Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0451.pdf

32003D0451

Europaparlamentets och rådets beslut nr 451/2003/EG av den 27 februari 2003 om ändring av beslut nr 253/2000/EG om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning SokratesEuropeiska unionens officiella tidning nr L 069 , 13/03/2003 s. 0006 - 0007Europaparlamentets och rådets beslut nr 451/2003/EG

av den 27 februari 2003

om ändring av beslut nr 253/2000/EG om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) I punkt B.2 i avsnitt IV i bilagan till Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG(4) anges att gemenskapsstöd som beviljas för projekt inom gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates, nedan kallat "programmet", normalt inte skall överstiga 75 % av de totala projektkostnaderna, med undantag av kompletterande åtgärder.

(2) I Europaparlamentets och rådets beslut nr 819/95/EG av den 14 mars 1995 om fastställande av gemenskapens åtgärdsprogram Sokrates(5) föreskrevs ingen miniminivå för samfinansieringen.

(3) Projekt som ingår i den decentraliserade verksamheten i programmet kan inte genomföras utan ett betydande bidrag i form av arbetstid och infrastrukturstöd från de organisationer som medverkar i projektpartnerskapet. De gemenskapsstöd som beviljas till dessa projekt täcker inte kostnader för sådan personal, men kan däremot täcka upp till 100 % av övriga kostnader som uppkommer vid genomförandet av projekten.

(4) Målgruppen för dessa projekt är främst små institutioner som till exempel skolor och inrättningar för vuxenutbildning, vilka i regel har begränsade administrativa resurser.

(5) Gemenskapen har inte tidigare krävt att institutioner som deltar i projekt som ingår i den decentraliserade verksamheten i programmet skall lämna uppgifter om kostnader för den personal de anställer för genomförandet av projekten.

(6) De belopp som beviljas som gemenskapsstöd till projekt som ingår i den decentraliserade verksamheten i programmet är små, i genomsnitt 3315 euro under 2000.

(7) Europaparlamentet har i sin resolution av den 28 februari 2002 om genomförandet av Sokrates-programmet uttryckt oro över den oproportionerligt betungande administrativa bördan för de som söker små bidrag, särskilt inom Comenius-verksamheten, och har begärt att kommissionen skall föreslå de ändringar i lagstiftningen som krävs för att man skall kunna avskaffa samfinansieringskravet för sådana bidrag.

(8) I vitboken om reformen av kommissionen - del II - handlingsplan, förbinder sig kommissionen att förbättra och förenkla sina interna och externa rutiner gentemot andra institutioner, medlemsstaterna och medborgarna.

(9) Det är inte förenligt med principerna om förenkling och proportionalitet att tillämpa ett nytt krav på att de institutioner som deltar i projekt inom den decentraliserade verksamheten i programmet skall redovisa kostnaderna för den personal de anställer för genomförandet av verksamheten, endast för att visa att gemenskapsstödet normalt inte överstiger 75 % av de totala projektkostnaderna.

(10) Punkt B.2 första stycket i avsnitt IV i bilagan till beslut nr 253/2000/EG bör därför ändras för att möjliggöra en lämplig flexibel tillämpning av detta krav på samfinansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt B.2 första stycket i avsnitt IV i bilagan till beslut nr 253/2000/EG skall ersättas med följande:

"I allmänhet är avsikten att ekonomiskt gemenskapsstöd som beviljas för projekt inom programmet delvis skall kompensera de kostnader som beräknas vara nödvändiga för att genomföra de berörda verksamheterna, och stödet får omfatta högst tre år, med förbehåll för en periodisk översyn av uppnådda resultat. I enlighet med samfinansieringsprincipen kan stödmottagarens bidrag bestå i att tillhandahålla personal och/eller nödvändig infrastruktur för programmets genomförande. Stöd kan beviljas på förhand så att förberedande besök kan göras med avseende på de berörda projekten."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Chrisochoïdis

Ordförande

(1) EGT C 203 E, 27.8.2002, s. 133.

(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 97.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 februari 2003.

(4) EGT L 28, 3.2.2000, s. 1.

(5) EGT L 87, 20.4.1995, s. 10. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 68/2000/EG (EGT L 10, 14.1.2000, s. 1).