Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Studiestödslag (1973:349)

Denna lag har enligt lagar (1999:1395) och (2001:304) upphört att gälla den 1 juli 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se lagar (1999:1395) och (2001:304).

Utfärdad: 1973-05-25.

Omtryckt i SFS 1987:303.

Inledande bestämmelser

1 §

Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudiestöd.

SFS 1993:220

2 §

Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

SFS 1995:480

3 §

Studiemedel består av studiebidrag och studielån.

SFS 1995:480

4 §

[har upphävts genom lag (1987:303).]

SFS 1987:303

5 §

Särskilt vuxenstudiestöd består av vuxenstudiebidrag och studielån.

SFS 1995:480

6 §

Studiestödet handhas av Centrala studiestödsnämnden.

Läroanstalt är skyldig att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1992:400

6 a §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

7 §

I denna lag förstås med basbelopp basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

SFS 1993:220

8 §

Utländska medborgare som på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter från EG-rätten eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i fråga om sociala förmåner skall när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag jämställas med svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller make, sambo och barn till sådana utländska medborgare.

SFS 1997:573

SFS1986-0230

Studiehjälp

Allmänna bestämmelser

1 §

Studiehjälp lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser, om inte något annat följer av bestämmelserna nedan i detta kapitel.

Studiehjälp lämnas dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

SFS 1996:1045

2 §

Studiehjälp utgår till svensk studerande samt till sådan annan studerande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiehjälp endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning.

3 §

Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den studerande fyllt 16 år, om inte annat följer av andra stycket.

Inackorderingstillägg och extra tillägg utgår även till studerande som inte har uppnått sådan ålder som anges i första stycket.

SFS 1984:564

4 §

Om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriver något annat, utgår studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg endast vid heltidsstudier.

SFS 1992:400

5 §

Studiehjälp lämnas för de delar av ett läsår under vilka den studerande bedriver studier.

Studiehjälp lämnas även för den tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 15 och 16 §§, om inte något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1995:480

5 a §

Studiehjälp beviljas efter ansökan, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, Centrala studiestödsnämnden meddelar.

SFS 1974:978

Studiebidrag och extra tillägg

6 §

Studiebidrag lämnas med 950 kronor i månaden.

SFS 2000:1372

7 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

8 §

[har upphävts genom lag (1983:598).]

SFS 1983:598

9 §

[har upphävts genom lag (1991:924).]

SFS 1991:924

10 §

[har upphävts genom lag (1984:564).]

SFS 1984:564

11 §

Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor i månaden. Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

SFS 1994:357

Inackorderingstillägg

12 §

Inackorderingstillägg utgår till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer särskilt, om den studerande behöver inackordering.

SFS 1993:220

13 §

Inackorderingstillägg lämnas med lägst 1 190 och högst 2 350 kronor i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

SFS 1995:480

Resekostnadsersättning

14 §

[har upphävts genom lag (1995:480).]

SFS 1995:480

Studiehjälp under sjukdom

15 §

I 16 § ges bestämmelser om studiehjälp för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

I paragrafen förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han skulle ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

SFS 1992:400

16 §

Studiehjälp utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiehjälp. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva att studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas genom läkarintyg.

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiehjälp i form av extra tillägg och inackorderingstillägg endast om den studerande ingett ansökan om denna studiehjälp dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan en studerande beviljas studiehjälp även för sådan sjukperiod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till studiehjälp utgår studiehjälp endast för sådan sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

SFS 1992:400

16 a §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

17 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

18 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

19 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

20 §

[har genom lag (1984:313) betecknats 13 §.]

SFS 1984:313

21 §

[har genom lag (1984:313) betecknats 14 §.]

SFS 1984:313

Studiehjälp för studier utom riket

22 §

Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare för studier utom riket, om studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid svensk läroanstalt.

Även i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för studier utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 15 §.

Närmare föreskrifter om studiehjälp för studier utom riket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1993:220

Särskilda bestämmelser

23 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

24 §

Vid beräkning av studiehjälp skall för period om 15 dagar beräknas hälften av månadsbeloppet.

Belopp som enligt första stycket beräknas för period om 15 dagar avrundas till helt krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.

