Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0382.pdf

31999D0382

1999/382/EG: Rådets beslut av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci"Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 146 , 11/06/1999 s. 0033 - 0047RÅDETS BESLUT

av den 26 april 1999

om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci"

(1999/382/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 127 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 189c i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapens verksamhet bland annat bidra till utvecklingen av en utbildning och en yrkesutbildning av god kvalitet.

(2) Rådet inrättade genom sitt beslut 94/819/EG(4) ett åtgärdsprogram för genomförande av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen. Det är därför lämpligt att med utgångspunkt i gjorda erfarenheter fortsätta detta arbete med beaktande av de resultat som hittills erhållits.

(3) Europeiska rådets extra möte om sysselsättning, som hölls i Luxemburg den 20-21 november 1997, erkände att livslångt lärande kan utgöra ett viktigt bidrag till medlemsstaternas sysselsättningspolitik för att förbättra anställbarheten, anpassningsförmågan och företagarandan samt för att främja lika möjligheter.

(4) Livslångt lärande bör erbjudas människor i alla åldrar och alla yrkeskategorier, inte bara på grund av de tekniska förändringarna utan också som ett resultat av minskningen av antalet personer i aktiv sysselsättning i ålderspyramiden.

(5) I sitt meddelande "För ett kunskapens Europa" lämnade kommissionen förslag rörande skapandet av ett europeiskt utbildningsområde som skulle kunna göra det möjligt att uppnå målet med livslångt lärande och livslång yrkesutbildning, med angivande av vilka slag av åtgärder som skall genomföras på gemenskapsnivå. Samtliga dessa åtgärder är inriktade på ett gränsöverskridande samarbete och utformade för att tillföra ett mervärde utöver medlemsstaternas åtgärder, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras fullt ut och siktet är inställt på förenklade förfaranden.

(6) Kommissionen anger i sin vitbok "Lära och lära ut - På väg mot kunskapssamhället" att kunskapssamhällets framväxt innebär att förvärvet av nya kunskaper uppmuntras och att man därför närhelst det är möjligt måste stimulera lusten att lära. I kommissionens grönbok "Grundutbildning, vidareutbildning, forskning - Hinder för rörlighet över gränserna" framhålls de fördelar som rörligheten innebär för människorna och för Europeiska unionens konkurrenskraft.

(7) Åtgärderna enligt detta program bör syfta till att utveckla kvalitet, främja förnyelse och den europeiska dimensionen i system och metoder för yrkesutbildning och vara en uppmuntran till livslångt lärande. Vid programmets genomförande bör uppmärksamhet ägnas åt kampen mot alla slag av utslagning, rasism och främlingsfientlighet inbegripet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att undanröja alla slag av diskriminering och ojämlikhet, bl.a. när det gäller funktionshindrade personer, och att främja lika möjligheter för kvinnor och män.

(8) För att öka gemenskapsåtgärdernas mervärde är det nödvändigt att på alla nivåer säkerställa överensstämmelse och komplementaritet mellan de åtgärder som genomförs inom ramen för detta beslut och andra gemenskapsåtgärder.

(9) Små och medelstora företag samt hantverksföretag bör, med tanke på den roll de spelar när det gäller att skapa och bibehålla sysselsättning och att utveckla yrkesutbildning, engageras närmare i genomförandet av det här programmet.

(10) Kommissionen strävar efter att i samarbete med medlemsstaterna säkerställa överensstämmelse och komplementaritet mellan åtgärderna enligt detta program och annan relevant gemenskapspolitik samt andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska socialfonden, genom att underlätta överföring och spridning i större omfattning av de nyskapande strategier och metoder som utvecklas enligt detta program. Kommissionen försöker också att, i partnerskap med arbetsmarknadens parter, utveckla ett samarbete mellan detta program och verksamheten inom gemenskapens sociala dialog.

(11) I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) föreskrivs ett utökat samarbete på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) som deltar i EES (EFTA/EES-länder), å andra sidan.

(12) Åtgärder bör vidtas för att programmet skall stå öppet för deltagande av de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsavtals beslut, av Cypern enligt samma regler som de som gäller för EFTA/EES-länderna på grundval av tilläggsanslag i enlighet med förfaranden, som skall överenskommas med det landet, och av Malta och Turkiet på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.

(13) Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om att regelbundet övervaka och utvärdera detta program för att möjliggöra anpassningar, i synnerhet av prioriteringarna för åtgärdernas genomförande.

(14) I detta beslut fastställs för hela den tid programmet pågår en finansieringsram enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995(5), utan att härigenom påverka budgetmyndighetens befogenheter såsom de definieras i fördraget.

(15) I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, såsom de kommer till uttryck i artikel 3b i fördraget, kan målen för den planerade åtgärden för att genomföra en politik för yrkesutbildning på gemenskapsnivå, eftersom partnerskapen inom yrkesutbildningen är så komplexa, inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna. Målen kan därför till följd av gemenskapsinsatsernas gränsöverskridande karaktär bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta beslut är begränsat till det minsta antal åtgärder som krävs för att dessa mål skall kunna uppnås och går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1. Genom detta beslut inrättas den andra etappen av åtgärdsprogrammet för genomförande av en yrkesutbildningspolitik, "Leonardo da Vinci" (nedan kallat programmet).

2. Programmet skall genomföras under tiden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2006.

3. Programmet skall bidra till att främja ett kunskapens Europa genom att utveckla ett europeiskt samarbetsområde på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet. Programmet skall stödja medlemsstaternas politik i fråga om livslångt lärande och förvärv av sådana kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som kan främja ett aktivt medborgarskap och anställbarhet.

4. Programmet skall stödja och komplettera de åtgärder som vidtas av och inom medlemsstaterna, samtidigt som deras ansvar för yrkesutbildningens innehåll och organisation samt deras kulturella och språkliga mångfald respekteras fullt ut.

Artikel 2

Mål för programmet

1. Inom ramen för de mål som anges i artikel 127 i fördraget syftar detta program till att genom gränsöverskridande samarbete utveckla kvalitet, förnyelse och en europeisk dimension i system och metoder för yrkesutbildning.

