Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 340/83


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1298/2008/EG

av den 16 december 2008

om inrättande av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 2317/2003/EG (3) inrättas ett program för att höja kvaliteten i den högre utbildningen och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer (Erasmus Mundus) (2004–2008).

(2)

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 (4) inrättade ett instrument för stöd inför anslutningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 (5) inrättade ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 (6) inrättade ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, rådets förordning (EG) nr 1934/2006 (7) inrättade ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier och partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (8) (nedan kallat AVS–EG-partnerskapsavtalet), och det interna avtalet om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga finansieringsramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EG-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i EG-fördraget är tillämplig (9) (nedan kallat det interna avtalet AVS–EG) reglerar Europeiska utvecklingsfonden.

(3)

Det nya programmet Erasmus Mundus överensstämmer med kvalitetsmålen i programmet för perioden 2004–2008. Programmet bidrar till att locka de bästa studenterna från tredjeländer tack vare studiernas kvalitet, ett gott mottagande och ett stipendiesystem med global konkurrenskraft.

(4)

Under förhandlingarna om instrumenten för externt bistånd och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (10) nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen samförstånd på ett antal punkter rörande demokratisk kontroll och koherensen i de externa åtgärderna, vilket framgår av förklaring 4 som bifogats det interinstitutionella avtalet.

(5)

Genom Bolognadeklarationen, som undertecknades av 29 europeiska länders utbildningsministrar den 19 juni 1999, inrättades en mellanstatlig process med syftet att skapa ett ”europeiskt område för högre utbildning” senast 2010, en process som har gemenskapens aktiva stöd. Vid ett möte i London den 17–18 maj 2007 antog de 45 utbildningsministrarna från de länder som deltar i Bolognaprocessen strategin om ett europeiskt område för högre utbildning i ett globalt sammanhang och angav då som prioriteringar för 2009 förbättrad information om det europeiska området för högre utbildning och förbättrat erkännande av kvalifikationer inom högre utbildning med andra delar av världen.

(6)

Vid Europeiska rådets extra möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 sattes som strategiskt mål för Europeiska unionen att den skulle bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, och rådet (utbildning, ungdom och kultur) uppmanades att allmänt reflektera över konkreta framtida mål för utbildningssystemen, med tonvikt på gemensamma utmaningar och prioriteringar under hänsynstagande till den nationella mångfalden. Den 12 februari 2001 antog rådet en rapport om utbildningssystemens konkreta framtida mål. Den 14 juni 2002 antog det dessutom ett utförligt arbetsprogram om uppföljningen av dessa mål, vilka förutsätter gemenskapsstöd. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15–16 mars 2002 sattes målet att göra Europeiska unionens utbildningssystem världsledande senast 2010.

(7)

I kommissionens meddelanden av den 20 april 2005 och den 10 maj 2006”Att mobilisera Europas intellektuella resurser: skapa möjligheter för universiteten att lämna sitt fulla bidrag till Lissabonstrategin” och ”Att förverkliga moderniseringsagendan för universiteten: utbildning, forskning och innovation”, i rådets resolution av den 23 november 2007 om modernisering av universiteten för Europas konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (11) betonas att europeiska högre utbildningsanstalter måste överbrygga sin splittring och med förenade krafter eftersträva ökad kvalitet inom undervisning och forskning och bättre möta arbetsmarknadens skiftande behov. Europeiska rådet tillstyrkte vid sitt möte i Bryssel den 15–16 juni 2006 att den europeiska högre utbildningen behövde moderniseras.

(8)

I interimsutvärderingsrapporten om det befintliga Erasmus Mundus-programmet och det öppna offentliga samrådet om programmets framtid betonades relevansen hos det nuvarande programmets mål och insatser, samtidigt som man uttryckte ett önskemål om kontinuitet, med några justeringar såsom att utvidga programmet till doktorandnivå, att i större utsträckning integrera högre utbildningsanstalter i tredjeländer och dessa länders behov samt att tilldela europeiska deltagare större medel.

(9)

Att öka den europeiska högre utbildningens kvalitet, främja förståelse mellan folken, bidra till en hållbar utveckling av högre utbildning i tredjeländer, samt undvika kompetensflykt och gynna utsatta grupper är målen för ett samarbetsprogram inom högre utbildning med inriktning på tredjeländer. Det effektivaste sättet att nå dessa mål i ett kvalitetsinriktat program är starkt integrerade studieprogram på doktorandnivå samt, vad gäller insats 2 för Erasmus Mundus-partnerskap, partnerskap med tredjeländer på alla studienivåer, stipendier för de mest begåvade studenterna samt projekt för att öka den europeiska högre utbildningens attraktionskraft i världen. Kvalitetsmålen bör närmare bestämt uppnås genom insatsen för gemensamma Erasmus Mundus-program (insats 1) och genom insats 2, medan utvecklingsmålen bör omfattas enbart av insats 2. Vid utvärderingen av programmet bör kommissionen särskilt uppmärksamma vilka följder programmet kan få för kompetensflykten.

(10)

För att programmets stipendiater ska få ett gott mottagande och en bra vistelse bör medlemsstaterna anstränga sig att göra sina visumförfaranden så enkla som möjligt. Kommissionen bör se till att medlemsstaternas alla relevanta webbplatser och all relevant kontaktinformation förtecknas på Erasmus Mundus webbplats.

(11)

Kampen mot alla former av utslagning, inbegripet rasism, främlingsfientlighet och alla former av diskriminering, behöver intensifieras, vilket även gäller gemenskapens ansträngningar att främja dialog och förståelse mellan världens alla kulturer. Mot bakgrund av den högre utbildningens sociala dimension samt idealen om demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket den uppmuntrar, gör rörligheten inom detta område det möjligt för människor att upptäcka nya kulturella och sociala miljöer och underlättar förståelsen för andra kulturer. Genom att arbeta för att uppnå dessa mål respekterar man rättigheterna och principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (12), särskilt artikel 21.1.

(12)

Vid gemenskapens verksamhet inom högre utbildning bör språkinlärning och språkundervisning och språklig mångfald prioriteras. Språkinlärning och språkundervisning har särskild betydelse med avseende på tredjeländer, också för europeiska studenter som beger sig till de länderna.

