Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0594.pdf

31989L0594

Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30 oktober 1989 om ändringar av direktiv 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/1026/EEG och 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer och barnmorskor samt direktiv 75/363/EEG, 78/1027/EEG och 80/155/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare, veterinär och barnmorskaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 23/11/1989 s. 0019 - 0029

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0013

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0013RÅDETS DIREKTIV av den 30 oktober 1989 om ändringar av direktiv 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/1026/EEG och 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer och barnmorskor samt direktiv 75/363/EEG, 78/1027/EEG och 80/155/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare, veterinär och barnmorska (89/594/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, artikel 57.1 och 2, första och tredje meningen, och artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Vissa tekniska ändringar bör göras i direktiv 75/362/EEG (4), 77/452/EEG (5), 78/686/EEG (6), 78/1026/EEG (7) och 80/154/EEG (8), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer och barnmorskor samt i direktiv 75/363/EEG (9), senast ändrat genom direktiv 82/76/EEG (10), och direktiv 78/1027/EEG (11) och 80/155/EEG (12) om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare, veterinär och barnmorska i syfte att särskilt ta hänsyn till ändringar av titlar i utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för dessa yrken eller av benämningarna på vissa medicinska specialiteter samt fastställandet av vissa nya medicinska specialiteter eller upphävandet av vissa tidigare specialiteter som genomförts i några medlemsstater.

De rättigheter som förvärvats av innehavare av gamla kompetensbevis, som inte längre utfärdas som en följd av ovannämnda ändringar i föreskrifterna i den medlemsstat som utfärdat dessa bevis, bör skyddas på gemenskapsnivå. I den omfattning som är nödvändig bör ovannämnda direktiv kompletteras med lämpliga bestämmelser.

Av rättviseskäl bör övergångsåtgärder vidtas till förmån för vissa innehavare av sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer och barnmorskor som utfärdats i Italien och Spanien, då dessa inte till fullo överensstämmer med direktiv 78/1027/EEG och 80/155/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

Ändringar i direktiv 75/362/EEG och 75/363/EEG (ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare och samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar som hänför sig till verksamhet som läkare)

Artikel 1

Artikel 3 i direktiv 75/362/EEG ändras på följande sätt:

1. Under rubriken a) "I Tyskland"

- skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. Det statliga examensbevis för läkare som utfärdats av de behöriga myndigheterna efter den 30 juni 1988 och det intyg som bekräftar verksamhet som läkare under praktikperiod ("Arzt im Praktikum")."

- skall punkt 2 betecknas punkt 3 och "de som finns uppräknade i punkt 1 ovan" skall ersättas med "de som finns uppräknade i punkt 1 och 2."

2. f) "I Italien" skall ersättas med

"f) I Italien

"Diploma di laurea in medicina e chirurgia" (utbildningsbevis i medicin och kirurgi) som utfärdas av ett universitet tillsammans med ett "diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia" (utbildningsbevis som medför rätt att utöva verksamhet inom medicin och kirurgi) som utfärdas av Statens examensnämnd."

3. j) "I Grekland" skall ersättas med

"j) I Grekland

"Ðôõ÷ßï ÉáôñéêÞò" (examensbevis i medicin) som utfärdas av

- medicinska fakulteten vid ett universitet eller

- hälsofakulteten, institutionen för medicin, vid ett universitet."

4. k) "I Spanien" skall ersättas med

"k) I Spanien

"Título de Licenciado en Medicina y Cirugía" (examensbevis för läkare i medicin och kirurgi) som utfärdas av ministeriet för utbildning och vetenskap eller av en universitetsrektor."

Artikel 2

Artikel 5.2 i direktiv 75/362/EEG skall ändras enligt följande:

1. Avsnittet om Belgien skall ersättas med

"I Belgien

"Le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist" (kompetensbevis för specialister) som utfärdas av den minister som är ansvarig för folkhälsan."

2. Under "I Frankrike" skall följande strecksats tilläggas:

"- Le diplome d'études spécialisées de médecine délivré par les universités; (utbildningsbevis om specialiststudier i medicin som utfärdas av ett universitet)."

3. Under "I Nederländerna" skall texten ändras enligt följande:

- Den befintliga texten blir den första strecksatsen.

