Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012R0268.pdf

27.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 268/2012

av den 25 januari 2012

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 7.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt 7.2 i förordning (EU) nr 211/2011 ska i minst en fjärdedel av medlemsstaterna det minsta antal medborgare som undertecknar ett medborgarinitiativ motsvara det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750. Dessa minimiantal undertecknare anges i bilaga I till förordningen.

(2)

Europaparlamentets sammansättning har ändrats genom det protokoll om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (2), som trädde i kraft den 1 december 2011.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 211/2011 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 211/2011 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 januari 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  EUT C 263, 29.9.2010, s. 1.


BILAGA

MINSTA ANTAL UNDERTECKNARE PER MEDLEMSSTAT

Belgien

16 500

Bulgarien

13 500

Tjeckien

16 500

Danmark

9 750

Tyskland

74 250

Estland

4 500

Irland

9 000

Grekland

16 500

Spanien

40 500

Frankrike

55 500

Italien

54 750

Cypern

4 500

Lettland

6 750

Litauen

9 000

Luxemburg

4 500

Ungern

16 500

Malta

4 500

Nederländerna

19 500

Österrike

14 250

Polen

38 250

Portugal

16 500

Rumänien

24 750

Slovenien

6 000

Slovakien

9 750

Finland

9 750

Sverige

15 000

Förenade kungariket

54 750