Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 82/76/EEG av den 26 januari 1982 om ändring av direktiv 75/362/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster samt av direktiv 75/363/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkarenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 043 , 15/02/1982 s. 0021 - 0025

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0078

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0128

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0078

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0128RÅDETS DIREKTIV av den 26 januari 1982 om ändring av direktiv 75/362/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster samt av direktiv 75/363/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare (82/76/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, 57 och 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:Ändringar i medlemsstaternas lagstiftning och erfarenheterna från tillämpningen av direktiv 75/362/EEG och 75/363/EEG (4) har gjort det nödvändigt att genomföra vissa tekniska ändringar.

I artikel 3.3 i direktiv 75/363/EEG föreskrivs dessutom att senast fyra år efter dagen för anmälan av det direktivet skall rådet, på grundval av en översyn av situationen och efter förslag från kommissionen samt med beaktande av att det även i fortsättningen skall vara möjligt att genomgå utbildning på deltid under vissa omständigheter med prövning av varje specialitet för sig, besluta, huruvida bestämmelserna i punkt 1 och 2 bör bibehållas eller ändras.

I enlighet med principen om specialistutbildning på heltid bör undantaget till förmån för utbildning på deltid, eftersom sådan utbildning skall förekomma även i fortsättningen, definieras mer exakt och kontrolleras strängare.

Den tidsfrist som avses i artikel 7 i direktiv 75/363/EEG bör förlängas till och med den 31 december 1983 för att göra det möjligt för de medlemsstater där utbildningen på deltid till specialist inte överensstämmer med artikel 2 och 3 i nämnda direktiv att avsluta det reformförfarande som införts i syfte att avskaffa denna typ av utbildning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3 i direktiv 75/362/EEG skall punkt 2 under "g) I Luxemburg" och siffran 1 som föregår den enda punkt som återstår utgå.

Artikel 2

Artikel 5.3 skall ändras på följande sätt:

a) I den tyska versionen skall följande rubriker ersättas enligt följande:"- Anästhesie-Wiederbelebung" med "- Anästhesiologie",

"- Ophthalmologie" med "- Augenheilkunde",

"- Otorhinolaryngologie" med "- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde",

"- Pädiatrie" med "- Kinderheilkunde".

b) I samtliga versioner:

1. Under "- anestesiologi" skall underrubriken rörande Tyskland och Belgien ersättas med följande:

"Tyskland: Anästhesiologie",

"Belgien: anesthésiologie/anesthesiologie".

2. Under "- kvinnosjukdomar och förlossningar (obstetrik och gynekologi)" skall underrubriken rörande Belgien och Frankrike ersättas med följande:

"Belgien: gynécologie-obstétrique/gynecologie-verloskunde",

"Frankrike: gynécologie-obstétrique".

3. Under "- öron-, näs- och halssjukdomar (otorhinolaryngologi)" skall underrubrikerna rörande Tyskland och Belgien ersättas med följande:

"Tyskland: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde",

"Belgien: Oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie".

4. Under "- barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)" skall underrubriken rörande Belgien ersättas med följande:

"Belgien: pédiatrie/kindergeneeskunde".

Artikel 3

Artikel 7.2 i direktiv 75/362/EEG skall ändras på följande sätt:

a) I den tyska versionen skall rubrikerna ersättas med följande:1. "Mikrobiologie-Bakteriologie" med "Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie",

2. "Pathologische Anatomie" med "Pathologie",

3. "Pädiatrische Chirurgie" med "Kinderchirurgie",

4. "Neuro-Psychiatrie" med "Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)",

5. "Kinderpsychiatrie" med "Kinder- und Jugendpsychiatrie".

b) I den nederländska versionen skall under "zenuw- en zielsziekten" underrubriken rörande Belgien ersättas med:

"Belgien: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie".

c) I samtliga versioner:

1. Under "klinisk bakteriologi":

- skall följande underrubrik läggas till:

"Tyskland: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie",

- Underrubriken rörande Nederländerna skall ersättas med:

"Nederländerna: medische microbiologie".

2. Under "patologisk anatomi" skall underrubriken rörande Tyskland ersättas med:

"Tyskland: Pathologie".

3. Under "klinisk kemi" skall underrubriken rörande Luxemburg ersättas med:

"Luxemburg: chimie biologique".

4. Under "barnkirurgi" skall underrubriken rörande Luxemburg ersättas med:

"Luxemburg: chirurgie pédiatrique".

5. Under "medicinsk rehabilitering":

- skall underrubriken rörande Belgien ersättas med:

"Belgien: médecine physique/fysische geneeskunde",

- skall följande underrubrik införas:

"Luxemburg: rééducation et réadaptation fonctionnelles".

6. Under "neurologi" skall följande underrubrik införas:

"Grekland: Íåõñïëïãßá".

7. Under "psykiatri" skall följande underrubrik införas:

"Grekland: Øõ÷éáôñéêÞ".

