Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000L0005.pdf

32000L0005

Kommissionens direktiv 2000/5/EG av den 25 februari 2000 om ändring av bilaga C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 054 , 26/02/2000 s. 0042 - 0043KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/5/EG

av den 25 februari 2000

om ändring av bilaga C och D till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/38/EG(2), särskilt artikel 15 i detta, och

av följande skäl:

(1) Förenade kungarikets och Österrikes regeringar har lämnat motiverade framställningar om ändringar i bilaga C och D till direktiv 92/51/EEG.

(2) Utbildning till auktoriserad socialarbetare inom psykisk hälsovård och till varumärkeskonsulent i Förenade kungariket skall strykas ur bilaga C till direktiv 92/51/EEG. Auktoriserad socialarbetare inom psykisk hälsovård är inte något reglerat yrke i Förenade kungariket. Utbildningen till varumärkeskonsulent faller nu inom definitionen i artikel 1 a första stycket andra strecksatsen punkt i i direktiv 92/51/EEG.

(3) Den utbildning som i Förenade kungariket leder fram till yrkesbehörighet som auktoriserad driftsledare för avfallshantering skall läggas till i bilaga C till direktiv 92/51/EEG, eftersom den i Förenade kungariket är godkänd som Nationell yrkeskompetens (National Vocational Qualifications - NVQ) på nivå 3 och 4.

(4) I punkt 5 i bilaga C till direktiv 92/51/EEG, där det står att utbildningen ger kompetens som av Nationella rådet för yrkeskompetens (

"National Council for Vocational Qualifications") räknas som Nationell yrkeskompetens (NVQ) eller därmed likvärdig, skall formuleringen ändras. Det krävs inte längre något godkännande eller någon förklaring av likvärdighet i Förenade kungariket. Nationella rådet för yrkeskompetens har ersatts med en annan myndighet. Det är inte nödvändigt att ange den behöriga myndigheten i direktivet.

(5) I Österrike finns en ny särskild grundutbildning i barn- och ungdomsvård samt i psykiatrisk hälso- och sjukvård som skall läggas till i bilaga C i direktiv 92/51/EEG. Det rör sig om utbildning som leder fram till färdigheter, ansvar och uppgifter i nivå med eftergymnasial utbildning enligt artikel 1 a första stycket andra strecksatsen punkt i i direktiv 92/51/EEG.

(6) I bilaga D till direktiv 92/51/EEG skall hänvisningen till Nationella rådet för yrkeskompetens (

"National Council for Vocational Qualifications") strykas. Rådet har ersatts med en annan myndighet. Det är inte nödvändigt att ange den behöriga myndigheten i direktivet.

(7) Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från kommittén enligt artikel 15 i direktiv 92/51/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga C och D i direktiv 92/51/EEG skall ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv senast den 27 februari 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

En hänvisning till detta direktiv skall finnas i sådana lagar och andra författningar som medlemsstaterna antar enligt stycket ovan, eller bifogas när de offentliggörs. Varje medlemsstat får själv besluta hur hänvisningen skall göras.

2. Medlemsstaterna skall delge kommissionen centrala författningstexter som de antar på detta direktivs område.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2000.

På kommissionens vägnar

Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.

(2) EGT L 184, 12.7.1997, s. 31.

BILAGA

A. Bilaga C till direktiv 92/51/EEG skall ändras på följande sätt:1. I punkt 1. "Utbildning i paramedicin och barnomsorg" efter avsnittet "i Nederländerna" och den därpå följande strecksatsen

"Veterinärassistent (/dierenartsassistent)", skall följande läggas till: "i Österrike

- Särskild grundutbildning i barn- och ungdomsvård (

"spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege").

- Särskild grundutbildning i psykiatrisk hälso- och sjukvård (

"spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege")".

2. Punkt 5. "Utbildning i Förenade kungariket som ger Nationell yrkeskompetens eller Skotsk yrkeskompetens" skall ändras på följande sätt:a) Följande skall strykas:

- "Auktoriserad socialarbetare inom psykisk hälsovård (approved social worker - mental health)".

-

"Varumärkeskonsulent (/trade mark agent)".

b) Följande utbildning skall läggas till som en sista strecksats: "Auktoriserad driftsledare för avfallshantering (/certified technically competent person in waste management)".

c) Orden "kompetens som av Nationella rådet för yrkeskompetens räknas som" samt "eller därmed likvärdig" skall strykas.

B. Bilaga D till direktiv 92/51/EEG skall ändras på följande sätt:I det första stycket skall orden "av Nationella rådet för yrkeskompetens" strykas.