Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/30


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1719/2006/EG

av den 15 november 2006

om inrättande av programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–2013

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Genom fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan kallat ”fördraget” införs ett unionsmedborgarskap och där föreskrivs att gemenskapens insatser på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet i första hand skall främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt en utbildning av god kvalitet.

(2)

Fördraget om Europeiska unionen är grundat på principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering. Främjandet av ungdomars aktiva medborgarskap skall bidra till att dessa värden befästs.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 inrättades gemenskapens åtgärdsprogram ”Ungdom” (4). Det är lämpligt att bygga vidare på erfarenheterna från detta program för att fortsätta och förstärka samarbetet och gemenskapens insatser på detta område.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG av den 21 april 2004 (5) upprättades ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet.

(5)

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 fastställdes ett strategiskt mål för EU, som bland annat omfattar aktiv sysselsättningspolitik med ökad betoning på livslångt lärande och som kompletterades med en strategi för hållbar utveckling vid Europeiska rådets möte i Göteborg den 15–16 juni 2001.

(6)

I Laekenförklaringen, som fogats till ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 december 2001, framhålls det att en av de grundläggande utmaningarna för EU är frågan om hur man kan föra medborgarna, i första hand ungdomar, närmare det europeiska projektet och de europeiska institutionerna.

(7)

Kommissionen antog den 21 november 2001 vitboken Nya insatser för Europas ungdom, i vilken man föreslår en ram för samarbete på ungdomsområdet som främst skall öka delaktighet, information och volontärverksamhet för ungdomar samt ge bättre kunskaper om ungdomars situation. I Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 (6) stödde parlamentet dessa förslag.

(8)

I resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 27 juni 2002 (7), fastställs bland annat en öppen samordningsmetod som omfattar prioriteringarna delaktighet, information, ungdomars volontärverksamhet och bättre kunskaper om ungdomars situation. Vid genomförandet av programmet ”Aktiv ungdom”, nedan kallat ”programmet”, bör detta arbete beaktas.

(9)

I sina slutsatser av den 6 maj 2003 (8) understryker rådet att det är nödvändigt att behålla och utveckla de befintliga gemenskapsinstrument som särskilt riktar sig till ungdomar, eftersom de är viktiga för att utveckla medlemsstaternas samarbete på ungdomsområdet, och att prioriteringarna och målen i dessa instrument dessutom bör anpassas till ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet.

(10)

Vid Europeiska rådets vårmöte den 22–23 mars 2005 antogs den europeiska pakten för ungdomsfrågor som ett instrument för att förverkliga Lissabonmålen för tillväxt och sysselsättning. Pakten är inriktad på tre områden: sysselsättning, integration och befordringsmöjligheter; utbildning och rörlighet; möjlighet att förena yrkes- och familjeliv.

(11)

Gemenskapens insatser omfattar ett bidrag till utbildning av hög kvalitet, och bör syfta till att undanröja bristande jämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män, i enlighet med artikel 3.2 i fördraget.

(12)

Funktionshindrades särskilda behov bör tillgodoses.

(13)

Det är nödvändigt att främja ett aktivt medborgarskap och vid genomförandet av handlingslinjerna intensifiera kampen mot alla former av utslagning och diskriminering, inbegripet sådan som grundar sig på kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, i enlighet med artikel 13.1 i fördraget.

(14)

Kandidatländerna och de Eftaländer som är parter i EES-avtalet får delta i gemenskapsprogrammen i enlighet med de avtal som sluts med dessa länder.

(15)

Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 antogs ”Thessalonikiagendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration”, där det anges att gemenskapsprogrammen bör vara öppna för länder som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen, i enlighet med ramavtal som skall slutas mellan gemenskapen och dessa länder.

(16)

Åtgärder bör vidtas i syfte att öppna programmet för Schweiz deltagande.

(17)

Enligt Barcelonaförklaring som antogs på Europa–Medelhavskonferensen 1995 bör ungdomsutbyten vara det sätt genom vilket kommande generationer förbereds för ett närmare samarbete mellan partnerna i Europa–Medelhavsområdet, varvid principerna om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skall respekteras.

(18)

På grundval av kommissionens meddelande ”Ett utvidgat Europeiskt grannskap: en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och söder” anger rådet i sina slutsatser av den 16 juni 2003 att gemenskapens insatser bör inriktas på ökat kulturellt samarbete, ömsesidig förståelse och samarbete på utbildningsområdet med grannländerna.

(19)

Av delutvärderingsrapporterna om programmet Ungdom och av det offentliga samrådet om framtida gemenskapsåtgärder när det gäller utbildning och ungdom framgår att det finns ett trängande, och i vissa avseenden ökande, behov av att fortsätta samarbets- och utbytesverksamheten inom ungdomsområdet på europeisk nivå samt en önskan om ett enklare, användarvänligare och flexiblare genomförande.

(20)

I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning kan genomförandet av programmet förenklas genom finansiering med ett standardbelopp, antingen när det gäller stöd till programdeltagare eller gemenskapsstöd till de strukturer som inrättas på nationell nivå för att förvalta programmet.

(21)

Programmet bör regelbundet övervakas och utvärderas i samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna så att justeringar kan göras, särskilt av prioriteringarna för genomförandet av åtgärderna. Övervakningen och utvärderingen bör inbegripa mätbara och relevanta mål och indikatorer.

(22)

Den rättsliga grunden bör utformas på ett så flexibelt sätt att det blir möjligt att vid behov justera verksamheten så att den följer utvecklingen av behoven under perioden 2007–2013, och så att man undviker de onödigt detaljerade bestämmelserna i de föregående programmen. Beslutet är därför med avsikt begränsat till allmänna definitioner av verksamheten med tillhörande administrativa och finansiella bestämmelser.

(23)

Det är lämpligt att säkerställa ett korrekt slutförande av programmet, särskilt när det gäller sådana fleråriga arrangemang för förvaltningen av programmet som fortsätter att löpa, exempelvis finansiering av tekniskt och administrativt stöd. Från och med den 1 januari 2014 kommer det tekniska och administrativa stödet att vid behov säkerställa handläggningen av den verksamhet som ännu inte har avslutats i slutet av 2013.

(24)

Särskilda bestämmelser bör föreskrivas för tillämpningen av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9) och av genomförandebestämmelserna till denna förordning samt sådana undantag från dessa bestämmelser som behövs med hänsyn till stödmottagarnas och verksamhetens art.

