Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0253.pdf

32000D0253

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning SokratesEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 028 , 03/02/2000 s. 0001 - 0015EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 253/2000/EG

av den 24 januari 2000

om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates

EUROPAPARLEMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget(4),

och mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 10 november 1999, och

av följande skäl:

1. Enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapens åtgärder bland annat bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet. Insatser som görs enligt det här programmet bör främja den europeiska dimensionen inom utbildningen och bidra till att utveckla en utbildning av god kvalitet i syfte att uppmuntra ett livslångt lärande.

2. Europaparlamentet och rådet inrättade genom sitt beslut nr 819/95/EG gemenskapens åtgärdsprogram Sokrates(5).

3. Europeiska rådets extra möte om sysselsättning, som hölls i Luxemburg den 20 och 21 november 1997, erkände att livslångt lärande och utbildning kan utgöra ett viktigt bidrag till medlemsstaternas sysselsättningspolitik för att förbättra anställbarheten, anpassningsförmågan och företagarandan och för att främja jämställdhet.

4. I sitt meddelande "För ett kunskapens Europa" drog kommissionen upp riktlinjer för att skapa ett öppet och dynamiskt europeiskt utbildningsområde som gör det möjligt att uppnå målet med livslång utbildning och yrkesutbildning.

5. Kommissionen anger i sin vitbok "Lära och lära ut - på väg mot kunskapssamhället" att kunskapssamhällets framväxt innebär att förvärvet av nya kunskaper uppmuntras och att man i detta syfte närhelst det är möjligt måste stimulera lusten att lära. I kommissionens grönbok "Grundutbildning, vidareutbildning, forskning - Hinder för rörlighet över gränserna" framhålls de fördelar som rörligheten innebär för människorna och för Europeiska unionens konkurrenskraft.

6. Kommissionens mål, vilket överensstämmer med Europaparlamentets önskan, är att uppnå en deltagarandel på minst 10 % av skolorna när det gäller Comenius-åtgärden och på ungefär 10 % av studenterna i rörlighetsaktiviteter inom Erasmus-åtgärden.

7. Det är lämpligt att främja ett aktivt medborgarskap och att intensifiera kampen mot alla former av utslagning, inbegripet rasism och främlingsfientlighet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att främja jämlikhet och lika möjligheter för kvinnor och män. Särskild uppmärksamhet bör ägnas personer med särskilda behov.

8. Genom Europaparlamentets och rådets beslut om ungdom och rådets beslut 1999/382/EG om yrkesutbildning(6) inrättades gemenskapens åtgärdsprogram för ungdoms- respektive yrkesutbildningsområdena. Tillsammans med Sokrates-programmet bidrar dessa till att främja ett kunskapens Europa.

9. För att öka gemenskapsåtgärdernas mervärde är det nödvändigt att kommissionen i samarbete med medlemsstaterna, på alla nivåer säkerställer överensstämmelse och komplementaritet mellan de åtgärder som genomförs inom ramen för detta beslut samt annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder.

10. Det är nödvändigt att ge möjligheter att organisera gemensamma verksamheter som omfattar Sokrates-programmet och andra gemenskapsprogram eller gemenskapsåtgärder, som har en utbildningsdimension, för att på så sätt uppmuntra synergieffekter och förstärka gemenskapsåtgärdernas mervärde.

11. I avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) föreskrivs ett utökat samarbete på utbildnings-, yrkesutbildnings- och undgomsområdet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de stater inom Europeiska frihandelssammanslutningen som deltar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Efta/EES-länderna), å andra sidan.

12. Åtgärder bör vidtas för att programmet skall stå öppet för deltagande av de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsråds beslut, av Cypern på grundval av tilläggsanlag i enlighet med förfaranden som skall överenskommas med det landet, och av Malta och Turkiet på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.

13. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta om att regelbundet övervaka och utvärdera detta program för att möjliggöra anpassningar, i synnerhet av prioriteringarna för åtgärdernas genomförande. Utvärderingen bör omfatta en extern utvärdering som skall genomföras av oberoende och opartiska organ.

14. I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, såsom de kommer till uttryck i artikel 5 i fördraget, kan målen för den planerade åtgärden rörande det europeiska samarbetets bidrag till en utbildning av god kvalitet inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, bland annat beroende på behovet av multilaterala partnerskap, multilateral rörlighet och ett gemenskapsomfattande utbyte av information. Målen kan därför till följd av gemenskapsinsatsernas gränsöverskridande karaktär bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta beslut går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

15. En förbättring av Europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) är ett effektivt sätt att se till att målen med rörligheten uppnås. De universitet som deltar i programmet bör uppmuntras att använda ECTS i största möjliga utsträckning.

16. I detta beslut fastställs för hela den tid programmet pågår en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(7).

17. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1. Genom detta beslut inrättas den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates (nedan kallat programmet).

2. Programmet skall genomföras under tiden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2006.

3. Programmet skall bidra till att främja ett kunskapens Europa genom att utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen och yrkesutbildningen, genom att främja livslångt lärande på grundval av formell och informell utbildning samt formell och informell yrkesutbildning. Programmet skall stödja förvärv av kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som kan befordra anställbarhet och ett aktivt medborgarskap.

4. Programmet skall stödja och komplettera de insatser som görs av och inom medlemsstaterna, samtidigt som gemenskapen fullt ut skall respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald.

Artikel 2

Programmets mål

För att bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet och uppmuntra livslångt lärande, samtidigt som medlemsstaternas ansvar fullt ut respekteras, skall programmet ha följande mål:

a) Att förstärka den europeiska dimensionen inom utbildningen på alla nivåer, och underlätta en bred tillgång över gränserna till utbildningsresurser i Europa samtidigt som lika möjligheter främjas inom alla utbildningssektorer.

b) Att främja en kvantitativ och kvalitativ förbättring av kunskaperna i Europeiska unionens språk, särskilt de språk som är mindre utbredda och i vilka undervisning förekommer i mindre utsträckning, i syfte att öka förståelsen och solidariteten mellan Europeiska unionens folk samt att främja utbildningens interkulturella dimension.

c) Att främja samarbete och rörlighet på utbildningsområdet, särskilt genom att

- uppmuntra utbyte mellan utbildningsinstitutioner,

- främja distansundervisning,

- uppmuntra till ett utökat erkännande av examensbevis och utbildningperioder,

- utveckla informationsutbytet

samt bidra till att undanröja hindren för detta.

d) Att uppmuntra till förnyelse vid utveckling av undervisningsmetoder och undervisningsmaterial, inklusive, i förekommande fall, användning av ny teknik samt att utforska frågor av gemensamt politiskt intresse på utbildningsområdet.

