Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011R0211.pdf

11.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 211/2011

av den 16 februari 2011

om medborgarinitiativet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 24 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv genom ett europeiskt medborgarinitiativ. Detta förfarande ger medborgarna rätt att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget.

(2)

De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär, så att medborgarna uppmuntras att delta och så att unionen blir mer lättillgänglig. Det bör finnas en omdömesgill balans mellan rättigheter och skyldigheter.

(3)

De bör också säkerställa att unionsmedborgare som vill stödja ett medborgarinitiativ ska omfattas av liknande villkor oberoende av vilken medlemsstat de kommer från.

(4)

Kommissionen bör på begäran ge medborgarna information och informella råd om medborgarinitiativ, särskilt vad gäller kriterierna för att de ska kunna registreras.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa det minsta antal medlemsstater som medborgarna ska komma från. För att säkerställa att medborgarinitiativen representerar unionsintresset, och samtidigt säkerställa att instrumentet ändå är lätt att använda, bör detta antal fastställas till en fjärdedel av medlemsstaterna.

(6)

I detta hänseende är det också lämpligt att fastställa det minsta antal undertecknare som ska komma från var och en av dessa medlemsstater. För att säkerställa att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett medborgarinitiativ bör minimiantalen vara degressivt proportionella. För tydlighets skull bör dessa minimiantal anges för varje medlemsstat i en bilaga till denna förordning. Det minsta antal undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750. Kommissionen bör ges befogenhet att ändra den bilagan så att den avspeglar eventuella kommande ändringar av Europaparlamentets sammansättning.

(7)

Det är lämpligt att fastställa en minimiålder för personer som vill stödja ett medborgarinitiativ. Den bör vara samma som rösträttsåldern för val till Europaparlamentet.

(8)

En viss organisation krävs för att ett medborgarinitiativ ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Organisationen bör utgöras av en medborgarkommitté bestående av fysiska personer (organisatörer) som kommer från minst sju olika medlemsstater, detta för att uppmuntra uppkomsten av frågor som rör hela Europa och främja eftertanke kring dessa frågor. För att främja insyn och en välfungerande och effektiv kommunikation bör medborgarkommittén utse representanter som under hela förfarandet samordnar mellan medborgarkommittén och unionsinstitutionerna.

(9)

Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja ett medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker med full öppenhet.

(10)

För att säkerställa att de medborgarinitiativ som föreslås kännetecknas av samstämmighet och transparens, och för att undvika en situation där underskrifter samlas in till stöd för ett förslag till medborgarinitiativ som inte uppfyller villkoren i denna förordning, bör det vara obligatoriskt att registrera sådana initiativ på en webbplats som kommissionen gör tillgänglig innan de nödvändiga stödförklaringarna från medborgarna samlas in. Alla föreslagna medborgarinitiativ som uppfyller villkoren i denna förordning bör registreras av kommissionen. Kommissionen bör sköta registreringen i enlighet med de allmänna principerna för god förvaltningssed.

(11)

När ett föreslaget medborgarinitiativ registrerats får organisatörerna samla in stödförklaringar från medborgarna.

(12)

Stödförklaringsformuläret bör återfinnas i en bilaga till denna förordning, med angivande av vilka uppgifter som krävs för medlemsstaternas kontroller. Kommissionen bör ges befogenhet att ändra den bilagan i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, med beaktande av de uppgifter som den får från medlemsstaterna.

(13)

Med vederbörlig hänsyn tagen till principen om att personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och inte får omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in, måste de som undertecknar ett föreslaget medborgarinitiativ lämna personuppgifter, bl.a. där så är tillämpligt ett personligt id-nummer eller numret på en personlig id-handling, om detta krävs för att göra det möjligt för medlemsstaterna att kontrollera stödförklaringarna i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

(14)

För att den moderna tekniken på ett positivt sätt ska kunna användas som ett verktyg för deltagandedemokrati bör stödförklaringar kunna samlas in via Internet och i pappersform. Systemen för insamling via Internet bör innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner som bland annat säkerställer att uppgifter samlas in och lagras på ett säkert sätt. I detta syfte bör kommissionen fastställa detaljerade tekniska specifikationer för system för insamling via Internet.

(15)

Medlemsstaterna bör kontrollera att systemen för insamling via Internet uppfyller kraven i denna förordning innan stödförklaringar samlas in.