(25)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt för att driva in belopp som försvunnit, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

(26)

I detta beslut fastställs för hela programmets löptid en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet i den mening som avses i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (10).

(27)

Då målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna eftersom detta kräver multilaterala partnerskap, åtgärder för transnationell rörlighet och informationsutbyte på europeisk nivå, och de därför på grund av de transnationella och multilaterala aspekterna på verksamheten och åtgärderna i detta program bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(28)

De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (11).

(29)

Övergångsbestämmelser bör fastställas för övervakning av verksamhet som inletts före den 31 december 2006 enligt beslut nr 1031/2000/EG och beslut nr 790/2004/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1.   Genom detta beslut inrättas programmet ”Aktiv ungdom”, nedan kallat ”programmet”, som en gemenskapsåtgärd som syftar till att utveckla samarbetet på ungdomsområdet i Europeiska unionen.

2.   Programmet skall genomföras från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Artikel 2

Programmets allmänna mål

1.

a)

Främja ungdomars aktiva medborgarskap i allmänhet och deras europeiska medborgarskap i synnerhet.

b)

Öka solidariteten och främja toleransen bland ungdomar, särskilt för att stärka den sociala sammanhållningen i EU.

c)

Främja ömsesidig förståelse mellan ungdomar från olika länder.

d)

Bidra till att förbättra kvaliteten på stödstrukturer för ungdomsverksamhet och öka resurserna för det civila samhällets organisationer på ungdomsområdet.

e)

Främja europeiskt samarbete på ungdomsområdet.

2.   Programmets allmänna mål skall komplettera de mål som fastställts inom andra av gemenskapens verksamhetsområden, särskilt inom livslångt lärande, samt yrkesinriktad utbildning och icke-formellt och informellt lärande samt på andra områden, t.ex. kultur, idrott och sysselsättning.

3.   Programmets allmänna mål skall bidra till utvecklingen av EU:s politik, särskilt när det gäller erkännandet av den kulturella, multikulturella och språkliga mångfalden i Europa, främjandet av social sammanhållning och kampen mot all diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och när det gäller hållbar utveckling.

Artikel 3

Programmets särskilda mål

1.

Inom ramen för det allmänna målet att främja ungdomars aktiva medborgarskap i allmänhet och deras europeiska medborgarskap i synnerhet:

a)

Ge ungdomar och ungdomsorganisationer möjlighet att medverka i utvecklingen av samhället i allmänhet och av EU i synnerhet.

b)

Utveckla ungdomars känsla av att tillhöra EU.

c)

Uppmuntra ungdomars deltagande i det demokratiska livet i Europa.

d)

Främja ungdomars rörlighet i Europa.

e)

Utveckla interkulturellt lärande på ungdomsområdet.

f)

Se till att EU:s grundläggande värden förs ut till ungdomar, särskilt respekten för människans värdighet, jämlikhet, respekt för de mänskliga rättigheterna, tolerans och icke-diskriminering.

g)

Uppmuntra initiativkraft, företagaranda och kreativitet.

h)

Underlätta för ungdomar med färre möjligheter att delta i programmet, inbegripet ungdomar med funktionshinder.

i)

Se till att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män respekteras när det gäller deltagandet i programmet och att jämställdhet främjas i verksamheten.

j)

Sörja för icke-formella och informella möjligheter till lärande med en europeisk dimension och skapa innovativa möjligheter i samband med aktivt medborgarskap.

2.

Inom ramen för det allmänna målet att öka solidariteten och främja toleransen bland ungdomar, särskilt för att stärka den sociala sammanhållningen i EU:

a)

Ge ungdomar möjlighet att ge uttryck för sitt personliga engagemang genom volontärverksamhet på europeisk och internationell nivå.

b)

Få ungdomar att engagera sig i verksamhet som främjar solidaritet mellan EU:s medborgare.

3.

Inom ramen för det allmänna målet att främja ömsesidig förståelse mellan ungdomar från olika länder:

a)

Utveckla utbyten och kulturell dialog mellan ungdomar i EU och i grannländerna.

b)

Bidra till att i dessa länder förbättra kvalitén på stödstrukturer för ungdomar och utveckla rollen för de personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer.

c)

Tillsammans med andra länder utveckla ett tematiskt samarbete på olika områden med deltagande av ungdomar och personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer.

4.

Inom ramen för det allmänna målet att bidra till att öka kvaliteten på stödstrukturerna för ungdomsverksamhet och öka kapaciteten hos det civila samhällets organisationer på ungdomsområdet:

a)

Bidra till nätverksbyggande mellan berörda organisationer.

b)

Utveckla utbildningen för och samarbetet mellan personer som är verksamma inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer.

c)

Stimulera nyskapande ungdomsverksamhet.

d)

Bidra till att förbättra informationen till ungdomar, och särskilt se till att ungdomar med funktionshinder får tillgång till information.

e)

Stödja regionala och lokala organs långsiktiga ungdomsprojekt och ungdomsinitiativ.

f)

Underlätta ett erkännande av ungdomars icke-formella lärande och färdigheter som förvärvats genom deltagande i programmet.

g)

Utbyta god praxis.

5.

Inom ramen för det allmänna målet att främja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, med beaktande av lokala och regionala aspekter:

a)

Uppmuntra till utbyte av god praxis och till samarbete mellan förvaltningar och ansvariga politiker på alla nivåer.

b)

Uppmuntra strukturerad dialog mellan politiskt ansvariga och ungdomar.

c)

Förbättra kunskaperna om och förståelsen för ungdomar.

d)

Bidra till samarbetet mellan olika former av nationell och internationell volontärverksamhet för unga.

Artikel 4

Programområden

1.

Ungdom för Europa

Detta programområde syftar till att

stödja ungdomsutbyten i syfte att öka ungdomars rörlighet,

stödja ungdomsinitiativ samt projekt och verksamhet för deltagande i det demokratiska livet för att utveckla ungdomars medborgarskap och ömsesidiga förståelse.

2.

Europeisk volontärtjänst

Detta programområde skall stödja ungdomars deltagande i olika former av volontärverksamhet inom och utanför EU.

3.

Ungdom i världen

Detta programområde syftar till att

stödja projekt med de partnerländer som nämns i artikel 5.2, särskilt utbyten för ungdomar och personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer,

stödja initiativ som ökar ungdomars ömsesidiga förståelse, solidaritetskänsla och tolerans, samt utveckling av samarbete inom ungdomsområdet och det civila samhället i dessa länder.

4.

