mindre än 50 viktprocent naturlig fruktsaft, vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftskoncentrat, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.”

      Genom förordning nr 2031/2001 ändrades kompletterande anmärkning 5b på följande sätt:

”Frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent naturlig fruktsaft, vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftskoncentrat, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.”

      Kompletterande anmärkning 5 i förordning nr 1810/2004 har följande lydelse:

”a)      Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet minskat med nedanstående tal:

–        Citron- eller tomatsaft: 3.

–        Druvsaft: 15.

–        Andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.

b)      Frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent naturlig fruktsaft, vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftskoncentrat, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.”

      Kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i KN har nyligen ändrats genom förordning (EG) nr 360/2008 av den 18 april 2008 (EUT L 111, s. 9), och har nu följande lydelse:

”5.      Följande ska gälla för produkterna i det skick de föreligger:

b)      Frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent fruktsaft förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.

Koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter ska inte omfattas av b. Sådana safter utesluts således inte från nummer 2009.”

 Målen vid den nationella domstolen och tolknings- och giltighetsfrågorna

 Mål C‑522/07

      Den 27 oktober 2005 godtog tullkontoret att koncentrat av äppelsaft utan tillsats av socker och med ett Brixtal av 66,8, som importerats av Dinter, klassificerades enligt undernummer 2009 79 99 i KN. Äppelsaften hade enbart dehydrerats.

      Hauptzollamt Düsseldorf beslutade den 15 mars 2006 om uppbörd i efterhand av den tull som Dinter skulle betala för den äppelsaft som bolaget hade importerat. Som skäl för beslutet anfördes att den importerade äppelsaften enligt de kompletterande anmärkningarna 2 a, 5 a och 5 b till kapitel 20 i KN inte längre omfattades av nummer 2009, utan av undernummer 2106 90 98 i KN, eftersom saften hade förlorat sin ursprungliga karaktär av fruktsaft.

      Dinter överklagade detta beslut till Finanzgericht Düsseldorf och ansökte om omedelbar domstolsprövning utan föregående omprövning vid förvaltningsmyndigheten, vilket Hauptzollamt Düsseldorf samtyckte till.

      Finanzgericht Düsseldorf beslutade mot denna bakgrund att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”1)      Ska den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i [KN] tolkas så, att begreppet fruktsafter med tillsats av socker även avser fruktsafter i vilka det visserligen inte har tillsatts något socker, men i vilka halten tillsatt socker har beräknats enligt den kompletterande anmärkningen 5 a till kapitel 20 i [KN]?

2)      Ska den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i [KN] tolkas så, att formuleringen ’vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftkoncentrat’ endast utgör en närmare förklaring av begreppet naturlig fruktsaft, och att det senare faktiskt omfattar samtliga sorters fruktsafter (ojästa och utan tillsats av alkohol) oavsett hur dessa presenteras?

3)      Om de två första frågorna ska besvaras jakande, är då den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i [KN] giltig?”

 Mål C‑65/08

      Europol importerade mellan den 13 november 2001 och den 11 oktober 2002 koncentrat av äppelsaft med ett Brixtal av 65 och deklarerade därvid varorna, för år 2001, enligt undernummer 2009 70 30, och för år 2002, enligt undernummer 2009 79 19 i KN.

      Hauptzollamt Krefeld beslutade den 14 augusti 2003 om uppbörd i efterhand av den tull som Europol skulle betala för den saft som bolaget hade importerat. Som skäl för beslutet anfördes att, med hänsyn till den kompletterande anmärkningen 5 till kapitel 20 i KN, hade den saft som importerats förlorat sin karaktär av fruktsaft enligt nummer 2009 och den skulle i stället klassificeras enligt undernummer 2106 90 98 i KN.

      Den 15 mars 2005 avslogs Europols ansökan om omprövning av uppbördsbeslutet.

      Klaganden överklagade avslagsbeslutet till Finanzgericht Düsseldorf och yrkade att det skulle upphävas.

      Den 12 februari 2008 beslutade Finanzgericht Düsseldorf att vilandeförklara målet och ställa följande giltighetsfråga till domstolen:

”Är den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i [KN], i dess lydelse enligt förordningarna nr 2388/2000 och nr 2031/2001, giltig?”

      Genom beslut av domstolens ordförande av den 27 juni 2008 förenades målen C‑522/07 och C‑65/08 med avseende på det muntliga förfarandet och domen.

 Prövning av tolknings- och giltighetsfrågorna

      Den hänskjutande domstolen vill genom sina frågor, vilka ska prövas tillsammans, få klarhet i huruvida den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN, i dess lydelse enligt förordningarna nr 1776/2001, nr 2031/2001 och nr 1810/2004, är giltig. Den hänskjutande domstolen har närmare bestämt frågat huruvida denna anmärkning ska tolkas så, att begreppet fruktsafter med tillsats av socker även omfattar koncentrat av fruktsafter i vilka det inte har tillsatts något socker, och huruvida formuleringen ”vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftkoncentrat” omfattar samtliga naturliga fruktsafter oavsett i vilken form de tillhandahålls.

