Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

93/588/EEG: Kommissionens beslut av den 29 oktober 1993 om antagande av ett gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattning (Matthaeus-Tax)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 280 , 13/11/1993 s. 0027 - 0029

Finsk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0061

Svensk specialutgåva Område 16 Volym 2 s. 0061KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 oktober 1993 om antagande av ett gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattning (Matthaeus-Tax) (93/588 /EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

i samarbete med Europaparlamentet (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

På en inre marknad utan inre gränser kommer tjänstemän inom indirekt beskattning att spela en väsentlig roll i att säkerställa att den inre marknaden fungerar på rätt sätt.

Det måste säkerställas att avskaffandet av kontroller vid de inre gränserna inte ger upphov till snedvridning av konkurrensen och handeln eller ökad risk för bedrägeri eller skatteflykt. Det är följaktligen nödvändigt att stimulera intensivt och fortgående samarbete på alla nivåer inom förvaltningarna för indirekt beskattning för att säkerställa att de tillsammans arbetar för att genomföra den inre marknaden.

Detta kommer att åstadkommas genom ett optimalt användande av de mänskliga resurserna i medlemsstaterna och därför genom lämplig yrkesutbildning.

De åtgärder som vidtagits inom detta område av var och en av de nationella förvaltningarna är inte i sig själva tillräckliga för att uppnå att målet fullföljs. Det är följaktligen väsentligt att förstärka de nationella ansträngningarna genom gemensamma åtgärder för att öka medvetenheten hos tjänstemännen inom indirekt beskattning om den ökade gemenskapsdimensionen i deras uppgifter och behovet av ett närmare samarbete.

Endast en bättre ömsesidig kunskap om organisation, metoder och förfaranden som används i de olika medlemsstaterna kan säkerställa det klimat av ömsesidigt förtroende som är nödvändigt för att den inre marknaden skall fungera tillfredsställande.

De erfarenheter som vunnits av gemenskapen vid genomförandet av Matthaeus-programmet som är avsett för medlemsstaternas tulltjänstemän visade fördelen med utbildningsverksamhet som ett komplement till vad som anordnades på nationell nivå i att utveckla en gemenskapsanda hos tjänstemän som arbetar på den inre marknaden. Dessa erfarenheter måste i tillämpliga delar spridas till sektorn för indirekt beskattning.

Under dessa förhållanden utgör genomförandet av ett utbildningsprogram på gemenskapsnivå för tjänstemän inom indirekt beskattning (Matthaeus-Tax) ett av de lämpligaste sätten att uppnå detta resultat.

Kommissionen antog ett pilotprojekt för 1991 och 1992 baserat på utbyte av tjänstemän inom indirekt beskattning mellan de nationella förvaltningarna och utbildningsseminarier. Syftet med detta pilotprojekt var att samla användbar information för att göra det möjligt att genomföra ett ambitiösare utbildningsprogram, som sträcker sig över flera år och som kompletteras med andra utbildningsåtgärder.

De erfarenheter som vunnits under pilotprojektet visade att det fanns en fördel med utbyte av tjänstemän som får delta i den dagliga verksamheten i värdlandets förvaltning. Detta krav kan mest effektivt uppfyllas om utbytestjänstemännen har tillräckliga kunskaper i värdlandets språk. För detta ändamål är det väsentligt att de nationella förvaltningarna anordnar språkkurser för sina tjänstemän så att de på ett effektivare sätt kan delta i programmet. Dessa kurser måste vara av en fortgående natur och så långt det är möjligt omfatta alla gemenskapens officiella språk.

Utbytestjänstemännens rättsliga status kommer att vara densamma, som den för de nationella tjänstemännen när deras civilrättsliga ansvar ifrågasätts av tredje man, när de utför sina åligganden, och de kommer att informeras om de regler för civilrättsligt ansvar som gäller för dem i värdlandet.