8. Under "neuropsykiatri" skall underrubriken rörande Tyskland ersättas med:

"Tyskland: Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)".

9. Under "röntgendiagnostik":

- skall underrubriken rörande Belgien ersättas med:

"Belgien: radiodiagnostic/röntgendiagnose",

- skall följande underrubriker införas:

"Grekland: ÁêôéíïäéáãíùóôéêÞ",

"Luxemburg: radiodiagnostic".

10. Under "tumörsjukdomar (allmän onkologi)":

- skall underrubriken rörande Belgien ersättas med:

"Belgien: radio- et radiumthérapie/radio- en radiumtherapie",

- skall följande underrubrik införas:

"Luxemburg: radiothérapie".

11. Under "barn- och ungdomspsykiatri" skall följande underrubriker införas respektive tilläggas:

"Luxemburg: psychiatrie infantile",

"Storbritannien: child and adolescent psychiatry".

Artikel 4

Artikel 11.3 i direktiv 75/363/EEG skall ersättas med följande text:"3. Om värdlandet har ingående kunskap om ett allvarligt sakförhållande som har uppstått utanför dess territorium, innan personen i fråga etablerade sig i det landet, och som sannolikt kommer att påverka rätten att påbörja verksamheten i fråga inom dess territorium, får värdlandet underrätta ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet om detta.

Ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet skall kontrollera riktigheten av sakförhållandena. Myndigheterna i det landet skall avgöra vilket slags utredningar som skall göras och i vilken omfattning och skall underrätta värdlandet om eventuella åtgärder som de vidtar med avseende på de intyg eller handlingar som de har utfärdat.

Medlemsstaterna skall garantera de lämnade upplysningarnas konfidentiella natur."

Artikel 5

Artikel 12.2 i direktiv 75/362/EEG skall ersättas med följande text:"2. Om värdlandet har ingående kunskap om ett allvarligt sakförhållande som har uppstått utanför dess territorium, innan personen i fråga etablerade sig i det landet, och som sannolikt kommer att påverka rätten att utöva verksamheten i fråga inom dess territorium, får värdlandet underrätta ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet om detta.

Ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet skall kontrollera riktigheten av sakförhållandena. Myndigheterna i det landet skall avgöra vilket slags utredningar som skall göras och i vilken omfattning och skall underrätta värdlandet om eventuella åtgärder som de vidtar med avseende på de upplysningar som de har överlämnat enligt punkt 1."

Artikel 6

Följande artikel skall införas i direktiv 75/362/EEG:"Artikel 15a

Om ett värdland kräver att de egna medborgare som vill påbörja eller utöva den verksamhet som avses i artikel 1 avlägger ed eller avger en högtidlig försäkran och om formen för en sådan ed eller försäkran inte kan användas av medborgarna i andra medlemsstater, skall värdlandet se till att en lämplig och likvärdig form av ed eller försäkran erbjuds personen i fråga."

Artikel 7

I artikel 16.1 i direktiv 75/362/EEG skall följande stycke införas efter andra stycket:"För detta ändamål och som komplement till förklaringen i punkt 2 rörande de tjänster som skall tillhandahållas, får medlemsstaterna för att göra det möjligt att tillämpa de föreskrifter om yrkesetiska regler som gäller inom deras territorium kräva antingen en automatisk tillfällig registrering eller proformamedlemskap i en yrkesorganisation eller ett motsvarande organ eller registrering, förutsatt att denna registrering eller detta medlemskap inte på något sätt försenar eller komplicerar tillhandahållandet av tjänster eller medför extrakostnader för den person som tillhandahåller tjänster."

Artikel 8

Artikel 19 i direktiv 75/363/EEG skall utgå.

Artikel 9

I artikel 2.1 i direktiv 75/363/EEG:

1. skall punkt c ersättas med följande:

"c) Det skall vara en utbildning på heltid under tillsyn av de behöriga myndigheterna eller organen enligt punkt 1 i bilagan."

2. skall punkt d i den tyska versionen ersättas med följande:

"d) Sie muß in einem Universitätszentrum, einer Universitätsklinik oder gegebenenfalls in einer hierzu von den zuständigen Behörden oder Stellen zugelassenen Einrichtung der ärztlichen Versorgung erfolgen;".

Artikel 10

Artikel 3 i direktiv 75/363/EEG skall ersättas med följande:"Artikel 3

1. Med beaktande av principen om utbildning på heltid, som nämns i artikel 2.1 c, och till dess rådet fattar beslut i enlighet med punkt 3 får medlemsstaterna tillåta specialistutbildning på deltid på de villkor som godkänts av de behöriga nationella myndigheterna, när utbildning på heltid av välgrundade individuella skäl inte skulle vara genomförbar.