      Det följer av fast rättspraxis att det avgörande kriteriet för klassificering av varor i allmänhet, av hänsyn till rättssäkerheten och i syfte att underlätta kontroll, ska vara deras objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i rubriken till numret i KN och i anmärkningarna till avdelningen eller kapitlet (se, bland annat, dom av den 18 juli 2007 i mål C‑142/06, Olicom, REG 2007, s. I‑6675, punkt 16 och där angiven rättspraxis, och av den 11 december 2008 i de förenade målen C‑362/07 och C‑363/07, Kip Europe m.fl., REG 2008, s. I‑0000, punkt 26).

      Anmärkningarna till kapitlen i KN och de förklarande anmärkningarna till HS är nämligen viktiga hjälpmedel för att säkerställa en enhetlig tillämpning av tulltaxan och utgör därför giltiga tolkningsdata för densamma (se dom av den 19 maj 1994 i mål C‑11/93, Siemens Nixdorf, REG 1994, s. I‑1945, punkt 12, av den 18 december 1997 i mål C‑382/95, Techex, REG 1997, s. I‑7363, punkt 12, och av den 19 oktober 2000 i mål C‑339/98, Peacock, REG 2000, s. I‑8947, punkt 10, samt domen i det ovannämnda målet Olicom, punkt 17).

      Innebörden av anmärkningarna ska därför överensstämma med bestämmelserna i KN och inte ändra deras omfattning (se, bland annat, dom av den 9 februari 1999 i mål C‑280/97, ROSE Elektrotechnik, REG 1999, s. I‑689, punkt 23, av den 26 september 2000 i mål C‑42/99, Eru Portuguesa, REG 2000, s. I‑7691, punkt 20, och av den 15 september 2005 i mål C‑495/03, Intermodal Transports, REG 2005, s. I‑8151, punkt 48).

      Enligt fast rättspraxis har rådet tillerkänt kommissionen ett stort utrymme för att, i samarbete med tullexperter från medlemsstaterna, efter eget skön precisera innehållet i de tulltaxenummer som ska beaktas vid klassificeringen av en viss vara. Den behörighet som kommissionen har att besluta om åtgärder i enlighet med artikel 9.1 a, b, d och e i förordning nr 2658/87, såsom kompletterande anmärkningar, innebär emellertid inte att den har behörighet att ändra innehållet i de tulltaxenummer som har fastställts på grundval av HS, som har inrättats genom HS-konventionen, vars omfattning gemenskapen enligt artikel 3 har åtagit sig att inte ändra (se dom av den 14 december 1995 i mål C‑267/94, Frankrike mot kommissionen, REG 1995, s. I‑4845, punkterna 19 och 20, och av den 27 april 2006 i mål C‑15/05, Kawasaki Motors Europe, REG 2006, s. I‑3657, punkt 35).

      Frågan är således huruvida kommissionen, genom att anta den kompletterande anmärkningen 5 b, i förordningarna nr 1776/2001, nr 2031/2001 och nr 1810/2004, har ändrat KN-nummer 2009 7 och därmed överskridit sin behörighet enligt artikel 9 i förordning nr 2658/87.

      I kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i KN, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, föreskrivs att frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67 samt innehållande mindre än 50 viktprocent naturlig fruktsaft, vilka framställs av frukter eller genom utspädning av fruktsaftskoncentrat, förlorar sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009. Domstolen konstaterar härvid att kriteriet med en densitet av mer än 1,33 g/cm3 vid 20°C motsvarar ett Brixtal av högst 67, och anmärkningen 5 b har således samma innehåll i förordningarna nr 1776/2001, nr 2031/2001 och nr 1810/2004. Det har inte ifrågasatts att tillämpningen av denna anmärkning innebär att koncentrat av äppelsaft med ett Brixtal som är något lägre än 67 inte omfattas av KN-nummer 2009.

      Klagandena i målen vid de nationella domstolarna har anfört att lydelsen i tulltaxenummer 2009 inte innehåller någon begränsning av frukternas eget sockerinnehåll. I förevarande fall har de nationella myndigheterna beräknat tillsatsen av socker fiktivt genom att tillämpa den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN. Det importerade äppelsaftskoncentratet hade ett fruktsaftsinnehåll av 100 viktprocent och hade inte behandlats på annat sätt än genom dehydrering, som inte påverkat dess ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft. Klagandena har nämligen gjort gällande att denna anmärkning inte ska tillämpas på koncentrat av äppelsaft utan tillsats av socker. Dessutom följer det inte av SH att koncentrat av äppelsaft med ett Brixtal något lägre än 67 inte omfattas av tulltaxenummer 2009.