(16)

Kommissionen bör tillgängliggöra ett program med öppen källkod som innehåller de relevanta tekniska lösningar och säkerhetsfunktioner som behövs för att respektera denna förordnings bestämmelser om system för insamling via Internet.

(17)

Det bör säkerställas att stödförklaringar för ett medborgarinitiativ samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att säkerställa att föreslagna medborgarinitiativ är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur komplicerat det är att samla in stödförklaringar i hela unionen, bör tidsfristen inte vara längre än 12 månader räknat från den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras.

(18)

När ett medborgarinitiativ har fått det nödvändiga antalet stödförklaringar från undertecknare bör varje medlemsstat ansvara för att kontrollera och bestyrka de stödförklaringar som samlats in från undertecknare som kommer från den berörda medlemsstaten. Med tanke på behovet av att begränsa den administrativa bördan för medlemsstaterna bör de utföra denna kontroll inom tre månader räknat från mottagandet av en begäran om bestyrkande på grundval av lämpliga undersökningar, som kan vara baserade på stickprovsundersökningar, och utfärda ett dokument som bestyrker det antal giltiga stödförklaringar som mottagits.

(19)

Organisatörerna bör se till att alla relevanta villkor i denna förordning är uppfyllda innan ett medborgarinitiativ lämnas in till kommissionen.

(20)

Kommissionen bör granska medborgarinitiativet och redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser separat. Den bör även inom tre månader redogöra för de åtgärder som den avser att vidta som svar på medborgarinitiativet. För att visa att ett medborgarinitiativ som stöds av minst en miljon unionsmedborgare och uppföljningen av ett sådant initiativ undersöks ingående bör kommissionen på ett klart, begripligt och detaljerat sätt förklara skälen till de åtgärder som den avser att vidta, och även ange sina skäl om den inte avser att vidta några åtgärder. När kommissionen har mottagit ett medborgarinitiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och som uppfyller de övriga kraven i denna förordning, bör organisatörerna ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå.

(21)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4) är tillämpligt fullt ut på behandling av personuppgifter som sker i samband med tillämpningen av denna förordning. Av rättssäkerhetsskäl är det i detta hänseende lämpligt att klargöra att organisatörerna av ett medborgarinitiativ och medlemsstaternas behöriga myndigheter är registeransvariga i den mening som avses i direktiv 95/46/EG och att precisera hur länge personuppgifter som samlats in i samband med ett medborgarinitiativ får lagras. Organisatörerna måste i egenskap av registeransvariga vidta alla lämpliga åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i direktiv 95/46/EG, särskilt sådana som rör databehandlingens laglighet, säkerheten i samband med denna, lämnandet av information samt de registrerades rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att kunna få uppgifterna rättade eller raderade.

(22)

Bestämmelserna i kapitel III i direktiv 95/46/EG om rättslig prövning, ansvar och sanktioner är tillämpliga fullt ut när det gäller den behandling av personuppgifter som sker i samband med tillämpningen av denna förordning. Organisatörer av ett medborgarinitiativ bör i överensstämmelse med tillämplig nationell lagstiftning vara ansvariga för skador de orsakar. Dessutom bör medlemsstaterna se till att organisatörer blir föremål för lämpliga sanktioner vid överträdelser av denna förordning.

(23)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5) är tillämplig fullt ut på kommissionens behandling av personuppgifter i samband med tillämpningen av denna förordning.

(24)

För att möta framtida anpassningsbehov bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget i syfte att ändra bilagorna till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(25)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

(26)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8, enligt vilken var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(27)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts och har antagit ett yttrande (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i enlighet med artikel 11 i EU-fördraget och artikel 24 i EUF-fördraget.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   medborgarinitiativ: ett initiativ som lämnas in till kommissionen i enlighet med denna förordning och i vilket kommissionen uppmanas att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där medborgare anser att en unionsrättsakt krävs för att tillämpa fördragen, och som stöds av minst en miljon behöriga undertecknare som kommer från minst en fjärdedel av alla medlemsstater.

2.   undertecknare: unionsmedborgare som har stött ett visst medborgarinitiativ genom att fylla i ett stödförklaringsformulär för det berörda initiativet.

3.   organisatörer: fysiska personer som bildar en medborgarkommitté som ansvarar för att utarbeta ett medborgarinitiativ och lämna in det till kommissionen.