SFS 1983:272

25 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

26 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

27 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

28 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

29 §

Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersättning, kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

Motsvarande gäller dels i fråga om studerande vars uppehälle helt eller till väsentlig del bekostas av staten eller kommun, dels i fråga om annan grupp av studerande enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

SFS 1976:174

30 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

31 §

Studerande har rätt att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1988:1469

Studiemedel

Allmänna bestämmelser

1 §

Studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

SFS 1996:1045

2 §

Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studiemedel vid sådan läroanstalt eller utbildning utgår dock tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

SFS 1993:220

3 §

Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt 3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

Om en studerande beviljas studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande inte ta emot studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får inte heller beviljas eller tas emot för den tid då den studerande får

 • aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 • utbildningsbidrag för doktorander, eller

 • särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

SFS 2000:1372

4 §

Studiemedel utgår till svensk studerande samt till sådan annan studerande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiemedel endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning.

SFS 1975:359

5 §

Studerande har rätt till studiemedel såväl vid heltidsstudier som deltidsstudier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om han bedriver studierna på minst halvtid.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till studiemedel meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1987:303

6 §

Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit inskriven vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om det med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år, skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i andra stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte kommer att slutföra studierna inom normal tid.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra och tredje styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1993:220

7 §

Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit inskriven vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 § eller 3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

Inom ramen för sådan utbildningslinje vid gymnasieskolan som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan prövning som avses i första stycket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha inverkat på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år,

skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i tredje stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte bedriver sina studier i normal takt.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av tredje och fjärde styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1993:220

7 a §

[har upphävts genom lag (1984:122).]

SFS 1984:122

8 §

Har en studerande för sådana studier som avses i 1 § erhållit studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under sammanlagt minst sex år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det finns särskilda skäl och det inte är fråga om forskarutbildning. Om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller om den studerande har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander, får studiemedel inte lämnas för forskarutbildning.

Har en studerande för sådana studier som avses i 2 § fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller särskilt utbildningsbidrag under sammanlagt minst tre år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier endast om det finns särskilda skäl.

SFS 1997:1215

9 §

Studiemedel får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under det år då den studerande fyller 45 år. Studiemedel får även utgå för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

SFS 1975:359

10 §

Studiemedel utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande bedriver studier.

Studiemedel utgår även för tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 28–36 §§.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår, om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1975:359

11 §

Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den inkommit för sent.

SFS 1991:924

Beräkning av studiemedel

12 §

[har upphävts genom lag (1975:359).]

SFS 1975:359

13 §

Studiemedel utgår med 9,75 procent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidsstuderande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om inte något annat följer av 16, 19, 22 eller 25 §.

SFS 1993:220

14 §

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier på mer än halvtid men mindre än heltid får studiemedlens storlek bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1995:994

15 §

[har upphävts genom lag (1975:359).]

SFS 1975:359

16 §

För en heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med en artondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidsperioder om 15 dagar för vilka studiemedel skall utgå under kalenderhalvåret

Del av basbeloppet

 
 

januari – juni

 

juli – augusti

 

högst

 

2

 

155 procent

 

155 procent

 
 

3

 

145 procent

 

145 procent

 
 

4

 

125 procent

 

125 procent

 
 

5

 

110 procent

 

110 procent

 
 

6

 

100 procent

 

100 procent

 
 

7

 

85 procent

 

95 procent

 
 

8

 

75 procent

 

85 procent

 
 

9

 

65 procent

 

85 procent

 

lägst

 

10

 

55 procent

 

70 procent

 

SFS 1990:704

17 §

[har upphävts genom lag (1988:877).]

SFS 1988:877

18 §

[har upphävts genom lag (1975:359).]

SFS 1975:359

19 §

För en deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalenderhalvår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan, för skilda perioder angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidsperioder om 30 dagar för vilka studiemedel skall utgå under kalenderhalvåret

Del av basbeloppet

1

 

180 procent

 

2

 

170 procent

 

3

 

160 procent

 

4

 

150 procent

 

lägst 5

 

140 procent

 

SFS 1990:704

20 §

[har upphävts genom lag (1975:359).]