(13)

Under åren 2004–2008 kompletterades Erasmus Mundus-stipendierna av landsspecifika stipendier finansierade genom kommissionens instrument för yttre samarbete för att öka antalet stipendiater som studerade i Europa från särskilda tredjeländer, såsom Kina, Indien, länderna på västra Balkan och AVS-länderna. Liknande möjligheter kunde övervägas för perioden 2009–2013 i enlighet med de politiska prioriteringarna, bestämmelserna och förfarandena i de relevanta instrumenten för yttre samarbete samt i överensstämmelse med programmets akademiska kvalitetsmål som fastställs i detta beslut och med en så balanserad geografisk fördelning som möjligt när det gäller stipendiater från tredjeländer.

(14)

I all sin verksamhet måste gemenskapen sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem i enlighet med artikel 3.2 i fördraget.

(15)

Det finns behov av att öka tillträdet för personer från missgynnade grupper och aktivt beakta funktionshindrades särskilda inlärningsbehov vid genomförandet av alla delar av programmet, även genom beviljande av större bidrag för att avspegla merkostnaderna för funktionshindrade deltagare.

(16)

I enlighet med artikel 149 i fördraget påverkar detta beslut inte de nationella rättsliga ramarna och förfarandena som framför allt gäller inrättandet och erkännandet av högre utbildningsanstalter.

(17)

För att i större utsträckning uppmärksamma programmet såväl i Europeiska unionen och utanför dess gränser, och för att bättre uppnå programmets mål och sprida dess resultat, behövs en integrerad politik för information till allmänheten så att medborgarna kan få fullständig information vid lämplig tidpunkt om programmets olika insatser och möjligheter och klargörande uppgifter om de förfaranden som måste tillämpas. Denna informationspolitik, som i första hand bör genomföras av de högre utbildningsanstalter som deltar, är av stor betydelse, särskilt i länder med lågt programdeltagande.

(18)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (13) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om detaljerade genomförandebestämmelser för förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (14) som skyddar gemenskapens ekonomiska intressen, bör tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och enhetlighet i val av budgetinstrument i enlighet med programmets akademiska kvalitetsmål samt den proportionalitet som krävs mellan mängden medel och den administrativa bördan för användning av dem.

(19)

I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europarlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (15).

(20)

I enlighet med programmets akademiska kvalitetsmål bör de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra insats 1 och insatsen för främjande av den europeiska högre utbildningen (insats 3) antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (16). De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra de insatser som avses i insats 2 bör antas i enlighet med förordningarna (EG) nr 1085/2006, (EG) nr 1638/2006, (EG) nr 1905/2006, och (EG) nr 1934/2006, partnerskapsavtalet EG–AVS och det interna avtalet EG–AVS.

(21)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av behovet av multilaterala partnerskap, multilateral rörlighet och informationsutbyte mellan gemenskapen och tredjeländer, och de därför, på grund av de nödvändiga åtgärdernas karaktär bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1.   Genom detta beslut inrättas programmet Erasmus Mundus (nedan kallat programmet), dels för att främja kvaliteten i den europeiska högre utbildningen och interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer, dels för att främja utveckling av tredjeländers högre utbildning. Programmet bör genomföras i överensstämmelse med de akademiska kvalitetsmålen och med en så balanserad geografisk fördelning som möjligt när det gäller stipendiater.

2.   Programmet ska genomföras under en period som börjar den 1 januari 2009 och slutar den 31 december 2013. Förberedande åtgärder, inbegripet beslut av kommissionen i enlighet med artikel 7, får emellertid genomföras från och med det att detta beslut träder i kraft.

3.   Programmet ska understödja och komplettera åtgärder vidtagna i och av medlemsstaterna, under fullständigt hänsynstagande till deras ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation samt deras kulturella och språkliga mångfald.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.   högre utbildning: alla typer av studiekurser eller studieprogram, utbildning eller forskarutbildning på postgymnasial nivå som av den nationella behöriga myndigheten erkänns tillhöra dess system för högre utbildning.

2.   högre utbildningsanstalt: varje institution som erbjuder högre utbildning och som av den nationella behöriga myndigheten erkänns tillhöra systemet för högre utbildning.

3.   student i den första cykeln: en person som är inskriven i ett program för högre utbildning i den första cykeln och som efter att ha fullföljt programmet kommer att erhålla en första högre examen.

4.   masterstudent (student i den andra cykeln): en person som är inskriven i ett program för högre utbildning i den andra cykeln och som redan har erhållit en första högre examen eller som har en motsvarande utbildningsnivå som erkänns enligt nationell lagstiftning och praxis.

5.   doktorand (student i den tredje cykeln): en forskare i början av sin forskarkarriär, vilken räknas från och med den dag då han eller hon erhåller den examen som formellt berättigar till att delta i ett doktorandprogram.

6.   postdoktorandforskare: en erfaren forskare som har doktorsexamen eller motsvarigheten till minst tre års forskningserfarenhet på heltid, inklusive tiden för forskarutbildning vid ett forskningscentrum som inrättats i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, efter att ha erhållit den examen som formellt berättigar till doktorandstudier från en högre utbildningsanstalt.

7.   akademiker: en person med utomordentliga akademiska och/eller yrkesrelaterade erfarenheter som föreläser eller forskar vid en högre utbildningsanstalt eller ett forskningscentrum som inrättats i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

8.   personal inom högre utbildning: samtliga personer som genom sin tjänst är direkt involverade i utbildningsprocessen inom högre utbildning.

9.   europeiskt land: ett land som är medlemsstat eller som deltar i programmet i enlighet med artikel 9. När europeisk används om en enskild avses en person som är medborgare eller bosatt i ett europeiskt land. När europeisk används om en anstalt avses en anstalt som är belägen i ett europeiskt land.

10.   tredjeland: ett land som inte är ett europeiskt land. När tredjeland används om en enskild avses en person som varken är medborgare eller bosatt i ett europeiskt land. När tredjeland används om en anstalt avses en anstalt som inte är belägen i ett europeiskt land. De länder som deltar i handlingsprogrammet för livslångt lärande som inrättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG (17) betraktas inte som tredjeländer vid genomförandet av insats 2.

11.   mastersprogram (andra cykeln): ett program för högre utbildning inom andra cykeln som följer efter en första examen eller likvärdig utbildningsnivå och leder till ett masterdiplom från en högre utbildningsanstalt.

12.   doktorandprogram (tredje cykeln): ett forskningsinriktat program för studier inom högre utbildning som följer efter en högre examen och som leder till en doktorsexamen från en högre utbildningsanstalt eller, i de medlemsstater där detta överensstämmer med nationell lagstiftning och praxis, från ett forskningscentrum.

13.   rörlighet: att fysiskt flytta till ett annat land för studier, arbetslivserfarenhet, forskning, annan inlärning, undervisning eller forskning eller relaterad administrativ verksamhet, så ofta som möjligt kompletterad med förberedande undervisning i värdlandets språk.