Artikel 3

Gemenskapsåtgärder

1. Målen för detta program, vilka anges i artikel 2, skall uppnås med hjälp av följande åtgärder, vilkas innehåll och tillämpningsförfaranden beskrivs i bilagan:

>Plats för tabell>

2. Åtgärderna skall genomföras genom insatser av följande slag, i form av gränsöverskridande verksamhet som kan omfatta flera insatser:

a) Stöd till gränsöverskridande rörlighet för personer inom utbildningsområdet i Europa.

b) Stöd till användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i utbildningen.

c) Stöd till utveckling av nätverk för gränsöverskridande samarbete vilket underlättar utbyte av erfarenheter och god praxis.

d) Främjande av språkkunskaper och förståelse för olika kulturer.

e) Stöd till nyskapande pilotprojekt som bygger på gränsöverskridande partnerskap i syfte att stimulera till förnyelse och kvalitet inom utbildningen.

f) En ständig förbättring av gemenskapens referensmaterial genom

- uppföljning och analys av den nationella utbildningspolitiken,

- uppföljning och spridning av god praxis och förnyelse,

- omfattande informationsutbyte.

Artikel 4

Tillträde till programmet

1. På de villkor och enligt de bestämmelser för genomförandet som anges i bilagan är programmet särskilt avsett för följande målgrupper:

a) Elever, studenter och andra studerande.

b) Personal som är direkt engagerad i undervisning.

c) Alla slag av utbildningsinstitutioner som angetts av de enskilda medlemsstaterna.

d) Personer och organ med ansvar för utbildningssystem och utbildningspolitik inom medlemsstaterna på lokal, regional och nationell nivå.

2. Offentliga eller privata organ som samarbetar med utbildningsinstitutioner kan också delta i lämpliga åtgärder enligt programmet. Det gäller särskilt följande:

- Lokala och regionala organ och organisationer.

- Sammanslutningar som är verksamma på utbildningsområdet, även student-, elev-, lärar- och föräldraföreningar.

- Företag och konsortier, branschorganisationer samt handelskammare.

- Arbetsmarknadens parter och deras organisationer på alla nivåer.

- Forskningscentrum och liknande organ.

Artikel 5

Genomförande av programmet och samarbete med medlemsstaterna

1. Kommissionen skall

- ansvara för genomförandet av gemenskapsåtgärderna enligt programmet i enlighet med bilagan,

- rådgöra med arbetsmarknadens parter och med relevanta sammanslutningar inom utbildningsområdet som är verksamma på europeisk nivå och informera den kommitté som avses i artikel 8.1 om deras ståndpunkter.

2. Medlemsstaterna skall

- vidta de åtgärder som behövs för att se till att programmet fungerar effektivt på medlemsstatsnivå och härvid samverka med alla berörda parter på utbildningsområdet i enlighet med nationell praxis,

- upprätta en lämplig struktur för en samordnad förvaltning av programmets åtgärder på medlemsstatsnivå (de nationella Sokrates-kontoren),

- vinnlägga sig om att vidta sådana åtgärder som de anser lämpliga för att undanröja rättsliga och administrativa hinder för tillträde till programmet,

- vidta åtgärder för att se till att möjliga synergieffekter med andra gemenskapsprogram förverkligas på medlemsstatsnivå.

3. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, ansvara för

- övergången mellan de åtgärder som har genomförts inom ramen för det tidigare programmet på utbildningsområdet (Sokrates, som inrättades genom beslut nr 819/95/EG), och de åtgärder som skall genomföras enligt det här programmet,

- spridning av resultaten av de åtgärder som har genomförts inom ramen för det tidigare programmet på utbildningsområdet (Sokrates) och av dem som skall genomföras enligt det här programmet,

- lämplig information om de åtgärder som får stöd genom programmet, samt offentliggörande och uppföljning av dem.

Artikel 6

Gemensamma åtgärder

Som ett led i arbetet med att bygga upp ett kunskapens Europa får de insatser som ingår i programmet, i enlighet med förfarandet i artikel 8.2, genomföras som gemensamma åtgärder tillsammans med liknande gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder, i synnerhet programmen Leonardo da Vinci och Ungdom samt gemenskapens program på området för forskning och utveckling och ny teknik.

Artikel 7

Genomförandeåtgärder

1. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör de frågor som nämns nedan skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 8.2.

a) Den årliga arbetsplanen, som skall innehålla prioriteringar, teman för gemensamma åtgärder, liksom urvalskriterier och förfaranden.

b) Det ekonomiska stöd som gemenskapen skall tillhandahålla, (belopp, varaktighet och mottagare) och de allmänna riktlinjerna för programmets genomförande.

c) Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan programmets olika åtgärder.

d) Fördelningen av medel mellan medlemsstaterna för decentraliserade åtgärder.

e) Metoderna för övervakning och utvärdering av programmet och för spridning och överföring av resultaten.

f) Kommissionens förslag urval av projekt inklusive projekt enligt åtgärd 7 (gemensamma åtgärder).

2. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör alla andra frågor skall antas i enlighet med det rådgivande förfarandet som avses i artikel 8.3.

Artikel 8

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt, skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. När det hänvisas till denna punkt, skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9

Samarbete med andra programkommittéer och information om andra gemenskapsinitiativ

1. Kommittén skall upprätta ett regelbundet och organiserat samarbete med den kommitté som inrättats inom ramen för åtgärdsprogrammet för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för gemenskapen (Leonardo da Vinci) liksom med den kommitté som inrättats inom ramen för gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom.

2. För att säkerställa att programmet överensstämmer med andra åtgärder som anges i artikel 11 skall kommissionen regelbundet hålla kommittén underrättad om gemenskapsinitiativ inom utbildnings-, yrkesutbildnings- och undgomsområdet, inbegripet samarbete med tredje land och internationella organisationer.

Artikel 10

Finansiering

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program bestäms härmed till 1850 miljoner euro för den period som anges i artikel 1.

2. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 11

Överensstämmelse och komplementaritet

1. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, säkerställa en övergripande överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder. Programmet skall medverka till att gemenskapens mål uppnås i fråga om jämlikhet och lika möjligheter för kvinnor och män samt i fråga om främjande av social integrering.

Kommissionen skall säkerställa ett effektivt samband mellan detta program och de program och åtgärder på utbildningsområdet som genomförs inom ramen för gemenskapens samarbete med tredje land och behöriga internationella organisationer.

2. Vid genomförandet av åtgärderna i detta program skall kommissionen och medlemsstaterna beakta de prioriteringar som anges i de riktlinjer för sysselsättningen som rådet antar inom ramen för en samordnad sysselsättningsstrategi.

Artikel 12

Deltagande av Efta/EES-länderna, de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern, Malta och Turkiet

Detta program skall vara öppet för deltagande av

- Efta/EES-länderna i enlighet med villkoren i EES-avtalet,

- de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsråds beslut,

- Cypern på grundval av tilläggsanslag i enlighet med förfaranden som skall överenskommas med detta land,

- Malta och Turkiet, på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.

Artikel 13

Internationellt samarbete

Kommissionen kan enligt detta program och i enlighet med förfarandet i artikel 8.2 samarbeta med tredje land och med behöriga internationella organisationer, särskilt Europarådet.

