Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 94/38/EG av den 26 juli 1994 om ändring av bilagorna C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 217 , 23/08/1994 s. 0008 - 0017

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0147

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0147KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/38/EG av den 26 juli 1994 om ändring av bilagorna C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG(1), särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Vid behandlingen av en väl underbyggd begäran om att lägga till eller ta bort en utbildning från förteckningen i bilaga C eller D måste kommissionen, i enlighet med artikel 15.2 i direktiv 92/51/EEG, i synnerhet undersöka om examensbeviset från den aktuella utbildningen ger en behörighetsnivå som är jämförlig med den postgymnasiala utbildning som avses i artikel 1 a första stycket andra strecksatsen punkt i, och liknande nivå av ansvar och verksamhet.

Tysklands regering har inkommit med en väl underbyggd begäran om ändring av bilagorna C och D till direktivet, och Italiens regering har inkommit med en väl underbyggd begäran om ändring av bilaga C.

Hänvisningen till yrkestiteln sjukgymnast ("Krankengymnast(in)") i Tyskland bör ändras till följd av en ändring av den nationella lagstiftningen genom vilken en ny yrkestitel har införts, dock utan att utbildningens uppläggning har ändrats.

De utbildningar som för Tysklands del skall läggas till i förteckningen i bilaga C har samma uppläggning som de som redan finns upptagna för Tyskland, Italien och Luxemburg under punkt 1 ("Utbildning i vårdyrken") i den bilagan.

Italien har ändrat utbildningen för revisorer ("ragioniere") och redovisningsexperter ("perito commerciale"), med den följden att dessa utbildningar nu omfattas av rådets direktiv 89/48/EEG(2). Vad gäller arbetsförmedlare ("consulenti del lavoro"), är den utbildning som omfattas av direktiv 89/48/EEG nu den huvudsakliga formen av utbildning för det yrket. Utbildningarna för dessa två yrken bör därför tas bort från bilaga C, eftersom innehavare av kvalifikationer som omfattas av direktiv 92/51/EEG, med hänvisning till artikel 1 a i direktiv 89/48/EEG, skulle kunna göra anspråk på samma behandling.

I enlighet med artikel 2 i direktiv 92/51/EEG är bestämmelserna i det direktivet inte tillämpliga på de yrken som omfattas av något av de direktiv som anges i bilaga A till direktivet, inbegripet de direktiv som gjorts tillämpliga på utövandet såsom anställd av yrkena i bilaga B, även om en medborgare i en medlemsstat har fullgjort en av de "utbildningar med särskild uppläggning" som avses i bilaga D.

De utbildningar som för Tysklands del skall läggas till i förteckningen i bilaga D liknar till sin uppläggning vissa utbildningar i bilaga C och har samtliga en total varaktighet om minst tretton år, varav minst tre års yrkesutbildning.

I enlighet med artikel 17.2 i direktiv 92/51/EEG och för att öka effektiviteten i den generella ordningen, bör de medlemsstater vilkas utbildningar finns upptagna i bilaga D sända en förteckning över de aktuella examensbevisen till kommissionen.

För att göra bilagorna C och D lättare att läsa bör förteckningarna offentliggöras i sin ändrade lydelse.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 15 i direktiv 92/51/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna C och D till direktiv 92/51/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilaga 1 till det här direktivet.

Artikel 2

De ändrade förteckningarna över utbildning och praktik i bilagorna C och D till direktiv 92/51/EEG finns i bilaga 2 till det här direktivet.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1994.

På kommissionens vägnar

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25.

(2) EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16.

BILAGA 1

1. Bilaga C skall ändras på följande sätt:

1. I "1. Utbildning i vårdyrken" under rubriken "I Tyskland" skall följande ändringar göras:

a) Andra strecksatsen skall ha följande lydelse:

"- Sjukgymnast (`Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)`(1).