Programmets mål skall vara följande:

a) Att förbättra färdigheter och kvalifikationer hos deltagare i grundläggande yrkesutbildning på alla nivåer, särskilt hos ungdomar; detta kan bland annat uppnås genom yrkesutbildning med arbetslivsanknytning och lärlingsutbildning för att främja anställbarhet och underlätta yrkesintegration och återintegration.

b) Att förbättra kvalitet och tillgänglighet vad gäller den fortsatta yrkesutbildningen och möjligheterna till ett livslångt förvärv av färdigheter och kvalifikationer för att öka och utveckla anpassningsförmågan särskilt i samband med ny teknik och ny organisation.

Nyskapande metoder för rådgivning och handledning är av särskild betydelse för att de mål som anges under a och b skall kunna uppfyllas och de skall stödjas.

c) Att främja och förstärka yrkesutbildningens bidrag till förnyelseprocessen i syfte att förbättra konkurrensförmågan och företagarandan, bland annat för att skapa nya sysselsättningsmöjligheter; särskild uppmärksamhet kommer i detta avseende att ägnas befrämjande av samarbete mellan yrkesutbildningsinstitutioner, inklusive universitet, och företag, särskilt små och medelstora företag.

2. När dessa mål genomförs skall särskild uppmärksamhet ägnas människor som är missgynnade på arbetsmarknaden, däribland människor med funktionshinder, och metoder som gör det lättare för dessa människor att få tillträde till yrkesutbildning; likaså skall särskild uppmärksamhet ägnas främjandet av jämställdhet och lika möjligheter för kvinnor och män samt kampen mot diskriminering.

Artikel 3

Gemenskapsåtgärder

1. Målen för detta program, som anges i artikel 2, skall uppnås med hjälp av följande åtgärder, vilkas innehåll och tillämpningsförfaranden beskrivs i bilagorna. Åtgärderna kan kombineras:

a) Stöd till gränsöverskridande rörlighet för personer som genomgår yrkesutbildning, särskilt ungdomar, och för dem som ansvarar för utbildning (Rörlighet).

b) Stöd till pilotprojekt som bygger på gränsöverskridande partnerskap och som syftar till att stimulera förnyelse och kvalitet inom yrkesutbildningen (Pilotprojekt).

c) Främjande av kunskaper i språk, inklusive de språk som är mindre utbredda och i vilka undervisning förekommer i mindre utsträckning, samt förståelse för olika kulturer i samband med yrkesutbildning (Språkkunskaper).

d) Stöd till utveckling av gränsöverskridande nätverk som underlättar utbyte av erfarenheter och god praxis (Gränsöverskridande nätverk).

e) Utveckling och uppdatering av referensmaterial genom stöd till undersökningar och analyser, sammanställning och uppdatering av jämförbara statistiska uppgifter, uppföljning och spridning av god praxis samt ett omfattande informationsutbyte (Referensmaterial).

2. När de åtgärder som avses i punkt 1 genomförs skall särskilt stöd till gränsöverskridande åtgärder finnas tillgängligt för att främja användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom yrkesutbildningen.

Artikel 4

Tillträde till programmet

Programmet är öppet för alla privata och/eller offentliga organ och institutioner som är verksamma inom yrkesutbildning på de villkor och enligt de regler för genomförandet som anges i bilagorna, och särskilt för följande organ och institutioner:

a) Yrkesutbildningsinstitutioner, utbildningscentrum och andra utbildningsorgan på alla nivåer, inklusive universitet.

b) Forskningscentrum och andra forskningsinstitutioner.

c) Företag, särskilt små och medelstora företag samt hantverksföretag, eller inrättningar inom privat och offentlig sektor, inklusive sådana som är verksamma på yrkesutbildningsområdet.

d) Branschorganisationer, däribland lokala handelskammare, m.fl.

e) Arbetsmarknadens parter.

f) Regionala och lokala myndigheter och organisationer.

g) Organisationer som drivs utan vinstsyfte, frivilliga organisationer och icke-statliga organisationer.

Artikel 5

Genomförande av programmet och samarbete med medlemsstaterna

1. Kommissionen skall ansvara för genomförandet av de gemenskapsåtgärder som omfattas av det här programmet.

2. Medlemsstaterna skall

- vidta erforderliga åtgärder för att genom lämpliga strukturer samordna, på ett integrerat sätt förvalta och följa upp arbetet med att uppnå programmålen och därvid engagera alla parter som berörs av yrkesutbildningen i enlighet med nationell praxis,

- se till att på lämpligt sätt informera om och ge publicitet åt programmets åtgärder,

- vidta de åtgärder som behövs för att programmet skall skötas på ett effektivt sätt,

- i möjligaste mån sträva efter att anta sådana åtgärder som de anser nödvändiga och önskvärda för att undanröja hinder för tillträde till detta program.

3. I samarbete med medlemsstaterna skall kommissionen

- vidta de åtgärder som beskrivs i bilagorna för att utnyttja erfarenheterna från första etappen av det här programmet och gemenskapsinitiativen på yrkesutbildningsområdet,

- säkerställa en smidig övergång mellan de åtgärder som har utvecklats inom ramen för den första etappen av det här programmet och dem som skall genomföras enligt den andra etappen.

Artikel 6

Gemensamma åtgärder

Som ett led i arbetet med att bygga upp ett kunskapens Europa får de insatser som ingår i programmet, i enlighet med förfarandet i artikel 7, genomföras som gemensamma åtgärder tillsammans med liknande gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder, särskilt på områdena för utbildning och ungdomsfrågor.

Artikel 7

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av två företrädare för varje medlemsstat med kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommittén skall yttra sig om följande:

a) Allmänna riktlinjer för programmets genomförande och det ekonomiska stöd som gemenskapen skall lämna.

b) Den årliga arbetsplanen för genomförandet av programmets åtgärder, inklusive prioriteringar, teman för temaåtgärder och gemensamma åtgärder och kommissionens förslag vad avser projektval, inklusive de som ingår i de gemensamma åtgärderna.

c) De årliga budgetarna och fördelningen av finansieringen mellan åtgärder, gemensamma åtgärder, kompletterande åtgärder och projekt som föreslås av europeiska organisationer.

d) Kriterierna för att fastställa den preliminära fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för de åtgärder som skall vidtas i enlighet med urvalsförfarande A (bilaga I, avsnitt III).

e) Metoder för övervakning och utvärdering av programmet och för spridning och överföring av resultat.

