Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

91/341/EEG: Rådets beslut av den 20 juni 1991 om antagandet av ett gemenskapsprogram för yrkesutbildning av tulltjänstemän (Matthaeusprogrammet)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 13/07/1991 s. 0041 - 0046

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0012

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0012RÅDETS BESLUT av den 20 juni 1991 om antagandet av ett gemenskapsprogram för yrkesutbildning av tulltjänstemän (Matthaeusprogrammet) (91/341/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

i samarbete med Europaparlamentet(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(),

och med beaktande av följande:

Upprättandet av den inre marknaden gör det nödvändigt att på nytt definiera den roll som gemenskapens tulltjänstemän spelar för att säkerställa att tullunionen fungerar tillfredsställande.

Tulltjänstemännens roll kommer i framtiden att inrikta sig på en enhetlig tillämpning av tullagstiftningen vid gemenskapens yttre gränser, vilket är en nödvändig förutsättning för att genomföra gemenskapens politik som styr den yttre handeln.

Det måste säkerställas att avskaffandet av de inre gränserna inte leder till snedvridning av konkurrensen, nedgång i handeln eller ökad risk för bedrägerier. Det är följaktligen nödvändigt att stimulera ett utvecklat och fortsatt samarbete på alla förvaltande nivåer inom tullmyndigheterna i syfte att förbereda dem på att arbeta tillsammans inom ramen för den inre marknaden.

Det som avses är en förbättring av tullunionens effektivitet såsom föreskrivs i artikel 9 i fördraget.

Förbättringen skall uppnås genom att medlemsstaternas mänskliga resurser utnyttjas i största möjliga omfattning och genom lämplig yrkesutbildning.

De åtgärder som vidtagits av var och en av de nationella förvaltningarna inom detta område är inte tillräckliga för att uppnå det eftersträvade målet. Det är följaktligen av största vikt att med gemensamma åtgärder förstärka de nationella ansträngningarna för att öka medvetenheten hos tulltjänstemännen om deras uppgifts ökade gemenskapsdimension, och om nödvändigheten av ett nära samarbete.

En ökad medvetenhet om de principer och förfaranden som tillämpas i medlemsstaterna kan enbart öka graden av harmonisering i gemenskapens tullpraxis och bidra till att skapa det nödvändiga klimatet av inbördes förtroende.

Genomförandet av ett storskaligt utbildningsprogram för tulltjänstemän (Matthaeusprogrammet) är ett av de bästa sätten att uppnå detta resultat.

Kommissionen antog för år 1990 ett utbildningsprogram som bygger på ett utbyte av tulltjänstemän mellan olika länders förvaltningar (pilotprojekt). Målsättningen med programmet var att samla in användbart material för att kunna genomföra ett mer omfattande utbildningsprogram som sträcker sig över flera år och kompletteras med andra utbildningsåtgärder.

Den erfarenhet som förvärvats under pilotprojektet visade att det krävdes att tjänstemännen var aktiva på sin arbetsplats. Detta krav kan endast uppfyllas om utbytestjänstemännen har tillräckliga kunskaper i värdlandets språk. I detta syfte är det nödvändigt att de nationella förvaltningarna anordnar intensiva språkkurser för de tjänstemän som med största sannolikhet kommer att delta i Matthaeusprogrammet. Dessa kurser måste vara fortlöpande och omfatta alla officiella språk i gemenskapen.

Kurser i gemenskapens mindre utbredda språk kan i den berörda medlemsstaten anordnas av kommissionen med hjälp av medlemsstatens tullförvaltning.

Det är även nödvändigt att tulltjänstemännen kan fungera hos värdmyndigheterna och detta kan endast uppnås om utbytestjänstemännen har förmåga att utföra de formaliteter som ingår i uppgifterna som ålagts dem. Detta bör ha vissa begränsningar av hänsyn till de särskilda kraven i respektive medlemsstats rättssystem. Det bör följaktligen säkerställas att utbytestjänstemannen har samma rättsliga befogenheter som en inhemsk tjänsteman vid utförandet av sina uppgifter om deras civilrättsliga ansvar ifrågasätts av en tredje part. Under dessa omständigheter är det nödvändigt att utbytestjänstemännen omfattas av samma regler om tystnadsplikt som de inhemska tjänstemännen.