- Följande strecksats skall tilläggas:

"- Het door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie-Commissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register van Sociaal-Geneeskundigen (intyg om godkännande och inregistrering som utfärdas av nämnden för registrering av läkare i socialmedicin)."

4. Texten om Grekland skall ersättas med

"I Grekland

"Ôßôëïò ÉáôñéêÞò åéäéêüôçôáò ÷ïñçãïýìåíïò áðü ôéò Íïìáñ÷ßåò"(intyg som specialist) som utfärdas av länsstyrelserna."

Artikel 3

Artikel 5.3 i direktiv 75/362/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under "anestesiologi"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: anesthésiologie-réanimation chirurgicale",

- skall underrubriken som hänför sig till Nederländerna ersättas med

"Nederländerna: anesthesiologie".

2. Under "allmän kirurgi"

- skall underrubriken som hänför sig till Spanien ersättas med

"Spanien: cirurgía general y del aparato digestivo".

3. Under "ögonsjukdomar (oftalmologi)"

- skall underrubriken som hänför sig till Belgien ersättas med

"Belgien: opthalmologie-oftalmologie".

4. Under "lungsjukdomar (pneumonologi)"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: pneumologie".

- skall underrubriken som hänför sig till Nederländerna ersättas med

"Nederländerna: longziekten en tuberculose".

5. Under "urologisk kirurgi"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: chirurgie urologique".

6. Under "ortopedisk kirurgi"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: chirurgie orthopédique et traumatologi".

7. Följande rubriker skall läggas till:

>Plats för tabell>

Artikel 4

Artikel 7.2 i direktiv 75/362/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under "hematologi"

- skall följande underrubrik införas

"Frankrike: hématologie",

- I alla språkversioner utom den franska och den portugisiska skall den rubrik som hänför sig till Spanien utgå.

2. "patologisk anatomi" skall utgå.

3. Under "plastikkirurgi"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: chirurgie plastique, reconstructive et esthétique".

4. Under "thoraxkirurgi"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: chirurgie thoracique et cardio-vasculaire".

5. Under "barnkirurgi"

- skall följande underrubrik som hänför sig till Frankrike införas:

"Frankrike: chirurgie infantile".

6. Under "kärlkirurgi"

- skall i den nederländska versionen rubrikens titel ersättas med "chirurgie van bloedvaten",

- skall följande underrubrik införas

"Frankrike: chirurgie vasculaire",

- skall underrubriken som hänför sig till Italien ersättas med

"Italien: chirurgia vascolare".

7. Under "hjärtsjukdomar" skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: pathologie cardio-vasculaire".

8. Under "matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi)"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: gastro-entérologie et hépatologie",

- skall underrubriken som hänför sig till Luxemburg ersättas med

"Luxembourg: gastro-entérologie",

- skall underrubriken som hänför sig till Nederländerna ersättas med

"Nederländerna: gastro-enterologie",

- skall underrubriken som hänför sig till Grekland ersättas med

"Grekland: ãáóôñåíôåñïëïãßá".

9. Under "reumatiska sjukdomar"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Danmark: reumatologi".

10. Under "endokrina sjukdomar"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Frankrike: endocrinologie - maladies métaboliques",

- skall underrubriken som hänför sig till Luxemburg ersättas med

"Luxembourg: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition."

11. Under "medicinsk rehabilitering"

- skall underrubriken som hänför sig till Grekland ersättas med

"Grekland: øõ÷éêÞ éáôñéêÞ êáé áðïêáôÜóôáóç".

12. Avsnitten "neurologi" och "psykiatri" skall utgå.

13. Under "neuropsykiatri" skall underrubriken som hänför sig till Grekland ersättas med

"Grekland: íåõñïëïãßá - øõ÷éáôñéêÞ".

14. Under "hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venereologi)"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: dermatologie et vénéréologi",

- skall underrubriken som hänför sig till Nederländerna ersättas med

"Nederländerna: dermatologie en venerologie".

15. Under "radiologi"

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: électro-radiologie".

16. Under "röntgendiagnostik"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Tyskland: Radiologische Diagnostik",

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: radiodiagnostic et imagerie médicale".

