Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0291.pdf

32003D0291

Europaparlamentets och rådets beslut nr 291/2003/EG av den 6 februari 2003 om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004Europeiska unionens officiella tidning nr L 043 , 18/02/2003 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets beslut nr 291/2003/EG

av den 6 februari 2003

om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Främjandet av en utbildning av god kvalitet hör till Europeiska gemenskapens målsättningar.

(2) Idrottens utbildningsvärde erkändes av Europeiska rådet i Nice den 7, 8 och 9 december 2000, varigenom tidigare förklaringar bekräftades, bland annat förklaring 29 som är fogad till Amsterdamfördraget, där idrottens betydelse betonas när det gäller att skapa identitet och gemenskap människor emellan.

(3) Europeiska rådet i Nice uppmanade gemenskapens institutioner att ta hänsyn till idrottens utbildningsvärde vid sina insatser enligt de olika bestämmelserna i fördraget, och betonade bland annat att det är viktigt att medlemsstaterna med hjälp av gemenskapen uppmuntrar frivillig verksamhet.

(4) I resolutionen från rådet och ungdomsministrarna församlade i rådet av den 17 december 1999 om den informella utbildningsdimensionen vid idrottsverksamhet i Europeiska gemenskapens ungdomsprogram(5) påpekas att idrottsverksamhet kan ha ett pedagogiskt värde och på så sätt bidra till att förstärka det civila samhället, och kommissionen uppmanas att i samarbete med medlemsstaterna utforma en sammanhängande strategi med syftet att utnyttja idrottsverksamhetens utbildningspotential.

(5) I sin resolution om rapporten från kommissionen till Europeiska rådet om hur man kan bevara den nuvarande uppbyggnaden av idrotten och upprätthålla idrottens sociala funktion inom gemenskapen(6) betonade Europaparlamentet idrottens utbildningsvärde och sociala värde samt dess roll för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

(6) I sin resolution av den 13 juni 1997 om Europeiska unionens roll på idrottens område(7) uppmanar Europaparlamentet till anordnandet av ett europeiskt idrottsår.

(7) Regionkommittén noterade i sitt yttrande om kommissionens samrådsdokument "Den europeiska idrottsmodellen" att idrotten har stor betydelse för individens utveckling.

(8) Kommissionen har i sin idrottsrapport till Europeiska rådet i Helsingfors beaktat frågan om hur idrottsverksamhet kan utnyttjas på området för utbildnings- och ungdomsfrågor mot bakgrund av idrottens värderingar.

(9) Regelbunden motion förbättrar den fysiska och psykiska hälsan och kan på ett positivt sätt bidra till inlärningsprocessen.

(10) Unga idrottsmäns och idrottskvinnors utbildning bör inte bli lidande på grund av deras deltagande i tävlingsidrott.

(11) Utbildning genom idrott bör främja den personliga identiteten och utvecklingen för flickor och pojkar.

(12) Utbildningsinstitutioner på alla nivåer bör i större utsträckning utnyttja de möjligheter som idrotten erbjuder när det gäller gränsöverskridande rörlighet och kulturellt utbyte.

(13) Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under 2004 kommer att få stort utrymme i media och öka allmänhetens medvetenhet om idrotten. Detta är en idealisk möjlighet att betona idrottens utbildningsvärde.

(14) Insatser i medlemsstaterna är det huvudsakliga sättet att öka allmänhetens medvetenhet om idrottens utbildningsvärde. Gemenskapen kan dock stödja och förstärka sådana insatser genom att inrätta ett europeiskt år för utbildning genom idrott.

(15) Ett europeiskt år för utbildning genom idrott kommer att komplettera och förstärka gemenskapens nuvarande insatser för att främja utbildning och yrkesutbildning samt social integration av mindre gynnade personer.

(16) Det europeiska året för utbildning genom idrott bör vara öppet för deltagande av länder i Efta/EES i enlighet med villkoren i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och för de associerade länderna i Central- och Östeuropa, i enlighet med villkoren i deras respektive Europaavtal. När det gäller Cypern bör deltagandet finansieras genom ytterligare anslag enligt villkor som skall beslutas längre fram, och när det gäller Malta och Turkiet genom ytterligare anslag i enlighet med EG-fördraget.

(17) Genom detta beslut fastställs för hela den tid som programmet pågår en finansieringsram som utgör den särskilda referensen i enlighet med punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(8).

(18) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning, särskilt vad gäller behovet av multilaterala partnerskap, gränsöverskridande utbyte av information och spridning av goda metoder på gemenskapsnivå, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska året för utbildning genom idrott

År 2004 skall utses till "Europeiska året för utbildning genom idrott".

