Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008H0355.pdf

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/30


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 5 december 2007

om införande av texten till artikel 20 i EG-fördraget i pass

[delgivet med nr K(2007) 5841]

(2008/355/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 20 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan artikel 20 i EG-fördraget) ger unionsmedborgare som befinner sig i ett tredjeland där den stat där de är medborgare saknar beskickning rätt till skydd av varje medlemsstatas diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den staten. Denna rättighet är också förankrad i artikel 46 i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter.

(2)

En Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i juli 2006 visade att en majoritet av unionsmedborgarna inte känner till artikel 20 i EG-fördraget och dess följder. Endast 23 procent av de tillfrågade sade sig känna till de möjligheter som artikel 20 i EG-fördraget erbjuder. Det framkom vidare att hälften av unionsmedborgarna kommer att resa till ett tredjeland inom de kommande tre åren.

(3)

Förslaget att ta in texten till artikel 20 i EG-fördraget i pass för att upplysa medborgarna om deras rättigheter väcktes i Michel Barniers rapport ”For a European civil protection force: europe aid” den 9 maj 2006. Den 15 juni 2006 uppmanade rådets ordförandeskap medlemsstaterna att överväga möjligheten att ta in texten i artikel 20 i EG-fördraget för att ge unionsmedborgarna god kännedom om sina rättigheter (1).

(4)

Kommissionen antog den 28 november 2006 (2) en grönbok om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i tredjeland. I grönboken föreslogs flera möjliga åtgärder för att stärka unionsmedborgarnas skydd. Kommissionen föreslog att medlemsstaterna skulle rekommenderas att ta in texten i artikel 20 i EG-fördraget i passhandlingarna, som en effektiv påminnelse till medborgarna om deras rättigheter. Förslaget fick brett stöd från medlemsstaterna, det civila samhället, medborgarna och övriga EU-institutioner (3) (4). För att upplysa medborgarna om deras rätt till skydd från varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter enligt artikel 20 i EG-fördraget förslogs också att man skulle skapa en särskild webbsida om dessa rättigheter och införa en hänvisning till webbsidan i de nationella passhandlingarna.

(5)

Det ingår i medlemsstaternas behörighet att utfärda passhandlingar. Ett enhetligt utformat pass hade införts genom en resolution som antogs den 23 juni 1981 av företrädare för medlemsstaternas regeringar (5). Dessutom antogs ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå avseende säkerhetsnormer för passhandlingar. Ett enhetligt utformat pass hade införts genom en resolution som antogs den 17 oktober 2000 av företrädare för medlemsstaternas regeringar vad gäller skydd av pass och andra resehandlingar mot förfalskning (6). Rådets antog en förordning den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna efter den 28 augusti 2006 och om ytterligare uppgifter i pass som utfärdas efter den 28 juni 2007 (7).

(6)

Artikel 20 i EG-fördraget bör återges på det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdat passet.

(7)

Det är tillräckligt att återge den första meningen i artikel 20 i EG-fördraget. Den andra meningen gäller medlemsstaternas skyldighet inleda de internationella förhandlingar som krävs för att säkerställa skyddet och är inte direkt relevant för medborgarna.

(8)

Kommissionen har för avsikt att skapa en webbsida med uppgifter om konsulärt skydd och på detta utrymme offentliggöra praktisk information, t.ex. aktuella kontaktadresser till medlemsstaternas beskickningar i tredjeland. Det vore bra om en hänvisning till webbsidan som gemensam kontaktpunkt för dessa rättigheter fördes in i de nationella passhandlingarna tillsammans med lydelsen i artikel 20 i EG-fördraget.

(9)

För att minska den administrativa bördan på medlemsstaterna bör dessa rekommenderas att föra in lydelsen i artikel 20 i EG-fördraget i nya passhandlingar som utfärdas efter den 1 juli 2009.

(10)

För att informera medborgare vars pass utfärdats utan hänvisning till artikel 20 i EG-fördraget bör man rekommendera att en självhäftande etikett fästs på utsidan av passets baksida.

(11)

Införande av lydelsen i artikel 20 i EG-fördraget i pass skulle väsentligt bidra till att öka medborgarnas medvetenhet om rätten till skydd av diplomatiska och konsulära myndigheter till en begränsad kostnad för medlemsstaterna.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

1.

att medlemsstaterna inför texten till den första meningen i artikel 20 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och en hänvisning till EU:s webbplats (http://ec.europa.eu/consularprotection) i pass som utfärdas efter den 1 juli 2009,

2.

att medlemsstaterna förser pass som utfärdats före den 1 juli 2009 med en självhäftande etikett med de uppgifter som avses i punkt 1,

3.

att medlemsstaterna informerar kommissionen om de åtgärder som vidtagits, inom 18 månader från det att den här rekommendationen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2007.

På kommissionens vägnar

Franco FRATTINI

Vice ordförande


(1)  ”Förstärkande av Europeiska unionens förmåga till katastrof- och krishantering”, rådets dokument nr 10551/06 av den 15 juni 2006.

(2)  KOM(2006) 712 slutlig.

(3)  Europaparlamentets yttrande: A6/0454/2007.

(4)  Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: SOC/262 (CESE 425/2007).

(5)  EGT C 241, 19.9.1981, s. 1.

(6)  EUT C 310, 28.10.2000, s. 1.

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1).