(1) Från och med den 1 juni 1994 ersattes yrkestiteln "Krankengymnast(in)" med "Physiotherapeut(in)". Utövare av detta yrke som fick sina examensbevis före den dagen kan dock, om de så önskar, fortsätta att använda den tidigare titeln "Krankengymnast(in)"."b) Följande strecksatser skall läggas till:

"- Medicinsk laboratorieassistent (`medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)`).

- Röntgentekniker (`medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)`).

- Sjukhustekniker - funktionell diagnostik (`medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik`).

- Veterinärtekniker (`veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)`).

- Dietist (`Diätassistent(in)`).

- Apotekstekniker (`Pharmazieingenieur`), fullgjord före den 31 mars 1994 i före detta Tyska demokratiska republiken eller på de nya förbundsländernas territorium.

- Mentalskötare (`Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger`).

- Talpedagog (`Sprachtherapeut(in)`)."

2. I "4. Teknikyrken" under "I Italien" skall följande ändringar göras:

- Tredje strecksatsen, "Revisor (`ragioniere`) och redovisningsexpert (`perito commerciale`)", skall utgå.

- Fjärde strecksatsen, "Arbetsförmedlare (`consulente del lavoro`)", skall utgå.

- Sjätte strecksatsen skall ändras på följande sätt:

"- för lantmästare, minst två års praktik".

2. Bilaga D skall kompletteras genom tillägg av följande avsnitt:

"I Tyskland

Följande utbildningar:

- Utbildningar som förbereder för yrkesutövning som teknisk assistent (`technische(r) Assistent(in)`), handelsassistent (`kaufmännische(r) Assistent(in)`), yrken inom den sociala sektorn (`soziale Berufe`) samt godkänd andnings- och talpedagog (`staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)`), med en total varaktighet på minst 13 år, vilka kräver fullgörande med godkänt resultat av gymnasial utbildning (`mittlerer Bildungsabschluß`) och som omfattar

- antingen minst tre års(2) yrkesutbildning i specialskola (`Fachschule`) med avslutande examen och eventuellt kompletterad med en ett- eller tvåårig specialiserad kurs avslutad med examen, eller

- minst två och ett halvt års utbildning i specialskola (`Fachschule`) med avslutande examen kompletterad med yrkeserfarenhet minst sex månader eller praktikanttjänstgöring minst sex månader i godkänd inrättning, eller

- minst två års utbildning i specialskola (`Fachschule`) med avslutande examen kompletterad med yrkeserfarenhet minst ett år eller praktikanttjänstgöring minst ett år i godkänd inrättning.

- Utbildningar som leder till yrkena som godkänd (`staatlich geprüfte(r)`) tekniker (`Techniker(in)`), företagsekonom (`Betriebswirt(in)`), formgivare (`Gestalter(in)`) och hemassistent (`Familienpfleger(in)`), med en total varaktighet på minst 16 år, som förutsätter fullgörande med godkänt resultat av obligatorisk skolgång eller motsvarande utbildning (med en varaktighet på minst nio år) och fullgörande med godkänt resultat av utbildning vid yrkesskola (`Berufsschule`) på minst tre år, och som efter minst två års yrkeserfarenhet omfattar minst två års heltidsutbildning eller deltidsutbildning med motsvarande varaktighet.

- Utbildning och praktikantutbildning med en total varaktighet av minst 15 år, som i princip förutsätter fullgörande med godkänt resultat av obligatorisk skolgång (med en varaktighet på minst nio år) och yrkesutbildning (normalt tre år) och som i allmänhet omfattar minst två års yrkeserfarenhet (vanligen tre år) samt en examen som ett led i praktikantutbildningen. Som förberedelse för denna examen krävs normalt en kurs, som antingen ges parallellt med yrkeserfarenheten (minst 1 000 timmar) eller på heltid (minst ett år).

De tyska myndigheterna skall till kommissionen och till övriga medlemsstater sända en förteckning över de utbildningar som omfattas av denna bilaga.