17. Under "tumörsjukdomar" (allmän onkologi)

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Tyskland: Strahlentherapie",

- skall underrubriken som hänför sig till Frankrike ersättas med

"Frankrike: oncologie, option radiothérapie".

18. Under "tropikmedicin"

- skall underrubriken "Belgien: médecine tropicale/tropische geneeskunde" utgå.

19. Under "barn- och ungdomspsykiatri"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Irland: child and adolescent psychiatry".

20. Under "långvårdsmedicin"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Nederländerna: klinische geriatrie".

21. Under "medicinska njursjukdomar"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Frankrike: néphrologie",

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Luxembourg: néphrologie".

22. Under "samhällsmedicin"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Frankrike: santé publique et médecine sociale".

23. Avsnittet "yrkesmedicin" skall ändras enligt följande:

a) Utom i den engelska versionen ändras rubriken enligt följande:

>Plats för tabell>

.

b) Följande underrubriker skall inskjutas:

"Tyskland: Arbeitsmedizin"

"Danmark: samfundsmedicin/arbejdsmedicin"

"Frankrike: médecine du travail"

"Italien: medicina del lavoro"

"Nederländerna: arbeids- en bedrijfsgeneeskunde"

"Grekland: éáôñéêÞ ôçò åñãáóßáò"

"Portugal:medicina do trabalho".

24. Under "internmedicinsk allergologi"

- skall underrubriken som hänför sig till Grekland ersättas med

"Grekland: áëëåñãéïëïãßá".

25. Under "gastroenterologisk kirurgi"

- skall följande underrubrik inskjutas:

"Frankrike: chirurgie viscérale".

26. Följande rubriker skall läggas till:

>Plats för tabell>

.

Artikel 5

Artikel 9.3 i direktiv 75/362/EEG skall ersättas med

"3. När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare eller specialister inte överensstämmer med den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3, 5 och 7, skall varje medlemsstat som tillräcklig bevis godta de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdas av de medlemsstaterna tillsammans med ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna eller organen. Av intyget skall framgå att dessa utbildnings-, examens- och behörighetsbevis för läkare eller specialister utfärdats efter avslutad utbildning i enlighet med de bestämmelser i direktiv 75/363/EEG som avses i artikel 2, 4 eller 6 i föreliggande direktiv och att de av den medlemsstat som utfärdat dem jämställs med den kompetens eller de benämningar som avses i artikel 3, 5 eller 7 i föreliggande direktiv."

Artikel 6

Artikel 2 i direktiv 75/363/EEG skall ändras enligt följande:

- Följande skall läggas till i punkt 1 a:

"den utbildning som leder fram till utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för specialister i tand-, mun- och käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) innebär även att personen i fråga innehar ett av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för tandläkare som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG (1)".

- Följande fotnot skall läggas till:

"(1) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 10."

- Följande bestämmelse skall läggas till i punkt 2:

"Utfärdandet av utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för specialister i tand-, mun- och käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) förutsätter även innehav av ett av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för tandläkare som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG."

- Punkt 3 skall ersättas med

"3. Inom den tidsfrist som fastställts i artikel 9 skall medlemsstaterna utse de myndigheter eller organ som är behöriga att utfärda de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i punkt 1."

Artikel 7

Följande strecksatser skall läggas till i artikel 4 i direktiv 75/363/EEG i slutet av "Andra gruppen":

"- patologisk anatomi

- neurologi

- psykiatri".

Artikel 8

Artikel 5 i direktiv 75/363/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under "Första gruppen"

- skall i den nederländska versionen "chirurgie van hart- en bloedvaten" ersättas med "chirurgie van bloedvaten",

- skall följande tillägg göras:

"- käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)".

2. Under "Andra gruppen"

- "neurologi", "psykiatri" och "patologisk anatomi" utgå,

- utom i den engelska versionen skall "arbetsmedicin" ändras enligt följande:

>Plats för tabell>

,

- följande strecksatser skall läggas till:

"- nukleärmedicin,

- tand-, mun- och käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare)".

