Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31985L0614.pdf

31985L0614

Rådets direktiv 85/614/EEG av den 20 december 1985 om ändring, på grund av Spaniens och Portugals anslutning, av direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 376 , 31/12/1985 s. 0001 - 0001

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0055

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0130

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 3 s. 0055

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0130RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1985 om ändring, på grund av Spaniens och Portugals anslutning, av direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (85/614/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 396 i denna, och

med beaktande av följande:Med anledning av Spaniens och Portugals anslutning är det nödvändigt att göra vissa ändringar av direktiv 85/384/EEG (1) för att säkerställa att det tillämpas på samma sätt av Spanien, Portugal och de andra medlemsstaterna.

I enlighet med artikel 2.3 i Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning får gemenskapens institutioner före anslutningen besluta om de åtgärder som åsyftas i artikel 396 i anslutningsakten, vilka åtgärder skall träda i kraft, om och när fördraget träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med verkan från och med den 1 januari 1986, med förbehåll för att Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning träder i kraft, skall artikel 11 i direktiv 85/384/EEG ändras genom följande tillägg:"j) I Spanien

- den officiella arkitekttiteln (título oficial de arquitecto) tilldelad av departementet för utbildning och vetenskap eller av universiteten,

k) I Portugal

- "Diploma do curso especial de arquitectura" utfärdat av konstakademierna i Lissabon och Porto,

- "Diploma de arquitecto" utfärdat av konstakademierna i Lissabon och Porto,

- "Diploma do curso de arquitectura" utfärdat av de högre konstakademierna i Lissabon eller Porto,

- "Diploma de licenciatura em arquitectura" utfärdat av den högre konstakademin i Lissabon,

- "Carta de curso de licenciatura em arquitectura" utfärdat av Lissabons tekniska universitet och Portos universitet."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom den tidsfrist som anges i artikel 31.1 i direktiv 85/384/EEG.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1985.

På rådets vägnar

R. KRIEPS

Ordförande

(1) EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 15.