Artikel 2

Mål

Målen för Europeiska året för utbildning genom idrott skall vara följande:

a) Göra utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer medvetna om behovet av samarbete för att utveckla utbildningen genom idrott och dess europeiska dimension mot bakgrund av ungdomars mycket stora intresse för alla slags idrott.

b) Utnyttja att idrottens värderingar kan användas till att utveckla kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för ungdomar att framför allt utveckla sin fysiska förmåga och beredvillighet till egna insatser samt dessutom sina sociala färdigheter, såsom lagarbete, solidaritet, tolerans och känsla för rent spel inom en mångkulturell ram.

c) Främja en medvetenhet om det positiva bidrag som frivilliga aktiviteter utgör för en informell utbildning, särskilt för ungdomar.

d) Främja utbildningsvärdet av skolungdomars rörlighet och utbyte, särskilt i en mångkulturell miljö, genom att anordna idrotts- och kulturträffar inom ramen för skolverksamheten.

e) Uppmuntra till utbyte av goda metoder rörande den roll idrotten kan spela i utbildningssystemen för att främja social integration av mindre gynnade grupper.

f) Skapa bättre balans mellan intellektuell och fysisk aktivitet i skoltillvaron genom att uppmuntra idrott i skolverksamheten.

g) Ta hänsyn till problem i anslutning till utbildningen av unga idrottsmän och idrottskvinnor som deltar i tävlingsidrott.

Artikel 3

Åtgärdernas innehåll

1. De åtgärder som vidtas för att uppfylla målen i artikel 2 skall omfatta anordnandet av följande aktiviteter år 2004 eller beviljandet av stöd inom ramen för dessa:

a) Möten, europeiska utbildningstävlingar och evenemang som framhäver resultat och erfarenheter av temat Europeiska året för utbildning genom idrott.

b) Frivilliga insatser på europeisk nivå i samband med Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under 2004.

c) Informations- och PR-kampanjer, däri inbegripet samarbete med media för att sprida idrottens utbildningsvärden.

d) Evenemang som främjar idrottens utbildningsvärde och ger exempel på goda metoder.

e) Ekonomiskt stöd till initiativ på gränsöverskridande, nationell, regional eller lokal nivå i syfte att främja målen för Europeiska året för utbildning genom idrott.

2. Åtgärderna i punkt 1 beskrivs närmare i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Genomförande och samarbete med medlemsstaterna

1. Kommissionen skall se till att de gemenskapsåtgärder som omfattas av detta beslut genomförs i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 och i full överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

2. Varje medlemsstat skall utse ett eller flera lämpliga organ som skall ansvara för deltagandet i Europeiska året för utbildning genom idrott samt för samordningen och genomförandet på lämplig nivå av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut, bland annat genom att medverka i det urvalsförfarande som beskrivs i artikel 7.

Artikel 5

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1. De gemenskapsomfattande åtgärder som beskrivs i del A i bilagan kan finansieras ur Europeiska unionens allmänna budget med upp till högst 80 procent av totalkostnaden.

2. De åtgärder av lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande omfattning som är av intresse för gemenskapen och som beskrivs i del B i bilagan kan delfinansieras ur Europeiska unionens allmänna budget med upp till högst 50 procent av totalkostnaden.

Artikel 7

Ansöknings- och urvalsförfarande

1. Ansökningar om delfinansiering av åtgärder ur gemenskapsbudgeten i enlighet med artikel 6.2 skall lämnas till kommissionen av det eller de organ som avses i artikel 4.2. Ansökningarna skall innehålla information som gör det möjligt att på grundval av objektiva kriterier bedöma slutresultatet. Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till den utvärdering som görs av de berörda organen.

2. Beslut om delfinansiering av åtgärder enligt artikel 6 skall fattas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 5.2. Kommissionen skall se till att det blir en balanserad fördelning mellan medlemsstaterna och mellan de olika berörda verksamhetsområdena.

3. Kommissionen skall, främst via sina nationella och regionala kontaktpunkter, i samarbete med de organ som avses i artikel 4.2 se till att anbudsinfordringarna offentliggörs i tillräckligt god tid och att de får så stor spridning som möjligt.

Artikel 8

Överensstämmelse och komplementaritet

1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se till att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut överensstämmer med gemenskapens övriga insatser och initiativ.

2. Kommissionen skall se till att komplementariteten är optimal mellan Europeiska året för utbildning genom idrott och andra befintliga initiativ och resurser på gemenskapsnivå samt nationell och regional nivå, där sådana kan bidra till att målen för Europeiska året för utbildning genom idrott uppnås.