Artikel 9

1. De medlemsstater som har upphävt bestämmelserna i lagar och andra författningar som hänför sig till utfärdandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i neuropsykiatri, radiologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, biologisk hematologi, medicinsk rehabilitering eller tropikmedicin och som har vidtagit åtgärder med avseende på de egna medborgarnas rättigheter, skall tillerkänna medborgare i medlemsstaterna rätten att dra nytta av samma åtgärder, förutsatt att deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i neuropsykiatri, radiologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, biologisk hematologi, medicinsk rehabilitering eller tropikmedicin uppfyller de villkor som anges antingen i artikel 9.2 i direktiv 75/362/EEG eller i artikel 2, 3 och 5 i direktiv 75/363/EEG och i den mån nämnda utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis beviljats före den tidpunkt då värdlandet upphörde med att utfärda sådana utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för specialiteten i fråga.

2. De tidpunkter då medlemsstaterna i fråga upphävde bestämmelserna i lagar och andra författningar om de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i punkt 1 anges i bilagan.

3. Artikel 9.4 i direktiv 75/362/EEG och artikel 15 i direktiv 82/76/EEG stryks.

KAPITEL 2

Ändringar som hänför sig till direktiv 77/452/EEG (ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård)

Artikel 10

Artikel 1.2 i direktiv 77/452/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under "I Storbritannien" skall texten ersättas med

"State Registered Nurse or Registered General Nurse".

2. Under "I Grekland" skall texten ersättas med

"Äéðëùìáôïý÷ïò Þ ðôõ÷éïý÷ïò íïóïêüìïò, íïóçëåõôÞò Þ íïóçëåýôñéá".

Artikel 11

Artikel 3 i artikel 77/452/EEG skall ändras enligt följande:

1. f) "I Italien" skall ersättas med

"f) I Italien

- "Diploma di infermiera professionale" utfärdat av statliga skolor."

2. i) "I Storbritannien" skall ersättas med

"i) I Storbritannien

- uppgift om registrering som legitimerad allmän sjuksköterska i del I i det register som förs av United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting."

3. j) "I Grekland" skall ersättas med

"j) I Grekland

- "Ôï äßðëùìá ÁäåëöÞò Íïóïêüìáò ôçò ÁíùôÝñáò Ó÷ïëÞò Áäåëöþí Íïóïêüìùí" (examensbevis för allmän hälso- och sjukvård från högre allmän sjuksköterskeskola), bestyrkt av socialministeriet eller av hälso- och socialvårdsministeriet, eller

- "Ôï ðôõ÷ßï Íïóïêüìùí ôïõ ÔìÞìáôïò Áäåëöþí Íïóïêüìùí ôùí Ðáñáúáôñéêþí Ó÷ïëþí ôùí ÊÝíôñùí ÁíùôÝñáò Ôå÷íéêÞò êáé ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò" (examensbevis för sjuksköterskor från sjukvårdsavdelning vid de paramedicinska skolorna underställda centra för högre teknisk utbildning och yrkesutbildning) som utfärdas av skol- och ecklesiastikministeriet, eller

- "Ôï ðôõ÷ßï íïóçëåõôÞ Þ íïóçëåýôñéáò ôùí Ôå÷íïëïãéêþí Åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí (ÔÅÉ) " (examensbevis för sjuksköterskor från teknisk utbildningsanstalt) från utbildnings- och ecklesiastikministeriet, eller

- "Ôï ðôõ÷ßï ôçò ÁíùôÜôçò ÍïóçëåõôéêÞò ôçò Ó÷ïëÞò ÅðáããåëìÜôùí Õãåßáò ÔìÞìá ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí" (examensbevis för sjuksköterskor från fakulteten för hälsovetenskap, sjukvårdslinjen, Atens universitet)."

4. k) "I Spanien" skall ersättas med

"k) I Spanien

"Título de Diplomado en Enfermería" (utbildningsbevis efter avlagd universitetsexamen i hälso- och sjukvård) som utfärdas av utbildnings- och vetenskapsministeriet eller rektor vid ett universitet".

Artikel 12

Artikel 4 i direktiv 77/452/EEG skall ändras enligt följande:

- De båda befintliga styckena skall bli artikelns första punkt och skall föregås av "1".

