Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/14


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 27 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Staatssecretaris van Financiën mot Codirex Expeditie BV

(Mål C-542/11) (1)

(Gemenskapens tullkodex - Förordning (EEG) nr 2913/92 - Varor i tillfällig förvaring - Icke-gemenskapsvaror - Tullförfarande för extern gemenskapstransitering - Tidpunkten då varorna hänförs till en godkänd tullbehandling - Mottagandet av tulldeklarationen - Frigörande av varor - Tullskuld)

2013/C 225/22

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: Codirex Expeditie BV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Hoge Raad der Nederlanden — Tolkning av artikel 50 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4) — Varor i tillfällig förvaring som hänförs till förfarandet för extern gemenskapstransitering — Tidpunkten då varorna hänförs till en godkänd tullbehandling

Domslut

Artiklarna 50, 67 och 73 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 ska tolkas så, att icke-gemenskapsvaror — med avseende på vilka tulldeklarationen har mottagits av tullmyndigheterna för att hänföras till tullförfarandet för extern gemenskapstransitering och vilka har status av varor i tillfällig förvaring — hänförs till nämnda tullförfarande och blir således föremål för en godkänd tullbehandling vid den tidpunkt då det beslutas om frigörande av dessa varor.


(1)  EUT C 25 av den 28.1.2012