14.   dubbel eller multipel examen: två eller fler nationella examensbevis som utfärdas av två eller fler högre utbildningsanstalter och som erkänns officiellt i de länder där de anstalter som utfärdar examensbevisen är belägna.

15.   gemensam examen: ett enda examensbevis som utfärdas av minst två högre utbildningsanstalter som erbjuder ett integrerat program och som erkänns officiellt i de länder där de anstalter som utfärdar examensbevisen är belägna.

16.   företag: alla enheter som bedriver näringsverksamhet inom offentlig och privat sektor, oavsett storlek, associationsform eller bransch, inklusive den sociala ekonomin.

Artikel 3

Programmets syften och särskilda mål

1.   Programmets syften är att främja den europeiska högre utbildningen, att bidra till att förbättra och utöka studenters karriärmöjligheter och främja interkulturell förståelse genom samarbete med tredjeländer i överensstämmelse med de övergripande målen för EU:s yttre politik för att bidra till tredjeländernas hållbara utveckling inom den högre utbildningen.

2.   Programmets särskilda mål är

a)

att främja strukturerat samarbete mellan högre utbildningsanstalter och att främja ett högkvalitativt utbud inom den högre utbildningen med ett verkligt europeiskt mervärde, som är attraktivt både i Europeiska unionen och utanför dess gränser, med målet att skapa spetskompetenscentrum,

b)

att bidra till ett ömsesidigt berikande av samhällen genom att hjälpa kvinnor och män att förvärva kvalifikationer, i syfte att erhålla lämpliga färdigheter, särskilt vad gäller arbetsmarknaden, och är vidsynta och internationellt erfarna, genom främjande av rörlighet för såväl tredjeländernas mest begåvade studenter och akademiker, så att de kan erhålla kvalifikationer och/eller erfarenhet i Europeiska unionen, som de mest begåvade europeiska studenterna och akademikerna till tredjeländer,

c)

att bidra till utvecklingen av de högre utbildningsanstalternas mänskliga resurser och kapacitet till internationellt samarbete i tredjeländerna genom ökad rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländerna,

d)

att förbättra tillgången till och öka synligheten för den europeiska högre utbildningen i världen och stärka dess attraktionskraft för medborgare i tredjeländer och för unionsmedborgare.

3.   Kommissionen ska se till att ingen grupp av tredjelandsmedborgare eller unionsmedborgare utesluts eller missgynnas.

Artikel 4

Programmets insatser

1.   Programmets syften och särskilda mål enligt artikel 3 ska eftersträvas genom följande insatser:

a)

Insats 1: Gemensamma Erasmus Mundus-program (master- och doktorandprogram) av utmärkt akademisk kvalitet, inbegripet ett system för stipendier.

b)

Insats 2: Erasmus Mundus-partnerskap mellan europeiska och tredjeländers högre utbildningsanstalter som grundval för strukturerat samarbete, utbyte och rörlighet på alla nivåer av den högre utbildningen, inbegripet ett stipendiesystem.

c)

Insats 3: Främjande av europeisk högre utbildning genom åtgärder för att öka Europas attraktionskraft som utbildningsplats och globalt kompetenscentrum.

Dessa åtgärder beskrivs närmare i bilagan.

2.   Beträffande åtgärd 2, ska bestämmelserna i detta beslut gälla endast om de överensstämmer med bestämmelserna i den rättsakt enligt vilken finansieringen ska ske i enlighet med artikel 12.2.

3.   Följande metoder kan användas, och när så är lämpligt kombineras:

a)

Stöd till utvecklingen av gemensamma utbildningsprogram av hög kvalitet och samarbetsnätverk för utbyte av erfarenhet och god praxis.

b)

Förstärkt stöd till rörlighet, särskilt från tredjeländer till europeiska länder, för personer inom högre utbildning som väljs ut enligt akademiska kvalitetskriterier, i överensstämmelse med principerna för jämställdhet mellan kvinnor och män och en så balanserad geografisk fördelning som möjligt, samt underlätta tillträdet till programmet i enlighet med principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering.

c)

Främjande av språkkunskaper i största möjliga utsträckning genom att de studerande ges möjlighet att lära sig minst två av de språk som talas i de länder där de högre utbildningsanstalterna är belägna, och genom främjande av förståelsen för olika kulturer.

d)

Stöd till pilotprojekt som bygger på partnerskap med en yttre dimension utformad för att utveckla innovation och kvalitet inom den högre utbildningen, särskilt möjligheten att uppmuntra partnerskap mellan aktörer i den akademiska världen och näringsliv.

e)

Stöd till analyser och uppföljning av trender inom den högre utbildningen och dess utveckling i ett internationellt perspektiv.

4.   Programmet möjliggör tekniska stödåtgärder, inbegripet undersökningar, expertmöten samt information och publikationer med direkt anknytning till uppfyllelse av programmets mål.

5.   Kommissionen ska se till att information om programmets verksamhet och utveckling får största möjliga spridning, särskilt via Erasmus Mundus webbplats.

6.   Kommissionen får bevilja stöd till de insatser som avses i denna artikel efter att ha granskat svaren på inbjudningar att lämna förslag och/eller anbud. I förekommande fall får kommissionen i överensstämmelse med förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 direkt genomföra åtgärder enligt punkt 4. Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och den kommitté som avses i artikel 8.1 i detta beslut.

Artikel 5

Tillträde till programmet

Enligt de villkor och former för genomförandet som anges i bilagan och i enlighet med definitionerna i artikel 2 är detta program inriktat på

a)

högre utbildningsanstalter,

b)

studenter på alla nivåer inom den högre utbildningen, inbegripet doktorander,

c)

postdoktorandforskare,

d)

akademiker,

e)

personal inom högre utbildning,

f)

andra offentliga eller privata organ som är verksamma inom den högre utbildningen, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis,

g)

företag,

h)

forskningscentrum.

Artikel 6

Kommissionens och medlemsstaternas uppgifter

1.   Kommissionen ska

a)

se till att de gemenskapsinsatser som ingår i programmet genomförs verkningsfullt och öppet i enlighet med bilagan och för insats 2, i enlighet med de rättsakter som anges i artikel 7.1 samt i överensstämmelse med programmets mål om den höga akademiska kvalitet som ska beaktas då stipendiaterna för programmet väljs,

b)

beakta medlemsstaternas bilaterala samarbete med tredjeländer,

c)

eftersträva samverkansfördelar och där så är lämpligt utforma gemensamma insatser med andra gemenskapsprogram och gemenskapsinsatser inom högre utbildning och forskning,

d)

se till att, då schablonbeloppet för studiebidrag fastställs, hänsyn tas till terminsavgiften och uppskattade studiekostnader,

e)

samråda med de berörda europeiska sammanslutningarna och organisationerna inom högre utbildning om de frågor som uppkommer vid genomförandet av programmet samt informera den kommitté som avses i artikel 8.1 om resultaten av dessa samråd,

f)

regelbundet informera sina delegationer i berörda tredjeländer om alla uppgifter rörande programmet som kan vara till nytta för allmänheten.

