Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0196.pdf

32001D0196

2001/196/EG: Rådets beslut av den 26 februari 2001 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 071 , 13/03/2001 s. 0007 - 0007Rådets beslut

av den 26 februari 2001

om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning

(2001/196/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 jämförda med artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Genom sitt beslut av den 22 maj 2000 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om samarbetsavtal inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen, Kanada och Amerikas förenta stater.

(2) Gemenskapen och Amerikas förenta stater förväntar sig att dra ömsesidig nytta av detta samarbete, vilket från gemenskapens sida måste vara ett komplement till de bilaterala programmen mellan medlemsstaterna och Amerikas förenta stater samt medföra ett europeiskt mervärde.

(3) Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om förlängning av samarbetsprogrammet inom högre utbildning och yrkesutbildning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalets text bifogas detta beslut.

Artikel 2

Europeiska gemenskapens delegation vid den gemensamma kommitté som avses i artikel 6 i avtalet skall bestå av en representant för kommissionen som biträds av en representant för varje medlemsstat.

Artikel 3

Rådets ordförande skall lämna det meddelande som avses i artikel 12 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.

På rådets vägnar

A. Lindh

Ordförande