3. När det gäller frågorna i punkt 2 skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

4. a) Kommissionens beslut skall vara omedelbart tillämpliga.

b) Om besluten inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen genast underrätta rådet. I sådant fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger två månader från den dag då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats.

5. Kommissionens företrädare skall samråda med kommittén om andra lämpliga frågor när det gäller genomförandet av detta program. I sådana fall skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

6. Kommittén skall utarbeta sin arbetsordning.

7. Kommissionen skall i samarbete med kommittén upprätta ett regelbundet och organiserat samarbete med de kommittéer som inrättats för genomförandet av Europeiska gemenskapens utbildnings- och ungdomsprogram.

8. För att säkerställa att programmet är förenligt med övriga insatser som anges i artikel 9 skall kommissionen regelbundet underrätta kommittén om gemenskapens initiativ inom områdena för utbildning, yrkesutbildning och ungdom, inbegripet samarbete med tredje land och internationella organisationer.

Artikel 8

Arbetsmarknadens parter

Utan att det påverkar tillämpningen av förfarandena enligt artikel 7.3, 7.4 och 7.5, får kommissionen samråda med kommittén om varje fråga som rör tillämpningen av detta beslut.

Vid varje sådant samråd skall ett antal företrädare för arbetsmarknadens parter, motsvarande antalet företrädare för medlemsstaterna och utsedda av kommissionen på grundval av förslag från arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå, delta i kommitténs arbete som observatörer.

De skall ha rätt att begära att deras yttrande protokollförs vid kommitténs möten.

Artikel 9

Överensstämmelse och komplementaritet

1. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, säkerställa en övergripande överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska socialfonden, särskilt sådana som bidrar till ett kunskapens Europa och framför allt på områdena för utbildning, yrkesutbildning, ungdom, forskning och teknisk utveckling samt nyskapande.

2. När åtgärderna i detta program genomförs skall kommissionen och medlemsstaterna beakta de prioriteringar som fastställs i de riktlinjer för sysselsättning som rådet beslutat om som en del i en samordnad sysselsättningsstrategi.

3. I samarbete med arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå skall kommissionen sträva efter att åstadkomma en samordning mellan detta program och den sociala dialogen på gemenskapsnivå - även på sektoriella nivåer.

4. När programmet genomförs skall kommissionen biträdas av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) enligt de villkor som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 337/75(6) om inrättandet av Cedefop. På samma villkor och på lämpliga områden skall kommissionen säkerställa att samordning sker med Europeiska stiftelsen för yrkesutbildning i enlighet med de villkor som anges i rådets förordning (EEG) nr 1360/90(7).

5. Kommissionen skall regelbundet underrätta Rådgivande kommittén för yrkesutbildning om hur programmet fortskrider.

Artikel 10

Deltagande av EFTA/EES-länderna, de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern, Malta och Turkiet

Detta program skall vara öppet för deltagande av

- EFTA/EES-länderna i enlighet med villkoren i EES-avtalet,

- de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsråds beslut,

- Cypern enligt samma villkor som de som gäller för EFTA/EES-länderna, på grundval av tilläggsanslag i enlighet med förfaranden som skall överenskommas med detta land,

- Malta och Turkiet, på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.

Artikel 11

Internationellt samarbete

Inom ramen för detta program och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7.2, 7.3 och 7.4 skall kommissionen förstärka sitt samarbete med tredje land och med behöriga internationella organisationer.

Artikel 12

Finansiering

1. Det finansiella referensbeloppet för detta programs genomförande skall vara 1150 miljoner euro för perioden 2000-2006.

2. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 13

Övervakning och utvärdering

1. Kommissionen skall regelbundet övervaka detta program i samarbete med medlemsstaterna.

Denna övervakning skall även omfatta de rapporter som avses i punkt 4 samt särskilda verksamheter.

2. Kommissionen skall regelbundet utvärdera detta program i samarbete med medlemsstaterna, i enlighet med förfarandet i artikel 7.2, 7.3 och 7.4 och på grundval av de kriterier som ställs upp i samarbete med medlemsstaterna. Utvärderingens huvudsyfte skall vara att bedöma hur effektiva och verkningsfulla de genomförda åtgärderna har varit med beaktande av de mål som avses i artikel 2. Utvärderingen kommer också att avse spridningen av resultaten av de åtgärder som genomförs enligt programmet, av god praxis och frågan om vilken verkan programmet i sin helhet har haft i fråga om måluppfyllelse.

Denna utvärdering kommer också att avse komplementariteten mellan åtgärder enligt detta program och åtgärder som genomförs i enlighet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder.

Resultaten av gemenskapsåtgärderna skall regelbundet och oberoende utvärderas i enlighet med de kriterier som fastställs med användning av förfarandet i artikel 7.2, 7.3 och 7.4.

3. Resultaten av övervakningen och utvärderingen skall beaktas vid programmets genomförande.

4. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2003 respektive den 30 juni 2007 för kommissionen lägga fram rapporter om genomförandet och effektiviteten av detta program och dess påverkan på befintliga system och åtgärder för yrkesutbildning i medlemsstaterna. I rapporterna skall även främjandet av jämställdhet och lika möjligheter för kvinnor och män beaktas.

5. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén överlämna följande:

- En första interimsrapport om programmets inledande operativa genomförande senast den 30 juni 2002.

- En andra interimsrapport om programmets genomförande senast den 30 juni 2004.

- Ett meddelande om programmets förlängning senast den 31 december 2004; i tillämpliga fall skall meddelandet innehålla ett lämpligt förslag.

- En slutrapport om programmets genomförande senast den 31 december 2007.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 1999.

På rådets vägnar

J. FISCHER

Ordförande

(1) EGT C 309, 9.10.1998, s. 9.

