Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 17 september 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) mot Administración del Estado

(Mål C-456/10)

()

2010/C 328/30

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

Motpart: Administración del Estado

Tolkningsfråga

Ska artikel 34 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artikel 28 FEG) tolkas så, att det i spansk rätt föreskrivna förbudet för innehavare av försäljningsställen för tobak att bedriva import av tobaksvaror från andra medlemsstater ska anses utgöra en kvantitativ importrestriktion eller en åtgärd med motsvarande verkan, som är förbjuden enligt fördraget?