2.   Medlemsstaterna ska

a)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att programmet drivs effektivt på medlemsstatsnivå med delaktighet av alla berörda parter inom den högre utbildningen enligt nationell praxis, och anstränga sig för att anta sådana åtgärder som anses lämpliga för att undanröja alla rättsliga och administrativa hinder för utbytesprogram mellan europeiska länder och tredjeländer. Medlemsstaterna bör säkerställa att studenterna och utbildningsanstalterna får exakt och tydlig information för att underlätta deras deltagande i programmet,

b)

utse lämpliga strukturer för ett nära samarbete med kommissionen,

c)

uppmuntra möjliga samverkansfördelar med andra gemenskapsprogram och eventuella liknande nationella initiativ som tas av medlemsstaterna,

3.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna

a)

ombesörja lämplig information, publicitet och uppföljning för de insatser som får stöd inom programmet,

b)

säkerställa spridning av resultaten av de insatser som genomförs inom ramen för programmet,

c)

förbättra kommunikationsstrategin för potentiella intressenter i europeiska länder och uppmuntra partnerskap mellan universitet, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer i syfte att utveckla programmet.

Artikel 7

Genomförandeåtgärder

1.   Alla åtgärder som krävs för att genomföra insats 2 ska regleras av de förfaranden som anges i förordningarna (EG) nr 1085/2006, (EG) nr 1638/2006, (EG) nr 1905/2006 och (EG) nr 1934/2006 samt AVS–EG-partnerskapet och det interna avtalet AVS–EG. Kommissionen ska regelbundet informera den kommitté som avses i artikel 8.1 om de åtgärder som vidtagits.

2.   Följande åtgärder, som är nödvändiga för att genomföra programmet och de andra insatserna i detta beslut, ska antas av kommissionen i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 8.2 och i enlighet med principerna och de allmänna riktlinjer och urvalskriterier som anges i bilagan:

a)

Den årliga arbetsplanen, inbegripet prioriteringar.

b)

Den årliga budgeten och fördelningen av medel mellan programmets olika insatser samt vägledande bidragsbelopp.

c)

Tillämpningen av de allmänna riktlinjerna för genomförandet av programmet, inbegripet urvalskriterierna som anges i bilagan.

d)

Urvalsförfaranden, inbegripet urvalskommitténs sammansättning och arbetsordning.

e)

Arrangemangen för övervakning och utvärdering av programmet samt för spridning och överföring av resultat.

3.   Beslut om urval ska fattas av kommissionen, som inom två arbetsdagar ska informera Europaparlamentet och den kommitté som avses i artikel 8.1 om dessa beslut.

Artikel 8

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

Artikel 9

Andra länders deltagande i programmet på samma villkor som medlemsstaterna

Programmet ska vara öppet för deltagande av

a)

de Eftaländer som är medlemmar i EES, på de villkor som anges i EES-avtalet,

b)

de kandidatländer som har en föranslutningsstrategi, i enlighet med de allmänna principer och allmänna villkor som anges i ramavtalen med dessa länder för deras deltagande i gemenskapsprogram,

c)

länderna på västra Balkan, i enlighet med de allmänna principer och allmänna villkor som anges i ramavtalen med dessa länder för deras deltagande i gemenskapsprogram,

d)

Schweiziska edsförbundet, förutsatt att ett bilateralt avtal om dess deltagande ingås med det landet.

Artikel 10

Övergripande frågor

Vid genomförandet av programmet ska vederbörlig hänsyn tas för att se till att det fullständigt bidrar till främjandet av gemenskapens övergripande politiska mål, särskilt genom

a)

att stärka Europas kunskapsbaserade ekonomi och samhälle samt bidra till att skapa fler arbetstillfällen i enlighet med målen i Lissabonstrategin och stärka Europeiska unionens globala konkurrenskraft, dess hållbara ekonomiska tillväxt och en ökad social sammanhållning,

b)

att främja kultur, kunskaper och färdigheter för en fredlig och hållbar utveckling i ett Europa med mångfald,

c)

att främja medvetenheten om den kulturella och språkliga mångfaldens betydelse för Europa, och behovet av att bekämpa rasism och främlingsfientlighet och främja interkulturell utbildning,

d)

att ta hänsyn till studenter med särskilda behov, särskilt genom att bidra till deras integration i gängse högre utbildning, och främja lika möjligheter för alla,

e)

att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och bidra till kampen mot alla former av diskriminering på grundval av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning,

f)

att främja utvecklingen i tredjeländer.

Artikel 11

Överensstämmelse och komplementaritet med annan politik

1.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna säkerställa programmets övergripande överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsinsatser, särskilt programmet för livslångt lärande, det sjunde ramprogrammet för forskning, utvecklingspolitiken och programmen för yttre samarbete, associeringsavtalen med AVS-länderna samt Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

2.   Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och den kommitté som avses i artikel 8.1 om gemenskapsinitiativ på relevanta områden, se till att det finns en fungerande kommunikation, och i förekommande fall gemensamma insatser mellan detta program och de program och insatser för högre utbildning som genomförs inom ramen för gemenskapens samarbete med tredjeländer, inbegripet bilaterala avtal, och med behöriga internationella organisationer.

Artikel 12

Finansiering

1.   Finansieringsramen för genomförande av insats 1 och 3 och därtill hörande tekniska stödåtgärder som avses i artikel 4.4 fastställs härmed till 493 690 000 EUR för perioden 2009–2013.

2.   Finansieringsramen för genomförande av insats 2 och de därtill hörande tekniska stödåtgärder som avses i artikel 4.4 för den tid som anges i artikel 1.2 ska fastställas i enlighet med de bestämmelser, förfaranden och mål som anges i förordningarna (EG) nr 1085/2006, (EG) nr 1638/2006, (EG) nr 1905/2006 och (EG) nr 1934/2006 samt AVS–EG-partnerskapet och det interna avtalet AVS–EG.