(2) EGT C 410, 30.12.1998, s. 6.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 november 1998 (EGT C 359, 23.11.1998, s. 59), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 december 1998 (EGT C 49, 22.2.1999, s. 65) och Europaparlamentets beslut av den 23 mars 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 340, 29.12.1994, s. 8.

(5) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

(6) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 354/95 (EGT L 41, 23.2.1995, s. 1).

(7) EGT L 131, 23.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1572/98 (EGT L 206, 23.7.1998, s. 1).

BILAGA I

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDER OCH INSATSER

AVSNITT I: ALLMÄNNA PRINCIPER

1. De mål som fastställs i artikel 2 i detta beslut skall genomföras med hjälp av gränsöverskridande partnerskap, som lägger fram förslag till åtgärder med utgångspunkt i de gemenskapsåtgärder som beskrivs i artikel 3.

2. Varje förslag som läggs fram av ett gränsöverskridande partnerskap skall syfta till att uppnå ett eller flera av programmets mål och ange vilken (vilka) åtgärd(er) det avser att genomföra för att uppnå målen. Förslag kan lämnas för verksamheter inom vilka olika åtgärder integreras i enlighet med artikel 3.1 och på ett sätt som skall fastställas av den kommitté som avses i artikel 7 i beslutet. Med undantag av åtgärderna 1 (Rörlighet) och 3 (Språkkunskaper), vilka beskrivs i bilaga A, avsnitt 2, måste varje förslag inbegripa partner från minst tre deltagarländer av vilka åtminstone ett måste vara en av Europeiska unionens medlemsstater. När det gäller projektförslag enligt åtgärderna 1 och 3 måste varje förslag inbegripa partner från minst två deltagande länder, av vilka åtminstone ett måste vara en av Europeiska unionens medlemsstater.

3. I gemenskapens uppmaningar att lämna förslag skall anges prioriteringar för målen, tidsplanen, villkoren för att lägga fram förslag, de gemensamma kriterierna för berättigande till stöd, särskilt såvitt avser kraven på gränsöverskridande samarbete, projektutvärdering och urvalsförfaranden. Den vägledande tidsplanen skall innehålla årliga tidsfrister för överlämnande, urval och godkännande av projektansökningar.

En första inbjudan att lämna förslag kommer att gälla i tre år. En andra uppmaning att lämna förslag kommer att göras år 2002 och gälla i två år och en tredje år 2004 och gälla i två år, på grundval av de interimsrapporter som avses i artikel 13.5 i det beslutet.

Gemenskapens uppmaningar att lämna förslag skall offentliggöras av kommissionen sedan den kommitté som avses i artikel 7 i beslutet har uppmanats att yttra sig.

4. I förslagen till åtgärder skall tydligt anges vilka mål som har ställts upp, hur dessa skall genomföras, vilka resultat som förväntas, mekanismer för utvärdering av de faktiska resultaten, planerna för spridning, vilka mottagarna och samarbetspartnerna är liksom på vilket sätt och i vilken utsträckning dessa skall delta, inklusive deras ekonomiska bidrag och tidsplanen för arbetet.

5. Förslagen kan lämnas in under de perioder som anges för varje år i inbjudan att lämna förslag. Ett urval bland förslagen skall ske åtminstone en gång per år i enlighet med de förfaranden som anges i avsnitt III.

6. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att främja samverkan mellan de aktörer som deltar i detta program och i de program som rör utbildning och ungdom.

7. Under inga omständigheter får projektparternas egna medel härröra från annan gemenskapsfinansiering.

AVSNITT II: INSATSER

1. Rörlighet

Stöd till gränsöverskridande program för rörlighet avseende personer som genomgår yrkesutbildning, särskilt ungdomar, och för lärare.

Gemenskapsstöd skall ges till följande åtgärder:

a) Förberedelse och genomförande av gränsöverskridande praktikprojekt

- för att bereda praktikplats åt personer som genomgår grundläggande yrkesutbildning (vanligen praktikperioder på tre veckor till nio månader vid yrkesutbildningsinstitutioner och företag. Dessa praktikperioder utgör en integrerad del av yrkesutbildningsprogrammet för de berörda personerna.),

- för studerande (praktikperioder på tre till tolv månader vid företag),

- för unga arbetstagare och personer som nyligen har avlagt examen (praktikperioder på två till tolv månader vid yrkesutbildningsinstitutioner och företag).

När så är möjligt skall dessa praktikperioder omfatta godkännande av färdigheter och kvalifikationer som de studerande tillägnat sig under denna period i enlighet med praxis i ursprungslandet.

Dessa praktikperioder kan också innefatta projekt som ingår i "Europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning" i enlighet med beslut 1999/51/EG(1).

De gränsöverskridande praktikprojekten för personer i yrkesutbildning som inbegriper små och medelstora företag samt hantverkare som mottagande organ kommer att erhålla särskilt ekonomiskt stöd enligt de villkor som beskrivs här nedan.

b) Anordnande av sådana gränsöverskridande utbytesprojekt

- mellan å ena sidan företag och å andra sidan yrkesutbildningsinstitutioner eller universitet som riktar sig till personalansvariga inom företagssektorn och till personer som planerar och genomför yrkesutbildningsprogram, särskilt lärare, och yrkesvägledare,

- för lärare och handledare inom området för språkkunskaper (mellan å ena sidan företag och å andra sidan inrättningar som är specialiserade på yrkesmässig språkundervisning, inklusive universitet, eller institutioner för yrkesutbildning).

Utbytena för dessa målgrupper skall vanligtvis pågå en vecka och högst sex veckor.

c) Cedefop kan på kommissionens vägnar anordna studiebesök för yrkesutbildningsansvariga kring ämnen som föreslagits av kommissionen.

De gränsöverskridande praktikplats- och utbytesprojekten får pågå i högst två år. När det gäller genomförandet av praktikplats- och utbytesprojekten skall åtgärder för särskild hjälp till deltagare med funktionshinder utarbetas av den kommitté som avses i artikel 7 i beslutet.

Finansiering

Gemenskapens ekonomiska bidrag till de gränsöverskridande praktikplats- och utbytesprojekten som ingår i denna åtgärd får inte överstiga 5000 euro per stödmottagare för en placering eller ett utbyte, varvid maximibeloppet motsvarar den längsta möjliga tid som anges under a och b. Detta maximibelopp får överskridas när det rör deltagare med funktionshinder.

