Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986L0017.pdf

31986L0017

Rådets direktiv 86/17/EEG av den 27 januari 1986 om ändring, på grund av Portugals anslutning, av direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 027 , 01/02/1986 s. 0071 - 0071

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0088

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 1 s. 0088RÅDETS DIREKTIV av den 27 januari 1986 om ändring, på grund av Portugals anslutning, av direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (86/17/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 396 i denna, och

med beaktande av följande:

Med anledning av Portugals anslutning är det nödvändigt att göra vissa ytterligare tekniska ändringar av direktiv 85/384/EEG() i dess lydelse enligt direktiv 85/614/EEG() för att säkerställa att det tillämpas på samma sätt av Portugal och de andra medlemsstaterna.

I enlighet med artikel 2.3 i Fördraget om Spaniens och Portugals anslutning får gemenskapens institutioner besluta om de åtgärder som åsyftas i artikel 396 i anslutningsakten, vilka åtgärder skall träda i kraft om och när fördraget träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med verkan från den 1 januari 1986 skall artikel 11 k i direktiv 85/384/EEG kompletteras med följande:

"- "Licenciatura em engenharia civil" utfärdat av den tekniska högskolan vid det tekniska universitetet i Lissabon,

- "Licenciatura em engenharia civil" utfärdat av den vetenskapliga och teknologiska fakulteten vid universitetet i Porto,

- "Licenciatura em engenharia civil" utfärdat av den vetenskapliga och teknologiska fakulteten vid universitetet i Coimbra,

- "Licenciatura em engenharia civil, produção", utfärdat av universitetet i Minho."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv inom den tidsfrist som anges i artikel 31.1 i direktiv 85/384/EEG.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 1986.

På rådets vägnar

H. van den BROEK

Ordförande

() EGT nr L 223, 21.8.1985, s. 15.

() EGT nr L 376 31.12.1985, s. 1.