3.   De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ramar i enlighet med det årliga budgetförfarandet.

Artikel 13

Övervakning och utvärdering

1.   Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna regelbundet övervaka programmet. Resultaten av övervakningen och utvärderingen av programmet och det föregående programmet ska utnyttjas när programmet genomförs. Övervakningen ska omfatta en analys av den geografiska fördelningen av stipendiaterna per insats och per land, de rapporter och det meddelande som avses i punkt 3 samt särskilda verksamheter.

2.   Kommissionen ska regelbundet utvärdera programmet med beaktande av de mål som avses i artikel 3, programmets verkan i stort samt komplementariteten mellan insatserna enligt detta program och insatser som genomförs i enlighet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsinsatser.

3.   Kommissionen ska till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén överlämna följande:

a)

Senast den 31 mars det andra året efter starten för de nya kurser som har inrättats inom programmet, en preliminär utvärderingsrapport om resultat och kvalitativa och kvantitativa aspekter av programmets genomförande.

b)

Senast den 30 januari 2012 ett meddelande om programmets fortsättning.

c)

Senast den 31 december 2015 en utvärderingsrapport i efterhand.

Artikel 14

Övergångsbestämmelser

1.   Insatser som inleds senast den 31 december 2008 i enlighet med beslut nr 2317/2003/EG ska förvaltas i enlighet med det beslutets bestämmelser, med undantag för att kommittén som inrättades genom det beslutet ska ersättas av den kommitté som avses i artikel 8.1 i det här beslutet.

2.   Insatser som inleds senast den 31 december 2008 i enlighet med förfarandena i de rättsakter som anges i artikel 7.1 ska förvaltas i enlighet med bestämmelserna i de rättsakterna.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg 16 december 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  EUT C 204, 9.8.2008, s. 85.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 21 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 december 2008.

(3)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 1.

(4)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(5)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(6)  EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(7)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 41.

(8)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(9)  EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.

(10)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(11)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

(12)  EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.

(13)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(15)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(16)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.


BILAGA

GEMENSKAPSINSATSER (ALLMÄNNA RIKTLINJER OCH URVALSKRITERIER), URVALSFÖRFARANDEN OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Alla insatser i programmet ska genomföras i enlighet med de allmänna riktlinjer och urvalskriterier som anges i denna bilaga.

INSATS 1:   GEMENSAMMA ERASMUS MUNDUS-PROGRAM

A.   ERASMUS MUNDUS-MASTERPROGRAM

1.   Gemenskapen ska välja ut masterprogram av utmärkt akademisk kvalitet som inom programmet benämns ”Erasmus Mundus-masterprogram”.

2.   Vid tillämpningen av programmet ska Erasmus Mundus-masterprogrammen följa följande allmänna riktlinjer och urvalskriterier:

a)

De ska omfatta högre utbildningsanstalter från minst tre olika europeiska länder.

b)

De får omfatta högre utbildningsanstalter och andra relevanta partner, t.ex. forskningscentrum, från tredjeländer.

c)

De ska genomföra ett studieprogram som omfattar en studieperiod vid minst två av de deltagande högre utbildningsanstalterna i led a.

d)

De ska i förekommande fall uppmuntra praktik som en del av studieprogrammet.

e)

De ska ha inbyggda mekanismer för erkännande av studieperioder bedriven vid partneranstalter som bygger på eller är kompatibla med det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter.

f)

De ska leda till att de deltagande anstalterna utfärdar gemensamma och/eller dubbla eller multipla examina som erkänns eller ackrediteras av de europeiska länderna. Program som leder till gemensamma examina ska främjas.

g)

De ska inrätta strikta förfaranden för egenutvärdering och samtycka till att bli granskade av externa experter (från europeiska länder eller tredjeländer) för att säkerställa masterprogrammets kontinuerligt höga kvalitet.

h)

De ska reservera ett minimiantal platser för och ta emot europeiska studenter och tredjelandsstudenter som tilldelats ekonomiskt stöd inom programmet.

i)

De ska fastställa öppna gemensamma inträdesvillkor där vederbörlig hänsyn tas till bl.a. jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män samt underlätta tillträdet i enlighet med principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering.

j)

De ska kunna fastställa eller låta bli att fastställa terminsavgifter med hänsyn till nationell lagstiftning och den överenskommelse som ingåtts mellan de associerade anstalter som avses i led a och b.

k)

De ska förbinda sig att följa de regler som är tillämpliga på förfarandet för urval av stipendiater (studenter och akademiker).

l)

De ska införa lämpliga arrangemang för att underlätta tillträdet för och mottagandet av europeiska studenter och tredjelandsstudenter (informationscentrum, logi, hjälp med visum osv.). Kommissionen ska regelbundet informera sina delegationer i tredjeländer om samtliga ändringar av bestämmelser rörande programmet.

m)

De ska, utan att det påverkar undervisningsspråket, möjliggöra användning av minst två europeiska språk som talas i den medlemsstat där de högre utbildningsanstalter som deltar i Erasmus Mundus-masterprogrammet är belägna och enligt vad som är lämpligt erbjuda förberedande språkutbildning och språklig hjälp för studenter, särskilt genom kurser som de aktuella anstalterna anordnar.

3.   Erasmus Mundus-masterprogram ska väljas ut för en femårsperiod med ett årligt förnyelseförfarande på grundval av lägesrapporter.

4.   Erasmus Mundus-masterprogram som valts ut under Erasmus Mundus-programmet 2004–2008 kommer att fortsätta inom insats 1 till slutet av den period för vilken de har valts ut, med förbehåll för ett årligt förnyelseförfarande på grundval av lägesrapporter.

B.   ERASMUS MUNDUS-DOKTORANDPROGRAM

1.   Gemenskapen ska välja ut doktorandprogram av utmärkt akademisk kvalitet som inom programmet benämns ”Erasmus Mundus-doktorandprogram”.

