Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004D0108.pdf

32004D0108

2004/108/EG: Kommissionens beslut av den 28 januari 2004 om ändring av bilaga C till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 5381]Europeiska unionens officiella tidning nr L 032 , 05/02/2004 s. 0015 - 0016Kommissionens beslut

av den 28 januari 2004

om ändring av bilaga C till rådets direktiv 92/51/EEG om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG

[delgivet med nr K(2003) 5381]

(Text av betydelse för EES)

(2004/108/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG(1), särskilt artikel 15 i detta,

med beaktande av den begäran som lämnats av vardera Tyskland, Italien, Österrike och Förenade kungariket, och

av följande skäl:

(1) Tyskland, Italien, Österrike och Förenade kungariket har var för sig lämnat in en motiverad begäran om ändringar av bilaga C till direktiv 92/51/EEG.

(2) Tyskland har begärt att yrkestiteln "arbetsterapeut" ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut") skall kompletteras med yrkestiteln "ergoterapeut" ("Ergotherapeut"). Genom ändringen av lagen om arbetsterapi (Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz) av den 25 maj 1976 i dess lydelse av den 8 mars 1994, som trädde i kraft den 1 januari 1999, infördes yrkestiteln "ergoterapeut" ("Ergotherapeut") vid sidan av den redan existerande yrkestiteln.

(3) Italien har begärt att yrket "pedikurist" ("podologo") skall strykas, eftersom ministerdekret (Decreto ministeriale) nr 666 av den 14 september 1994 reglerar yrkeskvalifikationerna för fotvårdsspecialister och föreskriver att examensbeviset i fråga kräver tre års universitetsstudier som obligatorisk utbildning för att få utöva yrket. Efter ikraftträdandet av detta dekret omfattas yrket fotvårdsspecialist av tillämpningsområdet för rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier(2).

(4) Österrike har begärt att två nya yrken skall läggas till på området bokföring: "ekonomiassistent" ("Gewerblicher Buchhalter") i enlighet med 1994 års lag om näringsverksamhet (Gewerbeordnung 1994) och "redovisningskonsult" ("Selbständiger Buchhalter") i enlighet med 1999 års lag om yrken inom extern redovisning (Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999). Utbildningsplan för utbildningarna har lämnats in. Graden av specialisering samt det ansvar som är aktuell för innehavaren av denna kvalifikation gör att denna bör betraktas som en utbildning motsvarande den som krävs för ett examensbevis.

(5) Österrike har begärt att reklambyråers verksamhet skall strykas i bilaga C, eftersom denna verksamhet inte längre är reglerad enligt den ändrade lagen om näringsverksamhet från 1997 BGBl. I nr 63/1997 (Gewerbeordnungsnovelle 1997, BGBl. I nr 63/1997).

(6) Förenade kungariket har begärt att yrket "legitimerad djursjukvårdare" ("listed veterinary nurse") skall läggas till som en nationell yrkeskompetens (National Vocational Qualification, NVQ) på nivå 3 i Förenade kungariket, eftersom utbildningskraven för yrket har ändrats i Förenade kungariket. Qualifications and Curriculum Authority (QCA) har utsett Royal College of Veterinary Surgeons till organ med behörighet att utfärda detta yrkesbevis. Bilaga C till direktiv 92/51/EEG omfattar redan NVQ-kvalifikationer på denna nivå.

(7) Direktiv 92/51/EG bör därför ändras.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15 i direktiv 92/51/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga C till direktiv 92/51/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 209, 24.7.1992, s. 25. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2) EGT L 19, 24.1.1989, s. 16. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

BILAGA

Bilaga C till direktiv 92/51/EEG ändras på följande sätt:

1. I punkt 1 "Utbildning i vårdyrken" skall följande ändras:

a) Under rubriken "I Tyskland" skall strecksatsen "- Arbetsterapeut" ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut)" ersättas med "Arbetsterapeut/ergoterapeut" ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"),

b) Under rubriken "I Italien" skall strecksatsen "- Pedikurist" ("podologo") strykas.

2. I punkt 4 "Teknikyrken" skall följande under rubriken "I Österrike" ändras:

a) Följande strecksatser skall läggas till:

i) "- Ekonomiassistent" ("Gewerblicher Buchhalter") enligt Gewerbeordnung 1994 (1994 års lag om näringsverksamhet).

ii) "- Redovisningskonsult" ("Selbständiger Buchhalter") enligt Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999 (1999 års lag om yrken inom extern redovisning).

b) Strecksatsen "- Förmedlare av annonser och reklam ('Werbeagentur')" skall strykas.

3. I punkt 5 under rubriken "Utbildning i Förenade kungariket Storbritannien som ger Nationell yrkeskompetens eller Skotsk yrkeskompetens" skall följande läggas till under "Utbildning i följande yrken":

"- 'Legitimerad djursjukvårdare' ('listed veterinary nurse')."