SFS 1975:359

21 §

Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och 19 §§ räknas vad som på det halvåret kan beräknas belöpa av det belopp som kan förutses bli den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får för utomlands bosatta och sjömän föreskriva andra regler för inkomstberäkningen.

SFS 1990:1356

22 §

Regeringen kan förordna att den studerandes inkomst skall beaktas i annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§.

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten eller kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

Utgår till studerande förmåner i form av fria skolmåltider eller fria läromedel kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

SFS 1982:266

23 §

Vid beräkning enligt 13, 16 och 19 §§ av studiemedel tillämpas det basbelopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken studiemedlen är avsedda.

SFS 1988:877

24 §

Studiebidraget utgör 2,71 procent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om 30 dagar för deltidsstuderande. Är den studerande för denna tidsperiod enligt 10, 13, 16, 19 och 21–23 §§ inte berättigad till fullt studiemedel skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget som detta bidrag utgör av fullt studiemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden utgör studielån.

SFS 1993:220

24 a §

[har upphävts genom lag (1994:1824).]

SFS 1994:1824

24 b §

[har upphävts genom lag (1994:1824).]

SFS 1994:1824

25 §

En studerande, som till följd av bestämmelserna i 16, 19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 § inte är berättigad till studiemedel, kan dock få extra studiemedel i form av studielån, om det finns särskilda skäl.

Om det finns särskilda skäl, får extra studiemedel i form av studielån utgå utöver de studiemedelsbelopp som följer av 10, 13, 16, 19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 §.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av första och andra styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1988:877

26 §

[har upphävts genom lag (1980:282).]

SFS 1980:282

27 §

[har upphävts genom lag (1995:480).]

SFS 1995:480

Studiemedel under sjukdom

28 §

I 29–35 §§ ges bestämmelser om studiemedel för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

I nämnda paragrafer förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilket den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilket han skulle ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

SFS 1975:359

29 §

Studiemedel utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

SFS 1984:313

30 §

[har upphävts genom lag (1984:313).]

SFS 1984:313

31 §

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiemedel endast om den studerande ingett ansökan om sådana medel dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas studiemedel även för sådan sjukperiod.

SFS 1974:483

32 §

Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del därav som godkänts av den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende studerande.

SFS 1999:808

33 §

Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva sina studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan, om han beviljats studiemedel för kalenderhalvåret eller om han ansökt eller avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de närmare bestämmelser som meddelas av Riksförsäkringsverket.

SFS 1975:359

34 §

Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan godkänna sjukperioden, om ej annat följer av andra–fjärde styckena.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller efter det anmälan skett enligt 33 §. Om hinder mött mot anmälan eller annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid före sådan anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande

 1. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

 2. under sjukperiod reser till utlandet utan medgivande av kassan,

 3. ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga kraft,

 4. vägrar att genomgå undersökning av läkare eller underlåter att följa läkares föreskrift,

 5. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om studiemedel för sjukperiod.

Den allmänna försäkringskassan får även, om omständigheterna motiverar det, vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande

 1. vägrar att ta emot besök av en person, som fått i uppdrag av försäkringskassan att utreda studieförmågan eller behovet av rehabiliteringsåtgärd,

 2. underlåter att meddela försäkringskassan sin vistelseadress när han under sjukperiod vistas annat än tillfälligt på annan adress än den som angetts till kassan.

SFS 1991:1055

35 §

Har studerande som beviljats studiemedel på grund av sjukdom varit helt oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan, enligt de närmare bestämmelser som Riksförsäkringsverket meddelar, undersöka om skäl föreligger att vidtaga åtgärd som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis återställa studieförmågan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse att åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åtgärden, kan kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som infaller sedan den studerande fått underrättelse om kassans beslut. I underrättelsen skall intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

SFS 1974:483

Studiemedel för studier utom riket

36 §

Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas för studier utom riket under de förutsättningar och med de belopp som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Studiemedel kan även lämnas för en sjukperiod som avses i 28 § enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

SFS 1995:480

Särskilda bestämmelser

37 §

Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden uppgift om sådan sjukperiod enligt 28 § som godkänts av kassan.