Artikel 14

Övervakning och utvärdering

1. Kommissionen skall regelbundet övervaka detta program i samarbete med medlemsstaterna. Resultaten av övervakningen och utvärderingen bör utnyttjas när programmet genomförs.

Denna övervakning skall även omfatta de rapporter som avses i punkt 3 samt särskilda verksamheter.

2. Kommissionen skall regelbundet utvärdera detta program i samarbete med medlemsstaterna. Denna utvärdering är avsedd att bedöma hur relevanta, effektiva och verkningsfulla de genomförda åtgärderna har varit med beaktande av de mål som avses i artikel 2. Den skall även avse programmets verkan i stort.

Utvärderingen skall också avse komplementariteten mellan åtgärderna enligt detta program och åtgärder som genomförs i enlighet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder.

Programmet skall regelbundet och oberoende utvärderas externt i enlighet med kriterier som fastställs med användning av förfarandet i artikel 8.2.

3. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2003 respektive den 30 juni 2007 till kommissionen överlämna rapporter om genomförandet respektive resultatet av detta program.

4. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén överlämna följande handlingar:

- Vid anslutningen av nya medlemsstater, en rapport om de ekonomiska konsekvenserna som anslutningarna har för programmet, vid behov, åtföljd av finansieringsförslag som behandlar de ekonomiska konsekvenser som dessa anslutningar har för programmet, i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet och slutsatserna från Europeiska rådet i Berlin i mars 1999. Europaparlamentet och rådet kommer att fatta beslut om sådana förslag så snart som möjligt.

- Senast den 30 juni 2004, en preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och kvalitativa och kvantitativa aspekter på programmets genomförande.

- Senast den 31 december 2006, ett meddelande om programmets fortsättning.

- Senast den 31 december 2007, en utvärderingsrapport i efterhand.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På rådets vägnar

J. GAMA

Ordförande

(1) EGT C 314, 13.10.1998, s. 5.

(2) EGT C 410, 30.12.1998, s. 2.

(3) EGT C 51, 22.2.1999, s. 77.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 5 november 1998 (EGT C 359, 23.11.1998, s. 60), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 december 1998 (EGT C 49, 22.2.1999, s. 42), Europaparlamentets beslut av den 25 februari 1999 (EGT C 153, 1.6.1999, s. 24) och Europaparlamentets beslut av den 15 december 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 17 december 1999.

(5) EGT L 87, 20.4.1995, s. 10. Beslutet ändrat genom beslut nr 576/98/EG (EGT L 77, 14.3.1998, s. 1).

(6) EGT L 146, 11.6.1999, s. 33.

(7) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

I. INLEDNING OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. De mål som ställs upp i artikel 2 skall genomföras med hjälp av de åtgärder som anges i denna bilaga på grundval av de gemenskapsinsatser som beskrivs i artikel 3.

2. Bestämmelser som rör tidsplanen, villkoren för inlämnande av ansökningar och kriterierna för stödberättigande och urval skall fastställas i enlighet med artikel 8.2 och regelbundet offentliggöras av kommissionen i "Ansökningshandledning för Sokrates". Vidare kommer ytterligare uppmaningar att lämna in förslag att offentliggöras med uppgift om tidsfrister för inlämnande av förslagen.

3. I samband med verksamhet som gäller personers rörlighet bör en adekvat språklig förberedelse anordnas så att de stödberättigade får nödvändiga kunskaper i undervisningsspråket/-språken vid värdinstitutionen. Lämpliga organisatoriska åtgärder bör vidtas både vid hem- och värdinstitutionerna för att säkerställa att den ifrågavarande verksamheten för rörlighet ger maximalt utbyte.

4. De projekt som universiteten samordnar inom ramen för de olika programåtgärderna bör utgöra en del av de berörda institutionernas institutionella avtal i enlighet med åtgärd 2.

5. Stödåtgärder kan vidtas för att personer med särskilda utbildningsbehov skall få tillgång till och ha möjlighet att delta i utbildning. När det är lämpligt skall positiva åtgärder vidtas för att främja lika möjligheter för kvinnor och män. Verksamheter som särskilt betonar interkulturella aspekter eller främjande av kunskaper i andra språk, särskilt de gemenskapsspråk som är mindre utbredda och i vilka undervisning förekommer i mindre utsträckning, skall få särskild uppmuntran. Främjande av alla slag av distansundervisning samt lämplig användning av informations- och kommunikationsteknik skall uppmuntras inom ramen för alla programåtgärder. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas spridning av resultaten inom alla programåtgärder.

II. GEMENSKAPSÅTGÄRDER

Denna bilaga innehåller två huvudtyper av åtgärder:

- Den första typen, åtgärderna 1-3, inriktas på det livslånga lärandets tre grundläggande stadier (skola, universitet och annan utbildning).

- Den andra typen, åtgärderna 4-8, rör övergripande åtgärder på sådana områden som språk, informations- och kommunikationsteknik (IKT) för utbildningsändamål, inklusive framför allt multimedier i undervisningen samt informationsutbyte, liksom frågor av horisontellt intresse, t.ex. förnyelse, spridning av resultat, gemensamma åtgärder samt utvärdering av programmet.

>Plats för tabell>

ÅTGÄRD 1: COMENIUS: SKOLUTBILDNING

Comenius syftar till at höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen i skolutbildningen, särskilt genom att främja samarbete över gränserna mellan skolor, bidra till bättre yrkesutveckling för personal som är direkt engagerad i skolundervisning och till at främja inlärning av språk och interkulturell medvetenhet.

Åtgärd 1.1: Partnerskap mellan skolor

1. Gemenskapen skall främja bildandet av multilaterala partnerskap mellan skolor. Sådana partnerskap kan även omfatta andra lämpliga organ, t.ex. lärarhögskolor, lokala institutioner och myndigheter, företag eller kulturinstitutioner samt föräldraföreningar, elevorganisationer och andra relevanta organisationer.

2. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan beviljas för följande:

a) Projekt som är inriktade på ett eller flera ämnen av gemensamt intresse för deltagande skolor, bl.a.

- elevers medverkan i projektförberedelser och projektverksamheter, vilket när så är lämpligt kan inbegripa rörlighet inom ramen för projektet,

- lärares rörlighet för att förbereda och övervaka ett projekt eller för att undersvisa i en annan medlemsstat, inbegripet praktik på företag,

- utarbetande av läromedel och utbyte av god praxis.

b) Projekt som särskilt syftar till att främja undervisning i och inlärning av de officiella gemenskapsspråken samt iriska (ett av de språk på vilka Fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna är avfattade) och letzeburgesch (ett språk som talas i hela Luxemburg), inbegripet i medlemsstaternas gränsområden de officiella gemenskapsspråk som används i andra medlemsstaters angränsande områden. Projekten kan vara bilaterala, särskilt när de avser ett av dessa språk som är mindre utbrett eller i vilket undervisning förekommer i mindre utsträckning, och bör även omfatta elevutbyten utöver de verksamheter som avses i punkt a.

c) Projekt som syftar till att främja interkulturell medvetenhet och särskilt de som har utformats för att bidra till kampen mot rasism och främlingsfientlighet eller för att behandla de särskila behoven hos barn till migrerande arbetstagare, zigenare, resandefolket och arbetare utan fast arbetsplats.

d) Projekt som behandlar frågor som rör elever med särskilda utbildningsbehov, med särskild uppmärksamhet på integrering av sådana elever i den vanliga skolan.