För denna insats skall kommissionen tilldela varje medlemsstat ett årligt totalt stöd, vars storlek skall fastställas enligt det förfarande som beskrivs i bilaga II.

Högst 10 % av detta belopp kommer att avsättas enligt ett förfarande som överenskommes med den berörda förvaltningsstrukturen, för att bistå

- de små och medelstora företag som lämnar in sin första ansökan till programmet. Beloppet får inte överstiga 500 euro per förslagsställare,

- alla förslagsställare som förbereder den målgrupp som anges under a. Det belopp som avsätts för att pedagogiskt, kulturellt och språkligt förbereda den målgruppen får inte överstiga 200 euro per placering på under tre månader eller 500 euro per placering på över tre månader, med ett tak på 25000 euro per förslagsställare.

Detta belopp tillkommer utöver det belopp som avsatts för den utsändande organisationen för att administrera och övervaka de gränsöverskridande praktikprojekten.

Varje del av detta anslag som inte förbrukas får av förvaltningsstrukturen överföras till en annan del av denna insats. Skälen till en sådan överföring skall meddelas kommissionen.

2. Pilotprojekt

Stöd till gränsöverskridande pilotprojekt som syftar till att stimulera till och överföra förnyelse och kvalitet i yrkesutbildningen, inklusive åtgärder som syftar till användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom yrkesutbildningen

Gemenskapsstöd skall ges till utformning, utveckling, utprovande och bedömning av gränsöverskridande pilotprojekt för att utveckla och/eller sprida förnyelse inom yrkesutbildningen.

Sådana gränsöverskridande pilotprojekt kan gälla förbättring av kvaliteten på yrkesutbildningen, utveckling av nya yrkesutbildningsmetoder och yrkesvägledning i samband med livslångt lärande.

Gränsöverskridande pilotprojekt kan också syfta till att

- utveckla användningen av IKT inom yrkesutbildningsåtgärder och yrkesutbildningsprodukter,

- främja tillgången till nya verktyg, tjänster och yrkesutbildningsprodukter som utnyttjar IKT för personer som genomgår yrkesutbildning,

- stödja utvecklingen av gränsöverskridande nätverk för yrkesutbildning på distans genom utnyttjande av IKT (multimediaprodukter, webbplatser, nätverksöverföring osv.),

- utforma, utprova och godkänna nya yrkesutbildningsmetoder till följd av nya arbetssituationer (t.ex. distansarbete).

Gemenskapsstöd till projekt enligt denna åtgärd får utgå i högst tre år.

Temaåtgärder

Särskilt stöd skall ges till ett litet antal projekt som bygger på teman av särskilt intresse på gemenskapsnivå, till exempel

- utveckling av nya metoder för att främja öppenhet, med betoning på nya former för dokumentation eller godkännande av kvalifikationer och kunskaper som inhämtats på arbetsplatsen,

- åtgärder som understöder medlemsstaternas politik och initiativ för att förse missgynnade grupper på arbetsmarknaden med lämpliga kvalifikationer, särskilt ungdomar som saknar utbildning eller människor vars utbildning behöver uppdateras,

- utveckling av europeiska ordningar för yrkesvägledning, rådgivning och yrkesutbildning inom den affärsinriktade tjänstesektorn.

Finansiering

Gemenskapens bidrag till gränsöverskridande pilotprojekt får uppgå till högst 75 % av de stödberättigande utgifterna, med ett tak på 200000 euro per år och projekt. För temaåtgärder kan taket höjas till 300000 euro per år och projekt, om det är berättigat med tanke på omfattningen av projektet i fråga.

3. Språkkunskaper

Stöd till projekt för att främja språk- och kulturkunskap inom yrkesutbildningen

Gemenskapsstöd skall ges till gränsöverskridande pilotprojekt för att utveckla språkkunskaper inom ramen för en yrkesutbildning. Särskild uppmärksamhet skall ägnas projekt som rör de språk som är mindre utbredda och i vilka undervisning förekommer i mindre omfattning.

Dessa projekt syftar till att utforma, utprova och godkänna, utvärdera och sprida undervisningsmaterial och nyskapande pedagogiska metoder som är anpassade till de särskilda behoven inom olika yrkesområden och ekonomiska sektorer, inklusive genom språkrevisioner, samt även nyskapande pedagogiska metoder för självstudier av språk och spridning av resultaten av dessa.

Förslag till språkligt och kulturellt stöd kan även läggas fram enligt andra åtgärder och insatser, särskilt för att förbättra språk- och kulturkunskaperna hos de lärare och handledare som är ansvariga för den pedagogiska handledningen av de personer som deltar i de gränsöverskridande utbytesprogrammen.

Gemenskapsstöd kan också ges till gränsöverskridande program mellan företagssektorn å ena sidan och inrättningar som är specialiserade på språkutbildning eller andra yrkesutbildningsorgan å den andra.

Gemenskapsstöd för projekt enligt denna åtgärd får utgå i högst tre år.

Finansiering

Gemenskapens bidrag får uppgå till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna, med ett tak på 200000 euro per projekt och år.

4. Gränsöverskridande nätverk

Stöd till gränsöverskridande nätverk för europeisk sakkunskap och spridning.

Gemenskapsstöd kan också utgå för sådan verksamhet som rör nätverk för yrkesutbildning med flera aktörer och som i medlemsstaterna för samman berörda offentliga och privata aktörer på regions- eller sektorsnivå. Dessa aktörer omfattar lokala myndigheter, lokala handelskammare, arbetsgivares och arbetstagares branschorganisationer, företag och forsknings- och yrkesutbildningscentrum - inklusive universitet - i deras egenskap av leverantörer av tjänster, råd och information avseende tillgång till erkänt bra yrkesutbildningsmetoder och -produkter. Syftet med dessa verksamheter är att

i) samla, sammanfatta och utveckla europeisk sakkunskap och nyskapande metoder,

ii) förbättra analysen och prognoserna rörande behovet av färdigheter,

iii) sprida resultaten från nätverken och projekten inom lämpliga kretsar inom hela unionen.