2.   Vid tillämpningen av programmet ska Erasmus Mundus-doktorandprogrammen följa följande allmänna riktlinjer och urvalskriterier:

a)

De ska omfatta högre utbildningsanstalter från minst tre olika europeiska länder och vid behov andra relevanta partner för att säkerställa innovation och anställbarhet.

b)

De får omfatta högre utbildningsanstalter och andra relevanta partner, t.ex. forskningscentrum, från tredjeländer.

c)

De ska genomföra ett doktorandprogram som omfattar en studie- och forskningstid vid minst två av de deltagande högre utbildningsanstalter i punkt a.

d)

De ska uppmuntra praktik som en del av doktorandprogrammet och partnerskap mellan aktörer i den akademiska världen och näringslivet.

e)

De ska ha inbyggda mekanismer för erkännande av studie- och forskningstid bedriven vid partneranstalter.

f)

De ska leda till att de deltagande anstalterna utfärdar gemensamma och/eller dubbla eller multipla examina som erkänns eller ackrediteras av de europeiska länderna. Program som leder till gemensamma examina ska främjas.

g)

De ska inrätta strikta förfaranden för egenutvärdering och samtycka till att bli granskade av externa experter (från europeiska länder eller tredjeländer men som arbetar i europeiska länder) för att säkerställa doktorandprogrammets kontinuerligt höga kvalitet.

h)

De ska reservera ett minimiantal platser för och ta emot europeiska doktorander och tredjelandsdoktorander som tilldelats ekonomiskt stöd inom programmet.

i)

De ska fastställa öppna gemensamma inträdesvillkor där vederbörlig hänsyn tas till bl.a. jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män samt underlätta tillträdet i enlighet med principen om lika möjligheter och icke-diskriminering.

j)

De ska kunna fastställa eller låta bli att fastställa terminsavgifter med hänsyn till nationell lagstiftning och den överenskommelse som ingåtts mellan de associerade anstalter som avses i led a och b.

k)

De ska förbinda sig att följa de regler som är tillämpliga på förfarandet för urval av doktorander.

l)

De ska införa lämpliga arrangemang för att underlätta tillträdet för och mottagandet av europeiska doktorander och tredjelandsdoktorander (informationscentrum, logi, hjälp med visum osv.).

m)

De får föreskriva att anställningskontrakt ges till doktorander som ett alternativ till stipendier, om nationell lagstiftning medger detta.

n)

De ska, utan att det påverkar undervisningsspråket, möjliggöra användning av minst två europeiska språk som talas i den medlemsstat där de högre utbildningsanstalter som deltar i Erasmus Mundus-masterprogrammet är belägna och enligt vad som är lämpligt erbjuda förberedande språkutbildning och språklig hjälp för studenter, särskilt genom kurser som de aktuella anstalterna anordnar.

3.   Erasmus Mundus-doktorandprogram ska väljas ut för en femårsperiod med ett årligt förnyelseförfarande på grundval av lägesrapporter, och perioden får omfatta ett års förberedelser innan doktorander rekryteras.

C.   STIPENDIER

1.   Gemenskapen får bevilja heltäckande stipendier till tredjeländers och europeiska masterstudenter och doktorander samt kortfristiga stipendier till akademiker från tredjeländer och Europa. För att göra programmet mera attraktivt för tredjelandsmedborgare ska beloppet för heltäckande stipendier vara högre för masterstudenter och doktorander från tredjeländer (stipendiekategori A) än för europeiska masterstudenter och doktorander (stipendiekategori B).

a)

Gemenskapen får ge heltäckande stipendier i stipendiekategori A till masterstudenter och doktorander från tredjeländer som genom ett tävlingssförfarande fått tillträde till Erasmus Mundus-masterprogram och Erasmus Mundus-doktorandprogram. Stipendierna är avsedda för studier vid de europeiska högre utbildningsanstalter som deltar i ett Erasmus Mundus-masterprogram eller ett Erasmus Mundus-doktorandprogram. Stipendier i kategori A ska inte beviljas tredjelandsstudenter som har bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (studier, arbete osv.) i mer än sammanlagt tolv månader under de senaste fem åren i ett europeiskt land.

b)

Gemenskapen får ge heltäckande stipendier i stipendiekategori B till europeiska masterstudenter och doktorander som genom ett tävlingsförfarande fått tillträde till Erasmus Mundus-masterprogram och Erasmus Mundus-doktorandprogram. Stipendierna är avsedda för studier vid de högre utbildningsanstalter som deltar i ett Erasmus Mundus-masterprogram eller ett Erasmus Mundus-doktorandprogram. Stipendier i kategori B får endast ges till tredjelandsstudenter som inte är berättigade till stipendier i kategori A.

c)

Gemenskapen får ge kortfristiga stipendier till tredjelandsakademiker som besöker Erasmus Mundus-masterprogrammen i syfte att bedriva undervisning, forskning och akademiskt arbete vid de europeiska högre utbildningsanstalter som deltar i Erasmus Mundus-masterprogrammen.

d)

Gemenskapen får ge kortfristiga stipendier till europeiska akademiker som besöker tredjeländers högre utbildningsanstalter delaktiga i Erasmus Mundus-masterprogrammen, i syfte att bedriva undervisning, forskning och akademiskt arbete vid de högre utbildningsanstalter i tredjeländer som deltar i Erasmus Mundus-masterprogrammen.

e)

Gemenskapen ska se till att de högre utbildningsanstalterna tillämpar insynsvänliga kriterier för beviljande av stipendier och att dessa bland annat beaktar att principen om lika möjligheter och icke-diskriminering respekteras.

2.   Stipendierna får sökas av masterstudenter och doktorander från Europa och tredjeländer samt akademiker enligt definitionerna i artikel 2.

3.   Studenter som beviljats stipendier ska få information om sin första studieort i tillräckligt god tid från det att beslutet har fattats.

4.   Personer som fått stipendier inom Erasmus Mundus-masterprogram kan också beviljas stipendier inom Erasmus Mundus-doktorandprogram.

5.   Kommissionen ska se till att ingen person får ekonomiskt stöd för samma ändamål från mer än ett gemenskapsprogram. I synnerhet får personer som fått ett Erasmus Mundus-stipendium inte ta emot Erasmus-bidrag för samma Erasmus Mundus-masterprogram eller Erasmus Mundus-doktorandprogram enligt programmet för livslångt lärande. På samma sätt får personer som fått bidrag enligt det särskilda programmet ”Människor” (Marie Curie-åtgärder) inom det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1) inte ta emot ett Erasmus Mundus-bidrag för samma studie- eller forskningsperiod.

INSATS 2:   ERASMUS MUNDUS-PARTNERSKAP

1.   Gemenskapen ska välja ut partnerskap av hög akademisk kvalitet som vid tillämpningen av programmet ska benämnas ”Erasmus Mundus-partnerskap”. De är avsedda att eftersträva och ska överensstämma med syftena och de särskilda målen i artikel 3, i den mån dessa överensstämmer med den rättsliga grund från vilken finansieringen härstammar.