3. De skolor som önskar delta i denna åtgärd skall lämna in en kort sammanfattande beskrivning av de verksamheter som de planerar att genomföra inom ramen för detta program under det kommande skolåret (Comenius-planen). Denna plan gör det möjligt för de nationella Sokrates-kontoren att beakta den samlade utvecklingen av varje skolas europeiska verksamheter när de gör ett urval under denna åtgärd.

Åtgärd 1.2: Grundutbildning och fortbildning av personal involverad i skolutbildning

1. Gemenskapen skall stödja mulitlaterala projekt som anordnas av institutioner och organ som bedriver grundutbildning eller fortbildning av personal som är direkt engagerad i skolundervisning. Skolor och andra aktörer som är engagerade på utbildningsområdet enligt artikel 4 i beslutet skall uppmuntras att delta, liksom även tillsynsmyndigheter på regional och lokal nivå när så är lämpligt.

2. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan beviljas för följande:

Åtgärder för rörlighet

a) Rörlighet för grundutbildning, inklusive praktikperioder, språkassistenttjänster och praktik på företag.

b) Rörlighet för fortbildning och uppdatering av färdigheter hos utbildad undervisande personal.

c) Rörlighet under en begränsad period, inklusive intensivkurser, för språklärare, för personal som vidareutbildar sig till språklärare, för behöriga lärare som avser att inom kort återvända till en anställning som språklärare och lärare i andra ämnen som behöver eller önskar undervisa på ett främmande språk.

Multilaterala samarbetsprojekt som rör följande:

d) Bidrag till utarbetande av kursplaner, kurser, moduler eller läromedel, i samband med stärkandet av skolundervisningens erupeiska dimension.

e) Utbildningsverksamhet och informationsutbyte om skolledarskap och därtill relaterade tjänster, t.ex. vägledning och rådgivning.

f) Utbildningsverksamhet och informationsutbyte för att öka den interkulturella medvetenheten i skolutbildningen, eller för att främja integreringen av barn till migrerande arbetare, zigenare och resandefolket och arbetare utan fast arbetsplats samt för att förbättra dessa barns skolresultat.

g) Verksamheter som rör utbildning och utveckling för personal som är engagerad i undervisning av elever i riskzonen och elever med särskilda utbildningsbehov.

Åtgärd 1.3: Nätverk med anknytning till patnerskap mellan skolor och utbildning av personal involverad i skolutbildning

Gemenskapen skall främja sammanlänkandet i nätverk av sådana partnerskap mellan skolor och sådana projekt för utbildning av personal involverad i skolutbildning som får stöd enligt åtgärd 1.1 respektive 1.2, för att möjliggöra samarbete i frågor av gemensamt intresse, spridning av resultat och god praxis samt diskussion om frågor som rör kvalitet och förnyelse i skolundervisningen. Nätverk för lärarutbildning skall utvecklas, när så är lämpligt i nära samarbete med universitetens tematiska nätverk enligt Erasmus-åtgärden.

Åtgärd 2: ERASMUS: HÖGRE UTBILDNING

Erasmus syftar till att höja kvaliteten och förstärka den europeiska dimensionen i den högre utbildningen, uppmuntra gränsöverskridande samarbete mellan universitet, öka den europeiska rörligheten inom den högre utbildningen och förbättra öppenheten och det akademiska erkännandet av studier och kvalifikationer i hela gemenskapen.

Deltagande universitet skall ingå institutionella avtal med kommissionen om alla godkända Erasmus-verksamheter. Sådana avtal skall normalt vara treåriga och skall kunna förnyas.

Åtgärd 2.1: Europeiskt universitetssamarbete

1. Gemenskapen skall stödja universitetssamarbete, inklusive utarbetande av innovativa projekt, som genomförs av universitet tillsammans med partner i andra medlemsstater och när så är lämpligt med deltagande av andra aktörer inom utbildningsområdet enligt artikel 4 i beslutet.

2. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan ges till följande verksamheter:

a) Organisering av rörlighet för studenter och universitetslärare.

b) Gemensamt utarbetande och genomförande av kursplaner, moduler, intensivkurser eller andra utbildningsverksamheter, inklusive tvärvetenskaplig verksamhet och ämnesundervisning på andra språk.

c) Konsolidering, utvidgning och vidareutveckling av Europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) som syftar till att underlätta erkännandet av akademiska meriter i andra medlemsstater.

Åtgärd 2.2: Studenters och universitetslärares rörlighet

1. Gemenskapen skall stödja verksamhet för gränsöverskridande rörlighet som omfattar

a) studenter, i enlighet med punkt 2,

b) universitetslärare, i syfte att utföra läraruppdrag som kan förstärka den europeiska dimensionen eller öka kursutbudet vid de berörda universiteten.

2. De studenter som efter att ha avslutat åtminstone sitt första studieår tillbringar mellan tre och tolv månader i en annan medlemsstat inom ramen för denna åtgärd, skall betraktas som Erasmus-studenter oberoende av om de har beviljats ekonomiskt stöd enligt punkt 3. Sådana perioder skall erkännas fullt ut i enlighet med de avtal mellan universiteten som ingår i de institutionella avtalen och kan när det är lämpligt omfatta praktik på företag. Värduniversiteten skall inte ta ut några studieavgifter av Erasmus-studenter. Studenter med särskilda behov skall ägnas särskild uppmärksamhet.

3. Gemenskapen kan ge ekonomiskt stöd till

- Studenters rörlighet. Medlemsstaterna får vid beviljandet av gemenskapsstipendier ta lämplig hänsyn till kandidaternas ekonomiska situation. Eftersom bidraget från gemenskapen endast täcker en del av kostnaderna för studenters rörlighet, uppmanas medlemsstaterna att hjälpa till med nödvändiga medel. I detta sammanhang skall stipendier eller lån som sådana studenter kan erhålla i ursprungsmedlemsstaten även betalas ut under studieperioden i en värdmedlemsstat.

- Universitetslärares rörlighet.

- Förberedande åtgärder i enlighet med avsnitt IV B, punkt 4.