Stödstrukturer för ungdomar

Detta programområde skall stödja organ som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet, särskilt driften av icke-statliga ungdomsorganisationer, nätverksbyggande mellan sådana organisationer, råd till personer som utarbetar projekt, säkra kvalitet genom utbyten, utbildning och nätverksbyggande för personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer, uppmuntran till innovation och kvalitet i verksamheten, information till ungdomar, utformning av de strukturer och den verksamhet som behövs för att förverkliga programmets mål samt främjande av partnerskap med lokala och regionala myndigheter.

5.

Stöd till europeiskt samarbete på ungdomsområdet

Detta programområde syftar till att

skapa strukturerad dialog mellan de olika aktörerna på ungdomsområdet, särskilt ungdomarna själva, personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer samt ansvariga politiker,

stödja ungdomsseminarier om sociala, kulturella och politiska frågor av intresse för ungdomar,

bidra till utvecklingen av det ungdomspolitiska samarbetet,

underlätta utvecklingen av de nätverk som krävs för att öka förståelsen för ungdomar.

Artikel 5

Deltagande i programmet

a)

Medlemsstaterna.

b)

De Eftaländer som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med bestämmelserna i EES-avtalet.

c)

De kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi, i enlighet med de allmänna principerna och villkoren i de ramavtal som har ingåtts med dessa länder för deras deltagande i gemenskapens program.

d)

Länderna på västra Balkan, i enlighet med bestämmelser som skall fastställas tillsammans med dessa länder efter det att ramavtal för deras deltagande i gemenskapens program har ingåtts.

e)

Schweiz, under förutsättning att det har slutits ett bilateralt avtal med detta land.

2.   De programområden som avses i punkterna 2 och 3 i bilagan skall vara öppna för samarbete med tredjeländer som har undertecknat avtal med gemenskapen avseende ungdomsområdet, nedan kallade ”partnerländer”.

Detta samarbete skall i förekommande fall baseras på kompletterande anslag från partnerländerna som skall tillhandahållas enligt förfaranden som skall fastställas tillsammans med dessa länder.

Artikel 6

Tillträde till programmet

1.   Programmet är avsett att stödja ideella projekt för ungdomar, ungdomsgrupper, personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer, organisationer och sammanslutningar som drivs utan vinstsyfte samt, i vissa motiverade fall, andra partner som är verksamma på ungdomsområdet.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som anges i bilagan för genomförandet av insatserna, riktar sig programmet till ungdomar mellan 15 och 28 år, även om vissa åtgärder är öppna för ungdomar från 13 år och upp till 30 år.

3.   Stödmottagarna skall vara lagligt bosatta i ett land som deltar i programmet eller, beroende på verksamhetens karaktär, i ett partnerland.

4.   Alla ungdomar, utan åtskillnad, skall kunna få tillträde till programverksamheten enligt bestämmelserna i bilagan. Kommissionen och de deltagande länderna skall se till att särskilda ansträngningar görs till förmån för ungdomar som har särskilda svårigheter att delta i programmet av utbildningsmässiga, sociala, fysiska, psykiska, ekonomiska eller kulturella skäl eller på grund av att de bor i avlägset belägna områden.

5.   De deltagande länderna skall sträva efter att vidta lämpliga åtgärder så att deltagarna i programmet kan få tillgång till hälso- och sjukvård i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen. Ursprungslandet skall sträva efter att vidta lämpliga åtgärder så att deltagarna i den europeiska volontärtjänsten kan behålla sitt sociala skydd. De deltagande länderna skall också sträva efter att anta lämpliga åtgärder i överensstämmelse med fördraget för att avlägsna rättsliga och administrativa hinder för tillträde till programmet.

Artikel 7

Internationellt samarbete

Programmet skall även vara öppet för samarbete med internationella organisationer med ansvar inom ungdomsområdet, särskilt Europarådet.

Artikel 8

Genomförande av programmet

1.   Kommissionen skall ansvara för genomförandet av den verksamhet som omfattas av programmet i enlighet med bilagan.

2.   Kommissionen och de deltagande länderna skall vidta lämpliga åtgärder för att utveckla strukturer på europeisk, nationell och, vid behov, regional eller lokal nivå, för att förverkliga programmets mål och för att dra största möjliga nytta av programverksamheten.

3.   Kommissionen och de deltagande länderna skall vidta lämpliga åtgärder för att främja erkännande av icke-formellt och informellt lärande för ungdomar t.ex. genom handlingar eller intyg varvid man tar hänsyn till nationella förhållanden, erkänner den erfarenhet som stödmottagarna fått och intygar den direkta medverkan av ungdomarna eller de personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer i något av programområdena. Detta mål kan stärkas genom komplementaritet med andra gemenskapsåtgärder i enlighet med artikel 11.

4.   Kommissionen skall i samarbete med de deltagande länderna se till att unionens ekonomiska intressen skyddas på ett tillfredsställande sätt genom att införa effektiva, proportionella och avskräckande åtgärder, administrativa kontroller och sanktioner.

5.   Kommissionen och de deltagande länderna skall se till att information om den verksamhet som stöds genom programmet når ut till allmänheten.

6.

a)

Vidta de åtgärder som behövs för att se till att programmet fungerar väl på nationell nivå och engagerar de parter som berörs av ungdomsfrågor i enlighet med nationell praxis.

b)

Inrätta eller utse samt övervaka de nationella organ som ansvarar för genomförandet av programverksamheten på nationell nivå, i enlighet med artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och i enlighet med följande kriterier:

i)

Ett organ som inrättas som eller utses till nationellt organ skall vara juridisk person eller ingå i en organisation som är juridisk person (och vara underkastat lagstiftningen i det deltagande landet). Ett ministerium får inte utses till nationellt organ.

ii)

Organet skall ha tillräcklig personal med lämpliga färdigheter för att arbeta i internationell samarbetsmiljö, lämplig infrastruktur och administrativa förhållanden som gör det möjligt för det att undvika varje form av intressekonflikt.

iii)

Det skall kunna tillämpa de regler för förvaltning av medel och de villkor för avtal som fastställs på gemenskapsnivå.

iv)

Det skall ha tillräckliga finansiella garantier (helst från en offentlig myndighet) och en administrativ kapacitet som motsvarar omfattningen av de gemenskapsmedel den skall förvalta.

c)