Artikel 3

Krav på organisatörerna och undertecknarna

1.   Organisatörerna ska vara unionsmedborgare och ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet.

2.   Organisatörerna ska bilda en medborgarkommitté bestående av minst sju personer bosatta i minst sju olika medlemsstater.

Organisatörerna ska utse en företrädare och en ersättare (nedan kallade kontaktpersonerna), vilka ska samordna mellan medborgarkommittén och unionens institutioner under hela förfarandet och ska ha mandat att tala och handla på medborgarkommitténs vägnar.

Organisatörer som är ledamöter av Europaparlamentet ska inte räknas i syfte att nå det minimiantal som krävs för att bilda en medborgarkommitté.

För att registrera ett föreslaget medborgarinitiativ i enlighet med artikel 4 ska kommissionen endast ta hänsyn till informationen om de sju medborgarkommittéledamöter som behövs för att uppfylla kraven i punkt 1 i den här artikeln och i den här punkten.

3.   Kommissionen får begära att organisatörerna på lämpligt sätt styrker att kraven i punkterna 1 och 2 är uppfyllda.

4.   För att ha behörighet att stödja ett föreslaget medborgarinitiativ ska undertecknaren vara unionsmedborgare och ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet.

Artikel 4

Registrering av ett föreslaget medborgarinitiativ

1.   Innan organisatörerna inleder insamlingen av stödförklaringar från undertecknare av ett föreslaget medborgarinitiativ ska de registrera initiativet hos kommissionen och lämna den information som anges i bilaga II, särskilt om dess ämne och mål.

Denna information ska tillhandahållas på ett av unionens officiella språk, i ett onlineregister som kommissionen gör tillgängligt i detta syfte (nedan kallat registret).

Organisatörerna ska, för registret och vid behov på sin webbplats, tillhandahålla regelbundet uppdaterad information om källorna till stöd och finansiering för det föreslagna medborgarinitiativet.

Efter att registreringen har bekräftats i enlighet med punkt 2 får organisatörerna tillhandahålla det föreslagna medborgarinitiativet på andra av unionens officiella språk och föra in dessa versioner i registret. Organisatörerna ska ansvara för översättning av det föreslagna medborgarinitiativet till andra av unionens officiella språk.

Kommissionen ska inrätta en kontaktpunkt som tillhandahåller information och stöd.

2.   Kommissionen ska inom två månader räknat från och med den dag då informationen i bilaga II mottogs registrera det föreslagna medborgarinitiativet med ett specifikt registreringsnummer och skicka en bekräftelse till organisatörerna, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

En medborgarkommitté har bildats och kontaktpersoner har utsetts i enlighet med artikel 3.2.

b)

Det föreslagna medborgarinitiativet faller inte uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

c)

Det föreslagna medborgarinitiativet är inte uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande.

d)

Det föreslagna medborgarinitiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i EU-fördraget.

3.   Kommissionen ska vägra registrering om villkoren i punkt 2 inte är uppfyllda.

Om kommissionen vägrar registrera ett föreslaget medborgarinitiativ ska den informera organisatörerna om skälen till denna vägran och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till deras förfogande.

4.   Ett föreslaget medborgarinitiativ som har registrerats ska offentliggöras i registret. Utan att det påverkar de registrerades rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001 ska de registrerade ha rätt att begära att deras personuppgifter tas bort från registret efter en tvåårsperiod som löper från och med datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet.

5.   Organisatörerna får när som helst innan de ingett stödförklaringar i enlighet med artikel 8 dra tillbaka ett föreslaget medborgarinitiativ som har registrerats. I så fall ska en uppgift om detta införas i registret.

Artikel 5

Förfaranden och villkor för insamling av stödförklaringar

1.   Organisatörerna ska ansvara för insamlingen av stödförklaringarna från undertecknare av ett föreslaget medborgarinitiativ som har registrerats i enlighet med artikel 4.

För insamling av stödförklaringar får endast de formulär som överensstämmer med mallarna i bilaga III och som finns i en av de språkversioner som ingår i registret för det föreslagna medborgarinitiativet användas. Organisatörerna ska fylla i formulären i enlighet med bilaga III innan insamlingen av stödförklaringar från undertecknarna påbörjas. Informationen i formulären ska motsvara informationen i registret.

2.   Organisatörerna får samla in stödförklaringar i pappersform eller elektroniskt. När stödförklaringar samlas in via Internet ska artikel 6 tillämpas.

