Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 282/10


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – SEK Zollagentur GmbH mot Hauptzollamt Gießen

(Mål C-75/13) (1)

((Tullunionen och gemensamma tulltaxan - Olagligt undandragande från tullövervakning av importtullpliktiga varor - Tullskuldens uppkomst))

2014/C 282/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SEK Zollagentur GmbH

Motpart: Hauptzollamt Gießen

Domslut

1)

Artiklarna 50 och 203 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005, ska tolkas så, att en vara som har placerats i tillfällig förvaring undandras från tullövervakning när varan har deklarerats för extern transitering, men inte har lämnat lagret eller uppvisats för bestämmelsetullkontoret i samband med att transportdokumenten uppvisades för detsamma.

2)

Artikel 203.3 fjärde strecksatsen i förordning nr 2913/92, i dess lydelse enligt förordning nr 648/2005, ska tolkas så, att under sådana omständigheter som de i det nationella målet, när en vara undandras från tullövervakning, är den person som i egenskap av godkänd avsändare har hänfört varorna till förfarandet för extern gemenskapstransitering gäldenär för tullskulden enligt denna bestämmelse.


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.