2. Utbildning på deltid skall ske i enlighet med punkt 2 i bilagan och på en nivå som är kvalitativt likvärdig med utbildning på heltid. Denna utbildningsnivå får inte försämras vare sig på grund av att den sker på deltid eller på grund av att privat arvoderad yrkesverksamhet utövas.

Den samlade utbildningstiden till specialist får inte förkortas i de fall då den är organiserad som en deltidsutbildning.

3. Senast den 25 januari 1989 skall rådet på grundval av en översyn av situationen och efter förslag från kommissionen besluta, huruvida bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall bibehållas eller ändras med beaktande av att det även i fortsättningen skall vara möjligt att genomgå utbildning på deltid under vissa omständigheter efter prövning av varje specialitet för sig."

Artikel 11

I den tyska versionen av direktiv 75/363/EEG

a) skall följande benämningar ersättas i artikel 4:"- Krankheiten der Atemwege" med "- Lungen- und Bronchialheilkunde",

"- Anästhesie-Wiederbelebung" med "- Anästhesiologie",

"- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde" med "- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde";

b) skall följande benämningar ersättas i artikel 5:

"- Neuropsychiatrie" med "- Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)",

"- Pädiatrische Chirurgie" med "- Kinderchirurgie",

"- Gastro-Enterologie" med "- Gastroenterologie",

"- Kinderpsychiatrie" med "Kinder- und Jugendpsychiatrie",

"- Mikrobiologie-Bakteriologie" med "- Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie",

"- Pathologische Anatomie" med "- Pathologie",

"- Dermato-Venerologie" med "- Dermatologie und Venerologie".

Artikel 12

Artikel 7 i direktiv 75/363/EEG skall ersättas med följande:"Artikel 7

Som en övergångsåtgärd och utan hinder av artikel 2.1 c och artikel 3 får de medlemsstater vars bestämmelser i lagar och andra författningar tillät specialistutbildning på deltid vid tidpunkten för anmälan av direktiv 75/362/EEG och 75/363/EEG fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser på läkare som har påbörjat sin specialistutbildning senast den 31 december 1983.

Varje värdland skall ha rätt att av de läkare som fullgjort sin specialistutbildning med stöd av ovanstående punkt, förutom deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis, kräva ett intyg, som visar att de under de fem år som föregår tidpunkten för utfärdande av intyget faktiskt har varit verksamma på föreskrivet sätt som specialister på området i fråga i minst tre år i följd."

Artikel 13

Följande bilaga skall läggas till i direktiv 75/363/EEG:"BILAGA

Karakteristiska egenskaper för specialistutbildning på heltid och deltid

1. Specialistutbildning på heltid

Denna utbildning skall äga rum i vissa bestämda befattningar som godkänts av den behöriga myndigheten.

Utbildningen skall innebära att läkaren deltar i all medicinsk verksamhet på den avdelning där den äger rum, inklusive jourtjänstgöring, så att läkaren under specialistutbildningen ägnar all sin yrkesverksamhet åt denna praktiska och teoretiska utbildning under hela arbetsveckan och under hela året enligt de bestämmelser som fastställts av de behöriga myndigheterna. I enlighet därmed skall skälig ersättning utgå för dessa befattningar.

Utbildningen får avbrytas av vissa skäl, t.ex. militärtjänstgöring, förflyttningar, havandeskap eller sjukdom. Den samlade utbildningstiden får inte reduceras på grund av sådana avbrott.

2. Specialistutbildning på deltid

Villkoren är desamma som för utbildningen på heltid med den enda skillnaden att den medicinska verksamheten får begränsas till minst hälften av den tid som fastställts i punkt 1 andra stycket.

De behöriga myndigheterna skall se till att den samlade specialistutbildningen på deltid motsvarar utbildningen på heltid såväl när det gäller längden som kvaliteten.

Skälig ersättning skall följaktligen utgå för denna utbildning på deltid."

Artikel 14

Specialistutbildning på deltid som påbörjats före den 1 januari 1983 enligt artikel 3 i direktiv 75/363/EEG får avslutas i enlighet med den artikeln.

Artikel 15

De medlemsstater som före dagen för anmälan av detta direktiv har upphävt bestämmelserna i lagar och andra författningar om utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i neuropsykiatri eller radiologi och som före dagen för anmälan av detta direktiv har vidtagit åtgärder i fråga om förvärvade rättigheter till förmån för de egna medborgarna, skall låta medborgare i medlemsstaterna få åtnjuta dessa rättigheter, såvida deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i neuropsykiatri eller radiologi uppfyller villkoren i detta hänseende antingen i artikel 9.2 i direktiv 75/362/EEG eller i artikel 2, 3 och 5 i direktiv 75/363/EEG.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1982. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 1982.

På rådets vägnar

L. TINDEMANS

Ordförande

(1) EGT nr C 121, 23.5.1981, s. 4.

(2) EGT nr C 260, 12.10.1981, s. 99.

(3) EGT nr C 230, 10.9.1981, s. 12.

(4) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 1. och s. 14.