Artikel 9

Deltagande av vissa tredje länder

Europeiska året för utbildning genom idrott skall vara öppet för deltagande av

a) Efta/EES-länderna, i enlighet med bestämmelserna i EES-avtalet,

b) de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i deras respektive Europaavtal,

c) Cypern, vars deltagande skall finansieras genom ytterligare anslag enligt förfaranden som skall beslutas med detta land,

d) Malta och Turkiet, vilkas deltagande skall finansieras genom ytterligare anslag i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

Artikel 10

Budget

1. Finansieringsramen för att genomföra detta beslut skall vara 11,5 miljoner euro.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ramar.

3. För 2004 kan på kommissionens initiativ även de utgifter för tekniskt och administrativt stöd som är till ömsesidig nytta för kommissionen och stödmottagarna finansieras, om de inte ingår i den offentliga administrationens sedvanliga uppgifter och gäller identifiering, förberedande, förvaltning, uppföljning, revision och kontroll av åtgärderna.

Artikel 11

Internationellt samarbete

Inom ramen för Europeiska året för utbildning genom idrott får kommissionen samarbeta med Europarådet och andra lämpliga internationella organisationer i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 12

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2005 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén överlämna en rapport om genomförandet, resultaten och den övergripande utvärderingen av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

P. Efthymiou

Ordförande

(1) EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 531.

(2) EGT C 149, 21.6.2002, s. 17.

(3) EGT C 278, 14.11.2002, s. 21.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 14 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 oktober 2002 (EGT C 275 E, 12.11.2002, s. 70) och Europaparlamentets beslut av den 19 december 2002.

(5) EGT C 8, 12.1.2000, s. 5.

(6) EGT C 135, 7.5.2001, s. 274.

(7) EGT C 200, 30.6.1997, s. 252.

(8) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 3

A. Insatser på gemenskapsnivå

1. Möten och evenemang:

a) Anordnande av möten.

b) Anordnande av evenemang för att öka allmänhetens medvetenhet om utbildning genom idrott, bland annat invignings- och avslutningskonferenser för Europeiska året för utbildning genom idrott.

c) Frivilliga insatser i samband med Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under 2004.

2. Informations- och PR-kampanjer som omfattar följande:

a) Framtagning av en logotyp och slogan för Europeiska året för utbildning genom idrott vilka skall användas vid all verksamhet i anslutning till året.

b) En informationskampanj.

c) Framtagning av verktyg och stöd tillgängliga för människor i hela gemenskapen.

d) Lämpliga initiativ från utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer för att sprida information om Europeiska året för utbildning genom idrott.

e) Anordnande av europeiska utbildningstävlingar som framhäver resultat och erfarenheter av de teman som ingår i Europeiska året för utbildning genom idrott.

3. Andra insatser:

a) Inrättande av en on-line databas som utnyttjar tillgängliga resurser för att sprida goda metoder bland medlemsstaterna för användning av idrott som ett verktyg för utbildning och särskilt för att främja social integration av mindre gynnade grupper.

b) Undersökningar och studier i vilka effekten av Europeiska året för utbildning genom idrott utvärderas.

4. Finansiering får ske på följande sätt:

a) Direkt inköp av varor och tjänster, särskilt på kommunikationsområdet, samt av enkäter och undersökningar enligt punkt 3 b, med hjälp av öppna och/eller begränsade anbudsförfaranden.

b) Anslag för att täcka utgifter för specialevenemang för att framhäva Europeiska året för utbildning genom idrott och öka allmänhetens medvetenhet om det. Denna finansiering får inte överstiga 80 procent av totalkostnaden.

B. Insatser på nationell nivå

Insatser på lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande nivå kan uppfylla villkoren för finansiering ur gemenskapens budget upp till högst 50 procent av totalkostnaden, beroende på förslagets art och innehåll. Dessa insatser får bland annat omfatta följande:

1. Evenemang med anknytning till målen för Europeiska året för utbildning genom idrott, inbegripet ett evenemang för att inviga året.

2. Informationskampanjer och åtgärder för att sprida exempel på goda metoder utöver dem som nämns i del A.

3. Utdelning av priser eller anordnande av tävlingar för att belysa vikten av utbildning genom idrott.

4. Undersökningar och studier utöver dem som nämns i del A.

C. Insatser som inte kan få något gemenskapsstöd

Gemenskapen kommer att ge moraliskt stöd, inbegripet skriftligt tillstånd att använda logotyper och annat material som är förknippat med Europeiska året för utbildning genom idrott, till initiativ som tas av offentliga eller privata organisationer, när dessa organisationer kan övertyga kommissionen om att initiativen är eller kommer att vara igång under 2004 och i väsentlig utsträckning förmodas kunna bidra till att ett eller flera av målen för Europeiska året för utbildning genom idrott förverkligas.