- Följande punkt skall läggas till:

"2. När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård inte överensstämmer med den behörighet eller de benämningar som anges i artikel 3, skall varje medlemsstat som tillräckligt bevis godta de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdas av dessa medlemsstater tillsammans med ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna eller organen. Av intyget skall framgå att dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdats efter avslutad utbildning i enlighet med de bestämmelser i direktiv 77/453/EEG som avses i artikel 2 i föreliggande direktiv och av de medlemsstater som utfärdat dem betraktas som den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3 i föreliggande direktiv."

KAPITEL 3

Ändringar som hänför sig till direktiv 78/686/EEG (ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare)

Artikel 13

I artikel 1 i direktiv 78/686/EEG skall texten under rubriken "- I Italien" ersättas med följande:

"- I Italien

odontoiatra".

Artikel 14

I artikel 5 i direktiv 78/686/EEG skall följande underrubrik tilläggas i punkt "1. Ortodonti":

"- I Grekland

"Ôßôëïò ôçò ïäïíôéáôñéêÞò åéäéêüôçôáò ôçò ÏñèïäïíôéêÞò" (bevis om universitetsgrad i hälso- och sjukvård) som utfärdas av en behörig myndighet."

Artikel 15

Följande punkt skall införas i artikel 7 i direktiv 78/686/EEG:

"3. När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare eller specialister (ortodonti och munkirurgi) inte överensstämmer med den kompetens och de benämningar som anges i artikel 3 och 5, skall varje medlemsstat som tillräckligt bevis godta de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdats av dessa medlemsstater tillsammans med ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna eller organen. Av intyget skall framgå att utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare eller specialister (ortodonti och munkirurgi) utfärdats efter avslutad utbildning i enlighet med de bestämmelser i direktiv 78/687/EEG som avses i artikel 2 eller 4 i föreliggande direktiv och av de medlemsstater som utfärdat dem betraktas som den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3 eller 5 i detta direktiv."

KAPITEL 4

Ändringar som hänför sig till direktiv 78/1026/EEG och 78/1027/EEG (ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer och samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som veterinär)

Artikel 16

Andra stycket i artikel 2 i direktiv 78/1026/EEG skall ersättas enligt följande:

"Om något av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis som finns uppräknade i artikel 3 utfärdats före genomförandet av detta direktiv eller utfärdats efter den tidpunkten men omedelbart efter en utbildning som påbörjades före den tidpunkten, skall detta bevis åtföljas av ett intyg från de behöriga myndigheterna i den utfärdande medlemsstaten, av vilket det framgår att intyget uppfyller bestämmelserna i artikel 1 i direktiv 78/1027/EEG."

Artikel 17

Artikel 3 i direktiv 78/1026/EEG skall ändras enligt följande:

1. j) "I Grekland" skall ersättas med

"j) I Grekland:

"Ðôõ÷ßï êôçíéáôñéêÞò" (examensbevis för veterinärutbildning) från fakulteten för geoteknisk vetenskap vid Aristoteles-universitetet i Thessaloniki eller skolan för veterinärmedicin vid Aristoteles-universitetet i Thessaloniki."

2. k) "I Spanien" skall ersättas med

"k) I Spanien

"Título de Licenciado en Veterinaria" (bevis om avslutad veterinärutbildning) som utfärdas av ministeriet för utbildning och vetenskap eller av en universitetsrektor."

Artikel 18

Artikel 4 i direktiv 78/1026/EEG skall ändras enligt följande:

"Artikel 4

1. När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis inte uppfyller minimikraven för utbildningen enligt artikel 1 i direktiv 78/1027/EEG, skall varje medlemsstat som tillräckligt bevis godta de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer som utfärdats av de medlemsstaterna före tidpunkten för genomförandet av direktiv 78/1027/EEG eller utfärdats efter den tidpunkten men omedelbart efter en utbildning som påbörjades före den tidpunkten tillsammans med ett intyg, av vilket det framgår att dessa medborgare faktiskt och författningsenligt utövat verksamheten i fråga i minst tre år i följd under en femårsperiod före dagen för utfärdandet av intyget.

2. När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inte överensstämmer med den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3, skall varje medlemsstat som tillräckligt bevis godta de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdas av dessa medlemsstater tillsammans med ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna eller organen. Av intyget skall det framgå att utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer utfärdats efter avslutad utbildning i enlighet med de bestämmelser i direktiv 78/1027/EEG som avses i artikel 2 i föreliggande direktiv och av den medlemsstat som utfärdat dem betraktas som den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3 i föreliggande direktiv."