Utbytestjänstemännen kommer att vara bundna av samma regler för tystnadsplikt som de nationella tjänstemännen förutsatt att utbytestjänstemännen kommer att delta i det dagliga arbetet i värdlandets förvaltning.

Det antal tjänstemän som deltar i utbytet bör så långt det är möjligt uppgå till något hundratal varje år och utökas i den utsträckning budget-, utbildnings- och mottagningsmöjligheter tillåter detta.

Utbildningsåtgärder som kompletterar utbytet av tjänstemän mellan de nationella förvaltningarna är viktiga för att uppnå det mål som eftersträvas. Dessa kan vara utbildningsseminarier och upprättandet av gemensamma utbildningsprogram som genomförs i medlemsstaternas skolor.

Seminarier är ett idealiskt forum för åsiktsutbyte mellan tjänstemän som har hand om indirekt beskattning i gemenskapen. Vid dessa seminarier kan förslag komma fram som skulle kunna förbättra de rättsliga instrument som är i kraft och underlätta samarbetet mellan de berörda förvaltningarna.

Nämnda seminarier bör i nödvändig omfattning gälla för tjänstemän inom indirekt beskattning av alla kategorier och särskilt lärare i nationella yrkesskolor, tjänstemän som är ansvariga för tillämpningen av lagstiftning för indirekt beskattning, i synnerhet då den avser kontrollen av transaktioner som rör andra medlemsstater och tjänstemän som är ansvariga för att bekämpa alla typer av skattefusk.

Inrättandet av gemensamma utbildningsprogram utgör så långt som det är nödvändigt ett lämpligt sätt att göra jämförbar utbildning tillgänglig för tjänstemän i hela gemenskapen. Dessa program bör omfatta undervisning i gemenskapslagstiftning såväl som studier av gemenskapens institutioner och grundvalar, eftersom tjänstemän inom indirekt beskattning i ökad utsträckning kommer att få integrera dessa gemenskapsaspekter.

Genomförandet av dessa gemensamma program kan bara ske om medlemsstaterna tillhandahåller nödvändiga resurser. Hänsyn bör också tas till att inrätta ett gemensamt utbildningscentrum för tjänstemän som har hand om indirekt beskattning, vilket bör lokaliseras till Gemensamma utbildningscentrumet för tulltjänstemän i gemenskapen som anges i beslut 91/341/EEG ().

För genomförandet av Matthaeus-Tax-programmet bör kostnaderna för programmet fördelas mellan gemenskapen och medlemsstaterna. Följaktligen skulle kostnaderna kunna delas genom att medlemsstaterna får stå för språkutbildningen för sine tjänstemän och gemenskapen får stå för såväl resekostnader och uppehållskostnader för de tjänstemän som deltar i programmet i en annan medlemstat som för de kostnader som är förknippade med anordnandet av seminarierna.

Det finns skäl att förvänta sig att programmet kommer att pågå i fyra år.

Det är nödvändigt att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta beslut och för detta ändamål fastställa ett gemenskapsförfarande för antagande av tillämpningsbestämmelser. En kommitté bör inrättas för att tilhandahålla ett forum för nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett gemenskapsåtgärdsprogram inrättas härmed för yrkesutbildning av tjänstemän som har hand om indirekt beskattning vid nationella förvaltningar (Matthaeus-Tax).

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) indirekt beskattning: bara de indirekta skatter som är föremål för gemenskapslagstiftning,

b) utbytestjänsteman: en tjänsteman i en medlemsstat som skall besöka en annan medlemsstat i enlighet med detta beslut,

c) värdförvaltning: den skattemyndighet inom vilken det krävs att utbytestjänstemannen skall utföra sina uppgifter,

d) hemmaförvaltning: den skattemyndighet där utbytes-tjänstemannen normalt utför sina uppgifter.