Ansvara för god förvaltning genom de nationella organ som avses i led b, för de medel som förs över till dem för beviljande av bidrag till projekten. De skall särskilt ansvara för att se till att de nationella organen iakttar principerna om öppenhet och insyn, likabehandling, förbud mot finansiering genom medel från flera gemenskapskällor och skyldighet att återkräva eventuella medel som stödmottagarna är skyldiga.

d)

Vidta de åtgärder som behövs för att genomföra revisioner och ekonomisk tillsyn över de nationella organ som avses i led b, och särskilt följande:

i)

Innan arbetet inleds vid det nationella organet, till kommissionen lämna nödvändiga garantier för att ändamålsenliga förfaranden, kontrollsystem, redovisningssystem samt förfaranden för upphandling och för beviljande av kontrakt bidrag finns, är lämpliga och fungerar väl i det nationella organet i enlighet med reglerna för en god ekonomisk förvaltning.

ii)

I slutet av varje räkenskapsår ge kommissionen garantier för att de finansiella systemen och förfarandena hos de nationella organen är tillförlitliga och att deras räkenskaper är sanningsenliga.

iii)

Ansvara för eventuella medel som inte återfås i händelse av oegentligheter, underlåtenhet eller bedrägeri som kan tillskrivas det nationella organ som avses i led b och som leder till att kommissionen måste återkräva medel av det nationella organet.

7.   Inom ramen för det förfarande som avses i artikel 10.1 får kommissionen, för varje programområde som avses i bilagan, fastställa riktlinjer för att anpassa programmet till eventuella förändringar i prioriteringarna när det gäller det europeiska samarbetet på ungdomsområdet.

Artikel 9

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Genomförandeåtgärder

1.

a)

Bestämmelserna om genomförandet av programmet, inklusive den årliga arbetsplanen.

b)

Den allmänna jämvikten mellan de olika programområdena.

c)

När det gäller finansieringen, de kriterier (t.ex. andelen ungdomar av befolkningen, BNP och geografiskt avstånd mellan länderna) som skall tillämpas för att fastställa en vägledande fördelning av medlen mellan medlemsstaterna för de programområden som skall förvaltas på decentraliserad nivå.

d)

Uppföljning av det avtal som avses i punkt 4.2 i bilagan, inklusive Europeiska ungdomsforumets årliga arbetsplan och rapport.

e)

Bestämmelserna om utvärdering av programmet.

f)

Bestämmelserna om intygande av ungdomarnas deltagande i programverksamheten.

g)

De bestämmelser om anpassning av programområdena som föreskrivs i artikel 8.7.

2.   De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut när det gäller övriga frågor skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.

Artikel 11

Komplementaritet med andra gemenskapsåtgärder

1.   Kommissionen skall säkerställa komplementaritet mellan programmet och andra områden för gemenskapsåtgärder, särskilt utbildning, kultur, medborgarskap, idrott, språk, sysselsättning, hälsa, forskning, näringsliv, EU:s yttre åtgärder, social integration, jämställdhet och kampen mot diskriminering.

2.   Programmet får dela medel med andra gemenskapsinstrument om dessa är förenliga i syfte att genomföra verksamhet som inriktas på gemensamma mål för programmet och dessa instrument.

3.   Kommissionen och medlemsstaterna skall lägga tonvikten på programverksamhet som bidrar till utvecklingen av målen inom andra områden för gemenskapsåtgärder, t.ex. utbildning, kultur och idrott, språk, social integration, jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpning av diskriminering.

Artikel 12

Komplementaritet med nationell politik och nationella instrument

1.   De deltagande länderna kan ansöka hos kommissionen om rätt att utdela EU-märkning för nationell, regional eller lokal verksamhet som liknar den verksamhet som avses i artikel 4.

2.   Ett deltagande land får till stödmottagarnas förfogande ställa nationella medel vilka skall förvaltas enligt bestämmelserna i programmet, och för detta ändamål utnyttja programmets decentraliserade strukturer, under förutsättning att landet står för en kompletterande, proportionell finansiering av dessa strukturer.

Artikel 13

Allmänna finansiella bestämmelser

1.   Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall vara 885 000 000 EUR för den period som anges i artikel 1.

2.   De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom finansieringsramen.

Artikel 14

Finansiella bestämmelser som gäller stödmottagarna

1.   Juridiska och fysiska personer kan motta bidrag enligt programmet.

2.   Kommissionen får, beroende på stödmottagarnas och verksamhetens art, besluta om huruvida de bör undantas från kontroll av den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som krävs för att genomföra verksamheten eller arbetsprogrammet. Kommissionen skall respektera proportionalitetsprincipen när den fastställer kraven i relation till omfattningen av det ekonomiska stödet och beakta mottagarnas särdrag, deras ålder, verksamhetens art och omfattningen av det ekonomiska stödet.

3.   Med hänsyn till verksamhetens art kan det finansiella stödet ges i form av bidrag eller stipendier. Kommissionen får även dela ut priser för verksamhet eller projekt som genomförs inom ramen för programmet. Med hänsyn till verksamhetens art får schablonfinansiering och/eller enhetskostnadstariffer tillåtas.

4.   Avtal om bidrag till verksamhet bör undertecknas senast två månader efter det att bidragen beviljats.

5.   De administrationsbidrag som beviljas inom ramen för programmet till organisationer som är verksamma på europeisk nivå enligt definitionen i artikel 162 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (12) skall inte trappas ned automatiskt enligt artikel 113.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 om de förlängs.

6.   I enlighet med artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 får kommissionen överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter som gäller genomförandet av budgeten, till de strukturer som avses i artikel 8.2 i detta beslut.

7.   I enlighet med artikel 38.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 skall den möjlighet som anges i punkt 6 i den här artikeln även gälla strukturer i samtliga deltagande länder.

Artikel 15

Uppföljning och utvärdering

1.   Kommissionen skall se till att programmet regelbundet följs upp gentemot målen. Uppföljningen skall omfatta de rapporter som anges i punkt 3 och särskild verksamhet. Vid de samråd kommissionen genomför i samband med denna utvärdering skall ungdomar delta.

2.   Kommissionen skall se till att programmet blir föremål för en regelbunden, oberoende, extern utvärdering.

3.   De deltagande länderna skall senast den 30 juni 2010 lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av programmet, och senast den 30 juni 2015 en rapport om programmets effekter.

4.

a)

En delutvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av genomförandet av programmet senast den 31 mars 2011.

b)

Ett meddelande om fortsättningen av programmet senast den 31 december 2011.

c)

En utvärderingsrapport efter det att programmet har avslutats senast den 31 mars 2016.