2.   Vid tillämpningen av programmet och i överensstämmelse med den rättsliga grund från vilken finansieringen härstammar ska följande gälla för Erasmus Mundus-partnerskap:

a)

De ska omfatta minst fem högre utbildningsanstalter i minst tre olika europeiska länder och ett antal högre utbildningsanstalter i särskilda tredjeländer som inte deltar i programmet för livslångt lärande och som kommer att fastställas vid de årliga förslagsomgångarna.

b)

De ska genomföra ett partnerskap som grund för kunskapsöverföring.

c)

De ska anordna utbyte av studenter på alla nivåer inom högre utbildning på grundval av hög akademisk kvalitet (från studenter i den första cykeln till postdoktorandforskare), akademiker och personal inom högre utbildning för rörlighetsperioder av varierande längd, inbegripet möjlighet till praktikperioder.

d)

De ska ha inbyggda former för ömsesidigt erkännande av studier och forskning bedriven vid partneranstalter som bygger på eller är kompatibla med Europeiska systemet för överföring av studiemeriter samt motsvarande system i tredjeländer.

e)

De ska använda rörlighetsinstrument som utarbetats inom Erasmusprogrammet, såsom erkännande av tidigare studier, inlärningsavtal och betygsdokumentation.

f)

De ska fastställa öppna villkor för tilldelning av rörlighetsbidrag där vederbörlig hänsyn tas till bl.a. jämlikhet och jämställdhet mellan kvinnor och män och språkförmåga och ska underlätta tillträdet i enlighet med principen om lika möjligheter och icke-diskriminering.

g)

De ska förbinda sig att följa de regler som är tillämpliga på urvalsförfarandet för stipendiater (studenter, akademiker och personal inom högre utbildning).

h)

De ska införa lämpliga arrangemang för att underlätta tillträdet för och mottagandet av europeiska och tredjeländers studenter, akademiker och personal inom högre utbildning (informationscentrer, logi, hjälp med visum osv.).

i)

De ska, utan att det påverkar undervisningsspråket, möjliggöra användning av minst två språk som talas i de länder där de högre utbildningsanstalter som deltar i Erasmus Mundus-partnerskapet är belägna och enligt vad som är lämpligt sörja för förberedande språkutbildning och språklig hjälp för stipendiaterna, särskilt genom kurser som de aktuella anstalterna anordnar.

j)

De ska bedriva ytterligare partnerskapsverksamhet, såsom dubbla examina, gemensam kursplanutveckling, utbyte av bästa praxis osv.

k)

När det gäller åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1905/2006 eller AVS–EG-partnerskapsavtalet ska de uppmuntra tredjelandsmedborgare att återvända till sina ursprungsländer när deras studie- eller forskningsperioder är över så att de kan bidra till den ekonomiska utvecklingen och välfärden i dessa länder.

3.   Kommissionen ska, efter samråd med de behöriga myndigheterna i de aktuella tredjeländerna via sina delegationer, ange nationella och regionala prioriteringar utifrån behoven i de enskilda tredjeländerna som berörs av partnerskapen.

4.   Erasmus Mundus-partnerskap kommer att väljas ut för en treårsperiod, med ett årligt förlängningsförfarande på grundval av lägesrapporter.

5.   Stipendier kan ges till europeiska och tredjeländers studenter och akademiker enligt definitionerna i artikel 2.

6.   När kommissionen tilldelar stipendier inom insats 2 ska den stödja socioekonomiskt missgynnade grupper och befolkningar i utsatta situationer, utan att äventyra de öppenhetsvillkor som avses i punkt 2 f.

7.   Kommissionen ska se till att ingen person får ekonomiskt stöd för samma ändamål från mer än ett gemenskapsprogram. I synnerhet får personer som fått ett Erasmus Mundus-stipendium inte ta emot Erasmus-bidrag för samma rörlighetsperiod enligt programmet för livslångt lärande. På samma sätt får personer som fått bidrag enligt det ovannämnda särskilda programmet ”Människor” inte ta emot ett Erasmus Mundus-bidrag för samma studie- eller forskningsperiod.

8.   De partnerskap som valts ut inom Erasmus Mundus externa samarbete (det tidigare namnet för insats 2) ska fortsätta inom den insatsen till slutet av den period för vilken de har valts ut, med ett förenklat årligt förlängningsförfarande som bygger på lägesrapporter.

INSATS 3:   FRÄMJANDE AV DEN EUROPEISKA HÖGRE UTBILDNINGEN

1.   Genom insats 3 får gemenskapen ge stöd till verksamhet som syftar till att öka den europeiska högre utbildningens attraktionskraft, profil, synlighet och tillgänglighet. Verksamheten ska bidra till programmets mål och anknyta till den internationella dimensionen inom alla aspekter av högre utbildning, t.ex. främjande, tillgänglighet, kvalitetssäkring, erkännande av studiemeriter, erkännande av europeiska kvalifikationer utanför Europa och ömsesidigt erkännande av kvalifikationer med tredjeländer, utarbetande av kursplaner, rörlighet, tjänstekvalitet m.m. Verksamheten får inbegripa främjande av programmet och dess resultat.

2.   Stödberättigade anstalter kan inbegripa offentliga eller privata organ som är verksamma inom den högre utbildningen, i enlighet med artikel 5 f. Verksamheten ska bedrivas i projekt som ska involvera organisationer från minst tre olika europeiska länder och får involvera organisationer från tredjeländer.

3.   Verksamheten får bedrivas i olika former (konferenser, seminarier, workshoppar, studier, analyser, pilotprojekt, priser, internationella nätverk, produktion av material för publicering, utveckling av redskap för information, kommunikation och teknik m.m.) och får äga rum var som helst i världen. Kommissionen ska på bästa möjliga sätt sprida information om verksamheten inom och utvecklingen av programmet, särskilt via Erasmus Mundus flerspråkiga webbplats, som bör göras mer överskådlig och lättillgänglig.

4.   I verksamheten ska kopplingar mellan den högre utbildningen och forskningen och den privata sektorn i europeiska länder och tredjeländer eftersträvas, och eventuella samverkansfördelar ska tas tillvara där så är möjligt.

5.   En integrerad politik för information till allmänheten ska genomföras av de behöriga nationella myndigheterna i samarbete med de högre utbildningsanstalter som deltar i programmet. Målet ska vara att ge fullständig information vid lämplig tidpunkt och klargöra vilka förfaranden som krävs, och man bör i första hand rikta sig till de regioner som är underrepresenterade.

6.   Gemenskapen får ge stöd, där så befinns lämpligt, till de strukturer som utses enligt artikel 6.2 b i deras ansträngningar att främja programmet och sprida dess resultat nationellt och internationellt.

7.   Gemenskapen ska ge stöd till en alumniförening för alla studenter (tredjelandsstudenter och europeiska studenter) som tar examen från Erasmus Mundus-masterprogram och Erasmus Mundus-doktorandprogram.

