Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L1273.pdf

31980L1273

Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22 december 1980 om ändring som följd av Greklands anslutning av direktiv 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1980 s. 0074 - 0074

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0077

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 3 s. 0007

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0077

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0125

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0125RÅDETS DIREKTIV av den 22 december 1980 om ändring som följd av Greklands anslutning av direktiv 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (80/1273/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt artikel 146 i denna, och

med beaktande av följande:Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (1) antogs efter undertecknandet av anslutningsakten.

Med hänsyn till Greklands anslutning krävs vissa ändringar i direktivet för att säkerställa att det tillämpas lika av Grekland och de övriga medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/154/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till i artikel 1:

"I Grekland:

'Ìáßá".

2. Följande skall läggas till i artikel 3:

"j. I Grekland:

- ðôõ÷ßï ìáßáò bestyrkt av socialvårdsministeriet,

- ðôõ÷ßï ÁíùôÝñáò Ó÷ïëÞò Óôåëå÷þí Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïíïßáò, ÔìÞìáôïò Ìáéþí` utfärdat av ÊÁÔÅÅ."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom den tid som fastställts i artikel 20.1 i direktiv 80/154/EEG.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1.