Vid tillämpning av denna förordning ska stödförklaringar som har undertecknats elektroniskt med hjälp av en avancerad elektronisk signatur, i den betydelse som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (8), behandlas på samma sätt som stödförklaringar i pappersform.

3.   Undertecknarna ska fylla i de stödförklaringsformulär som organisatörerna tillhandahåller. De ska ange endast de personuppgifter som krävs för medlemsstaternas kontroll i enlighet med bilaga III.

En undertecknare får endast stödja ett givet föreslaget medborgarinitiativ en gång.

4.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla eventuella ändringar av uppgifterna i bilaga III. Med beaktande av dessa ändringar får kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artikel 17 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 18 och 19, anta ändringar av bilaga III.

5.   Alla stödförklaringar ska samlas in efter den dag då det föreslagna medborgarinitiativet registreras och senast 12 månader efter denna dag.

Vid utgången av denna tidsfrist ska det anges i registret att tidsfristen löpt ut och, i förekommande fall, att det nödvändiga antalet stödförklaringar inte ingetts.

Artikel 6

System för insamling via Internet

1.   När stödförklaringar samlas in via Internet ska de uppgifter som erhålls via systemet för insamling via Internet lagras på en medlemsstats territorium.

För systemet för insamling via Internet ska ett intyg enligt punkt 3 ha utfärdats i den medlemsstat där de uppgifter som samlas in genom systemet för insamling via Internet kommer att lagras. Organisatörerna får använda ett och samma system för insamling via Internet för insamling av stödförklaringar i flera eller samtliga medlemsstater.

Mallarna för stödförklaringsformulären får anpassas för insamlingen via Internet.

2.   Organisatörerna ska se till att det system för insamling via Internet som används för insamling av stödförklaringar är i överensstämmelse med punkt 4.

Innan insamlingen av stödförklaringar påbörjas ska organisatörerna be den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga att intyga att det system för insamling via Internet som används i detta syfte är i överensstämmelse med punkt 4.

Organisatörerna får inte påbörja insamlingen av stödförklaringar med hjälp av systemet för insamling via Internet förrän de har erhållit det intyg som avses i punkt 3. Organisatörerna ska göra en kopia av det intyget tillgängligt för allmänheten på den webbplats som används för systemet för insamling via Internet.

Kommissionen ska senast den 1 januari 2012 upprätta och därefter underhålla en programvara med öppen källkod som innehåller alla de tekniska lösningar och säkerhetsfunktioner som behövs för efterlevnad av bestämmelserna i denna förordning om system för insamling via Internet. Programvaran ska vara tillgänglig utan kostnad.

3.   Om systemet för insamling via Internet uppfyller punkt 4 ska den behöriga myndigheten inom en månad utfärda ett intyg i detta avseende i enlighet med mallen i bilaga IV.

Medlemsstaterna ska erkänna intyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater.

4.   Systemen för insamling via Internet ska innehålla lämpliga säkerhetsfunktioner och tekniska lösningar som säkerställer följande:

a)

Endast fysiska personer ska kunna lämna in ett stödförklaringsformulär via Internet.

b)

Uppgifter som tillhandahålls via Internet ska samlas in och lagras säkert, bland annat för att de inte ska kunnas ändras eller användas i annat syfte än för det angivna stödet för ett givet medborgarinitiativ och för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olovlig radering och från att gå förlorade genom olyckshändelse samt från ändringar, otillåten spridning eller otillåten åtkomst.

c)

Systemet ska kunna generera stödförklaringar i en form som överensstämmer med mallarna i bilaga III, för att medlemsstaterna ska kunna utföra kontroller i enlighet med artikel 8.2.

5.   Kommissionen ska senast den 1 januari 2012 anta tekniska specifikationer för genomförandet av punkt 4 i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 20.2.

Artikel 7

Minsta antal undertecknare per medlemsstat

1.   Undertecknarna av ett medborgarinitiativ ska komma från minst en fjärdedel av medlemsstaterna.

2.   I minst en fjärdedel av medlemsstaterna ska undertecknarna, vid registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet, åtminstone bestå av det minsta antal medborgare som anges i bilaga I. Minimiantalet ska motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750.

3.   Kommissionen ska, genom delegerade akter i enlighet med artikel 17 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 18 och 19, anta lämpliga ändringar av bilaga I, för att avspegla eventuella ändringar av Europaparlamentets sammansättning.

4.   Undertecknarna ska anses komma från den medlemsstat som är ansvarig för att kontrollera deras stödförklaringar i enlighet med artikel 8.1 andra stycket.