Artikel 16

Övergångsbestämmelse

Verksamhet som inleds före den 31 december 2006 på grundval av beslut nr 1031/2000/EG och beslut nr 790/2004/EG skall fortsätta att administreras enligt bestämmelserna i dessa beslut tills den har avslutats.

Vid behov får anslag föras upp i budgeten efter 2013 för att täcka tekniskt och administrativt stöd som behövs för att administrera den verksamhet som inte har avslutats den 31 december 2013. Den kommitté som avses i artikel 8 i beslut nr 1031/2000/EG skall ersättas med den kommitté som avses i artikel 9 i detta beslut.

I enlighet med artikel 18 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 får anslag som motsvarar särskilda inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder i enlighet med beslut nr 1031/2000/EG och beslut nr 790/2004/EG ställas till förfogande för programmet.

Artikel 17

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Strasbourg den 15 november 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

P. LEHTOMÄKI

Ordförande


(1)  EUT C 234, 22.9.2005, s. 46.

(2)  EUT C 71, 22.3.2005, s. 34.

(3)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 25 oktober 2005 (ännu inte offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 juli 2006 (EUT C 251 E, 17.10.2006, s. 20) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2006 (ännu inte offentliggjord i EUT).

(4)  EGT L 117, 18.5.2000, s. 1. Beslutet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 885/2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 24.

(6)  EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 145.

(7)  EGT C 168, 13.7.2002, s. 2.

(8)  EUT C 115, 15.5.2003, s. 1.

(9)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(11)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


BILAGA

Den verksamhet som skall genomföras för att förverkliga de allmänna och särskilda målen i programmet stöder småskaliga projekt som främjar ungdomars aktiva deltagande samtidigt som man säkerställer projektens tydliga europeiska dimension och verkan.

Ungdomarnas deltagande i programmet förutsätter inga särskilda erfarenheter eller kvalifikationer, utom i undantagsfall.

Programmet bör genomföras på ett användarvänligt sätt.

Programmet bör stimulera ungdomars initiativkraft, företagaranda och kreativitet och underlätta för ungdomar med färre möjligheter, inklusive ungdomar med funktionshinder, att delta i programmet samt säkerställa att principen om jämställdhet för kvinnor och män respekteras när det gäller deltagande i programmet och att jämställdhet främjas inom alla programområden.

Deltagande i verksamheten är möjligt under förutsättning att lämpligt försäkringsskydd finns tillgängligt för att garantera skydd för ungdomar under genomförande av programverksamheten.

Programområden

Följande programområden ingår:

Programområde 1 – Ungdom för Europa

Detta programområde syftar till att stärka ungdomars aktiva medborgarskap och den ömsesidiga förståelsen mellan ungdomar genom följande åtgärder:

1.1   Ungdomsutbyten

Genom ungdomsutbyten kan en eller flera ungdomsgrupper tas emot av en grupp i ett annat land för att delta i ett gemensamt aktivitetsprogram. Ungdomsutbytena vänder sig i princip till ungdomar mellan 13 och 25 år.

Verksamheten grundas på transnationella partnerskap mellan olika projektaktörer och innebär aktiv medverkan av ungdomar. Den skall göra det möjligt för ungdomar att upptäcka och bli medvetna om olika sociala och kulturella förhållanden, att lära av varandra och stärka deras känsla av att vara europeiska medborgare. Stödet inriktas främst på multilateral verksamhet för gruppers rörlighet men utesluter inte bilateral verksamhet av detta slag.

Bilaterala grupputbyten är särskilt lämpliga som en första europeisk aktivitet eller som en aktivitet för små eller lokala sammanslutningar utan tidigare erfarenhet på europeisk nivå. Särskilt välkomnas utbytesverksamhet för ungdomar med färre möjligheter, så att de i ökad utsträckning kan delta i programmet.

Genom denna åtgärd stöds även förberedelsearbete och uppföljning för att öka ungdomars aktiva deltagande i projekten, särskilt den verksamhet som är avsedd att hjälpa ungdomar på språklig och interkulturell nivå.

1.2   Stöd till ungdomsinitiativ

Genom denna åtgärd stöds projekt där ungdomar själva medverkar aktivt och direkt i verksamhet som de själva har utformat och är huvudaktörer i, med sikte på att utveckla deras initiativkraft, företagaranda och kreativitet. Denna verksamhet vänder sig i princip till ungdomar mellan 18 och 30 år, men vissa initiativ kan med lämpligt stöd även omfatta ungdomar från och med 15 års ålder.

Genom denna åtgärd kan stöd ges till grupprojekt som utformats på lokal, regional och nationell nivå samt nätverksbyggande mellan liknande projekt i olika länder, i syfte att stärka projektens europeiska karaktär och att öka samarbetet och utbytet av erfarenheter mellan ungdomar.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas ungdomar med färre möjligheter.

1.3   Projekt för deltagardemokrati

Genom denna åtgärd stöds ungdomars deltagande i det demokratiska livet. Projekten och verksamheten uppmuntrar ungdomars aktiva deltagande i samhällslivet på lokal, regional eller nationell nivå eller på internationell nivå.

Åtgärden vänder sig i princip till ungdomar mellan 13 och 30 år.

Projekten eller verksamheten grundas på internationella partnerskap som ger möjlighet att på europeisk nivå sammanföra idéer, erfarenheter och god praxis från projekt eller verksamhet på lokal eller regional nivå, med sikte på att öka ungdomars deltagande på olika nivåer. Verksamheten kan inbegripa organisation av samråd med ungdomar om deras behov och önskemål i syfte att utforma nya metoder för ungdomars aktiva deltagande i ett demokratiskt Europa.

Programområde 2 – Europeisk volontärtjänst

Volontärtjänsten syftar till att stärka ungdomars solidaritet, aktiva medborgarskap och ömsesidiga förståelse genom följande verksamhet:

Den unge volontären medverkar i en ideell oavlönad verksamhet till förmån för det allmänna i ett annat land än bosättningslandet. Europeiska volontärtjänsten får inte leda till att potentiella eller befintliga avlönade arbetstillfällen minskar. Den får inte heller ersätta sådana arbetstillfällen.

Europeisk volontärtjänst genomförs under minst två månader och kan vara upp till tolv månader. I väl motiverade fall kan en kortare Europeisk volontärtjänst och volontärprojekt som möjliggör för ungdomsgrupper att delta anordnas, särskilt för att främja medverkan av ungdomar med färre möjligheter.