Gemenskapsstöd för gränsöverskridande nätverk får utgå i högst tre år.

Finansiering

Gemenskapens bidrag får uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna för verksamhet i europeiska nätverk med ett tak på 150000 euro per år och nätverk.

5. Referensmaterial

Stöd till åtgärder för att upprätta, uppdatera och sprida referensmaterial

Gemenskapsstöd kan ges till åtgärder på gränsöverskridande grund som rör prioriterade ämnen av gemensamt intresse. Sådana åtgärder skall bidra till

- framtagande av jämförbara uppgifter om system och åtgärder för yrkesutbildning, praxis och olika metoder för utbildning och kvalifikationer i medlemsstaterna, eller

- utarbetande av kvantitativ och/eller kvalitativ information, analyser och användning av bästa praxis till stöd för strategier och yrkesutbildningsmetoder i samband med livslångt lärande som inte kan tillhandahållas av Eurostat eller Cedefop. Eurostat och Cedefop skall på nära håll delta i utarbetande av statistiska instrument i enlighet med f.n. gällande förfaranden, i synnerhet de som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(2), och med hänsyn tagen till rådets beslut 1999/126/EG av den 22 september 1998 om gemenskapens statistiska program 1998-2002(3).

Gemenskapsstöd till projekt inom denna åtgärd får utgå i högst tre år.

Kommissionen och medlemsstaterna skall säkerställa att detta referensmaterial sprids så mycket som möjligt, i synnerhet så att det blir tillgängligt för beslutsfattare inom yrkesutbildningen, både på det offentliga och det privata området.

Finansiering

Gemenskapens ekonomiska bidrag skall ligga mellan 50 % och 100 % av de stödberättigande kostnaderna, med ett tak på 200000 euro per år och projekt. Detta tak kan höjas till 300000 euro om det är berättigat på grund av det föreslagna projektets omfattning.

6. Gemensamma åtgärder

1. För de gemensamma åtgärder som avses i artikel 6 i beslutet får gemenskapsstöd ges till åtgärder som är gemensamma med andra gemenskapsåtgärder för att främja ett kunskapens Europa, särskilt gemenskapsprogram på områdena för utbildning och ungdomsfrågor.

2. Sådana gemensamma åtgärder får genomföras genom gemensamma inbjudningar att lämna förslag beträffande utvalda teman av intresse inom verksamhetsområden som inte uteslutande omfattas av ett enda program. Temana för gemensamma åtgärder skall överenskommas av de berörda kommittéerna i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.2, 7.3 och 7.4 i beslutet.

De gemensamma inbjudningarna att lämna förslag kan också svara mot nya krav som, uppkommer under genomförandet av programmen i fråga.

Gemenskapsstöd till projekt inom denna åtgärd får utgå i högst tre år.

Finansiering

Gemenskapens bidrag får uppgå till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

7. Kompletterande åtgärder

1. För att uppnå de mål som anges i artikel 2 i det beslutet skall gemenskapsstöd ges till följande åtgärder:

- Medlemsstaternas förvaltnings-, samordnings-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet enligt artiklarna 5 och 13 i beslutet och avsnitt I punkt 6 i bilagan.

- Medlemsstaternas och kommissionens verksamhet för att informera, övervaka, bedöma och sprida, i syfte att underlätta tillträde till programmet och stärka överföringen av metoder, produkter och verktyg som tagits fram och av de resultat som uppnåtts genom bland annat detta program genom databaser tillgängliga för en bred allmänhet.

- Det gränsöverskridande nätverket för nationella resurscentrum för yrkesvägledning.

- Samarbetsverksamheter med tredje länder och med berörda internationella organisationer i enlighet med artikel 11 i beslutet.

2. Finansiellt stöd från gemenskapen skall ges för att stödja verksamhet i lämpliga strukturer som har inrättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 5 i beslutet.

3. När programmet genomförs kan kommissionen anlita organisationer för tekniskt stöd, varvid finansiering skall ske inom det totala anslaget för programmet. Kommissionen kan på samma villkor ta hjälp av experter. Dessutom kan kommissionen anordna seminarier, kollokvier eller andra expertmöten som kan bidra till att genomföra programmet samt leda till åtgärder för information, offentliggörande och spridning.

4. Roller och operativa uppgifter för de(n) tekniska biståndsorganisationen(erna) och de nationella förvaltningsstrukturerna bör definieras tydligt i enlighet med artikel 5.

AVSNITT III: URVALSFÖRFARANDEN

De förslag som lämnas in till följd av inbjudan att lämna förslag skall väljas ut enligt något av följande förfaranden:

1. Förfarande A gäller rörlighetsåtgärder (insats 1)

2. Förfarande B gäller:

- pilotprojekt (insats 2) (utom för temaåtgärder),

- språkkunskaper (insats 3),

- gränsöverskridande nätverk (insats 4).

3. Förfarande C gäller

- referensmaterial (insats 5),

- temaåtgärder (inom insats 2),

- gemensamma åtgärder (insats 6),

- europeiska organisationers projekt (inom samtliga insatser).

1. Förfarande A

Detta urvalsförfarande består av följande etapper:

i) Kommissionen skall efter att ha hört den kommitté som avses i artikel 7 i beslutet tilldela varje deltagarland ett globalt stöd i enlighet med det förfarande som fastställs i bilaga II.

ii) I enlighet med de regler som framgår av förslagsinbjudan skall förslagsställarna lämna förslag till den förvaltningsstruktur som medlemsstaten utser.

iii) Förvaltningsstrukturen skall bedöma förslagen utifrån specifikationer som upprättas på gemenskapsnivå. Förvaltningsstrukturen skall upprätta en förteckning över de utvalda utbytesprogrammen och för kännedom sända denna förteckning till kommissionen och förvaltningsstrukturerna i övriga medlemsstater.

iv) Medlemsstaterna skall med biträde av respektive förvaltningsstruktur ansvara för att tilldela enskilda förslagsställare kontrakt och globalt stöd.

v) Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna en årlig rapport om resultaten av rörlighetsprogrammen. Rapporten skall innehålla uppgifter om bland annat följande:

- Programmets målgrupper.