(2) Kravet på varaktighet kan sänkas från tre till två år om personen i fråga har de kvalifikationer som krävs för att antas till universitet ("Abitur"), dvs. 13 års föregående utbildning och praktik, eller de kvalifikationer som krävs för att antas till en "Fachhochschule" ("Fachhochschulreife"), dvs. 12 års föregående utbildning och praktik."

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNING MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 1 a FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN PUNKT ii

1. Utbildning i vårdyrken

Utbildning i följande yrken:

I Tyskland- Barnsjuksköterska ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger").

- Sjukgymnast ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)")(1).

- Arbetsterapeut ("Beschäftigungs- und Arbetstherapeut(in)").

- Logoped ("Logopäde/Logopädin").

- Ortopist ("Orthopist(in)").

- Godkänd barnpedagog ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)").

- Godkänd speciallärare ("Staatlich anerkannte(r) Heilpädagog(in)").

- Medicinsk laboratorieassistent ("medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)").

- Röntgentekniker ("medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)").

- Sjukhustekniker - funktionell diagnostik ("medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik").

- Veterinärtekniker ("veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)").

- Dietist ("Diätassistent(in)").

- Apotekstekniker ("Pharmazieingenieur"), fullgjord före den 31 mars 1994 i före detta Tyska demokratiska republiken eller på de nya förbundsländernas territorium.

- Mentalskötare ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger").

- Talpedagog ("Sprachtherapeut(in)").

I Italien- Tandtekniker ("odontotecnico").

- Optiker ("ottico").

- Fotvårdsspecialist ("podologo").

I Luxemburg- Röntgentekniker ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie").

- Medicinsk laboratorieassistent ("asistant(e) technique médical(e) de laboratoire").

- Mentalskötare ("infirmier/ère psychiatrique").

- Sjukhustekniker - kirurgi ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie").

- Pediatrisköterska ("infirmier/ère puériculteur/trice").

- Narkossköterska ("infirmier/ère anesthésiste").

- Examinerad massör/massös ("masseur/euse diplômé(e)").

- Barnpedagog ("éducateur/trice").

Denna utbildning och praktik varar sammanlagt minst 13 år, omfattande

- antingen minst tre års yrkesutbildning i specialskola med avslutande examen, i några fall kompletterad med en ett- eller tvåårig specialiserad kurs avslutad med examen, eller

- minst två och ett halvt års yrkesutbildning i specialskola med avslutande examen kompletterad med yrkeserfarenhet minst sex månader eller praktikanttjänstgöring minst sex månader i godkänd inrättning, eller

- minst två års yrkesutbildning i specialskola med avslutande examen kompletterad med yrkeserfarenhet minst ett år eller praktikanttjänstgöring minst ett år i godkänd inrättning.

2. Utbildning till hantverksmästare ("Mester/Meister/Maître") som motsvarar utbildning i hantverk som inte omfattas av de direktiv som anges i bilaga A

Utbildning i följande yrken:

I Danmark- Optiker ("optometrist").

Utbildningen varar sammanlagt 14 år, varav fem års yrkesutbildning fördelad på två och ett halvt års teoretisk utbildning vid yrkesutbildningsanstalt och två och ett halvt års praktisk utbildning på arbetsplats, med avslutande hantverksexamen som ger rätt att bruka titeln "Mester".

- Ortopedimekaniker ("ortopædimekaniker").

Utbildningen varar sammanlagt 12,5 år, varav tre och ett halvt års yrkesutbildning fördelad på sex månaders teoretisk utbildning vid yrkesutbildningsanstalt och tre års praktisk utbildning på arbetsplats, med avslutande hantverksexamen som ger rätt att bruka titeln "Mester".

- Ortopediskomakare ("ortopædiskomager").