Genom denna åtgärd stöds också volontärprojekt som gör det möjligt för ungdomsgrupper att delta kollektivt i verksamhet på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå på en rad områden, exempelvis kultur, idrott, räddningstjänst, miljö och utvecklingsbistånd.

I undantagsfall, beroende på vilket arbete som skall utföras och vilka situationer som volontärerna kommer att ställas inför, kan det för vissa typer av projekt vara motiverat att välja ut kandidater med särskilda färdigheter.

Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 18 och 30 år, men viss verksamhet kan med lämpligt stöd även omfatta ungdomar från och med 16 års ålder.

Åtgärden täcker helt eller delvis volontärens utgifter, försäkring, kostnader för uppehälle och resa samt när så är lämpligt ett extra bidrag till ungdomar med färre möjligheter.

Den stöder även utbildning för och handledning av de unga volontärerna och samordning av de olika partnerna samt initiativ som syftar till att bygga vidare på den erfarenhet ungdomarna fått under den europeiska volontärtjänsten.

Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att vissa kvalitetsstandarder uppfylls. I volontärtjänsten skall det ingå en dimension av icke-formell utbildning, vilken kommer till uttryck i den pedagogiska verksamhet som skall förbereda ungdomarna på det personliga, interkulturella och tekniska planet och i ett fortlöpande personligt stöd. Partnerskapet mellan aktörerna i projektet och förebyggandet av risker anses som särskilt viktiga delar.

Programområde 3 – Ungdom i världen

Denna åtgärd syftar till att utifrån en öppen inställning till omvärlden öka förståelsen mellan människorna i olika länder och samtidigt bidra till att utveckla kvalitetssystem till stöd för ungdomsverksamhet i de berörda länderna. Den är öppen för programmets partnerländer.

3.1   Samarbete med EU:s grannländer

Genom denna åtgärd stöds projekt tillsammans med de av programmets partnerländer som betraktas som grannländer enligt bestämmelserna i EU:s europeiska grannskapspolitik och enligt artikel 5.2 samt med Ryska federationen och länder i västra Balkan tills de uppfyller kraven i artikel 5.1 d.

Stöd ges till ungdomsutbyten – i regel multilaterala även om bilaterala utbyten inte är uteslutna – som gör det möjligt för flera ungdomsgrupper från de deltagande länderna och EU:s grannländer att träffas och tillsammans delta i ett verksamhetsprogram. Åtgärden vänder sig i princip till ungdomar mellan 13 och 25 år. Verksamheten grundas på transnationella partnerskap mellan olika aktörer i ett projekt. Den omfattar förhandsutbildning för ledarna och innebär en aktiv medverkan av ungdomar. Den skall ge ungdomarna möjlighet att upptäcka och bli medvetna om olika sociala och kulturella förhållanden. Bidrag kan beviljas till verksamhet som syftar till att öka ungdomarnas aktiva medverkan i projekten, särskilt sådana som syftar till att hjälpa dem på språklig och interkulturell nivå.

Under förutsättning att det inrättas lämpliga nationella handläggningsstrukturer i grannländerna, kan stöd lämnas till individuella initiativ eller gruppinitiativ på lokal, regional eller nationell nivå i dessa länder, om de genomförs i samverkan med liknande initiativ i de länder som deltar i programmet. Ungdomarna själva skall ha utformat och vara huvudaktörer i verksamheten. Den vänder sig i princip till ungdomar mellan 18 och 30 år, men vissa initiativ kan med lämpligt stöd även omfatta ungdomar från och med 16 års ålder.

Genom åtgärden stöds verksamhet som syftar till att utveckla nätverk och öka de icke-statliga ungdomsorganisationernas kapacitet, med hänsyn till den viktiga funktion de kan fylla för utvecklingen av det civila samhället i grannländerna. Den omfattar utbildning av personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer samt utbyte av erfarenhet, sakkunskap och god praxis mellan dem. Stöd ges till verksamhet som underlättar upprättandet av varaktiga projekt och partnerskap av god kvalitet.

Stöd ges också till projekt som stimulerar innovation och kvalitet med sikte på att införa, tillämpa och främja nyskapande metoder på ungdomsområdet.

Ekonomiskt stöd kan beviljas till informationsverksamhet som riktas till ungdomar och personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer.

Genom denna åtgärd stöds också verksamhet som främjar samarbete på ungdomsområdet med grannländerna, t.ex. främjande av samarbete och utbyte av idéer och god praxis på ungdomsområdet samt andra åtgärder för tillvaratagande och spridning av resultat från ungdomsprojekt och ungdomsverksamhet i de berörda länderna.

3.2   Samarbete med övriga länder

Genom denna åtgärd stöds samarbete på ungdomsområdet, särskilt utbyte av god praxis, med övriga partnerländer i programmet.

Den uppmuntrar utbyten och utbildning för personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer samt utveckling av partnerskap och nätverk mellan ungdomsorganisationer.

Multilaterala och bilaterala ungdomsutbyten kan genomföras inom olika temaområden mellan dessa länder och de deltagande länderna.

Stöd beviljas till verksamhet som visar en potentiell multiplikatoreffekt.

Inom ramen för samarbetet med industriländer finansieras bara europeiska stödmottagare genom detta programområde.

Programområde 4 – Stödstrukturer för ungdomar

Detta programområde skall öka kvaliteten på stödstrukturerna för ungdomar, stödja arbete som utförs av personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer, öka programmets kvalitet och främja ungdomars samhällsengagemang på europeisk nivå genom stöd till organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet.

4.1   Stöd till organ som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet

Genom denna åtgärd ges bidrag till driften av icke-statliga organisationer som är verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet och som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse. Deras verksamhet skall bland annat bidra till ungdomars aktiva deltagande i det offentliga livet och i samhället och till utvecklingen och genomförandet av europeiskt samarbete inom ungdomsområdet i vid bemärkelse.

Det skall vara juridiskt etablerat sedan minst ett år tillbaka.

Det skall vara ett organ som drivs utan vinstsyfte.

Det skall vara etablerat i ett deltagande land i enlighet med artikel 5.1, eller i något av vissa östeuropeiska länder (t.ex. Vitryssland, Moldavien, Ryska federationen, Ukraina).

Det måste bedriva sin verksamhet på europeisk nivå, ensamt eller i samverkan med andra sammanslutningar, och dess struktur och verksamhet skall omfatta minst åtta deltagande länder. Det kan röra sig om ett europeiskt nätverk som representerar organ som är verksamma på ungdomsområdet.