Ågärd 2.3: Tematiska nätverk

Gemenskapen skall främja bildandet och konsolideringen av tematiska nätverk som vart och ett gör det möjligt för en stor grupp av universitet att samarbeta i frågor som gäller ett eller flera ämnesområden eller i andra frågor av gemensamt intresse, för att sprida förnyelse, underlätta spridningen av god praxis, uppmuntra diskussioner om frågor som rör kvalitet och förnyelse i den högre utbildningen, förbättra undervisningsmetoderna och stimulera utvecklingen av gemensamma program och specialiserade kurser. Företrädare för lärda samfund, yrkessammanslutningar samt samhälle och näringsliv uppmuntras att delta. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas spridning av resultat.

ÅTGÄRD 3: GRUNDTVIG: VUXENUTBILDNING OCH ANDRA UTBILDNINGSVÄGAR

1. Som ett komplement till åtgärd 1 (skolutbildning) och åtgärd 2 (högre utbildning) syftar Grundtvig till att uppmuntra den europeiska dimensionen i livslångt lärande samt till att, med hjälp av utökat gränsöverskridande samarbete, bidra till förnyelse och förbättrad tillgång, tillgänglighet och kvalitet vad avser andra utbildningsvägar samt till att främja spårkinlärning. Åtgärden riktar sig således till dem som, i vilket skede av livet de än befinner sig, söker tillgång till kunskaper och kvalifikationer inom ramen för formell eller informell utbildning eller genom självständigt lärande, och på så sätt ökar sin interkulturella medvetenhet och sin anställbarhet och förbättrar sina möjligheter till att göra framsteg inom utbildningen och till att spela en fullvärdig och aktiv roll i samhället.

2. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan ges till gränsöverskridande projekt och initiativ för att främja följande:

a) Vuxna personers individuella önskemål om och deltagande i verksamhet som innebär livslångt lärande.

b) Förvärv eller uppdatering av kvalifikationer för personer som saknar grundläggande utbildning och kvalifikationer.

c) Utveckling, utbyte och spridning av nyskapande utbildningsmetoder och god praxis, bl.a. genom utveckling och spridning av moduler och lämpliga läromedel.

d) Utveckling av informations- och stödtjänster för vuxenstuderande och för dem som tillhandahåller vuxenutbildning, inkluisve tjänster som rör vägledning och rådgivning.

e) Utveckling av verktyg och metoder för bedömning, godkännande eller intyg om vuxenstuderandes kunskaper, färdigheter och kvalifikationer, bl.a. genom experimentellt eller självständigt lärande eller genom icke-formell utbildning.

f) Förbättring av kunskaper i andra gemenskapsspråk eller ökad internationell medvetenhet bland vuxenstuderande och dem som är verksamma i vuxenutbildning.

g) Utveckling av grundutbildning eller fortbildning för undervisande personal inom denna sektor.

h) Besök och utbyten för personer, inbegripet dem som tillhandahåller vuxenutbildning eller utbildning av vuxenutbildare.

i) Projekt med inriktning på vuxenstuderande med särskilda utbildningsbehov.

3. Gemenskapen uppmuntrar bildandet av europeiska nätverk för att öka kontakterna mellan de olika aktörer som är verksamma på detta område, så att de kan samarbeta mer varaktigt i frågor av gemensamt intresse, samt öka deras medvetenhet om den europeiska dimensionen i undervisningen.

ÅTGÄRD 4: LINGUA: SPRÅKUNDERVISNING OCH SPRÅKINLÄRNING

1. Syftet med Lingua är att stödja övergripande åtgärder som rör språkinlärning, för att bidra till att främja och bevara den språkliga mångfalden inom gemenskapen, att öka kvaliteten på språkundervisning och språkinlärning samt underlätta tillgången till individuellt anpassade möjligheter till livslång språkinlärning. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att intensifiera kontakter över gränserna beträffande språkläraryrket och bland ansvariga för språkundervisningspolitiken i hela gemenskapen inom alla utbildningssektorer. På detta sätt både kompletterar och berikar Lingua de åtgärder som främjar språkinlärning inom ramen för andra åtgärder i programmet, särskilt åtgärderna 1, 2 och 3.

2. Med språkundervisning avses i detta sammanhang undervisning i och inlärming av - som främmande språk - alla officiella gemenskapsspråk samt iriska (ett av de språk på vilka fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna är avfattade) och letzeburgesch (det språk som talas i hela Luxemburg). Särskild uppmärksamhet skall under programmet ägnas åt att bland dessa språk främja de som är mindre utbredda och i vilka undervisning förekommer i mindre utsträckning.

3. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan ges till följande gränsöverskridande projekt och verksamheter för språkinlärning:

a) Verksamhet som ökar medvetenheten i syfte att uppmärksamma vikten av språkinlärning och de möjligheter som finns att lära sig språk.

b) Verksamhet för att främja och/eller sprida förnyelse och god praxis, t.ex. tidig språkinlärning eller förståelse av flera språk.

c) Utarbetande av och utbyte av kursplaner, framställning av nya läromedel samt förbättring av metoder och instrument för erkännande av språkfärdigheter.

d) Informationsutbyte och bildande av nätverk över gränserna mellan resurscentrum.

e) Utveckling av åtgärder för att främja kunskaper i främmande språk som krävs i särskilda situationer och sammanhang, såvida åtgärderna inte har samband med särskilda yrken.

f) Behandling av frågor med anknytning till språkundervisning och språkinlärning som uppkommer på grund av gemenskapens ytterligare utvidgning.

ÅTGÄRD 5: MINERVA: DISTANSUNDERVISNING, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK PÅ UTBILDNINGSOMRÅDET

1. Denna åtgärd syftar till stödja övergripande åtgärder som gäller distansundervisning samt användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT), bl.a. multimedier, inom utbildningen. På så sätt kompletterar och berikar den motsvarande åtgärder inom ramen för övriga åtgärder inom programmet.

Dessa insatser har följande tre mål:

- Att främja ökad förståelse, bland lärare, elever, beslutsfattare på utbildningsområdet och den stora allmänheten om distansundervisningens och i synnerhet IKT:s inverkan på utbildningen och kritiskt och ansvarsfullt användade av de verktyg och metoder som utnyttjar sådan teknik för utbildningsändamål.

- Att stödja medvetenheten om behovet av att säkerställa att den tonvikt som läggs vid pedagogiska överväganden vid utvecklingen av IKT-baserade utbildningsprodukter, särskilt multimedier, är väl avpassad.

- Att främja tillgången till förbättrade metoder, utbildningsresurser och uppnådda resultat, särskilt genom gränsöverskridande utbyte av information, erfarenheter och god praxis.

2. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan ges till följande:

a) Projekt och studier med särskild inriktning på att hjälpa dem som arbetar med utbildning för att förstå och utnyttja nyskapande metoder som håller på att utarbetas, särskilt vad avser användning av IKT i undevisning och inlärning, utveckling av nyskapande instrument och metoder för att inrätta kriterier för kvalitetsbedömning av IKT-baserade läromedel och tjänster.

b) Projekt för att utarbeta och testa nya metoder, moduler och resurser för distansundervisning och IKT.

c) Projekt för att utarbeta och sammanlänka tjänster och system som kan ge lärare, beslutsfattare och andra aktörer inom undervisningen information om de pedagogiska metoder och resurser som utnyttjar distansundervisning och IKT.

d) Verksamhet för att stödja idé- och erfarenhetsutbyte om distansundervisning samt användning av IKT i utbildningen, särskilt genom att sammanlänka resurscentrum, lärarhögskolor, experter, beslutsfattare och projektsamordnare i ett nätverk för frågor av gemensamt intresse.