Artikel 8

Medlemsstaternas kontroll och intygande av stödförklaringar

1.   Efter det att organisatörerna har samlat in de nödvändiga stödförklaringarna från undertecknare i enlighet med artiklarna 5 och 7 ska de översända stödförklaringarna i pappersform eller elektronisk form till de relevanta behöriga myndigheter som avses i artikel 15 för kontroll och intygande. För detta ändamål ska organisatörerna använda formuläret i bilaga V och därvid skilja mellan stödförklaringar som samlats in i pappersform, stödförklaringar som undertecknats elektroniskt med hjälp av en avancerad elektronisk signatur och stödförklaringar som samlats in med hjälp av ett system för insamling via Internet.

Organisatörerna ska översända stödförklaringarna till den berörda medlemsstaten enligt följande, nämligen

a)

till den medlemsstat där undertecknaren är bosatt eller medborgare, i enlighet med punkt 1 i bilaga III del C, eller

b)

till den medlemsstat som utfärdat det personliga id-nummer eller den personliga id-handling som anges i stödförklaringen, i enlighet med punkt 2 i bilaga III del C.

2.   De behöriga myndigheterna ska inom tre månader från mottagandet av begäran kontrollera de översända stödförklaringarna på lämpligt sätt, i förekommande fall i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. På grundval av detta ska de tillhandahålla organisatörerna ett intyg som överensstämmer med mallen i bilaga VI, i vilket antalet giltiga stödförklaringar för den berörda medlemsstaten intygas.

Namnteckningarna behöver inte bestyrkas för att stödförklaringarna ska kunna kontrolleras.

3.   Det intyg som anges i punkt 2 ska utfärdas kostnadsfritt.

Artikel 9

Ingivandet av ett medborgarinitiativ till kommissionen

Efter att organisatörerna har mottagit de intyg som anges i artikel 8.2, och förutsatt att alla relevanta förfaranden och villkor som föreskrivs i denna förordning har följts, får de överlämna medborgarinitiativet till kommissionen, åtföljt av information om stöd och finansiering som mottagits för initiativet. Denna information ska offentliggöras i registret.

Det minimibelopp för stöd och finansiering från olika källor från och med vilket information ska lämnas ska vara detsamma som det som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (9).

Vid tillämpningen av denna artikel ska organisatörerna använda det formulär som anges i bilaga VII och översända det ifyllda formuläret tillsammans med kopior, i pappersform eller elektronisk form, av de intyg som avses i artikel 8.2.

Artikel 10

Formerna för kommissionens prövning av ett medborgarinitiativ

1.   När kommissionen mottar ett medborgarinitiativ i enlighet med artikel 9 ska den

a)

utan dröjsmål offentliggöra medborgarinitiativet i registret,

b)

ta emot organisatörerna på lämplig nivå och låta dem mer ingående förklara de frågor som tas upp i medborgarinitiativet,

c)

inom tre månader i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser beträffande medborgarinitiativet, eventuella åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta dessa åtgärder.

2.   Det meddelande som avses i punkt 1 c ska översändas till såväl organisatörerna som Europaparlamentet och rådet samt ska offentliggöras.

Artikel 11

Offentlig utfrågning

Om villkoren i artikel 10.1 a och b är uppfyllda ska organisatörerna ges tillfälle att, inom den tidsfrist som anges i artikel 10.1 c, presentera medborgarinitiativet vid en offentlig utfrågning. Kommissionen och Europaparlamentet ska se till att denna utfrågning organiseras vid Europaparlamentet, i förekommande fall tillsammans med de övriga institutioner och organ inom unionen som kan tänkas vilja delta, och att kommissionen företräds på lämplig nivå.

Artikel 12

Skydd av personuppgifter

1.   Vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning ska organisatörerna av medborgarinitiativet och medlemsstaternas behöriga myndigheter följa direktiv 95/46/EG och de nationella bestämmelser som har antagits i enlighet med detta.

2.   Organisatörerna av medborgarinitiativet och de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 15.2 ska, när de behandlar personuppgifter, anses som registeransvariga i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG.

3.   Organisatörerna ska se till att personuppgifter som samlats in för ett visst medborgarinitiativ inte används för något annat ändamål än deras angivna stöd för det initiativet, och ska förstöra alla stödförklaringar som mottagits för det initiativet samt alla eventuella kopior av dessa inom en månad från det att initiativet överlämnades till kommissionen i enlighet med artikel 9, eller inom 18 månader efter registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet, beroende på vilken av dessa dagar som infaller först.

