Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995L0043.pdf

31995L0043

Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20 juli 1995 om ändring av bilagorna C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning som komplement till direktiv 89/48/EEG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 03/08/1995 s. 0021 - 0033KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/43/EG av den 20 juli 1995 om ändring av bilagorna C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning som komplement till direktiv 89/48/EEG (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning som komplement till direktiv 89/48/EEG (1), ändrat genom kommissionens direktiv 94/38/EG (2), särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Vid granskning av en motiverad begäran om att lägga till en utbildning i bilaga C eller D skall kommissionen enligt artikel 15.2 i direktiv 92/51/EEG framförallt undersöka om examensbeviset för utbildningen i fråga ger innehavaren en yrkesutbildningsnivå som är likvärdig med den postgymnasiala utbildning som nämns i artikel 1a första stycket andra strecksatsen punkt i och har motsvarande ansvarsnivå och arbetsuppgifter.

Den nederländska regeringen har framlagt en motiverad begäran om ändring av bilaga C och D till direktiv 92/51/EEG och den österrikiska regeringen har framlagt en motiverad begäran om ändring av bilaga D.

Framförallt är de utbildningar som skall läggas till i bilaga C till direktiv 92/51/EEG för Nederländerna i uppläggning och utbildningslängd och även i fråga om ansvarsnivå och arbetsuppgifter likvärdiga de som redan är uppförda i bilagan.

I enlighet med artikel 2 i direktiv 92/51/EEG skall bestämmelserna i detta direktiv inte tillämpas för de verksamheter som omfattas av en av de i bilaga A angivna direktiven, inklusive de direktiv som tillämpas vid bedrivande, som anställd person, av de verksamheter som anges i bilaga B, även om en medborgare av en medlemsstat har fullgjort en av "utbildningarna med särskild uppläggning" enligt bilaga D.

Framförallt motsvarar de utbildningar som skall införas i bilaga D för Nederländerna och Österrike i uppläggning och utbildningstid vissa utbildningar i bilaga C och vissa utbildningar som redan är uppförda i bilaga D och vilka generellt har en sammanlagd utbildningstid på minst 13 år.

I enlighet med artikel 17.2 i direktiv 92/51/EEG och för att öka effektiviteten i den generella ordningen bör de medlemsstater vilkas utbildningar är uppförda i bilaga D sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de berörda examensbevisen.

För att underlätta läsningen av bilagorna C och D till direktiv 92/51/EEG bör en ny sammanställning av dem göras.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 15 i rådets direktiv 92/51/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna C och D till rådets direktiv 92/51/EEG ändras enligt bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Den nya sammanställningen av de utbildningar som anges i bilagorna C och D till direktiv 92/51/EEG visas som bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 oktober 1995 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstater antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller vid offentliggörandet åtföljas av en sådan hänvisning. Närmare regler för denna hänvisning skall fastställas av medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen texterna till de viktigaste bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar på det område som detta direktiv reglerar.

Artikel 4

Detta direktiv skall träda i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25.

(2) EGT nr L 217, 23.8.1994, s. 8.

BILAGA I

A. Bilaga C ändras på följande sätt:

1. a) Under "1. Utbildning i paramedicin och barnomsorg", under rubriken "i Luxemburg", och efter sista strecksatsen "Barnpedagog (`éducateur/trice`)" skall följande rubrik och strecksats införas:

"I Nederländerna:

- Veterinärassistent (`dierenartassistent`)"

b) Under "1. Utbildning i paramedicin och barnomsorg", under rubriken "Denna utbildning och praktik varar sammanlagt minst 13 år, omfattande:" och efter sista strecksatsen skall följande strecksats införas:

"- eller för veterinärassistent (`dierenartassistent`) i Nederländerna: 3 års yrkesutbildning i specialskola (`MBO`-program) eller alternativt 3 års yrkesutbildning enligt lärlingssystemet (`LLW`), vilka båda avslutas med examen."

