Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 347/6


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Limoges — Frankrike) — Philippe Bonnarde mot Agende de Services et de Paiement

(Mål C-443/10) (1)

(Fri rörlighet för varor - Kvantitativa restriktioner - Åtgärder med motsvarande verkan - En person bosatt i en medlemsstat importerar ett fordon som redan är registrerat i en annan medlemsstat - Miljöbonus - Villkor - Registreringsbevis som intygar att det är fråga om visningsfordon)

2011/C 347/08

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif de Limoges

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Philippe Bonnarde

Motpart: Agende de Services et de Paiement

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunal administratif de Limoges — Tolkning av rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, s. 57), i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2003/127/EG av den 23 december 2003 om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (EUT L 10, 2004, s. 29) — En person bosatt i Frankrike importerar ett fordon som redan är registrerat i en annan medlemsstat — Nationell lagstiftning enligt vilken beviljande av en miljöbonus fordrar uppvisande av ett intyg om att det är fråga om ett visningsfordon — Kvantitativa restriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan

Domslut

Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning som — för att ett stöd benämnt ”miljöbonus — Grenelle-konferensen om miljön” ska beviljas vid registrering av importerade visningsmotorfordon i medlemsstaten — uppställer krav på att det första registreringsbeviset för sådana fordon innehåller anmärkningen ”visningsfordon”.


(1)  EUT C 317, 20.11.2010.