SFS 1992:400

38 §

[har upphävts genom lag (1980:282).]

SFS 1980:282

39 §

[har upphävts genom lag (1980:282).]

SFS 1980:282

40 §

[har upphävts genom lag (1988:877).]

SFS 1988:877

41 §

Studiemedel enligt detta kapitel avrundas till närmast lägre hela krontal.

SFS 1988:877

42 §

För den som under ett kalenderhalvår inte är berättigad till mer än fem procent av basbeloppet i studiebidrag och studielån bortfaller rätten till sådant studiestöd.

SFS 1988:877

43 §

Den studerandes rätt till studiemedel är förverkad om han inte begärt att få medlen utbetalade före utgången av det kalenderhalvår för vilket de har beviljats eller om den studerande avlider innan medlen har betalats ut.

Om en begäran om utbetalning av studiemedel kommer in efter utgången av det kalenderhalvår för vilket medlen har beviljats, får medlen dock betalas ut om det finns särskilda skäl.

SFS 1984:122

44 §

Studerande har rätt att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1988:1469

Korttidsstudiestöd

1 §

Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det slag som bestäms av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1987:303

2 §

Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som är arbetstagare, dock längst till och med det år han fyller 64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat lämnas inte korttidsstudiestöd till en studerande som har en längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.

SFS 1992:400

3 §

Korttidsstudiestöd lämnas för varje timme

 1. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av att studeranden deltar i utbildning,

 2. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

Till samma studerande får korttidsstudiestöd lämnas för högst 240 timmar från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni påföljande år.

SFS 1996:337

4 §

Korttidsstudiestöd beviljas efter ansökan.

Ansökan kan göras av en arbetstagare eller av en facklig organisation eller en handikapporganisation för fördelning mellan arbetstagare.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent.

SFS 1995:480

5 §

Korttidsstudiestöd utgör 75 kronor för varje timme.

SFS 1995:480

6 §

Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § lämnas inte till studerande som har studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, aktivitetsstöd eller särskilt utbildningsbidrag för den tidsperiod som utbildningen pågår.

SFS 2000:1372

7 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

8 §

Vid beviljande av korttidsstudiestöd skall hänsyn tas till den studerandes behov av utbildning och stöd.

SFS 1987:303

Internatbidrag

1 §

Internatbidrag kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.

SFS 1989:201

2 §

Internatbidrag utgår längst till och med det år den studerande fyller 64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat lämnas inte internatbidrag till en studerande som har en längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.

SFS 1992:400

3 §

Internatbidrag lämnas för varje dygn

 1. under vilket den studerande deltar i kurs och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi i samband med kursen som är av betydelse,

 2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kursen äger rum och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi som är av betydelse.

Till samma studerande får från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni påföljande år lämnas internatbidrag för högst tio dygn enligt första stycket 1 och för högst två dygn enligt första stycket 2.

Närmare föreskrifter om ersättning för kostnader som avses i första stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1996:337

4 §

Internatbidrag beviljas efter ansökan.

Ansökan kan göras av en studerande, av en facklig organisation för fördelning mellan arbetstagare eller av en handikapporganisation för fördelning mellan medlemmar.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent.

SFS 1995:480

5 §

Internatbidrag utgör 327 kronor för varje dygn.

SFS 1994:357

6 §

Centrala studiestödsnämnden får bestämma att viss del av det belopp som står till förfogande för korttidsstudiestöd och internatbidrag skall utgå i form av internatbidrag och förbehållas studerande som inte är arbetstagare.

SFS 1992:400

7 §

Vid beviljande av internatbidrag skall hänsyn tas till den studerandes behov av utbildning och stöd.

SFS 1987:303

8 §

Om en facklig organisation eller en handikapporganisation har ansökt om internatbidrag gäller andra och tredje styckena.

Bidraget får betalas ut till organisationen i stället för till den studerande.

Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och logi för den studerande. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till ett högre belopp än som motsvarar 327 kronor i genomsnitt för varje dygn och varje studerande som har rätt till bidraget.

SFS 1995:480

9 §

[har upphävts genom lag (1987:303).]