4.   Den behöriga myndigheten ska endast använda de personuppgifter som den mottar för ett visst medborgarinitiativ för ändamålet att kontrollera stödförklaringarna i enlighet med artikel 8.2 och ska senast en månad efter att ha utfärdat det intyg som avses i den artikeln förstöra alla stödförklaringar och kopior av dessa.

5.   Stödförklaringar för ett visst medborgarinitiativ och kopior av dessa får bevaras längre än de tidsfrister som anges i punkterna 3 och 4 om det är nödvändigt i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden rörande ett föreslaget medborgarinitiativ. Organisatörerna och den behöriga myndigheten ska förstöra alla stödförklaringar och kopior av dessa senast en vecka efter det att de ovannämnda förfarandena har slutförts genom ett slutgiltigt beslut.

6.   Organisatörerna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olovlig radering och från att gå förlorade genom olyckshändelse samt från ändringar, otillåten spridning eller otillåten åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och från varje annat slag av otillåten behandling.

Artikel 13

Ansvarsskyldighet

Organisatörerna ska i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning vara ansvarsskyldiga för skador de orsakar under organiserandet av ett medborgarinitiativ.

Artikel 14

Sanktioner

1.   Medlemsstaterna ska se till att organisatörer blir föremål för lämpliga sanktioner vid överträdelse av denna förordning, särskilt för

a)

falska förklaringar från organisatörerna,

b)

användning av uppgifter i bedrägligt syfte.

2.   De sanktioner som avses i punkt 1 ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 15

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna

1.   För att genomföra artikel 6.3 ska medlemsstaterna utse behöriga myndigheter med ansvar för att utfärda det intyg som anges i artikeln i fråga.

2.   För att genomföra artikel 8.2 ska varje medlemsstat utse en behörig myndighet med ansvar för att samordna kontrollen av stödförklaringar och för att utfärda de intyg som anges i artikeln i fråga.

3.   Senast den 1 mars 2012 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de behöriga myndigheternas namn och adresser.

4.   Kommissionen ska upprätta och offentliggöra en förteckning över behöriga myndigheter.

Artikel 16

Ändring av bilagorna

Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 17 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 18 och 19, anta ändringar av bilagorna till denna förordning inom ramen för de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 17

Utövande av delegering

1.   Kommissionen ska ges befogenhet att under obestämd tid anta de delegerade akter som avses i artikel 16.

2.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 18 och 19.

Artikel 18

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 19

Invändning mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet har invänt mot den delegerade akten vid utgången av den period som avses i punkt 1 ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt inom den period som avses i punkt 1 ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 20

Kommitté

1.   Med avseende på genomförandet av artikel 6.5 ska kommissionen biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 21

Underrättelse om nationella bestämmelser

Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de särskilda bestämmelser som den vidtar för att genomföra denna förordning.

Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 22

Översynsbestämmelse

Senast den 1 april 2015, och därefter vart tredje år, ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 23

Ikraftträdande och genomförande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 februari 2011.

På Europaparlaments vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT C 44, 11.2.2011, s. 182.

(2)  EUT C 267, 1.10.2010, s. 57.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 december 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 februari 2011.

(4)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUT C 323, 30.11.2010, s. 1.

(8)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(9)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.


BILAGA I

MINSTA ANTAL UNDERTECKNARE PER MEDLEMSSTAT

Belgien

16 500

Bulgarien

12 750

Tjeckien

16 500

Danmark

9 750

Tyskland

74 250

Estland

4 500

Irland

9 000

Grekland

16 500

Spanien

37 500

Frankrike

54 000

Italien

54 000

Cypern

4 500

Lettland

6 000

Litauen

9 000

Luxemburg

4 500

Ungern

16 500

Malta

3 750

Nederländerna

18 750

Österrike

12 750

Polen

37 500

Portugal

16 500

Rumänien

24 750

Slovenien

5 250

Slovakien

9 750

Finland

9 750

Sverige

13 500

Förenade kungariket

54 000


BILAGA II

UPPGIFTER SOM KRÄVS FÖR ATT REGISTRERA ETT FÖRESLAGET MEDBORGARINITIATIV

Följande uppgifter måste lämnas för att ett föreslaget medborgarinitiativ ska kunna registreras i kommissionens onlineregister:

1.

