Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007D0252.pdf

27.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/33


RÅDETS BESLUT

av den 19 april 2007

om inrättande av det särskilda programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

(2007/252/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen bygger på principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, som är gemensamma för medlemsstaterna.

(2)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2), med beaktande av dess status och tillämpningsområde och tillhörande förklaringar, avspeglar rättigheterna särskilt så som de följer av medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, fördraget om Europeiska unionen, gemenskapsfördragen, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, gemenskapens och Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis vid Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

(3)

I november 2004 erkände Europeiska rådet kommunikationens betydelse för att föra det europeiska projektet närmare medborgarna genom att uppmuntra ett aktivt medborgarskap.

(4)

I sitt meddelande av den 15 oktober 2003 till rådet och Europaparlamentet om artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen betonade kommissionen den viktiga roll som det civila samhället har när det gäller att skydda och främja de grundläggande rättigheterna. Därför bör kommissionen skapa en öppen, genomblickbar och regelbunden dialog med det civila samhället.

(5)

I enlighet med Haagprogrammet bör konkreta ansträngningar göras för att förbättra den ömsesidiga förståelsen mellan rättsliga myndigheter och olika rättssystem. Europeiska nätverk av nationella offentliga myndigheter bör ägnas särskild uppmärksamhet och stöd i detta hänseende.

(6)

De europeiska författningsdomstolarnas konferens och sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen bidrar, särskilt genom att upprätthålla relevanta databaser, till utbyte av åsikter och erfarenheter i frågor som rör rättspraxis, hur medlemmarna är organiserade och arbetar i sina dömande och rådgivande funktioner med avseende på gemenskapsrätten. Det bör vara möjligt att samfinansiera de båda sammanslutningarnas verksamhet när utgifterna hänför sig till uppfyllande av ett mål av allmänt europeiskt intresse. Denna samfinansiering bör dock inte innebära att ett framtida program skulle omfatta dessa nätverk och inte heller inverka på möjligheterna för andra europeiska nätverk att i enlighet med detta beslut motta stöd för sin verksamhet.

(7)

Det är lämpligt att understryka vikten av information och kommunikation om de rättigheter som medborgarskapet i unionen innebär för dess medborgare, för att öka deras kännedom om dessa rättigheter och ge dem tillgång till lättillgänglig och tillförlitlig information.

(8)

Att främja en interreligiös och multikulturell dialog på EU-nivå kommer att bidra till att bevara och stärka fred och grundläggande rättigheter.

(9)

Målen för programmet bör komplettera de mål som gäller för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, inrättad genom förordning (EG) nr 168/2007 (3), och bör inriktas på de områden där europeiskt mervärde kan skapas. Lämplig samordning bör upprättas för detta.

(10)

För att nå komplementaritet och garantera bästa möjliga användning av resurser bör det säkerställas att all dubblering undviks mellan de åtgärder som stöds av programmet och åtgärder från internationella organisationer som är behöriga inom området för grundläggande rättigheter, som exempelvis Europarådet, samtidigt som gemensam verksamhet för att nå programmets mål möjliggörs. Lämplig samordning bör upprättas för detta.

(11)

Enligt principen i Thessalonikiagendan om att göra gemenskapsprogrammen tillgängliga för kandidatländerna och länderna på västra Balkan bör de anslutande länderna, kandidatländerna och länderna på västra Balkan få delta i programmet. För att få delta bör det krävas att de allmänna villkoren för bilaterala avtal uppfylls och att bidrag lämnas till programmets budget. Om det tjänar syftena med den berörda åtgärden bör det även vara möjligt för myndigheter, organ eller icke-statliga organisationer i länder som inte deltar i programmet att knytas till individuella åtgärder som partner, dock utan att de är projektets viktigaste mottagare.

(12)

Lämpliga åtgärder bör också vidtas för att förebygga oegentligheter och bedrägerier, och nödvändiga åtgärder bör vidtas för att kräva tillbaka pengar som försvunnit eller betalats ut eller använts felaktigt i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (4), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om kontroller på plats och undersökningar som utförs av kommissionen (5) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 beträffande utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (6).

(13)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7), nedan kallad ”budgetförordningen”, samt kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8), vilka skyddar gemenskapens ekonomiska intressen, bör tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och konsekvens i valet av budgetinstrument, begränsning av antalet fall där kommissionen behåller direkt ansvar för genomförande och administration, och den nödvändiga proportionaliteten mellan mängden resurser och den administrativa bördan i samband med användningen av dessa.

(14)

Enligt budgetförordningen krävs en grundläggande rättsakt för att bidrag till driftskostnaderna skall kunna beviljas.