Antalet tjänstemän som deltar i utbytet måste på grundval av antalet tillgängliga platser ökas i största möjliga omfattning.

Utbildningsåtgärder som kompletterar utbytet av tulltjänstemän mellan förvaltningarna är nödvändiga för att uppnå det eftersträvade målet. Dessa åtgärder kan omfatta utbildningsseminarier och genomförande av gemensamma utbildningsprogram som kommer att läras ut i medlemsstaternas tullskolor. Inrättandet av ett gemensamt center för praktisk utbildning av gemenskapens tulltjänstemän måste också övervägas.

Seminarier utgör ett idealiskt forum för utbytet av idéer mellan gemenskapens tulltjänstemän. Vid dessa seminarier kan det uppkomma förslag som kan förbättra gällande rättsmedel och harmonisera arbetsmetoderna inom varje förvaltning.

Dessa seminarier skulle om det krävs beröra tulltjänstemän som tillhör alla kategorier och särskilt lärare vid tullens skolor, som är tjänstemän ansvariga för genomförandet av gemenskapsrätten samt tjänstemän som är ansvariga för bekämpningen av alla typer av bedrägerier.

Inrättandet av gemensamma utbildningsprogram är ett lämpligt sätt att förse tjänstemän i hela gemenskapen med samma utbildning. Dessa program bör rikta in sig på såväl undervisning i gemenskapsrätt som på studier av gemenskapens institutioner och grundvalen för dessa då tulltjänstemännen i allt högre grad kommer att vara tvungna att integrera gemenskapsaspekter med nationella aspekter av sitt arbete.

Genomförandet av dessa gemensamma program kan fullbordas endast om medlemsstaterna tillhandahåller de resurser som är nödvändiga inom sina territorier.

För genomförandet av Matthaeusprogrammet bör kostnadsfördelningen för programmet mellan kommissionen och medlemsstaterna fastställas. Kostnaderna skulle följaktligen kunna delas upp genom att låta medlemsstaterna stå för kostnader som avser språkutbildning av egna tjänstemän, medan kommissionen skulle bekosta utgifter för resor och uppehälle för tjänstemän som deltar i utbytet och för tjänstemän som behöver närvara vid seminarierna i andra medlemsstater än sina egna.

Det är nödvändigt att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av detta beslut och att i detta syfte tillhandahålla ett gemenskapsförfarande vid antagandet av genomföranderegler. En kommitté bör inrättas för att tillhandahålla ett forum för nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom detta verksamhetsområde.

Detta åtgärdsprogram täcker vissa aspekter som till dags datum inte har fallit inom ramen för tullsamarbete och administrativ assistans. Dessa aspekter av åtgärdsprogrammet kan i nära samverkan med yrkesutbildningens målsättningar bidra till en harmonisk utveckling av affärsklimatet i hela gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut fastställer gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tulltjänstemän vid nationella förvaltningar (Matthaeusprogrammet).

Artikel 2

I detta beslut avses med:

a) utbytestjänsteman: en tjänsteman från en medlemsstat, ålagd att utföra de uppgifter som anförtrotts honom vid en tullmyndighet i en annan medlemsstat,

b) värdmyndighet: den tullmyndighet där utbytestjänstemannen har blivit ålagd att utföra sina uppgifter,

c) hemmamyndighet: den tullmyndighet där utbytestjänstemannen i vanliga fall utför sina uppgifter.

Artikel 3

Målsättningen med Matthaeusprogrammet skall vara

a) att förbereda medlemsstaternas tulltjänstemän på den inre marknadens krav på enhetlig tillämpning av gemenskapens förordningar vid gemenskapens yttre gränser,

b) att öka medvetenheten inom tullen om att man på den inre marknaden i allt högre grad kommer att vara tvungen att arbeta på hela gemenskapens vägnar,

c) att tillhandahålla kompletterande och anpassad yrkesutbildning till största möjliga antal tulltjänstemän,

d) att dra största möjliga nytta av den kunskap som finns hos tullmyndigheterna inom gemenskapen genom att öka personalens rörlighet och därmed förbättra förvaltningen av tullunionen och tillämpningen av fiskala bestämmelser om import och export,

e) att stimulera ett fördjupat och fortlöpande samarbete på alla nivåer inom de berörda förvaltningarna i syfte att förbereda dem på att arbeta tillsammans på den inre marknaden.