ÅTGÄRD 6: OBSERVATION OCH FÖRNYELSE

Denna åtgärd bidrar till förbättrad kvalitet och insyn i utbildningssystemen och till att stödja förnyelseprocessen inom utbildningen i Europa genom utbyte av information och erfarenheter, identifiering av god praxis och jämförande analys av system och politik på detta område samt diskussion och analys av frågor av gemensamt utbildningspolitiskt intresse som skall fastställas av rådet.

Åtgärd 6.1: Observation av utbildningssystem, utbildningspolitik och förnyelse

1. Denna åtgärd, inom vilken befintliga strukturer när det är möjligt skall utnyttjas optimalt, omfattar följande:

a) Insamling av deskriptiva och statistiska uppgifter samt jämförande analys av utbildningssystem och utbildningspolitik i medlemsstaterna.

b) Utveckling av metoder för utvärdering av utbildningens kvalitet, inklusive utarbetande av lämpliga kriterier och indikatorer.

c) Utveckling och uppdatering av databaser och andra resurser för information om nyskapande experiment.

d) Spridning av erfarenheter från relevant verksamhet som stöds av gemenskapen och medlemsstaterna.

e) Underlättande av erkännande av utbildnings- och examensbevis, kvalifikationer och studieperioder på alla utbildningsnivåer i andra medlemsstater.

2. För detta ändamål kan ekonomiskt gemenskapsstöd ges till följande verksamheter:

a) Nättverket för information om utbildning i Europa. Eurydice, som består av den europeiska enheten (som har inrättats av kommissionen) och de nationella enheterna (som har inrättats av medlemsstaterna), så att det fullt ut kan bidra till att denna åtgärd genomförs. Nätverket skall särskilt användas för att samla in och utbyta information om utbildningssystem och utbildningspolitik, utveckla databaser, producera jämförande studier och utarbeta indikatorer. Eurydice kan vid behov söka stöd hos utomstående experter.

b) Organisering och deltagande i Arion, multilaterala studiebesök för beslutsfattare och högre chefer vid utbildningsinstitutioner inom alla utbildningssektorer, avsedda att underlätta informations- och erfarenhetsutbyte om frågor av gemensamt intresse för medlemsstaterna. Kommissionen och medlemsstaterna skall säkerställa en lämplig spridning av besöksresultaten och främja samspelet med andra åtgärder inom detta program.

c) Bilda nätverk mellan institut och andra lämpliga kvalificerade organ som arbetar med analys av utbildningssystem och utbildningspolitik, samt mellan de organ som är engagerade i utvärdering av utbildningskvalitet.

d) Studier, analyser, pilotprojekt, seminarier, expertutbyte och andra lämpliga åtgärder i samband med frågor av allmänt intresse för utbildningspolitiken, vilka för samman beslutsfattare, avseende de prioriterade områden som skall läggas fast av rådet. Kommisionen kan inkalla en expertgrupp för att hjälpa till med att säkerställa tillförlitligheten i det analysarbete som utförs inom ramen för dessa verksamheter. Närmare bestämmelser om gruppens insättande kommer att antas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet.

e) Verksamheter som syftar till att främja erkännandet av utbildnings- och examensbevis, kvalifikationer och studietider, i synnerhet studier, analyser, pilotprojekt och utbyte av information och erfarenheter. Gemenskapens nätverk av nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (Naric) skall bidra fullt ut till att förverkliga detta mål. Det skall särskilt insamla och sprida kontrollerad information som är nödvändig för akademiskt erkännande, med beaktande av synergieffekterna i förhållande till det yrkesmässiga erkännandet av utbildnings- och examensbevis.

3. När denna åtgärd genomförs skall ett nära samarbete säkerställas med framför allt Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat), Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska yrkesutbildningsstifelsen och lämpliga internationella organisationer, särskilt Europarådet, Organisationern för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

Åtgärd 6.2: Nyskapande initiativ för att tillgodose framväxande behov

Förutom det samarbete som regleras i programmets andra åtgärder, kan gemenskapen stödja gränsöverskridande projekt och studier som syftar till att bidra till förnyelse inom ett eller flera särskilda utbildningsområden. Rådet skall bestämma vilka ämnen som skall prioriteras, och dessa skall ses över regelbundet för att möjliggöra anpassning till de nya behov som växer fram under hela den period som programmet omfattar.

ÅTGÄRD 7: GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

1. I enlighet med artikel 6 i beslutet kan gemenskapsstöd inom ramen för programmet anslås till gemensamma åtgärder tillsammans med andra gemenskapsprogram och åtgärder som främjar ett kunskapens Europa, särskilt tillsammans med programmen Leonardo da Vinci och Ungdom.

2. Sådana gemensamma åtgärder kan genomföras med hjälp av gemensamma uppmaningar att lämna förslag om utvalda teman av gemensamt intresse som omfattas av fler än ett av programmen, och skall fastställas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet och godkännas av kommittéerna för överiga berörda program och åtgärder.

3. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att främja kontakter och samverkan på regional och lokal nivå mellan de aktörer som deltar i detta program och i programmen Leonardo da Vinci och Ungdom.

ÅTGÄRD 8: KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER

1. Ekonomiskt gemenskapsstöd kan ges till följande initiativ som syftar till att främja programmets mål, om initiativen inte är berättigade till stöd inom någon av programmets överiga åtgärder:

a) Verksamhet för att höja medvetenheten i syfte att främja samarbetet inom utbildningsområdet samt stöd till lämpliga tävlingar och andra evenemang som är utformade så att de stärker den europeiska dimensionen i utbildningen.

b) Verksamhet över gränserna som bedrivs av sammanslutningar och andra icke-statliga organ som är verksamma inom utbildningsområdet, samt av organ som arbetar med studievägledning och studierådgivning.

c) Konferenser och symposier om förnyelse inom de sektorer som programmet riktar sig till.

d) Verksamhet som rör utbildning av personer som deltar i förvaltningen av europeiska samarbetsprojekt inom utbildningsområdet.

e) Åtgärder för att optimera och sprida resultaten av de projekt och verksamhet som genomförs med stöd från detta program eller dess föregångare.

f) Verksamhet som rör samarbete med tredje land och med berörda internationella organisationer, särskilt Europarådet, i enlighet med artikel 13 i beslutet.

2. Ekonomiskt gemenskapsstöd skall ges för att stödja verksamheten hos de nationella Sorkates-kontor som medlemsstaterna har inrättat i enlighet med artikel 5 i beslutet samt för att garantera effektiv övervakning och utvärdering av programmet.