Dess verksamhet skall följa de principer som ligger till grund för gemenskapens ungdomspolitiska verksamhet.

Det kan röra sig om ett organ som enbart bedriver ungdomsverksamhet eller om ett organ som har ett bredare verksamhetsområde med en del som utgör ungdomsverksamhet.

Det måste involvera ungdomar i ledningen av den verksamhet som riktas till dem.

Stödmottagarna väljs ut efter inbjudan att lämna projektförslag. Fleråriga ramavtal om partnerskap kan ingås med de organ som väljs ut. Ramavtalen utesluter dock inte att årliga inbjudningar att lämna projektförslag offentliggörs för ytterligare stödmottagare.

Företrädande av ungdomars skiftande åsikter och intressen på europeisk nivå.

Ungdomsutbyte och volontärtjänst.

Icke-formellt och informellt lärande samt program för ungdomsverksamhet.

Främjande av interkulturellt lärande och interkulturell förståelse.

Debatter om europeiska frågor, EU-politik eller ungdomspolitik.

Informationsspridning om gemenskapsinsatser.

Insatser som främjar ungdomars medverkan och initiativ.

Inom denna åtgärd grundas administrationsbidraget endast på de administrationskostnader som är nödvändiga för att stödmottagarna skall kunna genomföra sin normala verksamhet på ett bra sätt, t.ex. personalkostnader, allmänna omkostnader (hyra, lokalkostnader, utrustning, kontorsmateriel, telekommunikation, portokostnader osv.), kostnader för interna möten samt kostnader för publikationer, information och utskick.

Bidraget beviljas med iakttagande av organets oberoende när det gäller urvalet av dess medlemmar och den närmare utformningen av dess verksamhet.

Minst 20 % av de berörda organens budget måste finansieras på annat vis än med gemenskapsbidrag.

4.2   Stöd till Europeiska ungdomsforumet

Forumets oberoende när det gäller urval av dess medlemmar, som skall säkerställa en så bred representation som möjligt av olika typer av ungdomsorganisationer.

Forumets oberoende när det gäller den närmare utformningen av dess verksamhet.

En så omfattande medverkan som möjligt i forumets verksamhet av ungdomsorganisationer som inte är medlemmar och av ungdomar som inte tillhör någon organisation.

Aktivt bidrag från forumet till det ungdomspolitiska arbetet på europeisk nivå, särskilt genom att ge synpunkter till EU-institutionerna när de samråder med det civila samhället och genom att förklara EU-institutionernas ståndpunkter för forumets medlemmar.

Forumet kan beviljas bidrag både till administrationskostnader och till kostnader som är nödvändiga för genomförandet av forumets verksamhet. Med hänsyn till behovet av att garantera Forumets löpande verksamhet skall följande princip beaktas när programmets resurser fördelas: De årliga resurser som avsätts till Forumet får inte understiga två miljoner EUR.

Bidrag kan beviljas forumet efter det att en lämplig arbetsplan och budget har mottagits. Bidrag får beviljas för ett år i taget eller förlängas enligt ett ramavtal om partnerskap med kommissionen.

Minst 20 % av forumets budget måste finansieras på annat vis än med gemenskapsbidrag.

Företrädande av ungdomsorganisationer vid EU.

Samordning av medlemmarnas ståndpunkter gentemot EU.

Förmedling av information om ungdomar till EU-institutionerna.

Förmedling av information från EU till nationella ungdomsråd och till icke-statliga organisationer.

Åtgärder för att främja och bereda väg för ungdomars medverkan i det demokratiska livet.

Bidrag till det nya ramverket för samarbete på ungdomsområdet som har fastställts på EU-nivå.

Insatser som bidrar till en utveckling av ungdomspolitik, ungdomsarbete och utbildningsmöjligheter och till förmedling av information om ungdomar samt utformning av strukturer som är representativa för ungdomar i hela Europa.

Debatt och diskussion om ungdomar i Europa och andra delar av världen och om gemenskapens insatser för ungdomar.

4.3   Utbildning och nätverksbyggande för personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer

Genom denna åtgärd stöds verksamhet som syftar till utbildning av personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer, särskilt projektansvariga, ungdomsrådgivare och pedagogisk personal i projekten. Den stöder även utbyte av erfarenhet, sakkunskap och god praxis mellan personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer. Den stöder också verksamhet som underlättar upprättandet av varaktiga projekt, partnerskap och nätverk av god kvalitet. Detta kan exempelvis inbegripa besök på arbetsplatser.

Särskild uppmärksamhet skall ägnas verksamhet som främjar medverkan av ungdomar som har särskilda svårigheter när det gäller att delta i gemenskapsinsatser.

4.4   Projekt som stimulerar innovation och kvalitet

Genom denna åtgärd stöds projekt som syftar till att införa, genomföra och främja nyskapande metoder på ungdomsområdet. Dessa nyskapande metoder kan röra innehåll och mål som är kopplade till utvecklingen av ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, medverkan av partner av olika ursprung eller informationsspridning.

4.5   Informationsinsatser för ungdomar och personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer

Genom denna åtgärd stöds information och kommunikation riktad till ungdomar genom att förbättra deras tillgång till relevant information och till kommunikationstjänster, så att de i ökad utsträckning kan delta i det offentliga livet och lättare kan omsätta sina möjligheter att vara aktiva och ansvarsfulla medborgare. Bidrag kommer därför att beviljas till verksamhet på europeisk och nationell nivå som förbättrar ungdomars tillgång till informations- och kommunikationstjänster, ökar spridningen av information av god kvalitet och ökar ungdomars medverkan i utformningen och spridningen av informationen.

Denna åtgärd bidrar exempelvis till att det utvecklas europeiska, nationella, regionala och lokala portaler för spridning av specifik information till ungdomar genom alla slags informationskanaler, särskilt de som ungdomar oftast använder. Åtgärden kan även stödja insatser som främjar ungdomars engagemang i utformningen och spridningen av begripliga, användarvänliga och riktade informationsprodukter och råd, så att informationen blir av bättre kvalitet och tillgången till informationen underlättas för alla ungdomar. Allt material som offentliggörs skall respektera jämställdhet och mångfald.

4.6   Partnerskap

Denna åtgärd avser finansiering av partnerskap med regionala eller lokala organ, och syftar till att på längre sikt utveckla projekt som förenar olika åtgärder inom programmet. Bidragen riktas i första hand till projekt och till samordningsverksamhet.