- Programmets innehåll och mål i fråga om kvalifikationer och/eller utbildning.

- Varaktigheten för yrkesutbildningen och/eller praktikperioden på en yrkesutbildningsinstitution och/eller vid ett företag.

- Associerade partner i den andra medlemsstaten eller i de andra medlemsstaterna.

2. Förfarande B

Detta urvalsförfarande består av följande två led:

- Urval av preliminära förslag.

- Urval av fullständiga förslag.

i) I enlighet med de regler som anges i inbjudan att lämna förslag skall preliminära förslag lämnas av förslagsställarna till den förvaltningsstruktur som medlemsstaten utser.

ii) Medlemsstaterna skall utvärdera och välja ut de preliminära förslagen. Förslagsställarna skall informeras om resultaten av detta urval. Endast de som lämnat in preliminära förslag som har godkänts skall inbjudas att lämna in ett fullständigt förslag till förvaltningsstrukturen i respektive medlemsstat. Förslagsställarna kommer också att sända en kopia av sina fullständiga förslag till kommissionen.

iii) Medlemsstaterna skall utvärdera och rangordna de fullständiga förslagen och överlämna en rapport till kommissionen, där resultatet av detta preliminära urval anges uppdelat efter mål och efter åtgärd, bedömningsförfarandet, de parter som varit engagerade i detta förfarande samt en deskriptiv och motiverad förteckning i prioritetsordning över förslag som förmodligen kommer att kvarstå. Denna rapport skall också redogöra för den information och de reklamåtgärder som vidtagits för att underlätta deltagandet i programmet.

iv) Kommissionen skall utreda förslagen med hjälp av oberoende experter, i syfte att bedöma och säkerställa deras gränsöverskridande och nyskapande karaktär. Dessa oberoende experter skall utnämnas av kommissionen på förslag från medlemsstaterna och parterna på arbetsmarknaden. Kommissionen skall granska de nationella rapporterna och i enlighet med detta samråda med varje medlemsstat.

v) Kommissionen skall till kommittén överlämna ett förslag till tilldelning av budgetmedel, uppdelat efter insats och medlemsstat, och erhålla kommitténs yttrande i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7 i det beslutet.

vi) Efter att ha hört kommittén skall kommissionen upprätta en förteckning över utvalda projekt per medlemsstat och tilldela varje medlemsstat medel för genomförande av de utvalda projekten.

vii) Medlemsstaterna skall med stöd från respektive förvaltningsstruktur ansvara för att enskilda förslagsställare tilldelas kontrakt och medel.

viii) Urvalet av preliminära förslag skall ske senast två månader efter det att den tidsfrist för inlämnande av förslag som anges i inbjudan att lämna förslag löpt ut. Processen i etapperna iii-vi bör inte ta längre tid än fem månader.

3. Förfarande C

Detta urvalsförfarande består av följande två led:

- Urval av preliminära förslag.

- Urval av fullständiga förslag.

i) I enlighet med de regler som anges i uppmaningen att lämna förslag skall förslagsställarna överlämna de preliminära förslagen till kommissionen. Förslagsställarna skall också sända en kopia av sina preliminära förslag till förvaltningsstrukturen i sina respektive medlemsstater.

ii) Kommissionen skall bedöma samtliga preliminära förslag och, efter att ha hört programkommittén, göra ett urval. Förslagsställarna skall informeras om resultatet av detta urval.

iii) Endast de förslagsställare vars preliminära förslag har valts ut skall uppmanas att överlämna det fullständiga förslaget till kommissionen. Förslagsställarna skall också sända en kopia av sina fullständiga förslag till förvaltningsstrukturen i sin medlemsstat.

iv) Kommissionen skall med hjälp av oberoende experter göra en gränsöverskridande bedömning av de mottagna förslagen och upprätta en förteckning över projekt. Dessa oberoende experter skall utnämnas av kommissionen under fullt hänsynstagande till medlemsstaternas och arbetsmarknadens parters åsikter.

v) I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7 i beslutet, skall kommissionen inhämta kommitténs åsikt om denna förteckning.

vi) Kommissionen skall fastställa den slutliga förteckningen över valda förslag och informera kommittén. Kommissionen skall också fastställa villkoren för övervakning av dessa projekt tillsammans med förvaltningsstrukturerna i medlemsstaterna.

vii) Kommissionen skall med lämpligt tekniskt stöd ansvara för att enskilda förslagsställare tilldelas kontrakt och medel.

viii) Urvalet av preliminära förslag skall ske senast tre månader efter det att den tidsfrist för inlämnande av förslag som anges i inbjudan att lämna förslag löpt ut. Processen i etapperna iii-vi bör inte ta längre tid än fem månader.

(1) EGT L 17, 22.1.1999, s. 45.

(2) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3) EGT L 42, 16.2.1999, s. 1.

BILAGA II

AVSNITT I: FÖRDELNING AV DET TOTALA BUDGETANSLAGET

1. I början av budgetåret och senast den 1 mars varje år skall kommissionen inför kommittén lägga fram en preliminär fördelning av budgetmedlen uppdelade efter typ av åtgärd, förfarande och med hänsyn tagen till de mål som anges i artikel 2 i detta beslut samt inhämta kommitténs åsikt. Kommissionen skall på grundval av detta fastställa en preliminär budget för varje medlemsstat för genomförandet av åtgärder som omfattas av urvalsförfarande A, enligt bilaga I.

2. De tillgängliga medlen skall fördelas internt med följande förbehåll:

a) De medel som anslås till utbytesprogrammen får inte understiga 39 % av programmets årliga budget.

b) De medel som anslås för stöd till att utforma, utveckla och prova gränsöverskridande pilotprojekt får inte understiga 36 % av programmets årliga budget. Inom denna fördelning får de medel som anslås för stöd till temaåtgärdsprojekt inte överstiga 5 %.

c) De medel som anslås för stöd till att utforma, utveckla och prova sådana projekt som rör språkkunskaper får inte understiga 5 % av programmets årliga budget.

d) Återstående utgifter får inte understiga 15 %. Inom denna utgiftsram skall de medel som anslås för kompletterande åtgärder inte överstiga 9 %. De medel som anslås för verksamhet enligt artikel 11 i beslutet skall inte överstiga 0,2 % av programmets årliga budget.