(15)

I enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9) bör de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut antas, varvid åtskillnad bör göras mellan åtgärder enligt förvaltningsförfarandet och åtgärder enligt det rådgivande förfarandet, varvid det rådgivande förfarandet i vissa fall är det effektivaste och därmed lämpligaste.

(16)

Eftersom målen för programmet, nämligen att stödja det civila samhällets organisationer samt kampen mot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, skyddet av de grundläggande rättigheterna och skyddet av medborgarens rättigheter genom en interreligiös och mångkulturell dialog, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av programmets omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder enligt subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(17)

I fördraget föreskrivs inga andra befogenheter för att anta detta beslut än de som anges i artikel 308.

(18)

För att programmet skall kunna genomföras effektivt och i god tid bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2007.

(19)

Ekonomiska och sociala kommittén har lämnat ett yttrande (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1.   Genom detta beslut inrättas programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap”, nedan kallat ”programmet”, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”.

2.   Programmet skall omfatta perioden 1 januari 2007–31 december 2013.

3.   Programmet skall genomföras inom ramen för gemenskapslagstiftningen.

Artikel 2

Allmänna mål

1.   Programmet skall ha följande allmänna mål:

a)

Att främja utvecklingen av ett europeiskt samhälle grundat på respekt för de grundläggande rättigheterna, såsom de erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen inklusive de rättigheter som följer av unionsmedborgarskap.

b)

Att stärka det civila samhället och uppmuntra en öppen, genomblickbar och regelbunden dialog om grundläggande rättigheter.

c)

Att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism och att främja en större interreligiös och interkulturell förståelse samt ökad tolerans inom hela Europeiska unionen.

d)

Att förbättra kontakter, utbyte av information och arbete i nätverk mellan rättsliga myndigheter, förvaltningsmyndigheter och rättstillämpare, bl.a. genom stöd till rättslig utbildning, för att sådana myndigheter och rättstillämpare skall nå en bättre förståelse sinsemellan.

2.   De allmänna målen för programmet kompletterar målen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, inrättad genom förordning (EG) nr 168/2007.

3.   De allmänna målen för programmet skall bidra till utvecklingen och genomförandet av en gemenskapspolitik som till fullo överensstämmer med de grundläggande rättigheterna.

Artikel 3

Särskilda mål

Programmet skall ha följande särskilda mål:

a)

Att främja de grundläggande rättigheterna såsom de erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och informera alla människor om deras rättigheter, inklusive de rättigheter som följer av medborgarskap i unionen, så att unionsmedborgarna uppmuntras att delta aktivt i unionens demokratiska liv.

b)

Att vid behov granska respekten för särskilda grundläggande rättigheter i Europeiska unionen och dess medlemsstater i samband med genomförandet av gemenskapslagstiftningen samt att i samband härmed inhämta synpunkter om särskilda frågor som rör grundläggande rättigheter.

c)

Att stödja icke-statliga organisationer och andra organ som tillhör det civila samhället för att stärka deras förmåga att delta aktivt i arbetet med att främja de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin.

d)

Att skapa relevanta strukturer för att främja en interreligiös och mångkulturell dialog på Europeiska unionens nivå.

Artikel 4

Åtgärder

För att uppfylla de allmänna och särskilda mål som anges i artiklarna 2 och 3 kommer programmet att stödja följande typer av åtgärder:

a)

Särskilda åtgärder som vidtas av kommissionen, till exempel studier och forskning; opinionsundersökningar och enkäter; fastställande av indikatorer och gemensamma metoder; insamling, bearbetning och spridning av uppgifter och statistik; seminarier, konferenser och expertsammanträden; anordnande av offentliga kampanjer och evenemang; utveckling av och löpande arbete med webbplatser; utarbetande och spridning av informationsmaterial; stöd till och administrering av nätverk av nationella experter samt analyser, övervakning och utvärdering;

b)

Särskilda gränsöverskridande projekt av gemenskapsintresse som lagts fram av en myndighet eller annat organ i en medlemsstat, en internationell eller icke-statlig organisation, och som i varje fall omfattar minst två medlemsstater eller åtminstone en medlemsstat och en annan stat som antingen kan vara ett anslutande land eller ett kandidatland, i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen;

c)

Stöd till verksamhet inom icke-statliga organisationer eller andra organ som arbetar med mål av allmänt europeiskt intresse, i överensstämmelse med de allmänna målen för programmet och i enlighet med de villkor som anges i de årliga arbetsprogrammen;

d)

Bidrag till driftskostnaden för att samfinansiera utgifter som hänför sig till det permanenta arbetsprogrammet för de europeiska författningsdomstolarnas konferens och sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen, som upprätthåller vissa databaser med en samling av nationella domar från hela Europa som rör genomförandet av gemenskapslagstiftningen, när dessa kostnader hänför sig till uppfyllande av ett mål av allmänt europeiskt intresse, genom att främja utbyte av åsikter och erfarenheter i frågor som rör rättspraxis, hur medlemmarna är organiserade och arbetar i sina dömande och/eller rådgivande funktioner med avseende på gemenskapsrätten.