Artikel 3

Målen för detta program skall vara

a) att förbereda medlemsstaternas tjänstemän inom indirekt beskattning för den gemenskapsdimension som följer av upprättandet av den inre marknaden och utveckling av ett administrativt samarbete och sålunda säkerställa en bättre tillämpning av gemenskaps-lagstiftning,

b) att göra nationella tjänstemän medvetna om gemenskapsdimensionen i sitt arbete och bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaternas förvaltningar som har hand om indirekt beskattning,

c) att tillhandahålla anpassad yrkesutbildning för tjänstemän inom indirekt beskattning.

d) att maximalt utnyttja fördelen av kunskaper om de skattemyndigheter som har hand om indirekt beskattning i gemenskapen genom ökad rörlighet av personalen och på detta sätt förbättra förvaltningen och effektiviteten av den inre marknaden,

e) att stimulera intensivt och fortgående samarbete på alla nivåer i de berörda förvaltningarna med avseende på att de skall arbeta tillsammans i samband med den inre marknaden.

Artikel 4

Programmet skall bestå av följande utbildningsåtgärder:

a) Utbyte av tjänstemän inom indirekt beskattning mellan de nationella förvaltningarna i enlighet med artikel 5.

b) Utbildningsseminarier för tjänstemän, särskilt lärare på yrkesskolor, för såväl tjänstemän som är ansvariga för administrativt samarbete som tjänstemän som är ansvariga för kontrollen av indirekt beskattning och kampen mot bedrägen och skatteflykt.

c) Samordnat genomförande av utbildningsprogram på medlemsstaternas yrkesskolor.

d) Anordnande i medlemsstaterna av språkutbildnings-kurser för tjänstemän som sannolikt kommer att delta i utbyten i enlighet med artikel 6.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för utbytestjänstemän att ta aktiv del i verksamheten vid värdlandets förvaltning och i detta syfte skall sådana tjänstemän vara bemyndigade att utföra de uppgifter som anförtros dem av värdlandets förvaltning i enlighet med dess rättssystem.

2. Under utbytet skall det civilrättsliga ansvaret för utbytestjänstemän vid utförandet av sina uppgifter behandlas på samma sätt som för nationella tjänstemän vid värdlandets förvaltning.

3. Utbytestjänstemän skall vara bundna av samma regler för tystnadsplikt som nationella tjänstemän.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall tillhandahålla nödvändig språk-utbildning för de av sina tjänstemän som sannolikt kommer att delta i programmet.

Artikel 7

1. De kostnader som uppkommer genom de åtgärder som anges i artikel 4 skall delas mellan gemenskapen och medlemsstaterna enligt vad som föreskrivs i punkterna 2 och 3.

2. Gemenskapen skall betala rese- och uppehållskostnader för utbyte av tjänstemän mellan nationella förvaltningar enligt vad som föreskrivs i artikel 4 a.

Gemenskapen skall också betala rese- och uppehållskostnader för tjänstemän som i en annan medlemsstat deltar i de seminarier som anges i artikel 4 b såväl som kostnader avseende anordnandet av dessa seminarier.

3. Medlemsstaterna skall betala kostnader avseende språkutbildning för sin personal enligt vad som föreskrivs i artikel 6.

Artikel 8

De årliga budgetanslagen för de åtgärder som föreskrivs i programmet skall fastställs i samband med budgetförfarandet och i överensstämmelse med gällande finansiellt perspektiv.

Artikel 9

De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av detta beslut bestäms av kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 10.

Artikel 10

1. Vid utförandet av sina uppgifter skall kommissionen biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 11

1. Programmet kommer att pågå i fyra år och kommer att börja den 1 juli 1993.

2. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna en årsrapport om genomförandet av programmen.

Artikel 12

Detta beslut gäller fr.o.m. den 1 juli 1993.

Artikel 13

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 1993.

På rådets vägnar R. URBAIN Ordförande

() EGT nr C 15, 21.1.1993, s. 4.

() EGT nr C 176, 28.6.1993, s. 81 och beslut av den 27 oktober 1993.

() EGT nr C 108, 19.4.1993, s. 57.

() EGT nr L 187, 13.7.1991, s. 41.