Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 226/7


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 juni 2011 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — Zollamt Linz Wels mot Laki DOOEL

(Mål C-351/10) (1)

(Gemenskapens tullkodex - Tillämpningsförordningen för tullkodexen - Artiklarna 555.1 c och 558.1 - Fordon som införts till tullområdet enligt förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtull - Fordon som används för intern trafik - Otillåten användning - Tullskuldens uppkomst - Nationella myndigheter med behörighet att uppbära tullen)

2011/C 226/12

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Zollamt Linz Wels

Motpart: Laki DOOEL

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Verwaltungsgerichtshof — Tolkning av artiklarna 204.1 a och 215 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4), av artiklarna 555.1 c och 558.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1), samt artikel 61 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Varutransporter på väg inom unionen — Användning av ett fordon som inte är tillåtet i den medlemsstat till vilken varorna transporteras — Platsen för tullskuldens uppkomst — Behörighet för ursprungsmedlemsstaten eller destinationsmedlemsstaten

Domslut

Artiklarna 555.1 och 558.1 c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 993/2001 av den 4 maj 2001 ska tolkas så, att en otillåten användning av ett fordon som importerats till Europeiska unionen enligt förfarandet för temporär import med fullständig befrielse från importtull och som används i intern trafik ska anses ha skett vid den tidpunkt när gränsen till den medlemsstat i vilken fordonet framförs i trafik i strid mot de nationella bestämmelserna på transportområdet passeras, det vill säga i avsaknad av lossningstillstånd från den medlemsstat där lossningen sker, varför det är myndigheterna i denna stat som är behöriga att uppbära nämnda tull.


(1)  EUT C 274, av den 9.10.2010.