TEKNISKA STÖDÅTGÄRDER

Programmets övergripande finansieringsram får också omfatta utgifter för experter, ett genomförandeorgan, befintliga behöriga organ i medlemsstaterna och vid behov andra former av tekniskt och administrativt stöd som kommissionen kan behöva anlita vid programmets genomförande. Annat tekniskt och administrativt stöd kan särskilt inbegripa studier, möten, information, publikationer, övervakning, kontroll och revision, utvärdering, utgifter för IT-nät för informationsutbyte samt andra utgifter som är direkt nödvändiga för programmets genomförande och måluppfyllelse.

URVALSFÖRFARANDEN

I urvalsförfarandena ska följande beaktas:

a)

Förslag inom insats 1 ska väljas ut av kommissionen med bistånd av en urvalsnämnd med en ordförande som kommissionen utser och ledamöter med högt anseende i den akademiska världen och som är representativa för den högre utbildningens mångfald i Europeiska unionen. Urvalsnämnden ska se till att Erasmus Mundus-masterprogram och Erasmus Mundus-doktorandprogram uppfyller högsta akademiska krav och har en så balanserad geografisk fördelning som möjligt. En jämn fördelning mellan olika studieområden ska eftersträvas under programperioden. Kommissionen ska organisera en bedömning på europeisk nivå av alla stödberättigade förslag av oberoende akademiska experter innan förslagen läggs fram inför urvalsnämnden. Varje Erasmus Mundus-masterprogram och Erasmus Mundus-doktorandprogram ska tilldelas ett visst antal stipendier som ska betalas ut till utvalda personer av det eller de organ som förvaltar master- och doktorandprogrammen. Urvalet av masterstudenter, doktorander och akademiker ska göras av de anstalter som deltar i Erasmus Mundus-masterprogrammen och Erasmus Mundus-doktorandprogrammen på grundval av höga akademiska kvaliteter efter samråd med kommissionen. Även om Insats 1 i huvudsak riktar sig till studenter från tredjeländer, kan även europeiska studenter omfattas. Urvalsförfaranden för Erasmus Mundus-masterprogram och Erasmus Mundus-doktorandprogram ska omfatta samråd med de strukturer som utses i enlighet med artikel 6.2 b.

b)

Förslag inom insats 2 ska väljas ut av kommissionen enligt bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1085/2006, (EG) nr 1638/2006, (EG) nr 1905/2006 och (EG) nr 1934/2006 samt AVS–EG-partnerskapet och det interna avtalet AVS–EG.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i de förordningar och avtal som avses i första stycket ska kommissionen även se till att förslagen till Erasmus Mundus-partnerskap motsvarar högsta akademiska kvalitet och har en så balanserad geografisk fördelning som möjligt. Urvalet av studenter och akademiker ska göras av de institutioner som deltar i partnerskapet på grundval av akademisk kvalitet efter samråd med kommissionen. Insats 2 riktar sig i huvudsak till studenter från tredjeländer. För att bidra till ett ömsesidigt berikande bör rörligheten dock även omfatta unionsmedborgare.

c)

Förslag inom insats 3 ska väljas ut av kommissionen.

d)

Kommissionen ska utan dröjsmål informera den kommitté som avses i artikel 8.1 om alla urvalsbeslut.

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

1.   Schablonbelopp, enhetskostnadstariffer och priser

Schablonbelopp och/eller enhetskostnadstariffer i den mening som avses i artikel 181.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 får användas för alla insatser som avses i artikel 4.

Schablonbelopp får användas för upp till högst 25 000 EUR per partner inom en bidragsöverenskommelse. De får kombineras upp till högst 100 000 EUR och/eller användas tillsammans med enhetskostnadstariffer.

Kommissionen får besluta om tilldelning av priser med anknytning till verksamhet inom programmets ram.

2.   Partnerskapsöverenskommelser

När programmets insatser kompletteras av ramöverenskommelser om partnerskap, i enlighet med artikel 163 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002, får sådana partnerskap väljas ut och finansieras under en femårsperiod med förbehåll för ett förenklat förlängningsförfarande.

3.   Högre utbildningsanstalter eller -organisationer

Alla av medlemsstaterna särskilt angivna högre utbildningsanstalter och -organisationer som har fått över 50 % av sina årliga intäkter från offentliga medel de senaste två åren eller som kontrolleras av offentliga organ eller dessas företrädare, ska av kommissionen anses ha nödvändig finansiell, professionell och administrativ kapacitet och den nödvändiga finansiella stabiliteten för att genomföra projekt inom programmet. De ska inte behöva förete ytterligare dokumentation för att styrka sådan kapacitet eller stabilitet. Sådana anstalter eller organisationer får undantas från revisionskraven i artikel 173.4 femte stycket i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

4.   Sökandenas yrkeskompetens och kvalifikationer

Kommissionen får besluta, i enlighet med artikel 176.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002, att vissa kategorier av stödmottagare har den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som krävs för att genomföra de föreslagna insatserna eller arbetsprogrammen.

5.   Bestämmelser om bedrägeribekämpning

Kommissionens beslut i enlighet med artikel 7, därmed sammanhängande avtal och överenskommelser samt avtal med deltagande tredjeländer ska särskilt innehålla bestämmelser om kommissionens eller dess företrädares övervakning och ekonomiska kontroller, inbegripet av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), och för revisioner, i förekommande fall på plats, av Revisionsrätten.

Stödmottagare ska se till att, där så är tillämpligt, styrkande handlingar som innehas av partnern eller medlemmen uppvisas för kommissionen.

Kommissionen får utföra revision av bidrag, antingen direkt med egen personal eller med något annat kvalificerat externt organ som den utser. Sådan revision får utföras under avtalets giltighetstid och i fem år efter det att projektet avslutats. I förekommande fall kan revisionens resultat leda till att kommissionen beslutar om återkrav.

Kommissionens personal och extern personal på kommissionens uppdrag ska ha lämplig tillträdesrätt, särskilt till stödmottagarens kontor och till alla uppgifter, även uppgifter i elektronisk form, som behövs för sådana revisioner.

Revisionsrätten och OLAF ska ha samma rättigheter, särskilt tillträdesrätt, som kommissionen.

Dessutom får kommissionen utföra kontroller och inspektioner på plats under programmet i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (2).

För de gemenskapsinsatser som finansieras enligt detta beslut avses med oegentlighet enligt artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (3) varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller varje åsidosättande av en avtalsenligt förpliktelse som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar, genom en otillbörlig utgift.


(1)  EUT L 54, 22.2.2007, s. 91.

(2)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(3)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.