Utbildningen varar sammanlagt 13,5 år, varav fyra och ett halvt års yrkesutbildning fördelad på två års teoretisk utbildning vid yrkesutbildningsanstalt och två och ett halvt års praktisk utbildning på arbetsplats, med avslutande hantverksexamen som ger rätt att bruka titeln "Mester".

I Tyskland- Optiker ("Augenoptiker").

- Tandtekniker ("Zahntechniker").

- Bandagemakare ("Bandagist").

- Hörapparattekniker ("Hörgeräte-Akustiker").

- Ortopeditekniker ("Orthopädiemechaniker").

- Ortopediskomakare ("Orthopädieschuhmacher").

I Luxemburg- Optiker ("opticien").

- Tandtekniker ("mécanicien dentaire").

- Hörapparattekniker ("audioprothésiste").

- Ortopeditekniker/bandagemakare ("mécanicien orthopédiste/bandagiste").

- Ortopediskomakare ("orthopédiste-cordonnier").

Utbildningen varar sammanlagt 14 år, varav minst fem års utbildning inom ramen för ett system för planmässig praktik, delvis på arbetsplats och delvis vid yrkesutbildningsanstalt, med avslutande examen där den studerande måste ha godkänts för att få utöva någon som kvalificerad betraktad verksamhet i yrket vare sig såsom självständig yrkesutövare eller som anställd med motsvarande ansvarsnivå.

3. Utbildning i sjömansyrken

a) Sjöfart

Utbildning i följande yrken:

I Danmark- Skeppare ("skibsförer").

- Förstestyrman ("overstyrmand").

- Kvartermästare, däcksbefäl ("enestyrmand, vagthavende styrmand").

- Däcksbefäl ("vagthavende styrmand").

- Maskinchef ("maskinchef").

- Förste maskinchef ("1. maskinmester").

- Förste maskinchef/vakthavande maskinchef ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester").

I Tyskland- Kustskeppare, större fartyg ("Kapitän AM").

- Kustskeppare, mindre fartyg ("Kapitän AK").

- Däcksbefäl, större kustfartyg ("Nautischer Schiffsoffizier AMW").

- Däcksbefäl, mindre kustfartyg ("Nautischer Schiffsoffizier AKW").

- Maskinchef, grad C ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen").

- Maskinist, grad C ("Schiffsmaschinist CMA - Leiter von Maschinenanlagen").

- Skeppstekniker, grad C ("Schiffsbetriebstechniker CTW").

- Maskintekniker, grad C ensammaskinist ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier").

I Italien- Däcksbefäl ("ufficiale di coperta").

- Maskinbefäl ("ufficiale di macchina").

I Nederländerna- Förstestyrman på kustfartyg (med kompletterande utbildning) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)").

- Examinerad maskinist på kustfartyg ("diploma motordrijver").

Detta motsvarar följande utbildning:

- I Danmark: Nio års grundskola följd av grundutbildning och/eller tjänstgöring ombord mellan 17 och 36 månader, kompletterad med

- ettårig specialiserad yrkesutbildning för däcksbefäl,

- - treårig specialiserad yrkesutbildning för övriga.

- I Tyskland: Mellan 14 och 18 års sammanlagd utbildning, varav tre år grundläggande yrkesutbildning och ett år ombordtjänstgöring, följd av ett eller två års specialiserad yrkesutbildning jämte när så är lämpligt två års yrkeserfarenhet av navigering.

- I Italien: Sammanlagt 13 års utbildning varav minst fem år yrkesutbildning med avslutande examen, kompletterad med praktik där så är lämpligt.

- I Nederländerna: 14 års utbildning varav minst två år sker vid specialiserad yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med tolv månaders praktik.

Denna utbildning har erkänts enligt den internationella STCW-konventionen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978).

b) Fiske

Utbildning i följande yrken:

I Tyskland- Skeppare, djuphavsfiske ("Kapitän BG/Fischerei")

- Skeppare, kustfiske ("Kapitän BK/Fischerei")

- Däcksbefäl, djuphavsfiske ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei")

- Däcksbefäl, kustfiske ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").