Artikel 19

Följande punkt skall införas i artikel 1 i direktiv 78/1027/EEG:

"5. Som en övergångsåtgärd och utan hinder av punkt 2 får Italien, i vars bestämmelser i lagar och andra författningar det fastställts en utbildningsplan som inte till fullo överensstämde med den utbildningsplan som anges i bilagan, när direktiv 78/1026/EEG och föreliggande direktiv trädde i kraft, fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser på personer som påbörjade sin veterinärutbildning senast den 31 december 1984.

Varje värdland skall ha rätt att kräva att innehavare av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer, som utfärdats av Italien omedelbart efter en utbildning som påbörjades före den 1 januari 1985, tillsammans med sina utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis företer ett intyg, av vilket det framgår att de faktiskt och författningsenligt utövat verksamhet som veterinär i minst tre år i följd under en femårsperiod före dagen för utfärdandet av intyget, såvida inte nämnda utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis åtföljs av ett intyg utfärdat av de behöriga italienska myndigheterna som styrker att utbildningen till fullo överensstämmer med bestämmelserna i föreliggande artikel och bilagan."

Artikel 20

I bilagan till direktiv 78/1027/EEG skall i den grekiska versionen under "B. Särskilda ämnen" första strecksatsen i "Grupp 2: Kliniska vetenskaper" ordet "×åéñïõñãéêÞ" ersättas med ordet "ÌáéåõôéêÞ"

KAPITEL 5

Ändringar som hänför sig till direktiv 80/154/EEG och 80/155/EEG (ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor och samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om rätten att påbörja och utöva verksamhet som barnmorska)

Artikel 21

Artikel 1 i direktiv 80/154/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under "I Tyskland" skall texten ersättas med

"Hebamme" eller "Entbindungspfleger".

2. Under "I Grekland" skall texten ersättas med

"Ìáßá" eller "ÌáéåõôéêÞò"

Artikel 22

Artikel 3 i direktiv 80/154/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under a) "I Tyskland" skall första strecksatsen ersättas med

"- "Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger" utfärdat av den statliga examensnämnden."

2. Under h) "I Nederländerna" i samtliga språkversioner, utom i den nederländska, skall "vroedvrouwdiploma" ersättas med "diploma van verloskundige".

3. i) "I Storbritannien" skall ersättas med

"i) I Storbritannien

- uppgift om inregistrering som barnmorska i del 10 av det register som förs av United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting".

4. j) "I Grekland" skall ersättas med

"j) I Grekland

- "Ðôõ÷ßï Ìáßáò Þ ÌáéåõôÞ" bestyrkt av hälso- och socialvårdsministeriet.

- "Ðôõ÷ßï ÁíùôÝñáò Ó÷ïëÞò Óôåëå÷þí Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñüíïéáò, ÔìÞìáôïò ÌáéåõôéêÞò" som utfärdas av fakulteten för utbildningar på hälso- och socialvårdsområdet, avdelningen för obstetrik, vid centra för högre teknisk utbildning och yrkesutbildning eller av de tekniska utbildningsanstalter som lyder under utbildnings- och ecklesiastikministeriet".

5. k) "I Spanien" skall ersättas med

"k) I Spanien

utbildningsbevis som "matrona" eller "asistente obstétrico (matrona)" eller "enfermeria obstétrica-ginecológica" som utfärdas av ministeriet för utbildning och vetenskap."

Artikel 23

Följande nya punkt 3 skall införas i artikel 5 i direktiv 80/154/EEG:

"3. Med beaktande av artikel 4 skall varje medlemsstat, när det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inte överensstämmer med den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3, som tillräckligt bevis godta utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som utfärdas av dessa medlemsstater tillsammans med ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna eller organen. Av intyget skall det framgå att utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor utfärdats efter avslutad utbildning i enlighet med de bestämmelser i direktiv 80/155/EEG som avses i artikel 2 i föreliggande direktiv och av den medlemsstat som utfärdat dem betraktas som den kompetens eller de benämningar som anges i artikel 3 i föreliggande direktiv."