Artikel 5

Deltagande av tredjeländer

1.   Följande länder, nedan kallade ”deltagande länder”, får delta i åtgärder som ingår i programmet: anslutande länder, kandidatländer, och länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen i enlighet med villkoren i associeringsavtal eller i tilläggsprotokoll om deltagande i gemenskapsprogrammen som ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder.

2.   Myndigheter, organ eller icke-statliga organisationer i länder som inte deltar i programmet enligt punkt 1 får associeras inom åtgärder enligt artikel 4, om detta bidrar till förberedelserna inför anslutningen av de länder som avses i punkt 1 eller främjar de berörda åtgärdernas mål.

Artikel 6

Målgrupper

Programmet riktar sig till EU-medborgare, medborgare i deltagande länder eller tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta inom EU:s territorium samt organisationer i det civila samhället och andra grupper vars verksamhet främjar målen för programmet.

Artikel 7

Tillgång till programmet

1.   Programmet skall vara öppet för bland annat institutioner och offentliga och privata organisationer, universitet, forskningsinstitut, icke-statliga organisationer, nationella, regionala och lokala myndigheter, internationella organisationer och andra icke vinstdrivande organisationer som är etablerade i Europeiska unionen eller i ett av de deltagande länderna, i enlighet med artikel 5.

2.   För att uppnå målen för programmet skall det vara möjligt att inom programmets ramar bedriva gemensam verksamhet med internationella organisationer som är behöriga på området för grundläggande rättigheter, till exempel Europarådet, på grundval av gemensamma bidrag och i enlighet med de olika regler som gäller inom varje institution eller organisation.

Artikel 8

Typ av insats

1.   Gemenskapsfinansieringen får enligt tillämpliga bestämmelser ske på följande sätt:

a)

Genom bidrag.

b)

Genom avtal om offentlig upphandling.

2.   Gemenskapens bidrag skall beviljas efter en förslagsomgång, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall i enlighet med budgetförordningen och tillhandahållas i form av bidrag till driftskostnader och stöd till insatser. Den högsta stödnivån skall fastställas i de årliga arbetsprogrammen.

3.   Kostnader förväntas dessutom uppstå för kompletterande åtgärder i form av kontrakt om offentlig upphandling, varvid gemenskapsfinansieringen skall täcka inköp av varor och tjänster. Detta gäller bland annat kostnader för information och kommunikation, förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av projekt, politik, program och lagstiftning.

Artikel 9

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsstödet i enlighet med budgetförordningen.

2.   För att genomföra programmet skall kommissionen, inom ramarna för de allmänna mål som anges i artikel 2, anta ett årligt arbetsprogram som specificerar särskilda mål och tematiska prioriteringar och ger en beskrivning av de kompletterande åtgärder som avses i artikel 8, samt vid behov en förteckning över andra insatser.

3.   Det årliga arbetsprogrammet skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.3.

4.   Vid utvärderings- och tilldelningsförfarandena i samband med stöd till insatser skall hänsyn tas till bland annat följande kriterier:

a)

Överensstämmelse med det årliga arbetsprogrammet, med de allmänna målen enligt artikel 2 och med de åtgärder som vidtas på olika områden enligt artiklarna 3 och 4.

b)

Den föreslagna åtgärdens kvalitet i fråga om dess utformning, organisation, presentation och förväntade resultat.

c)

Storleken på det belopp som begärs i gemenskapsfinansiering och hur väl avpassat detta belopp är med hänsyn till de förväntade resultaten.

d)

De förväntade resultatens inverkan på de allmänna målen i artikel 2 och på de åtgärder som vidtas på olika områden enligt artiklarna 3 och 4.

5.   Ansökningarna om bidrag till driftskostnader som avses i artikel 4 b och 4 c skall bedömas mot bakgrund av

a)

överensstämmelsen med programmets mål,

b)

den föreslagna verksamhetens kvalitet,

c)

verksamhetens förväntade multiplikatoreffekter för medborgarna,

d)

verksamhetens geografiska räckvidd,

e)

medborgarnas medverkan i de berörda organisationernas strukturer, och

f)

hur kostnadseffektiv den föreslagna verksamheten är.

6.   De beslut som har samband med åtgärder som avses i artikel 4 b och 4 c skall fattas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10.2.