SFS 1987:303

10 §

[har upphävts genom lag (1987:303).]

SFS 1987:303

11 §

[har upphävts genom lag (1987:303).]

SFS 1987:303

Särskilt vuxenstudiestöd

Allmänna bestämmelser

1 §

Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får göras undantag från bestämmelserna i 3–5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får vidare meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5, 7, 8 och 14 §§ samt, såvitt avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I föreskrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån enligt 4 kap. i andra fall än som anges i 8 kap. 9–12 §§.

I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har fått studiemedel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller tas emot för den tid då den studerande får

 • aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 • utbildningsbidrag för doktorander, eller

 • särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

SFS 2000:1372

2 §

Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare kan dock få särskilt vuxenstudiestöd endast om han har bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning.

SFS 1975:359

3 §

Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som har förvärvsarbetat under minst fyra kalenderår före det kalenderår för viket vuxenstudiestödet skall utgå. Med förvärvsarbete får jämställas vissa andra verksamheter. Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbetet skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1985:388

4 §

Särskilt vuxenstudiestöd lämnas inte till en studerande som uppenbart inte är i ekonomiskt behov av stödet.

SFS 1995:480

5 §

Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst 15 dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst 30 dagar under ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxenstudiestöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid. Vid bedömande av om den studerande har rätt till särskilt vuxenstudiestöd för heltidsstudier får, förutom till studier som avses i 1 §, även hänsyn tas till studier inom svenskundervisning för invandrare.

Särskilt vuxenstudiestöd får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under det år då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får även utgå för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap. 6–8 §§ på motsvarande sätt.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till särskilt vuxenstudiestöd meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1992:400

5 a §

Särskilt vuxenstudiestöd utgår för varje kalenderdag under sådan del av läsår under vilket den studerande bedriver studier.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår enligt bestämmelserna i 17 § även för tid under vilken den studerande är sjuk.

Särskilt vuxenstudiestöd utgår dessutom vid uppehåll i studierna för julferie enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Under sådan julferie utgår det särskilda vuxenstudiestödet med samma belopp för kalenderdag som under studietiden.

SFS 1979:206

6 §

Särskilt vuxenstudiestöd beviljas efter ansökan. Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den kommit in för sent.

Särskilt vuxenstudiestöd får beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder.

SFS 1975:359

6 a §

När vuxenstudiestöd beräknas med ledning av aktivitetsstödet enligt bestämmelserna om dagpenning, används alltid det aktivitetsstöd som den studerande skulle ha fått för heltidsarbete.

SFS 2000:1372

Vuxenstudiebidrag och studielån

7 §

Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning från en arbetslöshetskassa eller som under den längsta tid som ersättning kan betalas ut har fått ersättning från någon arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.

Till en annan studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt bestämmelserna i 8, 8 a och 8 b §§. Vid beräkningen av stödet används det lägsta aktivitetsstöd enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet eller har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas ut. Av 6 a § framgår att beräkningen alltid skall ske med ledning av aktivitetsstödet för heltidsarbete.

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av det vuxenstudiestöd som annars skulle lämnas enligt föreskrifterna i första och andra stycket, bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2000:1372

7 a §

För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som avses i 7 § första stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en lika lång sammanhängande tidsperiod, om han kunnat få sådant bidrag,

 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen

  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,

  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

SFS 2000:1372

7 b §

För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som avses i 7 § första stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar om han kunnat få sådant bidrag,

 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen

  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,

  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

SFS 2000:1372

7 c §

[har upphävts genom lag (1995:480).]

SFS 1995:480

8 §

För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,

 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen

  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,

  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

SFS 2000:1372

8 a §

För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,

 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen

  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,

  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

SFS 2000:1372

8 b §

För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande utgår för varje kalenderdag vuxenstudiebidrag och studielån, till heltidsstuderande med en femtondel och till deltidsstuderande med en trettiondel av de i 7 a, 7 b, 8 och 8 a §§ angivna beloppen.

SFS 1988:877

8 c §

[har upphävts genom lag (1995:480).]

SFS 1995:480

9 §

[har upphävts genom lag (1997:518).]

