Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0584.pdf

31985L0584

Rådets direktiv 85/584/EEG av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Spaniens och Portugals anslutning av direktiv 85/433/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372 , 31/12/1985 s. 0042 - 0042

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0087

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0037

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0087

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0037RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Spaniens och Portugals anslutning av direktiv 85/433/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet (85/584/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av akten om Spaniens och Portugals anslutning, särskilt artikel 396 i denna, och

med beaktande av följande:

Som en följd av Spaniens och Portugals anslutning är det nödvändigt att genomföra vissa ändringar i direktiv 85/433/EEG() för att säkerställa ett enhetligt genomförande av direktivet i Spanien, Portugal och de övriga medlemsstaterna.

I enlighet med artikel 2.3 i Anslutningsakten för Spanien och Portugal får gemenskapens institutioner före anslutningen besluta om de åtgärder som avses i artikel 396 i anslutningsakten och som träder i kraft med förbehåll för och vid tidpunkten för nämnda fördrags ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fr.o.m. den 1 januari 1986 och med förbehåll för ikraftträdandet av Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning skall följande läggas till i artikel 4 i direktiv 85/433/EEG:

"k) I Spanien:

"Título de licenciado en farmacia" (bevis om avlagd farmaceutisk universitetsexamen) som utfärdas av ministeriet för utbildning och vetenskap eller av universiteten.

l) I Portugal:

"Carta de curso de licenciatura em Ciencias Farmacéuticas" (bevis om avlagd farmaceutisk universitetsexamen) som utfärdas av universiteten."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom den tidsfrist som fastställts i artikel 19.1 i direktiv 85/433/EEG.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1985.

På rådets vägnar

R. KRIEPS

Ordförande

() EGT nr L 253, 24.9.1985, s. 37.