Artikel 4

Matthaeusprogrammet skall omfatta följande utbildningsåtgärder:

a) Utbyte av tulltjänstemän mellan de nationella förvaltningarna i överensstämmelse med artikel 5 och bilaga 1.

b) Utbildningsseminarier för tulltjänstemän, särskilt lärare vid tullskolorna, tjänstemän ansvariga för genomförandet av gemenskapsrätten samt tjänstemän som är ansvariga för bekämpningen av alla typer av bedrägerier. Närmare anvisningar om det sätt på vilket dessa seminarier skall genomföras anges i bilaga 2.

c) Genomförandet i medlemsstaternas tullskolor av gemensamma yrkesutbildningsprogram i överensstämmelse med bilaga 3.

d) Anordnandet av språkkurser i medlemsstaterna för utbytestjänstemän i överensstämmelse med artikel 6.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra att utbytestjänstemännen kan fungera inom värdmyndigheten.

För detta ändamål skall utbytestjänstemännen bemyndigas att utföra de formaliteter som hänför sig till de uppgifter som anförtrotts dem.

2. Om omständigheterna så kräver, och särskilt för att iaktta de specifika krav som ställs av varje medlemsstats rättsordning, kan behöriga myndigheter i medlemsstaterna begränsa den befogenhet som avses i punkt 1 andra stycket.

3. Under utbytesperioden skall utbytestjänstemannen ha samma civilrättsliga ansvar vid utförandet av sina uppgifter som tjänstemännen vid värdmyndigheten.

4. Utbytestjänstemännen skall vara bundna av samma regler om tystnadsplikt som de nationella tjänstemännen.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall anordna språkutbildning för de tjänstemän som kan komma att delta i utbytet som avses i artikel 4 a.

Denna utbildning måste vara intensiv och fortlöpande. Den måste omfatta alla officiella språk i gemenskapen.

2. Kommissionen får på eget initiativ eller på begäran av medlemsstaterna anordna språkutbildning i gemenskapens mindre utbredda språk i de medlemsstater där dessa talas.

Artikel 7

1. De kostnader som uppkommit på grund av åtgärder som vidtagits enligt artikel 4 skall fördelas mellan kommissionen och medlemsstaterna enligt punkterna 2 och 3.

2. Kommissionen skall betala omkostnaderna för resor och uppehälle vid utbytet av tulltjänstemän mellan de nationella förvaltningarna enligt artikel 4 a.

Kommissionen skall också betala omkostnaderna för resor och uppehälle för tjänstemän som deltar i de seminarier som avses i artikel 4 b när tjänstemännen är tvungna att resa till en annan medlemsstat.

3. Medlemsstaterna skall betala de kostnader som uppstår i samband med språkutbildning av deras personal enligt artikel 6.

Artikel 8

De årliga budgetanslagen för de i programmet föreskrivna åtgärderna skall antas i samband med budgetförfarandet och vara i enlighet med de relevanta ekonomiska utsikterna.

Artikel 9

Kommissionen skall vid genomförandet av dessa åtgärder biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet fattar på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas på det sätt som anges i denna artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid underrätta rådet.

I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad, från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 10

1. Matthaeusprogrammet skall vara flerårigt.

2. Kommissionen skall inlämna en årlig rapport om Matthaeusprogrammets genomförande till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 11

Före den 1 juli 1993 skall kommissionen avlägga en rapport till Europaparlamentet och rådet om de erfarenheter som gjorts under genomförandet av Matthaeusprogrammet, vid behov åtföljd av ett förslag till anpassning av programmet.

Artikel 12

Detta beslut skall tillämpas från den 1 januari 1991.

Artikel 13

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 20 juni 1991.

På rådets vägnar

R. GOEBBELS

Ordförande

() EGT nr C 13, 19.1.1991, s. 12.

() EGT nr C 106, 22.4.1991, s. 90 och beslut av den 12 juni 1991.

() EGT nr C 102, 18.4.1991, s. 5.