Artikel 24

Följande punkter 5 och 6 skall införas i artikel 1 i direktiv 80/155/EEG:

"5. Detta direktiv skall på intet sätt inskränka medlemsstaternas möjlighet att inom sitt eget territorium och i enlighet med sina egna föreskrifter tillåta innehavare av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som inte förvärvats i en medlemsstat, att påbörja och utöva verksamhet som barnmorska.

6. Som en övergångsåtgärd och utan hinder av punkt 1 och 4 får Spanien, i vars bestämmelser i lagar och andra författningar det fastställts en utbildning som inte överensstämde med bestämmelserna i föreliggande direktiv, när direktiv 80/154/EEG och föreliggande direktiv trädde i kraft, fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser på personer som påbörjade sin barnmorskeutbildning senast den 31 december 1985.

Varje värdland skall ha rätt att av innehavare av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor, som utfärdats av Spanien omedelbart efter en utbildning som påbörjades före den 1 januari 1986, kräva att de förutom utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis företer ett intyg, av vilket det framgår att de faktiskt och författningsenligt utövat verksamhet som barnmorska i minst tre år i följd under en femårsperiod före dagen för utfärdandet av intyget, såvida inte nämnda utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis åtföljs av ett intyg utfärdat av de behöriga spanska myndigheterna som styrker att utbildningen till fullo överensstämmer med bestämmelserna i föreliggande artikel och bilagan."

Artikel 25

I artikel 4.6 i direktiv 80/155/EEG skall texten i den spanska versionen ersättas med följande:

"6 llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas."

Artikel 26

I artikel 8 i direktiv 80/155/EEG skall texten i den tyska versionen ersättas med följande:

"Artikel 8

Spätestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geändert oder aufgehoben werden soll."

Artikel 27

Del B av bilagan till direktiv 80/155/EEG skall ersättas med följande:

"B. PRAKTISK OCH KLINISK UTBILDNING

Denna utbildning skall ges under lämplig handledning:

1. Rådgivning till gravida kvinnor omfattande minst 100 undersökningar före förlossning.

2. Övervakning och vård av minst 40 kvinnor under förlossningen.

3. Eleven skall ha skött minst 40 förlossningar; i de fall då detta antal inte kan uppnås, får antalet minskas till lägst 30 under förutsättning att eleven aktivt deltar vid ytterligare 20 förlossningar.

4. Aktiv medverkan vid sätesförlossningar. I de fall då detta inte är möjligt får praktiken ske i en simulerad situation.

5. Utförande av episiotomi och förtrogenhet med suturering. Detta skall innefatta teoretisk handledning och klinisk praktik. Det praktiska utförandet av suturering innefattar suturering av såret efter episiotemi och enkel perineal laceration. Detta får ske i en simulerad situation, om det är absolut nödvändigt.

6. Övervakning och vård av 40 kvinnor med komplikationer före, under eller efter förlossningen.

7. Övervakning och vård (inklusive undersökning) av minst 100 kvinnor efter förlossningen och av friska nyfödda barn.

8. Observation och vård av nyfödda som kräver specialvård inklusive de barn som är för tidigt eller för sent födda, underviktiga eller sjuka barn.

9. Vård av kvinnor med gynekologiska och obstetriska besvär.

10. Förtrogenhet med vård av patienter med medicinska och kirurgiska sjukdomar. Detta skall innefatta teoretisk handledning och klinisk praktik."

KAPITEL 6

Slutbestämmelser

Artikel 28

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 8 maj 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 29

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 1989.

På rådets vägnar

J.-P. SOISSON

Ordförande

(1) EGT nr C 353, 30.12.1987, s. 17,

och EGT nr C 322, 15.12.1988, s. 22.

(2) EGT nr C 235, 12.9.1988, s. 67,

och EGT nr C 256, 9.10.1989.

(3) EGT nr C 134, 24.5.1988, s. 29.

(4) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 1.

(5) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1.

(7) EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1.

(8) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1.

(9) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 14.

(10) EGT nr L 43, 15.2.1982, s. 21.

(11) EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 7.

(12) EGT nr L 33, 11.2.1982, s. 8.

BILAGA

Tidpunkter då vissa medlemsstater upphävt bestämmelserna i lagar och andra författningar om utfärdande av de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i artikel 9 i direktivet

>Plats för tabell>