I Nederländerna- Förstestyrman/maskinist ("stuurman werktuigkundige V").

- Maskinist IV (fiskefartyg) ("werktuigkundige IV visvaart").

- Förstestyrman IV (fiskefartyg) ("stuurman IV visvaart").

- Förstestyrman/maskinist ("stuurman werktuigkundige VI").

Detta motsvarar följande utbildning:

- I Tyskland: Mellan 14 och 18 års sammanlagd utbildning, varav tre år grundläggande yrkesutbildning och ett år ombordtjänstgöring, följd av ett eller två års specialiserad yrkesutbildning jämte när så är lämpligt två års yrkeserfarenhet av navigering.

- I Nederländerna: Mellan 13 och 15 års utbildning varav minst två år sker vid specialiserad yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med tolv månaders yrkeserfarenhet.

Denna utbildning är erkänd enligt Torremolinoskonventionen (1977 års internationella konvention om säkerhet för fiskefartyg).

4. Teknikyrken

Utbildning för följande yrken:

I Italien- Byggnadsutsättare ("geometra").

- Lantmästare ("perito agrario").

Utbildningen varar sammanlagt 13 år, varav minst åtta års obligatorisk skolgång följd av fem års gymnasieskola, vari ingår tre års yrkesutbildning med avslutande teknisk studentexamen, jämte

- för byggnadsutsättare, antingen minst två års praktik på en byrå med professionell kompetens eller fem års yrkeserfarenhet,

- för lantmästare, minst två års praktik samt därefter statsexamen.

Utbildning i följande yrken:

I Nederländerna- Utmätningsman ("gerechtsdeurwaarder").

Utbildningen varar sammanlagt 19 år, varav åtta års obligatorisk skolgång följd av åtta års gymnasial utbildning, vari ingår fyra års fackutbildning med avslutande statsexamen, kompletterad med tre års teoretisk och praktisk yrkesutbildning.

5. Utbildning i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som ger Nationell yrkeskompetens eller Skotsk yrkeskompetens

Utbildning i följande yrken:

- Medicinsk laboratorieassistent ("medical laboratory scientific officer").

- Gruvelektroingenjör ("mine electrical engineer").

- Gruvmekanisk ingenjör ("mine mechanical engineer").

- Auktoriserad socialarbetare inom psykisk hälsovård ("approved social worker - mental health").

- Kriminalvårdsassistent ("probation officer").

- Tandterapist ("dental therapist").

- Tandhygienist ("dental hygienist").

- Optiker ("dispensing optician").

- Gruvförman ("mine deputy").

- Konkursförvaltare ("insolvency practitioner").

- Mäklare ("licensed conveyancer").

- Protestekniker ("prosthetist").

- Maskinist A last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted").

- Maskinist B last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted").

- Maskinist C last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("third mate - freight/passenger ships - unrestricted").

- Däcksbefäl last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted")

- Maskinbefäl last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area").

- Varumärkesombud ("trade mark agent").

Utbildningen ger kompetens som av Nationella rådet för yrkeskompetens räknas som Nationell yrkeskompetens ("NVQ") eller därmed likvärdig och i Skottland räknas som Skotsk yrkeskompetens, på nivå 3 eller 4 enligt Nationella yrkeskompetensnormerna för Förenade kungariket.

Dessa nivåer definieras på följande sätt:

- Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer, varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver avsevärt ansvar och avsevärd självständighet, och förmåga till handledning och övervakning av andra krävs ofta.

- Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer och med en hög grad av personligt ansvar och självständighet. Ansvar för andras arbete och för fördelningen av resurser ingår ofta.