4.7   Stöd till programstrukturerna

Genom denna åtgärd kan bidrag lämnas till de strukturer som avses i artikel 8.2, särskilt de nationella organen. Genom åtgärden beviljas även bidrag till liknande organ som fungerar som genomförandeorgan på nationell nivå, t.ex. nationella samordnare, resurscentrum, nätverket Eurodesk, ungdomsplattformen för Europa–Medelhavsområdet och sammanslutningar för unga europeiska volontärer, helt i överensstämmelse med artikel 54.2 c och 54.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.8   Ökning av programmets mervärde

Kommissionen kan anordna seminarier, symposier eller möten för att underlätta genomförandet av programmet. Kommissionen kan också vidta lämpliga åtgärder som rör information, publicering och spridning samt utvärdera och kontrollera programmet. Sådan verksamhet kan finansieras genom bidrag, genomföras med hjälp av offentlig upphandling eller organiseras och finansieras direkt av kommissionen.

Programområde 5 – Stöd till europeiskt samarbete på ungdomsområdet

Detta programområde syftar till att främja samarbete i ungdomsfrågor på europeisk nivå.

5.1   Sammankomster för ungdomar och för personer som ansvarar för ungdomspolitiken

Genom denna åtgärd ges stöd till samarbete, seminarier och strukturerad dialog mellan ungdomar och personer som är aktiva inom ungdomsverksamhet och ungdomsorganisationer och de personer som ansvarar för ungdomspolitiken. Verksamheten syftar särskilt till att främja samarbete och utbyte av idéer och god praxis på ungdomsområdet, konferenser som anordnas av EU:s ordförandeskap samt annan verksamhet för tillvaratagande och spridning av resultat från projekten och från gemenskapens verksamhet inom ungdomsområdet.

I denna åtgärd ingår den europeiska ungdomsveckan, som kan inbegripa evenemang i medlemsstaterna och på europeisk nivå rörande de europeiska institutionernas verksamhet, dialog mellan europeiska beslutsfattare och ungdomar och erkännande av projekt av hög kvalitet som får stöd genom programmet.

Genom denna åtgärd kan stöd ges särskilt till de mål som eftersträvas genom den öppna samordningsmetoden på ungdomsområdet och den europeiska pakten för ungdomsfrågor samt samarbetet mellan nationell och internationell volontärverksamhet bland ungdomar.

5.2   Stöd till verksamhet för bättre förståelse och kunskaper inom ungdomsområdet

Denna åtgärd stöder särskilda projekt för kartläggning av befintliga kunskaper inom de teman som prioriteras på ungdomsområdet och som fastställts inom ramen för den öppna samordningsmetoden, samt projekt som kan komplettera, uppdatera och underlätta tillgången till dessa kunskaper.

Den inriktas också på att stödja utvecklingen av metoder som gör det möjligt att analysera och jämföra undersökningsresultat och att garantera resultatens kvalitet.

Programmet kan även stödja nätverksbyggande mellan olika aktörer på ungdomsområdet.

5.3   Samarbete med internationella organisationer

Denna insats kan stödja EU:s samarbete med internationella organisationer som verkar på ungdomsområdet, särskilt Europarådet och Förenta nationerna eller deras specialiserade institutioner.

INFORMATION

För att visa exempel på bästa metoder och modellprojekt skall en databas upprättas med information om befintliga idéer som rör ungdomsverksamhet på europeisk nivå.

Kommissionen skall tillhandahålla en guide som förklarar programmets mål, regler och förfaranden och särskilt klargör de lagliga rättigheterna och skyldigheterna när man accepterar att ta emot ett beviljat stöd.

PROGRAMADMINISTRATION

Minimianslag

Med förbehåll för artikel 13 i detta beslut skall de minimibelopp som tilldelas programområdena i förhållande till den finansieringsram som fastställs i den artikeln vara följande:

Programområde 1: Ungdom för Europa 30 %

Programområde 2: Europeisk volontärtjänst 23 %

Programområde 3: Ungdom i världen 6 %

Programområde 4: Stödstrukturer för ungdomar 15 %

Programområde 5: Stöd till Europeiskt samarbete på ungdomsområdet 4 %

Programbudgeten kan även täcka utgifter för förberedelser, uppföljning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för administrationen av programmet och för förverkligandet av programmålen. I detta ingår bland annat undersökningar, möten, information och publikationer, kostnader kopplade till IT-nätverk för informationsutbyte samt alla andra utgifter för administrativt och tekniskt stöd som kommissionen kan utnyttja för administrationen av programmet.

KONTROLL OCH REVISION

För de projekt som väljs ut i enlighet med förfarandet i artikel 14.3 i det här beslutet införs ett system för slumpvis granskning.

Stödmottagarna skall under fem år efter den sista utbetalningen hålla alla verifikationer för utgifter tillgängliga för kommissionen. De skall i förekommande fall se till att de verifikationer som finns hos partner eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

Kommissionen får, via sina egna anställda eller något annat behörigt utomstående organ den utsett, utföra en granskning av hur bidraget har använts. Granskningen får utföras under hela avtalets löptid samt under fem år efter dagen för utbetalning av den sista bidragsdelen. I förekommande fall kan granskningen leda till att kommissionen beslutar att kräva tillbaka medel.

Såväl kommissionens personal som extern personal med fullmakt från kommissionen skall ges sådan tillgång till stödmottagarens kontorslokaler och till alla upplysningar, även i elektronisk form, som krävs för att granskningen skall kunna utföras.

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde till lokaler och tillgång till handlingar.

I de beslut som kommissionen fattar med tillämpning av artikel 10 och i de avtal som ingås med de nationella organen och med deltagande tredjeländer samt i andra avtal som följer av dessa, skall särskilt föreskrivas att kommissionen eller dess bemyndigade ställföreträdare, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) samt revisionsrätten skall utföra inspektioner och redovisningsrevision, vid behov på plats. De nationella organen eller vid behov stödmottagarna kan inspekteras.

Kommissionen kan även utföra inspektioner på plats i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (1).

När det gäller de gemenskapsinsatser som avses i detta beslut skall termen oegentligheter i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (2) förstås som varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller varje underlåtenhet att uppfylla en avtalsförpliktelse som är följden av en parts handling eller underlåtenhet och som, genom en otillbörlig utgift, har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ effekt på Europeiska unionens allmänna budget eller de budgetar som gemenskaperna förvaltar.


(1)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.