Titeln på det föreslagna medborgarinitiativet (högst 100 tecken).

2.

Ämnet (högst 200 tecken).

3.

En beskrivning av målen för det föreslagna medborgarinitiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag om (högst 500 tecken).

4.

De fördragsbestämmelser som organisatörerna anser vara relevanta för de förslagna åtgärderna.

5.

Fullständigt namn, postadress, nationalitet och födelsedatum för de sju ledamöter som ingår i medborgarkommittén, med särskild uppgift om företrädaren och ersättaren samt deras e-postadresser (1).

6.

Alla källor till stöd och finansiering för det föreslagna medborgarinitiativet vid registreringstillfället (1).

Organisatörer får lämna mer ingående information om ämnet och målen för samt bakgrunden till det föreslagna medborgarinitiativet i en bilaga. Om de så önskar får de också ge in ett utkast till rättsakt.


(1)  Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, ska de registrerade informeras om att dessa personuppgifter lagras av kommissionen i samband med förfarandet med avseende på det föreslagna medborgarinitiativet. I kommissionens onlineregister kommer endast organisatörernas fullständiga namn, kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem; de har också rätt att när som helst begära att uppgifterna rättas och tas bort från kommissionens onlineregister efter utgången av den tvåårsperiod som löper från och med datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet.


BILAGA III

DEL C

1.

Förteckning över de medlemsstater som inte kräver tillhandahållande av ett personligt id-nummer/ett nummer på en personlig id-handling (stödförklaringsformulär del A):

Medlemsstat

Undertecknare vars stödförklaring ska lämnas in till berörd medlemsstat

Belgien

bosatta i Belgien

utlandsboende belgiska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Danmark

bosatta i Danmark

del utlandsboende danska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Tyskland

bosatta i Tyskland

utlandsboende tyska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Estland

bosatta i Estland

utlandsboende estniska medborgare

Irland

bosatta i Irland

Nederländerna

bosatta i Nederländerna

Slovakien

bosatta i Slovakien

utlandsboende slovakiska medborgare

Finland

bosatta i Finland

utlandsboende finska medborgare

Förenade kungariket

bosatta i Förenade kungariket

2.

Förteckning över de medlemsstater som kräver tillhandahållande av antingen ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling enligt nedan (stödförklaringsformuläret, del B):

 

BULGARIEN

Eдинен граждански номер (personnummer)

 

TJECKIEN

Obcanský průkaz (nationellt id-kort)

Cestovní pas (pass)

 

GREKLAND

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (id-kort)

Διαβατήριο (pass)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (bosättningsintyg/intyg om permanent bosättning)

 

SPANIEN

Documento Nacional de Identidad (id-kort)

Pasaporte (pass)

 

FRANKRIKE

Passeport (pass)

Carte nationale d'identité (nationellt id-kort)

Titre de séjour (uppehållstillstånd)

Permis de conduire (körkort)

Övrigt:

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (parlamentarikers id-kort med foto, utfärdat av ordföranden för en parlamentarisk församling)

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (lokalt vald persons id-kort med foto, utfärdat av statens representant)

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (krigsveterans kort, sämskskinnsfärgat eller trefärgat)

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (civilt eller militärt invaliditetskort med foto)

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (statstjänstemans id-kort med foto)

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (id-kort eller tillstånd om fri rörlighet med foto, utfärdat av de militära myndigheterna)

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (jakttillstånd med foto, utfärdat av statens representant)

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69–3 du 3 janvier 1969 (resenärers rörlighetstillstånd, utfärdat av prefekten i enlighet med lag nr 69–3 av den 3 januari 1969)

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (mottagningsbevis som intygar identiteten, utfärdat i utbyte mot identitetshandlingar vid fall av domstolsövervakning i enlighet med nionde stycket (punkt 7) i artikel 138 i straffprocesslagen)

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (intyg om att ansökan om ett nationellt id-kort eller pass har inlämnats, utfärdat högst tre månader tidigare av en kommun, med ett med kommunal stämpel bestyrkt foto på sökanden)

 

ITALIEN

Passaporto (pass), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (inklusive uppgift om utfärdande myndighet)

Carta di identità (id-kort), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (inklusive uppgift om utfärdande myndighet)

 

CYPERN

Δελτίο Ταυτότητας (id-kort för medborgare eller bosatta)

Διαβατήριο (pass)