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNING MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 3 FÖRSTA STYCKET PUNKT b TREDJE STRECKSATSEN

I Förenade kungariketUtbildning som ger kompetens som av Nationella rådet för yrkeskompetens räknas som Nationell yrkeskompetens ("NVQ") och i Skottland räknas som Skotsk yrkeskompetens, på nivå 3 eller 4 enligt Nationella yrkeskompetensnormerna för Förenade kungariket.

Dessa nivåer definieras på följande sätt:

- Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i ett stort antal olika situationer, varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver avsevärt ansvar och avsevärd självständighet, och förmåga till handledning och övervakning av andra krävs ofta.

- Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella arbetsuppgifter i ett stort antal olika situationer och med en hög grad av personligt ansvar och självständighet. Ansvar för andras arbete och för fördelningen av resurser ingår ofta.

I TysklandFöljande utbildningar:

- Utbildningar som förbereder för yrkesutövning som teknisk assistent ("technische(r) Assistent(in)"), handelsassistent ("kaufmännische(r) Assistentin)"), yrken inom den sociala sektorn ("soziale Berufe") samt godkänd andnings- och talpedagog ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"), med en total varaktighet på minst 13 år, vilka kräver fullgörande med godkänt resultat av gymnasial utbildning ("mittlerer Bildungsabschluß") och som omfattar

- antingen minst tre års(2) yrkesutbildning i specialskola ("Fachschule") med avslutande examen och eventuellt kompletterad med en ett- eller tvåårig specialiserad kurs avslutad med examen, eller

- minst två och ett halvt års utbildning i specialskola ("Fachschule") med avslutande examen kompletterad med yrkeserfarenhet minst sex månader eller praktikanttjänstgöring minst sex månader i godkänd inrättning, eller

- minst två års utbildning i specialskola ("Fachschule") med avslutande examen kompletterad med yrkeserfarenhet minst ett år eller praktikanttjänstgöring minst ett år i godkänd inrättning.

- Utbildningar som leder till yrkena som godkänd ("staatlich geprüfte(r)") tekniker ("Techniker(in)"), företagsekonom ("Betriebswirt(in)"), formgivare ("Gestalter(in)") och hemassistent ("Familienpfleger(in)"), med en total varaktighet på minst 16 år, som förutsätter fullgörande med godkänt resultat av obligatorisk skolgång eller motsvarande utbildning (med en varaktighet på minst nio år) och fullgörande med godkänt resultat av utbildning vid yrkesskola ("Berufsschule") på minst tre år, och som efter minst två års yrkeserfarenhet omfattar minst två års heltidsutbildning eller deltidsutbildning med motsvarande varaktighet.

- Utbildning och praktikantutbildning med en total varaktighet av minst 15 år, vilka i princip förutsätter fullgörande med godkänt resultat av obligatorisk skolgång (med en varaktighet på minst nio år) och yrkesutbildning (normalt tre år) och som i allmänhet omfattar minst två års yrkeserfarenhet (vanligen tre år) samt en examen som ett led i praktikantutbildningen. Som förberedelse för denna examen krävs normalt en kurs, som antingen ges parallellt med yrkeserfarenheten (minst 1 000 timmar) eller på heltid (minst ett år).

De tyska myndigheterna skall till kommissionen och till övriga medlemsstater sända en förteckning över de utbildningar som omfattas av denna bilaga.

(1) Från och med den 1 juni 1994 ersattes yrkestiteln "Krankengymnast(in)" med "Physiotherapeut(in)". Utövare av detta yrke som fick sina examensbevis före den dagen kan dock, om de så önskar, fortsätta att använda den tidigare titeln "Krankengymnast(in)".

(2) Kravet på varaktighet kan sänkas från tre till två år om personen i fråga har de kvalifikationer som krävs för att antas till universitet ("Abitur"), dvs. 13 års föregående utbildning och praktik, eller de kvalifikationer som krävs för att antas till en "Fachhochschule" ("Fachhochschulreife"), dvs. 12 års föregående utbildning och praktik.