2. a) Under "3. Utbildning i sjömansyrken a) Sjöfart", under rubriken "I Nederländerna:" skall följande strecksats införas:

"- VTS-funktionär (`VTS-functionaris`)"

b) Under "3. Utbildning i sjömansyrken a) Sjöfart", under rubriken "Detta motsvarar följande utbildning:" skall strecksatsen

"- I Nederländerna: 14 års utbildning varav minst 2 år vid en specialiserad yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med 12 månaders praktik"

ersättas med följande strecksats:

"- I Nederländerna:

- för förstestyrman på kustfartyg (med kompletterande utbildning) (`stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)`) och examinerad maskinist på kustfartyg (`diploma motordrijver`): 14 års utbildning varav minst 2 år vid en specialiserad yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med 12 månaders praktik,

- för VTS-funktionär (`VTS-functionaris`): sammanlagt minst 15 års utbildning varav minst 3 års högre yrkesutbildning (`HBO`) eller yrkesutbildning (`MBO`) följd av nationella eller regionala specialistkurser, var och en bestående av minst 12 veckors teoriutbildning och avslutande med en examen."

3. a) Under "4. Teknikyrken", under rubriken "I Nederländerna:" skall följande strecksats införas:

"- Protestekniker (`tandprotheticus`)"

b) Under "4. Teknikyrken", under rubriken "I Nederländerna:" skall den nuvarande strecksatsen "Utmätningsman", inklusive efterföljande stycke, ersättas med rubriken "Utbildning i följande yrken:" med följande två strecksatser:

"- Utmätningsman (`gerechtsdeurwaarder`). Utbildningen omfattar sammanlagt 19 år, varav 8 års obligatorisk skolgång följd av 8 års gymnasial utbildning, vari ingår 4 års yrkesutbildning med avslutande statexamen, kompletterad med 3 års teoretisk och praktisk yrkesutbildning.

- Protestekniker (`Tandprotheticus`). Utbildningen omfattar sammanlagt minst 15 års heltidsutbildning och 3 års deltidsutbildning, vari ingår 8 års grundskola, 4 års gymnasieskola, 3 års teoretisk och praktisk utbildning som tandtekniker, följd av 3 års halvtidsutbildning som protestekniker med avslutande examen."

B. I bilaga D skall följande avsnitt införas:

a) "I Nederländerna:

Följande reglerade utbildningar:

- Reglerade utbildningar som omfattar sammanlagt minst 15 år, varav 8 års grundskola plus 4 års gymnasieutbildning (`MAVO`) eller förberedande yrkesutbildning (`VBO`) eller högre gymnasial utbildning, och med 3 eller 4 års utbildning vid en yrkesmedelskola (`MBO`) som avslutas med examen

- Reglerade utbildningar som omfattar sammanlagt minst 16 år, varav 8 års grundskola plus 4 års förberedande yrkesutbildning (`VBO`) eller högre gymnasieutbildning och minst 4 års praktikanttjänstgöring omfattande minst en dags teoretisk utbildning vid en skola varje vecka och praktik vid en yrkesutbildningsanstalt eller på en arbetsplats under veckans övriga dagar och som avslutas med examen på medel eller högre nivå.

De nederländska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de utbildningar som omfattas av denna bilaga."

b) "I Österrike:

- Utbildning vid yrkeshögskolor (`Berufsbildende Höhere Schulen`) och högre utbildningsanstalt för jordbruk och skogsbruk (`Höhere Land- und Forstwirschaftliche Lehranstalten`) inklusive specialutbildningar (`einschließlich der Sonderformen`) vilkas uppläggning och utbildningsnivå fastställs genom lagar och andra författningar.

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, varav 5 års yrkesutbildning med avslutande examen som bevis på yrkesbehörighet.

- Utbildning vid en hantverksmästarskola (`Meisterschulen`), mästarutbildning, (`Meisterklassen`), verkmästarskola (`Werkmeisterschulen`) eller byggnadssnickeriskola (`Bauhandwerkerschule`) vilkas uppläggning och utbildningsnivå fastställs genom lagar och andra författningar.

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, varav 9 års grundskola följd av antingen minst 3 års yrkesutbildning i specialskola eller minst 3 års praktik på en arbetsplats parallellt med utbildning vid en yrkesskola (`Berufsschule`) och vilka båda avslutas med en examen och kompletteras med minst 1 års yrkesutbildning vid en hantverksmästarskola (`Meisterschulen`), mästarutbildning (`Meisterklassen`), verksmästarskola (`Werkmeisterschulen`) eller byggnadssnickeriskola (`Bauhandwerkerschule`). I de flesta fall är den sammanlagda utbildningstiden minst 15 år vari ingår praktikperioder som antingen sker före utbildningen vid dessa undervisningsanstalter eller samtidigt med en deltidsutbildning (minst 960 timmar).

Den österrikiska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de utbildningar som omfattas av denna bilaga."

BILAGA II

LISTA ÖVER UTBILDNINGAR MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL I A FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN PUNKT II

(BILAGA C I DIREKTIV 92/51/EEG)

1. Utbildning i paramedicin och barnomsorg

I Tyskland

Utbildning till:

- Barnsjuksköterska ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger").

- Sjukgymnast ("Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)") (1).

- Arbetsterapeut ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)").

- Logoped ("Logopäde/Logopädin").

- Ortopist ("Orthoptist(in)").

- Godkänd barnpedagog ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)").

- Godkänd speciallärare ("Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)").

- Medicinsk laboratorieassistent ("Medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent (in)").

- Röntgentekniker ("Medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)").

- Teknisk assistent - funktionsdiagnostik ("Medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik").

- Veterinärtekniker ("Veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)").

- Dietist ("Diätassistent(in)").

- Apotekstekniker ("Pharmazieingenieur") med examen före den 31 mars 1994 i f.d. DDR eller i de nya tyska delstaterna.

- Mentalskötare ("Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger").

- Talpedagog ("Sprachtherapeut(in)").

I Italien

Utbildning till:

- Tandtekniker ("odontotecnico").

- Optiker ("ottico").

- Pedikurist ("podologo").

I Luxemburg

Utbildning till:

- Röntgentekniker ("assistant(e) technique médical(e) en radiologie").

- Medicinsk laboratorieassistent ("assistant(e) technique médical(e) de laboratoire").

- Mentalskötare ("infirmier/ière psychiatrique").

- Sjukhustekniker-kirurgi ("assistant(e) technique médical(e) en chirurgie").

- Pedriatrisköterska ("infirmier/ière puériculteur/trice").

- Narkossköterska ("infirmier/ière anesthésiste").

- Examinerad massör/massös ("masseur/euse diplômé(e)").

- Barnpedagog ("éducateur/trice").

I Nederländerna

Utbildningen till:

- Veterinärassistent ("dierenartassistent")

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, bestående av

i) minst 3 års yrkesbildning i en specialskola med avslutande examen, i några fall kompletterad med 1 eller 2 års specialiserad utbildning avslutad med examen, eller

ii) minst 2,5 års utbildning i specialskola med avslutande examen, kompletterad med minst 6 månaders yrkespraktik eller minst 6 månaders praktikanttjänstgöring i godkänd inrättning, eller

iii) minst 2 års utbildning i specialskola med avslutande examen, kompletterad med minst 2 års yrkespraktik eller minst 1 års praktikanttjänstgöring i godkänd inrättning, eller

iv) för veterinärassistent ("dierenartassistent") i Nederländerna: 3 års yrkesutbildning i specialskola ("MBO-program") eller alternativt 3 års yrkesutbildning inom lärlingssystemet ("LLW"), båda avslutade med examen.

I Österrike

Utbildning till:

- Kontaktlinsoptiker ("Kontaktlinsenoptiker").

- Pedikurist ("Fußpfleger").

- Tekniker för hörselhjälpmedel ("Hörgeräteakustiker").

- Försäljare av medicinska och kemiska produkter ("Drogist").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med minst 3 års praktikantutbildning dels vid en yrkesskola, dels på en arbetsplats med praktisk yrkesverksamhet som avslutas med en examen som ger behörighet att utöva yrket och utbilda praktikanter.

- Massör ("masseur").

Denna utbildning omfattar sammanlagt 14 år, varav 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med 2 års praktikantutbildning, 2 års praktisk yrkesverksamhet och en ettårig utbildning som avslutas med en yrkesexamen som ger behörighet att utöva yrket och utbilda praktikanter.

- Förskollärare ("Kindergärtner/in").

- Barnskötare ("Erzieher").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 13 år, varav 5 års yrkesutbildning vid en yrkesskola, och avslutas med en examen.

2. Under rubriken Hantverksmästare ("Mester/Meister/Maître") med en annan utbildning än den som omfattas av de i bilaga A angivna direktiven

I Danmark

Utbildning till:

- Optiker ("Optometrist").

Denna utbildning omfattar sammanlagt 14 år, varav 5 års yrkesutbildning fördelad på 2,5 års teoretisk utbildning vid en yrkesutbildningsanstalt och 2,5 års praktik på en arbetsplats och avslutas med en examen som ger behörighet att använda titeln "Mester".

- Ortopedtekniker ("Ortopædimekaniker").

Denna utbildning omfattar sammanlagt 12,5 år, varav 3,5 års yrkesutbildning fördelad på 6 månaders teoretisk utbildning vid ett yrkesutbildningsanstalt och 3 års praktik på en arbetsplats och avslutas med en examen som ger behörighet att använda titeln "Mester".

- Ortopedskomakare ("Ortopædiskomakare").

Denna utbildning omfattar sammanlagt 13,5 år, varav 4,5 års yrkesbildning fördelad på 2 års teoretisk utbilding vid en yrkesutbildingsanstalt och 2,5 års praktik på en arbetsplats och avslutas med en examen som ger behörighet att använda titeln "Mester".

I Tyskland

Utbildning till:

- Optiker ("Augenoptiker").

- Tandtekniker ("Zahntechniker").

- Bandagist ("Bandagist").

- Tekniker för hörselhjälpmedel ("Hörgeräte-Akustiker").

- Ortopedtekniker ("Orthopädiemechaniker").

- Ortopedskomakare ("Orthopädieschuhmacher")

I Luxemburg

Utbildning till:

- Optiker ("opticien").

- Tandtekniker ("mécanicien dentaire").

- Tekniker för hörselhjälpmedel ("audioprothésiste").

- Ortopedtekniker/bandagist ("mécanicien orthopédiste/bandagiste").

- Ortopedskomakare ("orthopédiste-cordonnier").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 14 år, varav minst 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning dels på en arbetsplats, dels vid en yrkesskola och avslutas med en examen som ger behörighet att utöva någon som kvalificerad betraktad verksamhet i yrket antingen som självständig yrkesutövare eller som anställd på motsvarande ansvarsnivå.

I Österrike

Utbildning till:

- Bandagist ("Bandagist").

- Korsettmakare ("Miederwarenerzeuger").

- Optiker ("Optiker").

- Ortopedskomakare ("Orthopädieschuhmacher").

- Ortopedtekniker ("Orthopädietechniker").

- Tandtekniker ("Zahntechniker").

- Trädgårdsmästare ("Gärtner").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 14 år, varav minst 5 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med minst 3 års praktiktjänstgöring dels på en arbetsplats, dels vid en yrkesskola och med minst 2 års praktisk yrkesverksamhet som avslutas med en examen som ger behörighet att utöva yrket, utbilda praktikanter och använda titeln "Meister".

Följande utbildningar till mästare inom jord- och skogsbruk:

- Lantmästare ("Meister in der Landwirtschaft").

- Mästare i lanthushållning ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft").

- Mästare i trädgårsodling ("Meister im Gartenbau").

- Mästare i grönsaksodling ("Meister im Feldgemüsebau").

- Mästare i fruktodling och framställning av fruktprodukter ("Meister in Obstbau und in der Obstverwertung").

- Mästare i vinodling och vinframställning ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft").

- Mejerimästare ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft").

- Mästare i hästhållning ("Meister in der Pferdewirtschaft").

- Fiskerimästare ("Meister in der Fischereiwirtschaft").

- Mästare i fjäderfähållning ("Meister in der Geflügelwirtschaft").

- Mästare i biodling ("Meister in der Bienenwirtschaft").

- Skogmästare ("Meister in der Forstwirtschaft").

- Mästare i skogsplantering och skogsvård ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft").

- Mästare i lagring av jordbruksprodukter ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 15 år, varav minst 5 år skall fullgöras inom ramen före en strukturerad utbildning med minst 3 års praktikanttjänstgöring dels på en arbetsplats, dels vid en yrkesskola och med minst 3 års praktisk yrkesverksamhet och avslutas med en mästarexamen som ger behörighet att utöva yrket, utbilda praktikanter och använda titeln "Meister".

3. Utbildning i sjömansyrken

a) Sjöfart

I Danmark

Utbildning till:

- Skeppare ("skibsförer").

- Förstestyrman ("overstyrmand").

- Kvartermästare, däcksbefäl ("enestyrmand, vagthavende styrmand").

- Däcksbefäl ("vakthavende styrmand").

- Maskinchef ("maskinchef").

- Förste maskinchef ("1. maskinchef").

- Förste maskinchef/vakthavande maskinchef ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester").

I Tyskland

Utbildning till:

- Kustskeppare, större fartyg ("Kapitän AM").

- Kustskeppare, mindre fartyg ("Kapitän AK").

- Däcksbefäl, större kustfartyg ("Nautischer Schiffsoffizier AMW").

- Däcksbefäl, mindre kustfartyg ("Nautischer Schiffsoffizier AKW").

- Maskinchef, grad C ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen").

- Maskinist, grad C ("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen").

- Skibsmaskinchef grad C ("Schiffsbetriebstechniker CTW").

- Maskintekniker, grad C - ensammaskinist ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier").

I Italien

Utbildning till:

- Däcksbefäl ("ufficiale di coperta").

- Maskinbefäl ("ufficiale di macchina").

I Nederländerna

Utbildning till:

- Förstestyrman på kustfartyg (med kompletterande utbildning) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)").

- Examinerad maskinist på kustfartyg ("diploma motordrijver").

- VTS-funktionär ("VTS-functionaris").

Detta motsvarar följande utbildningar:

- I Danmark: 9 års grundskola följd av grundutbildning och/eller tjänstgöring ombord mellan 17 och 36 månader, kompletterad med

i) ettårig specialiserad yrkesutbildning för däcksbefäl,

ii) treårig specialiserad yrkesutbildning för övriga.

- I Tyskland: Mellan 14 och 18 års sammanlagd utbildning, varav 3 års grundläggande yrkesutbildning och 1 års ombordtjänstgöring, följd av 1 eller 2 års specialiserad yrkesutbildning, vid behov kompletterad med 2 års yrkeserfarenhet av navigering.

- I Italien: Sammanlagt 13 års utbildning, varav minst 5 års yrkesutbildning med avslutande examen, vid behov kompletterad med praktik.

- I Nederländerna:

i) För förstestyrman på kustfartyg (med kompletterande utbildning) ("stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)") och examinerad maskinist på kustfartyg ("diploma motordrijver"): 14 års utbildning, varav minst 2 år vid specialiserad yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med 12 månaders praktik.

ii) För VTS-funktionär ("VTS-functionaris"): sammanlagt minst 15 års utbildning, varav minst 3 års högre yrkesutbildning ("HBO") eller yrkesutbildning ("MBO") följd av nationella eller regionala specialistkurser, var och en bestående av minst 12 veckors teoriutbildning och avslutad med en examen.

Dessa utbildningar har erkänts enligt den internationella STCW-konventionen (Internationel Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978).

b) Fiske

I Tyskland

Utbildning till:

- Skeppare, djuphavsfiske ("Kapitän BG/Fischerei").

- Skeppare, kustfiske ("Kapitän BK/Fischerei").

- Däcksbefäl, djuphavsfiske ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").

- Däcksbefäl, kustfiske ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").

I Nederländerna

Utbildning till:

- Förste styrman/maskinist ("stuurman werktuigkundige V").

- Maskinist (fiskefartyg) ("werktuigkundige IV visvaart").

- Förstestyrman (fiskefartyg) ("stuurman IV visvaart").

- Förstestyrman/maskinist ("stuurman werktuigkundige VI").

Detta motsvarar följande utbildningar:

- I Tyskland: Mellan 14 och 18 års utbildning, varav 3 års grundläggande yrkesutbildning och 1 års ombordtjänstgöring följd av 1 eller 2 års specialiserad yrkesutbildning, vid behov kompletterad med 2 års yrkeserfarenhet av navigering.

- I Nederländerna: Mellan 13 och 15 års utbildning, varav minst 2 år vid specialiserad yrkesutbildningsanstalt, kompletterad med 12 månaders yrkespraktik.

Dessa utbildningar är erkända enligt Torremolinoskonventionen (1977 års internationella konvention om säkerhet för fiskefartyg).

4. Teknikyrken

I Italien

Utbildning till:

- Byggnadsingenjör ("geometra").

- Lantmätare ("perito agrario").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 13 års teknisk utbildning, varav minst 8 års grundskola följd av 5 års gymnasieskola och 3 års yrkesutbildning med avslutande teknisk studentexamen, kompletterad med

i) för byggnadsingenjör, minst 2 års praktik på en byrå med professionell kompetens eller 5 års yrkespraktik,

ii) för lantmätare, minst 2 års praktik,

samt därefter statsexamen.

I Nederländerna

Utbildning till

- utmätningsman ("gerechtsdeurwaarder"),

- protestekniker ("tandprotheticus"),

som omfattar

i för utmätningsman ("gerechtsdeurwaarder") sammanlagt 19 års utbildning, varav 8 års grundskola följd av 8 års gymnasieutbildning, vari ingår 4 års yrkesutbildning med avslutande statsexamen och kompletterad med 3 års teoretisk och praktisk yrkesutbildning,

ii) för protestekniker ("tandprotheticus") sammanlagt minst 15 års utbildning på heltid och tre års utbildning på deltid, varav 8 års grundskola, 4 års gymnasieutbildning, 3 års teoretisk och praktisk yrkesutbildning som tandtekniker, kompletterad med 3 års deltidsutbildning som protestekniker och avslutas med en examen.

I Österrike

Utbildning till:

- Skogvaktare ("Förster").

- Teknisk rådgivare ("Technisches Büro").

- Uthyrare av arbetskraft ("Überlassung von Arbeitskräften - Aarbeitsleihe").

- Arbetsförmedlare ("Arbeitsvermittlung").

- Ekonomisk rådgivare ("Vermögensberater").

- Privatdetektiv ("Berufsdetektiv").

- Väktare ("Bewachungsgewerbe").

- Fastighetsmäklare ("Immobilienmakler").

- Fastighetsförvaltare ("Immobilienverwalter").

- Förmedlare av annonser och reklam ("Werbeagentur").

- Byggprojektadministratör ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer").

- Inkassoagent ("Inkassoinstitut").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 15 år, varav 8 års grundskoleutbildning, minst 5 års gymnasieutbildning med teknisk eller ekonomisk examen och därefter minst 2 års praktik, och avslutas med en yrkesexamen.

- Försäkringskonsulent ("Berater in Versicherungsangelegenheiten").

Denna utbildning omfattar sammanlagt 15 år, varav 6 år skall fullgöras inom ramen för en strukturerad utbildning med 3 års praktikanttjänstgöring och 3 års praktisk yrkesverksamhet och avslutas med en examen.

- Byggmästare ("Planender Baumeister").

- Mästare i träbyggande ("Planender Zimmermeister").

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 18 år, varav minst 9 års yrkesutbildning uppdelad på 4 års tekniska studier på gymnasienivå och 5 års praktik och avslutas med en yrkesexamen som ger behörighet att utöva yrket, utbilda lärlingar i konsten att planera byggen, göra tekniska beräkningar och övervaka byggnadsarbeten (det s.k. Maria Theresia-privilegiet).

5. Utbildning i Förenade kungariket Storbritannien som ger Nationell yrkeskompetens eller Skotsk yrkeskompetens

Utbildning i följande yrken:

- Medicinsk laboratorieassistent ("medical laboratory scientific officer").

- Gruvelektroingenjör ("mine electrical engineer").

- Gruvmaskiningenjör ("mine mechanical engineer").

- Auktoriserad socialarbetare inom psykisk hälsovård ("approved social worker - mental health").

- Kriminalvårdsassistent ("probation officer").

- Tandterapeut ("dental therapist").

- Tandhygienist ("dental hygienist").

- Optiker ("dispensing optician").

- Gruvförman ("mine deputy").

- Konkursförvaltare ("insolvency practitioner").

- Mäklare ("licensed conveyancer").

- Protestekniker ("prosthetist").

- Förstestyrman på last- och passagerarfartyg - utan inskränkning ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted").

- Andrestyrman på last- och passagerarfartyg - utan inskränkning ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted").

- Tredjestyrman på last- och passagerarfartyg - utan inskränkning ("third mate - freight/passenger ships - unrestricted").

- Däcksbefäl last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted").

- Maskinbefäl last-/passagerarfartyg - utan inskränkning ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area").

- Varumärkeskonsulent ("trade mark agent").

Utbildningen ger kompetens som av Nationella rådet för yrkeskompetens räknas som Nationell yrkeskompetens ("NVQ") eller därmed likvärdig och i Skottland av Skotska rådet för yrkeskompetens räknas som Skotsk yrkeskompetens, på nivå 3 eller 4 enligt Nationella yrkeskompetensnormerna för Förenade kungariket.

Dessa nivåer definieras på följande sätt:

- Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i en mångfald olika situationer, varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver avsevärt ansvar och avsevärd självständighet och ofta handledning och övervakning av andra.

- Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella arbetsuppgifter i mångfald olika situationer och med en hög grad av personligt ansvar och självständighet. Ansvar för andras arbete och för fördelning av resurser ingår ofta.

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGAR MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 3 FÖRSTA STYCKET PUNKT B TREDJE STRECKSATSEN

(BILAGA D I DIREKTIV 92/51/EEG)

I Förenade kungariket

Reglerade utbildningar som ger kompetens som av Nationella rådet för yrkeskompetens räknas som Nationell yrkeskompetens ("NVQ") och i Skottland av Skotska rådet för yrkeskompetens räknas som Skotsk yrkeskompetens, på nivå 3 eller 4 enligt Nationella yrkeskompetensnormerna för Förenade kungariket.

Dessa nivåer definieras sålunda:

- Nivå 3: Förmåga att utföra ett stort antal olika arbetsuppgifter i ett stort antal olika situationer, varav flertalet komplexa och icke rutinbetonade. Verksamheten kräver avsevärt ansvar och avsevärd självständighet och ofta handledning och övervakning av andra.

- Nivå 4: Förmåga att utföra ett stort antal komplexa, tekniska eller professionella arbetsuppgifter i ett stort antal olika situationer och med en hög grad av personligt ansvar och självständighet. Ansvar för andras arbete och för fördelning av resurser ingår ofta.

I Tyskland

Följande reglerade utbildningar:

- Reglerad utbildning som ger yrkesbehörighet som teknisk assistent ("Technische(r) Assistent(in)"), affärsassistent ("Kaufmännische(r) Assisten(in)"), yrken inom sociala sektorn ("Soziale Berufe") och statligt godkänd andnings-, tal- och röstpedagog ("staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"). Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt 13 års utbildning, vari ingår gymnasieutbildning ("mittlerer Bildungsabschluß"), och omfattar

i) minst 3 års (2) praktik vid en yrkesskola ("Fachschule") avslutad med examen och vid behov kompletterad med 1 eller 2 års specialkurs också avslutad med examen, eller

ii) minst 2,5 års utbildning vid en yrkesskola ("Fachschule") avslutad med examen, kompletterad med minst 6 månaders yrkespraktik eller minst 6 månaders praktikanttjänstgöring i godkänd inrättning, eller

iii) minst 2 års utbildning vid en yrkesskola ("Fachschule") avslutad med examen och kompletterad med minst 1 års yrkespraktik eller minst 1 års praktikanttjänstgöring i godkänd inrättning.

- Reglerad utbildning som ger yrkesbehörighet som statligt godkänd ("staatlich geprüfte(r)") tekniker ("Tekniker(in)"), affärsekonom ("Betriebswirt(in)"), formgivare ("Gestalter(in)") och familjerådgivare ("Familienpfleger(in)") under sammanlagt minst 16 år som omfattar grundskoleutbildning eller motsvarande 9 års utbildning och minst 3 års utbildning vid en yrkesskola ("Berufsschule") och som efter minst 2 års yrkespraktik omfattar heltidsundervisning under minst 2 år eller deltidsundervisning under motsvarande tid.

- Reglerad utbildning eller internutbildning omfattande sammanlagt minst 15 års utbildning som generellt kräver fullgjord grundskoleutbildning (omfattande minst 9 år) och yrkesutbildning (normalt 3 år) och som vanligtvis omfattar minst 2 års yrkespraktik (i de flesta fall 3 år) och en examen i samband med internutbildningen som normalt består av en utbildning som antingen sker parallellt med yrkespraktiken (minst 1 000 timmar) eller på heltid (under minst 1 år).

De tyska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de utbildningar som omfattas av denna bilaga.

I Nederländerna

Följande reglerade utbildningar:

- Reglerad utbildning under sammanlagt minst 15 år, varav 8 års grundskola plus 4 års gymnasieutbildning ("MAVO") eller förberedande yrkesutbildning ("VBO") eller högre gymnasial utbildning omfattande 3 eller 4 års utbildning vid en yrkesmedelskola ("MBO") avslutad med examen.

- Reglerad utbildning under sammanlagt minst 16 år, varav 8 års grundskola plus 4 år av åtminstone förberedande yrkesutbildning ("VBO") eller högre gymnasial utbildning omfattande minst fyra års praktikanttjänstgöring med minst en dags teoretisk utbildning vid en skola varje vecka och praktik vid yrkesutbildningsanstalt eller på arbetsplats under veckans övriga dagar, avslutad med examen på medel eller högre nivå.

De nederländska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de utbildningar som omfattas av denna bilaga.

I Österrike

- Utbildning vid yrkeshögskolor ("Berufsbildende Höhere Schulen") och högre utbildningsanstalt för jordbruk och skogsbruk ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten") inklusive specialutbildningar ("einschließlich der Sonderformen") vilkas uppläggning och utbildningsnivå fastställs genom lagar och andra författningar.

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, varav 5 års yrkesutbildning med avslutande examen som bevis på yrkesbehörighet.

- Utbildning vid en hantverksmästarskola ("Meisterschulen"), mästarutbildning, ("Meisterklassen"), verkmästarskola ("Werkmeisterschulen") eller byggnadssnickeriskola, vilkas uppläggning och utbildningsnivå fastställs genom lagar och andra författningar.

Var och en av dessa utbildningar omfattar sammanlagt minst 13 år, varav 9 års grundskola följd av antingen minst 3 års yrkesutbildning i specialskola eller minst 3 års praktik på en arbetsplats parallellt med utbildning vid en yrkesskola ("Berufsschule") och vilka båda avslutas med en examen och kompletteras med minst 1 års yrkesutbildning vid en hantverksmästarskola ("Meisterschulen"), mästarutbildning ("Meisterklassen"), verkmästarskola ("Werkmeisterschulen") eller byggnadssnickeriskola ("Bauhandwerkerschule"). I de flesta fall är den sammanlagda utbildningstiden minst 15 år vari ingår praktikperioder som antingen sker före utbildningen vid dessa undervisningsanstalter eller samtidigt med en deltidsutbildning (minst 960 timmar).

De österrikiska myndigheterna skall sända kommissionen och de övriga medlemsstaterna en lista över de utbildningar som omfattas av denna bilaga.

(1) Från och med den 1 juni 1994 skall yrkestiteln "Krankengymnast(in)" ersättas med "Physiotherapeut(in)". De yrkesrepresentanter som erhållit sina yrkesbevis före detta datum kan, om de så önskar, fortsätta att använda titeln "Krankengymnast(in)".

(2) Utbildningstiden kan minskas från 3 till 2 år om den berörda personen har de kvalifikationer som krävs för universitetsstudier, dvs. 13 års utbildning, eller de kvalifikationer som krävs för en yrkeshögskola ("Fachhochschulreife"), dvs. 12 års utbildning och praktik.