3. När programmet genomförs kan kommissionen anlita experter och organisationer för tekniskt stöd, vilket kan finansieras inom programmets finansieringsram. Dessutom kan kommissionen organisera seminarier, konferenser eller andra expertmöten som kan underlätta genomförandet av programmet samt vidta lämpliga åtgärder för information, offentliggörande och spridning.

III. URVALSFÖRFARANDEN

Följande villkor gäller för förslag till och urval av de verksamheter som avses i denna bilaga:

1. Decentraliserade åtgärder

Följande åtgärder, inom vilka medlemsstaterna skall fatta urvalsbesluten, skall anses som decentraliserade:

a) - Åtgärd 1.1 (Partnerskap mellan skolor)

- Åtgärd 1.2.2 a, b och c (Åtgärder för rörlighet inom utbildningspartnerskapen för undervisande personal)

- Åtgärd 3.2 h (Besök och utbyten inom vuxenundervisningen)

- Åtgärd 6.1.2 b (Studiebesök inom ramen för Arion)

- Förberedande besök inom ramen för alla åtgärder

Ansökningar om ekonomiska stöd inom ramen för dessa åtgärder skall lämnas in till de Sokrates-kontor som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 5 i beslutet. Medlemsstaterna skall biträde av Sokrates-kontoren göra urvalet och ge ekonomiskt stöd till de sökande som har valts ut i enlighet med de allmänna riktlinjer som skall faställas inom ramen för artikel 8.2 i beslutet.

b) Åtgärd 2.2.3 (studenters och universitetslärares rörlighet)

Det ekonomiska stöd till studenter och universitetslärare för rörlighetsuppdrag inom de institutionella avtal som nämns i åtgärd 2.1 och för organiseringen av studenters och universitetslärares rörlighet skall beviljas av medlemsstaterna med biträde av de i enlighet med artikel 5 i beslutet utsedda Sokrates-kontoren, beaktande de berörda universitetens tidigare resultat, i enlighet med de allmänna riktlinjer som skall fastställas inom ramen för artikel 8.2 i beslutet.

2. Centraliserade åtgärder

Följande åtgärder, inom vilka kommissionen skall fatta urvalsbesluten, skall betraktas som centraliserade:

a) - Åtgärd 1.2.2 d, e, f och g (multilateral samarbetsverksamhet)

- Åtgärd 3.2 a-g och i (multilateral samarbetsverksamhet)

- Åtgärd 4 (Lingua)

- Åtgärd 5 (Minerva)

- Åtgärd 6.2 (Nyskapande initiativ)

För urval av projekt som faller under dessa åtgärder, skall följande förfarande tillämpas:

i) Projektsamordnarna skall överlämna ett projektförslag till kommissionen och sända en kopia till det Sokrateskontor som respektive medlemsstat utser.

ii) Kommissionen skall bedöma projektförslagen med biträde av oberoende experter. De nationella kontoren kan förse kommissionen med sin bedömning av förslagen.

iii) I de fall där kommissionens bedömning av projektets kvalitet eller lämplighet inte överensstämmer med den bedömning som erhålls från de nationella kontoret i det land som samordnar projektet, skall kommissionen, på begäran av medlemsstaten, samråda med den berörda medlemsstaten. Detta samråd skall inte överstiga två veckor.

iv) Kommissionen skall till kommittén överlämna ett förslag till slutligt urval (projekt som skall erhålla stöd och de belopp som skall anslås) i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8.2 i beslutet.

v) Sedan kommissionen har erhållit kommitténs yttrande skall den upprätta en förteckning över utvalda projekt och fördela de belopp som skall anslås.

I vissa fall, framförallt beroende på omfattningen och arten av den ifrågavarande verksamheten, kan ett tvåstegsförfarande användas. I dessa fall skall det ovan angivna förfarandet föregås av överlämnande och urval av förberedande förslag. Beslutet i detta hänseende och arrangemangen för det förberedande urvalet skall fattas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet.

b) - Åtgärd 1.3 (Nätverk med anknytning till skolutbildning och utbildning av personal involverad i skolutbildning)

- Åtgärd 2.1 (Europeiskt samarbete mellan universitet)

- Åtgärd 2.3 (Tematiska nätverk enligt Erasmus)

- Åtgärd 3.3 (Nätverk på vuxenutbildningens område)

- Åtgärd 6.1.2 a, c, d, e (Observation)

- Åtgärd 8 (Kompletterande åtgärder)

Projektförslag enligt dessa åtgärder skall överlämnas till kommissionen. När det gäller åtgärderna 1.3, 2.3 och 3.3 kommer kommissionen att bedöma projektförslagen med biträde av oberoende experter. Beslut om dessa projektförslag skall fattas av kommissionen sedan denna mottagit ett yttrande från kommittén i enlighet med artikel 8.2 i beslutet.

Det tvåstegsförfarande som avses i det avslsutande stycket i avsnitt III.2 a ovan kommer att gälla för åtgärderna 1.3, 2.3 och 3.3 på samma villkor som anges i det stycket.

3. Gemensamma åtgärder

Förfaranden för urval inom ramen för åtgärd 7 i programmet (Gemensamma åtgärder) skall beslutas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet. Vid behov kan de ovannämda förfarandena anpassas för att uppfylla de särskilda kraven i de ifrågavarande gemensamma åtgärderna. Kommissionen skall göra sitt yttersta för att grantera bästa möjliga samordning mellan dessa förfaranden och dem som antas inom andra gemenskapsprogram eller gemenskapsåtgärder som genomförs tillsammans med de nämnda gemensamma åtgärderna.

4. Kommissionen skall med hjälp av medlemsstaterna sträva efter att se till att urvalsbesluten meddelas de sökande senast fem månader efter sista ansökningsdagen för åtgärden i fråga. För de projekt som väljs ut i enlighet med tvåstegsförfarandet enligt punkt 2 a och b skall detta endast gälla för det andra steget i urvalsförfarandet (fullständiga projektförslag).

5. Kommissionen och, när det gäller decentraliserade åtgärder, medlemsstaterna, skall sträva efter bästa möjliga samordning mellan förfarandena och tidsfristerna för att lämna in och välja ut ansökningar om stöd inom detta program och gemenskapsprogrammen inom yrkesutbildnings- respektive ungdomsområdena.