 

LETTLAND

Personas kods (personligt id-nummer)

 

LITAUEN

Asmens kodas (personnummer)

 

LUXEMBURG

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (nationellt id-nummer som återfinns på socialförsäkringsid-kortet)

 

UNGERN

személyazonosító igazolvány (id-kort)

útlevél (pass)

személyi azonosító szám (személyi szám) (personligt id-nummer)

 

MALTA

Karta tal-Identità (id-kort)

 

ÖSTERRIKE

Reisepass (pass)

Personalausweis (id-kort)

 

POLEN

Numer ewidencyjny PESEL (PESEL-id-nummer)

 

PORTUGAL

Bilhete de identidade (id-kort)

Passaporte (pass)

Cartão de Cidadão (medborgarkort)

 

RUMÄNIEN

carte de identitate (id-kort)

pasaport (pass)

certificat de inregistrare (registreringsintyg)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (intyg om permanent boende för EU-medborgare)

Cod Numeric Personal (personligt id-nummer)

 

SLOVENIEN

Osebna izkaznica (id-kort)

Potni list (pass)

 

SVERIGE

Personnummer i id-kort

Personnummer i pass.


BILAGA IV

INTYG PÅ ATT ETT SYSTEM FÖR INSAMLING VIA INTERNET UPPFYLLER KRAVEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 211/2011 AV DEN 16 FEBRUARI 2011 OM MEDBORGARINITIATIVET

… (den behöriga myndighetens namn) i … (medlemsstatens namn) intygar härmed att det system för insamling via Internet … (webbplatsens adress) som används för insamling av stödförklaringar för … (titel på det föreslagna medborgarinitiativet) uppfyller de relevanta kraven i förordning (EU) nr 211/2011.

Datum, namnteckning och officiell stämpel från den behöriga myndigheten:


BILAGA V

FORMULÄR FÖR ÖVERSÄNDANDE AV STÖDFÖRKLARINGAR TILL MEDLEMSSTATERNAS BEHÖRIGA MYNDIGHETER

1.

Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna:

2.

Titel på det föreslagna medborgarinitiativet:

3.

Kommissionens registreringsnummer:

4.

Registreringsdatum:

5.

Antal undertecknare som kommer från (medlemsstatens namn):

6.

Bilagor:

(Vänligen bifoga alla de stödförklaringar från undertecknare som ska kontrolleras av relevant medlemsstat.

Bifoga vid behov relevant(a) intyg som bekräftar att systemet för insamling via Internet uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet.)

7.

Datum och kontaktpersonernas underskrift:


BILAGA VI

INTYG SOM BEKRÄFTAR DET ANTAL GILTIGA STÖDFÖRKLARINGAR SOM HAR SAMLATS IN FRÅN … (MEDLEMSSTATENS NAMN)

Efter att ha gjort de kontroller som fordras enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet intygar … (den behöriga myndighetens namn) i … (medlemsstatens namn) härmed att … stödförklaringar för det föreslagna medborgarinitiativet med registreringsnummer … är giltiga enligt bestämmelserna i den förordningen.

Datum, namnteckning och officiell stämpel från den behöriga myndigheten:


BILAGA VII

FORMULÄR FÖR INGIVANDE AV ETT MEDBORGARINITIATIV TILL KOMMISSIONEN

1.

Titel på medborgarinitiativet:

2.

Kommissionens registreringsnummer:

3.

Registreringsdatum:

4.

Antalet mottagna giltiga stödförklaringar (måste vara minst en miljon):

5.

Antal undertecknare som bestyrkts av medlemsstaterna:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal undertecknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTALT

Antal undertecknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna (1):

7.

Alla källor till stöd och finansiering för detta initiativ, inbegripet beloppet på det finansiella stödet vid tidpunkten för initiativets ingivande (1):

8.

Vi intygar härmed att de upplysningar som lämnats i detta formulär är riktiga.

Datum och kontaktpersonernas underskrift:

9.

Bilagor:

(Vänligen bifoga alla intyg)


(1)  Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, ska de registrerade informeras om att dessa personuppgifter lagras av kommissionen i samband med förfarandet med avseende på medborgarinitiativet. I kommissionens onlineregister kommer endast organisatörernas fullständiga namn, kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem; de har också rätt att när som helst begära att uppgifterna rättas och tas bort från kommissionens onlineregister efter utgången av den tvåårsperiod som löper från och med datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet.