Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 97/38/EG av den 20 juni 1997 om ändring av bilaga C i rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 12/07/1997 s. 0031 - 0032KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/38/EG av den 20 juni 1997 om ändring av bilaga C i rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (1), senast ändrad genom kommissionens direktiv 95/43/EG (2), särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland har gjort en väl underbyggd begäran om att ta bort tre utbildningar från förteckningen i bilaga C.

Förenade kungariket har ändrat utbildningen för medicinsk laboratorieassistent ("medical laboratory scientific officer") så att denna nu kräver tre års högre studier. Denna yrkeskompetens kommer därmed att omfattas av rådets direktiv 89/48/EEG (3) och bör därför tas bort från bilaga C. Innehavare av kvalifikationer erhållna under de tidigare bestämmelserna och som omfattas av direktiv 92/51/EEG kan nämligen göra anspråk på samma behandling, med hänvisning till artikel 1a i direktiv 89/48/EEG.

Yrket protestekniker ("prosthetist") är för närvarande inte reglerat i Förenade kungariket.

Yrket kriminalvårdsassistent ("probation officer") är inte längre reglerat i Förenade kungariket.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén som upprättats enligt artikel 15 i rådets direktiv 92/51/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga C till direktiv 92/51/EEG ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 30 september 1997 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25.

(2) EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 21.

(3) EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16.

BILAGA

Bilaga C till direktiv 92/51/EEG ändras på följande sätt:

Under "5. Utbildning i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland som ger Nationell yrkeskompetens eller Skotsk yrkeskompetens" skall följande strecksatser utgå:

"- Medicinsk laboratorieassistent (`medical laboratory scientific officer`).

- Kriminalvårdsassistent (`probation officer`).

- Protestekniker (`prosthetist`)."