Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 226/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf den 11 april 2011 — FRA.BO SpA mot Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

(Mål C-171/11)

2011/C 226/15

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fra.bo. S.p.A.

Motpart: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

Ytterligare deltagare i rättegången: DVGW-Cert GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 28 EG (nu artikel 34 FEUF), eventuellt jämförd med artikel 86.2 EG (= artikel 106.2 FEUF), tolkas så, att privaträttsliga inrättningar, vilka har inrättats för att ta fram tekniska standarder på ett visst område och för att certifiera produkter med stöd av nämnda standarder, vid framtagandet av nämnda standarder och under certifieringsförfarandet är skyldiga att iaktta ovannämnda artiklar, när den nationella lagstiftaren uttryckligen betraktar produkter för vilka certifikat har utfärdats som lagenliga, vilket i praktiken i vart fall avsevärt försvårar försäljning av produkter för vilka sådana certifikat inte har utfärdats?

2.

För det fall den första frågan ska besvaras nekande:

Ska artikel 81 EG (= artikel 101 FEUF) tolkas så, att verksamhet på området för framtagande av tekniska standarder och certifiering av produkter med stöd av nämnda standarder vilken utförs av en sådan privaträttslig inrättning som närmare beskrivs i fråga 1 ska anses utgöra ”ekonomisk verksamhet” när inrättningen kontrolleras av företag?

För det fall ovanstående delfråga ska besvaras jakande:

Ska artikel 81 EG tolkas så, att en företagssammanslutnings framtagande av tekniska standarder och certifiering med stöd av nämnda standarder i en medlemsstat kan hindra handeln mellan medlemsstaterna, när en produkt som lagligen tillverkas och säljs i en annan medlemsstat till följd härav inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan säljas i den förstnämnda medlemsstaten eftersom den inte uppfyller kraven i den tekniska standarden och, med beaktande av nämnda standards genomslag på marknaden och av nationella bestämmelser enligt vilka ett certifikat från företagssammanslutningen intygar att de lagstadgade kraven är uppfyllda, försäljning utan ett sådant certifikat i princip är omöjligt, och när den tekniska standarden för det fall den hade antagits direkt av den nationella lagstiftaren inte hade varit tillämplig med anledning av att den strider mot principerna om fri rörlighet för varor?