BILAGA 1

UTBYTE AV TULLTJÄNSTEMÄN MELLAN NATIONELLA FÖRVALTNINGAR

1. Utbytet av tjänstemän omfattar: lärare vid medlemsstaternas tullskolor, chefer, tjänstemän ansvariga för genomförandet av gemenskapslagsrätten samt tjänstemän ansvariga för bekämpningen av bedrägeri och annan oredlighet.

2. Utbytet av tjänstemän bygger på parprincipen. Denna består av ett utbyte av tulltjänstgöring mellan ett antal tjänstemän med likartade plikter och uppgifter.

Undantag från parprincipen kan bemyndigas i synnerhet för tjänstemän ansvariga för bekämpningen av bedrägeri och annan oredlighet.

3. Utbytestjänstemännen bör ha goda kunskaper i det språk som talas i landet där värdmyndigheten är belägen.

Undantag från denna bestämmelse kan göras om det föreligger särskilda skäl.

4. Varje medlemsstat kommer att vara tvungen att låta sina tjänstemän delta i utbytesschemat tillsammans med alla övriga medlemsstater i gemenskapen.

5. Utbytets giltighetstid kommer att fastslås med beaktande av såväl värd- och givarmyndigheternas behov som av uppgifternas beskaffenhet och tjänstemännens rang.

6. Medlemsstaterna måste regelbundet underrätta kommissionen om uppläggningen av deras språkutbildning och om utgifterna för denna.

BILAGA 2

UTBILDNINGSSEMINARIER

1. Utbildningsseminarier för lärare vid medlemsstaternas tullskolor

Dessa seminarier kommer att arrangeras av kommissionens avdelningar i samarbete med berörda nationella förvaltningar.

De kommer att omfatta särskilda, på förhand bestämda, ämnen.

Det blir ett utbyte av synpunkter på undervisningsmetoder, pedagogiska angreppssätt och studiematerial, vilket leder till en närmare anpassning och en förbättring av utbildningsmetoder och utbildningskriterier inom gemenskapen.

Dessa seminarier kan ledas av universitetslärare, företrädare för näringslivet, de nationella förvaltningarna eller gemenskapens institutioner.

2. Utbildningsseminarier för tjänstemän ansvariga för tillämpningen av gemenskapslagsrätten och bekämpningen av bedrägeri och annan oredlighet

De tjänstemän som deltar i seminarierna kommer att väljas ut på grundval av sin erfarenhet av det berörda området.

Ämnena kommer att omfatta sådana svårigheter som tjänstemännen stött på vid tillämpningen av gemenskapslagsrätten.

Särskilt utrymme kommer att ägnas åt bekämpningen av bedrägeri och annan oredlighet.

Om de föreslagna ämnenas beskaffenhet tillåter det, kan företrädare för universitet eller näringsliv bjudas in att närvara och även att yttra sig.

BILAGA 3

Införandet av gemensamma yrkesutbildningsprogram i medlemsstaternas tullskolor

1. Ett gemensamt utbildningsprogram för tulltjänstemän kommer att upprättas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 9.

Detta program kommer att omfatta studier av

a) Europeiska gemenskaperna och deras fundament;

b) gemenskapslagsrätten;

c) gemensam politik

d) principer för gemensam tullpolitik;

e) vissa internationella organisationer (GATT, CCD osv.).

2. Det gemensamma utbildningsprogrammet kommer att genomföras i medlemsstaternas tullskolor. Medlemsstaterna måste tillhandahålla de för detta ändamål nödvändiga resurserna.

3. Det gemensamma åtgärdsprogrammet kommer att pågå under en begränsad tid. Varje förvaltning kommer att tillämpa programmet i enlighet med sina egna förfaranden.

4. Varje tullskola kommer att utifrån sina egna behov själv besluta om hur mycket tid som skall avsättas till de olika ämnena.

5. Varje tullskolas undervisningsmaterial skall finnas tillgängligt för andra skolor.

Kommissionen kan också vid behov förse tullskolorna med undervisningsmaterial.

6. Lärarna kommer att behöva undervisa i flera av medlemsstaternas tullskolor. Genom sina tjänstemän kommer också kommissionen att delta i undervisningen av vissa ämnen.

7. Särskilda gemensamma vidareutbildnings- och specialiseringsprogram kommer att förberedas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9. Dessa program kommer att rikta sig till de tjänstemän som redan har yrkeserfarenhet.