IV. FINANSIELLA BESTÄMMELSER

A. Decentraliserade åtgärder

1. Gemenskapens medel för ekonomiskt stöd enligt de åtgärder som betecknas som decentraliserade i avsnitt III.1 skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande formel:

a) Ett minimibelopp som tilldelas varje medlemsstat i enlighet med budgetens möjligheter för den berörda åtgärden.

b) Resten kommer att fördelas mellan de olika medlemsstaterna beroende på

i) skillnader i levnadskostnader mellan ursprungsmedlemsstaten och värdmedlemsstaten,

ii) avståndet och reskostnaderna mellan ursprungsmedlemsstaten och värdmedlemsstaten, vilket skall beräknas med beaktande av det lägsta priset för den berörda resan,

iii) landets totala antal

- elever och lärare i skolutbildning för åtgärd 1.1 (partnerskap mellan skolor) och åtgärd 1.2.2 a, b och c (åtgärder för rörlighet inom utbildningspartnerskap för personal involverade i skolutbildning),

- studenter inom den högre utbildningen för åtgärd 2.2.3 (studenters rörlighet). Antalet utexaminerade personer bör - i egenskap av en subsidiär och kompletterande faktor som skall bestämmas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet - vara av begränsad omfattning och när det är lämpligt användas för fördelningen till medlemsstaterna,

- universitetslärare för åtgärd 2.2.3 (rörlighet för universitetslärare).

2. De gemenskapsmedel som fördelats på detta sätt skall förvaltas av medlemsstaterna med biträde av Sokrates-kontoren enligt artikel 5 i beslutet.

3. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att främja ett välbalanserat deltagande på gemenskapsnivå och nationell eller regional nivå, när det är lämpligt, samt över alla olika studieområden när det gäller den högre utbildningen. Den andel som anslås till dessa åtgärder får inte överstiga 5 % av den årliga budget som är tillgänglig för finansiering av de ifrågavarande åtgärderna.

4. Efter yttrande från kommittéen i enlighet med artikel 8.2 i beslutet skall kommissionen besluta hur medel för rörlighetsverksamhet enligt åtgärd 3.2 h (besök och utbyten inom vuxenutbildningen) och åtgärd 6.1.2 andra strecksatsen (Arion) för organiseringen av studenters och universitetslärares rörlighet i enlighet med avsnitt III. 1 b och för stöd till de förberedande besök och åtgärder som avses i avsnitt IV.B.4 skall fördelas mellan medlemsstaterna.

B. Andra bestämmelser

1. Med hänsyn till kvalitet och kvantitet när det gäller ansökningarna om ekonomiskt stöd skall följande riktlinjer beaktas när resurser tilldelas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet:

a) De resurser som skall tilldelas enligt åtgärd 1 (Comenius) skall inte vara lägre än 27 % av den totala budgeten för programmet.

b) De resurser som skall tilldelas enligt åtgärd 2 (Erasmus) skall inte vara lägre än 51 % av den totala budgeten för programmet.

c) De resurser som skall tilldelas enligt åtgärd 3 (Grundtvig) skall inte vara lägre än 7 % av den totala budgeten för programmet.

d) De medel som anslås för ekonomiskt stöd till de nationella Sokrates-kontoren enligt åtgärd 8.2 och för tekniskt stöd enligt åtgärd 8.3 kommer inte att överstiga 4,5 % av programmets totala årliga budget för detta program.

Ovanstående procenttal är preliminära och kan anpassas i enlighet med artikel 8.2 i beslutet.

2. I allmänhet är avsikten att ekonomiskt gemenskapsstöd som beviljas för projekt inom programmet delvis skall kompensera de kostnader som beräknas vara nödvändiga för att genomföra de berörda verksamheterna och det får omfatta högst tre år, med förbehåll för en periodisk översyn av uppnådda resultat. Gemenskapsstödet skall normalt inte överstiga 75 % av den totala kostnaden för något enskilt projekt, med undantag av kompletterande åtgärder. Stöd kan beviljas på förhand så att förberedande besök kan göras med avseende på de berörda projekten.

Det belopp som skall anslås i programmets årliga budget för verksamheter som faller under åtgärd 8.1 skall inte överstiga 250000 euro.

3. Den specifika situationen för personer med särskilda behov skall beaktas när storleken på gemenskapens ekonomiska stöd bestäms.

4. När dset gäller den verksamhet som omfattar personers rörlighet kan ekonomiskt gemenskapsstöd tilldelas som stöd för att garantera lämplig förberedelse inför den period som skall tillbringas i en annan medlemsstat. Sådana förberedande åtgärder kan särskilt omfatta språkkurser, informer om samhälle och kultur i värdmedlemsstaten etc.

V. DEFINITIONER

I detta beslut avses med

1. företag: alla företag inom den privata eller offentliga sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller ekonomisk sektor inom vilken de är verksamma, samt all slags ekonomisk verksamhet, även samhällsekonomisk,

2. beslutsfattare: varje personalkategori inom utbildningsområdet vars uppgifter omfattar förvaltning, bedömning, utbildning, vägledning eller inspektion på utbildningsområdet, och personer med ansvar för detta område på lokal, regional och nationell nivå och i departement,

3. vägledning och rådgivning: en rad verksamheter som till exempel information, bedömning, orientering och råd för att hjälpa dem som lär sig att göra val i frågor som hänger samman med utbildning och kursprogram eller anställningsmöjligheter,

4. livlångt lärande: de möjligheter till utbildning och yrkesutbildning som en individ erbjuds under hela livet och som gör det möjligt för honom eller henne att ständigt förvärva, uppdatera och anpassa kunskaper, färdigheter och kvalifikationer,

5. distansundervisning: alla slag av flexibel undervisning vare sig den omfattar användning av informations- och kommunikationsteknik eller inte,

6. projekt: gränsöverskridande samarbete som har utformats gemensamt av formella eller informella grupperingar av organisationer eller institutioner,

7. elever: personer som är inskrivna som elever vid en skola enligt definitionen i denna bilaga,

8. resurscentrum: ett organ som deltar i framställning, insamling eller distribution av dokumentation, material eller metoder som rör ett verksamhetsområde som omfattas av detta program, som t.ex. språk eller information och kommunikationsteknik för utbildning,

9. skola: varje slag av inrättning som tillhandahåller allmän undervisning (förskola, primär- eller sekundärskola), yrkesutbildning eller teknisk utbildning och, i undantagsfall, när det gäller åtgärder för att främja språkinlärning, andra institutioner än skolor som tillhandahåller yrkesutbildning genom lärlingsutbildning,

10. arbetsmarknadens parter: arbetsgivares och arbetstagares organisationer på nationell nivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis; på gemenskapsnivå, arbetsgivares och arbetstagares organisationer som deltar i dialogen mellan arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå,

11. studenter: personer som är inskrivna vid universitet, enligt definitionen i denna bilaga, oavsett studieområde, i syfte att bedriva högre studier för att erhålla en akademisk examen eller ett examensbevis, upp till och med doktorsexamen,

12. lärare/undervisande personal: personer som till följd av sina uppgifter är direkt verksamma i undervisningen i medlemsstaterna, i enlighet med respektive utbildningssystems uppbyggnad,

13. universitet: varje slag av högre utbildningsanstalt, enligt nationell lagstiftning eller praxis, som utfärdar bevis över behörighet eller examina på denna nivå, oavsett vad dessa institutioner kallas i medlemsstaterna,

14. universitetslärare: alla presonalkategorier som är anställda som lärare vid ett universitet enligt definitionen i denna bilaga.