SFS 1997:518

10 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

11 §

Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en sökande som har kort tidigare utbildning och en sökande som under lång tid bedrivit verksamhet av det slag som avses i 3 §. Särskild hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller någon annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

Mer än tio års verksamhet som avses i 3 § får inte beaktas. Verksamhet på deltid jämställs med verksamhet på heltid.

En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss utbildning på grundskolenivå och som fullföljer denna utbildning, har alltid företräde till fortsatt stöd om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 7 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slut föra utbildningen i normal takt.

SFS 1995:480

12 §

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd för studier på gymnasieskolenivå äger 11 § motsvarande tillämpning.

SFS 1992:400

13 §

[har upphävts genom lag (1982:266).]

SFS 1982:266

14 §

Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på högskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en sökande som avser att komplettera sin tidigare utbildning, om han därigenom kan få kunskaper och färdigheter som är av betydelse för den verksamhet som han bedriver eller avser att bedriva. Särskild hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss utbildning på högskolenivå har alltid företräde till fortsatt stöd, om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 6 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slutföra utbildningen i normal takt.

SFS 1995:480

15 §

Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämpning av 11–14 §§ skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller högskolenivå meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1992:400

16 §

[har upphävts genom lag (1995:480).]

SFS 1995:480

Vuxenstudiebidrag och studielån under sjukdom m.m.

17 §

För tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och studielån för sjukperiod som infaller under den del av det eller de kalenderhalvår för vilka den studerande har beviljats vuxenstudiestöd. Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 31–35 §§ skall tillämpas.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitel utgår vuxenstudiebidrag och studielån endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

Utgår sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken den studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget minskas med det belopp som har utgått i sjukpenning eller sådan ersättning för samma tid. Sådan minskning skall dock inte göras för sjukpenning som har utgått enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

SFS 1988:877

17 a §

Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och studielån vid

 1. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt 4 kap. 10–12 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenning,

 2. ledighet för fullgörande av uppdrag i elevorganisation under sammanlagt högst tio dagar under ett kalenderår,

 3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och

 4. ledighet för närståendevård i samma omfattning som enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård gäller för rätt till förmånerna.

SFS 1988:1469

Särskilda bestämmelser

18 §

Bestämmelserna i 4 kap. 37, 41 och 43 §§ skall tillämpas på särskilt vuxenstudiestöd.

SFS 1988:270

19 §

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten eller kommun kan det särskilda vuxenstudiestöd som tillkommer honom minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

SFS 1975:359

20 §

Om en studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan fått studiemedel enligt 4 kap. gäller bestämmelserna i andra–fjärde styckena.

Det belopp som den studerande fått i studiemedel avräknas från de belopp som den studerande beviljas för nämnda tid. Avräkningen sker från de belopp som beviljats i vuxenstudiebidrag och studielån i nu nämnd ordning.

Det avräknade beloppet skall jämställas med vuxenstudiebidrag och studielån i den omfattning som avräkningen avser motsvarande studiestödsform.

Ett belopp som inte kan avräknas skall återkrävas. Därvid tillämpas 9 kap. 2 § sjätte stycket.

SFS 1997:1215

21 §

För studerande som enligt kollektivavtal eller annat skriftligt avtal uppbär lön under utbildningstiden kan vuxenstudiebidraget minskas. Detsamma gäller i fråga om andra motsvarande ersättningar. Närmare föreskrifter om minskning av vuxenstudiebidraget meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1987:303

SFS1993-0220

Återbetalning av studielån

Allmänna bestämmelser

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1988:877. SFS1973-0349

1 §

Den som uppburit studielån skall återbetala lånet. På lånet skall också betalas en årlig ränta.

I samband med återbetalningen får också tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Betalningen av lånet och räntan sker med ett visst belopp varje kalenderår (årsbelopp). Det inbetalade beloppet skall avräknas i första hand på den upplupna räntan och därefter på kapitalskulden. Ränta som inte betalas under det år den har upplupit läggs vid årets slut till kapitalskulden.