7.   Enligt artikel 113.2 i budgetförordningen skall principen om successiv nedtrappning inte gälla driftkostnadsbidraget till de europeiska författningsdomstolarnas konferens eller sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionen om de verkar i allmänt europeiskt intresse

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall bistås av en kommitté (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som fastställs i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Komplementaritet

1.   Synergier och komplementaritet skall eftersträvas med andra gemenskapsinstrument, särskilt ramprogrammen ”Säkerhet och skydd för friheter” och ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” samt ”Framstegsprogrammet”. Komplementaritet med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter skall säkerställas. Den del av informationen om grundläggande rättigheter och medborgarskap som rör statistik skall utvecklas i samarbete med medlemsstaterna på grundval av tillgängliga uppgifter, när så behövs med hjälp av gemenskapens statistiska program.

2.   Programmet får dela resurser med andra gemenskapsinstrument, särskilt de allmänna programmen ”Säkerhet och skydd för friheter” och ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”, för att genomföra insatser som uppfyller målkraven för alla programmen.

3.   Projekt som finansieras genom detta beslut får inte erhålla stöd för samma ändamål från andra finansiella gemenskapsinstrument. Det skall säkerställas att de som mottar stöd enligt detta beslut ger kommissionen information om stöd som redan erhållits via gemenskapsbudgeten och andra källor samt om pågående ansökningar om stöd.

Artikel 12

Budgetmedel

De budgetmedel som anslagits för åtgärder inom programmet skall föras upp som årliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

Artikel 13

Övervakning

1.   Kommissionen skall säkerställa att stödmottagaren lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider för åtgärder som finansieras via programmet. En slutrapport skall också lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden avslutats. Kommissionen skall besluta om rapporternas form och innehåll.

2.   Kommissionen skall säkerställa att kontrakt och avtal som följer av genomförandet av programmet innehåller bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll som utförs av kommissionen (eller någon som har bemyndigats av kommissionen), vid behov genom kontroll på plats, inbegripet stickprovskontroller, och revisioner utförda av revisionsrätten.

3.   Kommissionen skall se till att stödmottagaren under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd håller alla dokument som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen.

4.   På grundval av de rapporter och kontroller på plats som nämns i punkterna 1 och 2 skall kommissionen vid behov se till att storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet och även tidsplanen för utbetalningarna justeras.

5.   Kommissionen skall se till att varje annan åtgärd som krävs för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i budgetförordningen vidtas.

Artikel 14

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Kommissionen skall se till att gemenskapens finansiella intressen skyddas i samband med åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom att förebyggande åtgärder vidtas mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt, om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, och förordning (EG) nr 1073/1999.

2.   För gemenskapsåtgärder som finansieras inom ramen för programmet skall förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 tillämpas på varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller brott mot en på grundval av programmet föreskriven avtalsförpliktelse, som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt, i form av en oberättigad utgift, för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar.

3.   Kommissionen skall se till att finansiellt stöd som har beviljats för en åtgärd minskas, hålls inne eller återkrävs om det visar sig att oegentligheter har förekommit, exempelvis att detta beslut, ett enskilt beslut eller avtalet om stöd inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets inriktning eller genomförandevillkor, utan att kommissionen godkänt ändringen.

4.   Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om genomförandet av en åtgärd utvecklas så att endast en del av det tilldelade finansiella stödet är berättigat, skall kommissionen se till att stödmottagaren yttrar sig inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande förklaring skall kommissionen se till att utbetalning av det resterande finansiella stödet dras in och begära att tidigare utbetalda belopp återbetalas.

5.   Kommissionen skall se till att belopp som betalats ut felaktigt återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i budgetförordningen.

Artikel 15

Utvärdering

1.   Programmet skall kontrolleras regelbundet för uppföljning av programverksamhetens genomförande.

2.   Kommissionen skall säkerställa regelbunden, oberoende och extern utvärdering av programmet.

3.   Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram

a)

en årlig redogörelse för hur programmet genomförts,

b)

en preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och kvalitativa och kvantitativa aspekter på programmets genomförande, inklusive det arbete som utförts av mottagare av de driftskostnadsbidrag som avses i artikel 4 d, senast den 31 mars 2011,

c)

ett meddelande om programmets förlängning, senast den 30 augusti 2012,

d)

en utvärderingsrapport efter programmets avslutning, senast den 31 december 2014.

Artikel 16

Offentliggörande av åtgärder

Kommissionen skall varje år offentliggöra en förteckning över åtgärder som finansierats genom programmet, åtföljd av en kort beskrivning av varje projekt.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Luxemburg den 19 april 2007.

På rådets vägnar

B. ZYPRIES

Ordförande


(1)  Yttrande av den 14 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

(3)  EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(4)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(5)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

(8)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  EUT C 69, 21.3.2006, s. 1.