Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52013PC0055.pdf

52013PC0055

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, med anledning av Kroatiens anslutning /* COM/2013/055 final - 2013/0034 (NLE) */MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Förslaget till rådsdirektiv om anpassning av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare föranleds av Kroatiens förestående anslutning till Europeiska unionen.

Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen[1] undertecknades i Bryssel den 9 december 2011 av Europeiska unionens samtliga medlemsstater och av Republiken Kroatien.

Enligt artikel 3.3 i anslutningsfördraget ska det träda i kraft den 1 juli 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen.

I enlighet med artikel 3.4 i anslutningsfördraget får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som avses bland annat i artikel 50 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning[2]. Dessa åtgärder ska endast träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta.

I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet, eller kommissionen (om de ursprungliga rättsakterna antogs av kommissionen), anta de nödvändiga rättsakterna.

I punkt 2 i slutakten[3] hänvisas till den politiska överenskommelse om en serie anpassningar som ska antas av institutionerna som medlemsstaterna och Kroatien nådde i samband med godkännandet av anslutningsfördraget. De höga fördragsslutande parterna uppmanar rådet och kommissionen att före anslutningen anta dessa anpassningar i enlighet med artikel 50 i anslutningsakten, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

På området rättsväsen och grundläggande rättigheter – vilket motsvarar förhandlingskapitel 23 – är det endast direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, som kräver teknisk anpassning.

Föreliggande förslag ingår i en serie förslag till rådsdirektiv som kommissionen utarbetat för rådets räkning, och som i separata förslag till rådsdirektiv omgrupperar de tekniska anpassningarna av direktiv både från rådet och från Europaparlamentet och rådet som motsvarar förhandlingskapitel. Denna struktur är avsedd att göra det lättare för medlemsstaterna att införliva berörda direktiv i sin respektive nationella lagstiftning. Det paket med förslag till rättsakter som kommissionen har överlämnat till rådet består dels av en serie förslag till rådsdirektiv, och dels av ett förslag till en samlad rådsförordning som omfattar relevanta förordningar och beslut från Europaparlamentet och rådet samt relevanta rådsförordningar och rådsbeslut. Detta ligger i linje med den strategi som tidigare antagits med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning[4].

Avsikten är att alla rättsakter som ingår i detta paket ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på samma dag.

Föreliggande förslag och övriga förslag som ingår i detta paket beaktar de tekniska anpassningar av EU:s regelverk som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning till och med den 1 september 2012. Anledningen till detta är att ge tillräcklig tid dels åt lagstiftningsprocesserna, och dels åt medlemsstaternas påföljande skyldighet att införliva direktiven och anmäla lagstiftningen. Eventuella anpassningar av EU-regler offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning efter den 1 september 2012 kommer att beaktas antingen i själva de relevanta akterna eller senare genom lämpligt förfarande. Kommissionen planerar dessutom att informellt till medlemsstaterna i början av juli 2013 överlämna en förteckning över sådan lagstiftning.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Eftersom föreliggande förslag är av rent teknisk art och inte medför några politiska valsituationer skulle samråd med berörda parter eller konsekvensbedömningar ha varit meningslösa.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Förslagets rättsliga grund är artikel 50 i akten rörande villkoren för Republiken Kroatiens anslutning.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna iakttas till fullo. Åtgärder på unionsnivå är nödvändiga enligt subsidiaritetsprincipen (artikel 5.3 i EU-fördraget) eftersom detta rör tekniska anpassningar av rättsakter som har antagits av unionen. Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 i EU-fördraget) eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål som eftersträvas.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget har inga budgetkonsekvenser.

2013/0034 (NLE)

Förslag till

RÅDETS DIREKTIV

om anpassning av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare, med anledning av Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)       I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga rättsakter, såvida inte den ursprungliga rättsakten antagits av kommissionen.

(2)       I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)       Rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare[5] bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 94/80/EG ska ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.           Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.           Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

BILAGA

RÄTTSVÄSEN OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

EU-MEDBORGARES RÄTTIGHETER

31994 L 0080: Rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 368, 31.12.1994, s. 38):

I bilagan ska följande införas efter den uppgift som avser Bulgarien:

”i Kroatien:

općina, grad, zupanija,”.

[1]               EUT L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               EUT L 112, 24.4.2012, s. 21.

[3]               EUT L 112, 24.4.2012, s. 95.

[4]               EUT L 363, 20.12.2006, s. 1.

[5]               EGT L 368, 31.12.1994, s. 38.