SFS 1988:877

1 a §

Regeringen får föreskriva att ränta inte skall utgå på studielån under den tid då låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

SFS 1994:2082

2 §

Före varje kalenderårs början fastställer regeringen den ränta som under året skall utgå på studielån.

SFS 1988:877

3 §

Om det vid ingången av ett kalenderår har gått minst sex månader efter den senaste tidsperiod för vilken den återbetalningsskyldige har fått studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. skall återbetalningen av studielånen börja med det kalenderåret.

SFS 1988:877

4 §

Årsbeloppet för ett kalenderår skall vara fyra procent av den återbetalningsskyldiges sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.

När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får regeringen föreskriva att återbetalningen i stället skall ske med ett belopp som svarar mot en tjugondedel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Till det årsbelopp som den återbetalningsskyldige skall betala får läggas sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket.

SFS 1990:1356

5 §

Har den återbetalningsskyldige uppburit nya studielån sedan skyldighet att återbetala tidigare lån har inträtt, skall de nya lånen läggas samman med de tidigare.

SFS 1988:877

Nedsättning

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

6 §

Årsbeloppet får sättas ned

 1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer,

 2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats,

 3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den taxeringen, eller

 4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än ett år, får nedsättning ske tills vidare.

SFS 1995:480

7 §

Beslut om nedsättning av årsbeloppet får ändras

 1. om de inkomstförhållanden som legat till grund för beslutet har ändrats väsentligt, eller

 2. om det i något annat hänseende har inträffat en förändring som väsentligt påverkar rätten till nedsättning. .

SFS 1988:877

8 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om nedsättning enligt 6 eller 7 §.

SFS 1988:877

Avskrivning

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

9 §

Studielån som kvarstår obetalda det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år skall avskrivas. Utan hinder härav kvarstår betalningsskyldigheten för påförda men inte betalda årsbelopp avseende de tre senaste kalenderåren. Om det finns synnerliga skäl, får dock också sådana årsbelopp skrivas av efter ingången av det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år.

SFS 1988:877

10 §

Om den återbetalningsskyldige avlider, skall återstående kapitalskuld och upplupen ränta avskrivas.

SFS 1988:877

11 §

Den som tidigare uppburit studielån för studier enligt 4 kap. 2 § kan befrias från att återbetala viss del av dessa lån om han under minst tre terminer erhållit studielån för studier enligt 4 kap. 1 §. Sådan befrielse får avse högst sex terminer och för varje termin uppgå till hälften av studielånet under terminen.

SFS 1990:704

12 §

Utöver vad som följer av 9–11 §§ får studielån avskrivas i fall då det föreligger synnerliga skäl till det.

SFS 1988:877

Frivillig återbetalning 13 §

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

13 §

I syfte att stimulera en snabb återbetalning av studielån får regeringen meddela föreskrifter om premier för sådana återbetalningsskyldiga som återbetalar sina studielån med större belopp än de årsbelopp de är skyldiga att betala.

SFS 1988:877

Fastställande av årsbelopp

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

14 §

För varje kalenderår då återbetalning skall göras fastställs årsbeloppet för den återbetalningsskyldige. Uppkommer brutet krontal skall årsbeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Regeringen får föreskriva att årsbeloppet skall fastställas till noll kronor, om årsbeloppet, beräknat enligt 4 § första stycket, skulle understiga fem procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Om årsbeloppet ändras genom beslut om nedsättning gäller det nedsatta beloppet som fastställt årsbelopp.

Den återbetalningsskyldige skall underrättas skriftligen om det årsbelopp som har fastställts för honom.

SFS 1988:877

Betalning

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

15 §

Det fastställda årsbeloppet och sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket skall betalas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

SFS 1988:877

Utmätning m.m.

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

16 §

Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag.

Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder.

SFS 1997:518

Särskilda bestämmelser om återbetalning i vissa fall

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

17 §

Om någon har uppburit studielån för en sjukperiod enligt bestämmelserna i 4 kap. 28–35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där gäller i fråga om återbetalningen bestämmelserna i 18–19 §§.

SFS 1992:400

18 §

Studielån som avser den del av en sjukperiod som följer efter en karenstid om 30 dagar skall inte återbetalas annat än i de fall som anges i 19 §. Studielån enligt 7 kap. eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser nämnda tid skall dock, om 19 § inte är tillämplig, återbetalas såvitt avser 40 procent av beloppet.