3. Samtliga ovan angivna procentsatser är vägledande och kan anpassas av kommittén i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7.2, 7.3 och 7.4 i beslutet.

AVSNITT II: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ÖVERGRIPANDE STÖD TILL RÖRLIGHET

1. Innan de transnationella praktikplats- och utbytesprogrammen inleds skall kommissionen anslå ett övergripande stöd, vars storlek skall fastställas enligt de förfaranden som anges i artikel 7 i beslutet, med hänsyn till följande:

- Folkmängd.

- Skillnader i levnadskostnader mellan ursprungsmedlemsstaten och värdmedlemsstaten.

- Geografiska avstånd och transportkostnader.

- Målgruppens vikt i förhållande till den sammanlagda befolkningen, beroende på tillgången på data för samtliga medlemsstater.

Tillämpningen av dessa kriterier skall inte i något fall kunna leda till att en medlemsstat utesluts från finansiering av de i bilaga I angivna gränsöverskridande praktikplats- och utbytesprogrammen.

2. Det övergripande stödet tilldelas varje medlemsstat utifrån en verksamhetsplan, i vilken följande klart måste anges:

- Ordningen för förvaltning av det ekonomiska stödet.

- Åtgärder för att hjälpa dem som organiserar praktikplatser och utbyten att hitta möjliga samarbetspartner.

- Lämpliga åtgärder för att deltagarna skall vara väl förberedda och för att organisationen och uppföljningen av praktikplatser och utbyten skall fungera väl samt lämpliga åtgärder för att främja lika möjligheter.

3. För det första året av programmets genomförande skall medlemsstaterna överlämna denna verksamhetsplan till kommissionen senast den 31 mars 2000. Utifrån denna skall kommissionen tilldela varje medlemsstat ett anslag, med hjälp av vilket medlemsstaterna kan starta de transnationella programmen. Den del av detta anslag som inte använts den 1 oktober 2000 skall läggas till det slutliga övergripande stödbeloppet.

BILAGA III

DEFINITIONER

Med hänsyn till olikheterna mellan medlemsstaternas system och ordningar avses i detta beslut med

a) grundläggande yrkesutbildning: varje form av grundläggande yrkesutbildning, inbegripet teknisk utbildning och yrkesutbildning, lärlingsutbildning och sådan yrkesinriktad utbildning som bidrar till uppnående av yrkeskvalifikationer som erkänns av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de har förvärvats,

b) varvad utbildning: yrkesutbildning på alla nivåer, inklusive inom högre utbildning. Denna yrkesutbildning, som erkänts eller dokumenterats av de behöriga myndigheterna i den ursprungliga medlemsstaten i enlighet med denna stats egna lagar eller, andra administrativa förfaranden, inbegriper strukturerade praktikperioder vid företag och, i tillämpliga fall, på en yrkesutbildningsanstalt eller ett yrkesutbildningscentrum,

c) fortsatt yrkesutbildning: yrkesutbildning som en arbetstagare i gemenskapen genomgår under sitt arbetsliv,

d) livslångt lärande: möjligheter till utbildning och yrkesutbildning som en individ erbjuds under hela livet och som gör det möjligt för honom eller henne att ständigt förvärva och uppdatera kunskaper, färdigheter och kvalifikationer,

e) yrkesutbildning på distans: alla slag av flexibel yrkesutbildning som omfattar

- användning av traditionell eller modern informations- och kommunikationsteknik och -tjänster, och

- stöd i form av individualiserad rådgivning och handledning,

f) europeiska utbildningsavsnitt i varvad utbildning och lärlingsutbildning: varje period som fullgörs av en person i en annan medlemsstat än den där hans eller hennes varvade utbildning är baserad, vilken period utgör en del av den varvade utbildningen,

g) yrkesvägledning: en rad verksamheter som rådgivning, information och bedömning, för att hjälpa människor att välja när det gäller grundläggande och fortsatt yrkesutbildning samt yrkesutbildningsprogram och sysselsättningsmöjligheter,

h) företag: alla företag inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektorn inom vilken de är verksamma, och alla slag av ekonomisk verksamhet, inbegripet den sociala ekonomin,

i) arbetstagare: alla personer som är tillgängliga på arbetsmarknaden i enlighet med nationell lag och praxis, inbegripet egenföretagare,

j) institutioner för yrkesutbildning: alla slags offentliga, halvoffentliga eller privata institutioner, som i enlighet med nationell lag och/eller praxis utvecklar eller genomför yrkesutbildning, fortbildning, repetitionskurser eller omskolning, oavsett deras benämning i medlemsstaterna,

k) universitet: alla slag av högre utbildningsinstitutioner som enligt nationell lagstiftning eller praxis utfärdar examina eller utbildningsbevis på högre nivå, oavsett hur sådana institutioner benämns i medlemsstaterna,

l) studerande: en person som är inskriven vid ett universitet, enligt definitionen i denna bilaga, för att inom vilket studieområde som helst bedriva högre studier som leder fram till en universitetsexamen upp till och inbegripande doktorsexamen,

m) arbetsmarknadens parter: på nationell nivå, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i enlighet med nationell lag och/eller praxis, och, på gemenskapsnivå, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som deltar i den sociala dialogen på gemenskapsnivå,

n) lokala och regionala parter: varje lokal eller regional aktör - lokala myndigheter, föreningar, lokala handelskammare och föreningar, konsortier, rådgivande organ, medier - som deltar i ett samarbete på lokal eller regional nivå som inkluderar yrkesutbildning,

o) europeiska organisationer: arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå, europeiska arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom särskilda sektorer samt organ och organisationer med europeisk status och omfattning,

p) referensmaterial: alla analyser, studier och undersökningar och allt fastställande av god praxis som gör det möjligt att på gemenskapsnivå fastställa de olika medlemsstaternas läge i förhållande till varandra och vilka framsteg som har gjorts inom ett visst ämne eller område.