      I mål C‑522/07 har kommissionen anfört att syftet med den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN är att utesluta varor som förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft på grund av sitt höga sockerinnehåll. I enlighet med skälen 1 och 5 i förordning nr 1776/2001 talar syftet med denna förordning, vilket är att inte låta varor vars halt av naturlig fruktsaft är lägre än 50 viktprocent omfattas, för att anmärkningen ska tolkas på så sätt att tillsatsen av socker ska beräknas rent matematiskt.

      Enligt kommissionen är den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN tillämplig på samtliga frukt- och bärsafter oavsett i vilken form de tillhandahålls, och således även på koncentrat av äppelsaft. Strukturen av KN-nummer 2009 och den rättspraxis, enligt vilken en frukt- och bärsaft behåller sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft på grund av sin smak och sin lukt, innebär att anmärkningen inte kan tillämpas på ett sådant fall som det i målet vid den nationella domstolen, i vilket den ifrågavarande produkten behållit sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft på grund av sin lukt och sin smak.

      I mål C‑65/08 har kommissionen dessutom medgett att den överskridit sin behörighet enligt artikel 9 i förordning nr 2658/87 när den antog den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN. Kommissionen har därför ändrat denna anmärkning genom att anta förordning nr 360/2008 och lägga till en ny bestämmelse enligt vilken punkt b i denna anmärkning inte är tillämplig på koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter.

      Det ska inledningsvis påpekas att det nummer 2009 som följer av förordningarna nr 2388/2000, nr 2031/2001 och nr 1810/2004 omfattar koncentrat av äppelsaft i såväl SH som KN. Tulltaxenumren i förordningarna nr 2031/2001 och nr 1810/2004 är identiska med avseende på de undernummer som omfattas av undernumret med rubriken ”Äppelsaft” och inbegriper den ifrågavarande kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN. Förordning nr 2388/2000 innehåller inte denna anmärkning och använder kriteriet ”densitet av mer än 1,33 g/cm3 vid 20°C”, vilket motsvarar ett Brixtal av 67. Av detta följer att det i tulltaxenumren i förordning nr 2388/2000 görs distinktioner som motsvarar dem i förordningarna nr 2031/2001 och nr 1810/2004.

      I lydelserna i beteckningarna av de olika äppelsafterna under nummer 2009 görs en åtskillnad mellan produkter som klassificeras enligt undernummer 2009 71, med ett Brixtal av högst 20, och varor enligt undernummer 2009 79, ”annan”. Undernummer 2009 79 omfattar båda kategorierna av äppelsaft, nämligen dem med ett Brixtal av mer än 67 och dem med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67. De båda undernumren 2009 71 och 2009 79 innehåller underkategorier med beskrivningen ”utan tillsats av socker”. Varken lydelsen av eller strukturen i nummer 2009 utesluter att numret kan tillämpas på koncentrat av äppelsaft med bestämda Brixtal.

      Mot bakgrund av systematiken i undernummer 2009 79 är det tydligt att koncentrat av naturlig äppelsaft med ett Brixtal som är något lägre än 67, i motsats till vad som anges i den ifrågavarande kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN – enligt vilken dessa safter inte omfattas av detta undernummer –, inte förlorat sin ursprungliga karaktär av frukt- och bärsaft. Enligt denna anmärkning utesluts koncentrat av äppelsaft genom en fiktiv beräkning av halten tillsatt socker, som resulterar i ett värde som är högre än 50 viktprocent. De ifrågavarande koncentraten av äppelsaft, som har dehydrerats och således har ett högt Brixtal, har behållit sin naturliga karaktär. I förevarande fall har det inte tillsatts något socker. Den höga sockerhalten, om mer än 50 viktprocent, beror uteslutande på den koncentration som är följden av dehydreringen. Det råder således inget tvivel om att den kompletterande anmärkningen 5 b till kapitel 20 i KN innebär att innehållet i de ifrågavarande tulltaxenumren ändras genom att koncentrat av äppelsaft inte omfattas av nummer 2009, och den medför således ett överskridande av den behörighet som kommissionen ges i artikel 9 i förordning nr 2658/87.

      Med beaktande av vad ovan anförts konstaterar domstolen att kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i KN, i dess lydelse enligt förordningarna nr 1776/2001, nr 2031/2001 och nr 1810/2004, inte är giltig i den mån som den innebär att koncentrat av naturlig äppelsaft inte omfattas av nummer 2009.

 Rättegångskostnader

      Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (åttonde avdelningen) följande:

Kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 20 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1776/2001 av den 7 september 2001, kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 och kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004, om ändring av bilaga I till förordning nr 2658/87, är inte giltig i den mån som den innebär att koncentrat av naturlig äppelsaft inte omfattas av nummer 2009.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: tyska.