I karenstiden får inräknas bara tid under sådan studietid som avses i 4 kap. 28 § eller 7 kap. 17 §.

Vid beräkning av karenstiden skall två eller flera sjukperioder räknas som en sammanhängande sjukperiod, om den senare perioden börjar inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade.

SFS 1995:480

19 §

Uppbär den studerande sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall han för varje sjukdag som infaller efter karenstiden enligt 18 § återbetala den del av studielånet som motsvarar sjukpenning över 25 kronor. Detsamma gäller också om den studerande med anledning av sin sjukdom får ersättning enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande eller enligt utländsk lagstiftning om arbetsskadeförsäkring. Sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall inte beaktas vid tillämpning av denna paragraf.

SFS 1988:877

20 §

Studielån som avser tid då den studerande har uppburit aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte återbetalas i den mån avdrag har skett från aktivitetsstödet.

SFS 2000:1372

Uppgiftsskyldighet m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1992:400. SFS1973-0349

21 §

[har upphävts genom lag (1992:400).]

SFS 1992:400

22 §

Den återbetalningsskyldige skall lämna Centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

Bestämmelser om hur Centrala studiestödsnämnden skall inhämta de uppgifter från den senaste taxeringen som nämnden behöver för tillämpning av detta kapitel meddelas av regeringen.

Den som har fått årsbeloppet nedsatt är skyldig att utan anmaning omedelbart underrätta Centrala studiestödsnämnden om någon omständighet som föranlett nedsättningen inte längre föreligger.

SFS 1988:877

23 §

Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 19 §. Allmän försäkringskassa skall i övrigt lämna Centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel enligt de bestämmelser som regeringen meddelar.

SFS 1992:400

24 §

Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på begäran lämna domstol, Riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa och Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

SFS 1991:220

Överklagande m.m.

Rubriken införd genom lag 1988:877. SFS1973-0349

25 §

Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning av studielån får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat.

SFS 1994:438

Övriga bestämmelser

1 §

Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt äger tillämpning på studiestöd om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Dock äger lagen icke tillämpning på studiestöd åt handikappad som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av handikappet.

SFS 1986:230

2 §

Om någon har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

Om något i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orskat att studiestöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta.

Om det finns synnerliga skäl, fåt ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

Avbryter någon sina studier skall andra och tredje styckena tillämpas beträffande studiestöd som har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande fått enligt 3 kap. 15 och 16 §§, 4 kap. 28–35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där inte krävas tillbaka. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav studiehjälp enligt 3 kap. till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag när medlem tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenehter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som krävs tillbaka enligt denna paragraf tas ränta ut enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala ränta.

I samband med återkrav får också tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

SFS 1997:1215

2 a §

Fordran, som har uppkommit på grund av att studiestöd har återkrävts och som inte har betalats, bevakas fram till det år gäldenären fyller sextiofem år. Därefter avskrivs fordringen.

Om gäldenären avlider, avskrivs fordringen.

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle vålla mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är påkallad från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas.

SFS 1988:877

2 b §

Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om

 1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår som det nya studiestödet avser, har betalats, och

 2. återkrav med stöd av 2 § av studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. har reglerats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett kalenderhalvår, kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av vad som anges i första stycket.

SFS 1993:220

2 c §

I samband med beviljande av studielån enligt denna lag får Centrala studiestödsnämnden ta ut avgifter för sina administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

SFS 1993:220

3 §

En fordran på studiestöd kan inte överlåtas.

En fordran på studiehjälp eller studiemedel får inte tas i anspråk genom utmätning. Andra fordringar på studiestöd kan tas i anspråk genom utmätning av lön enligt 7 kap. utsökningsbalken.

SFS 1995:303

4 §

På studiemedel enligt 4 kap. kan förskott utgå enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Centrala studiestödsnämnden.

SFS 1978:415

5 §

Har någon uppburit studiestöd men meddelar att han ej önskar utnyttja detta, får det genast återbetalas utan tillämpning av 8 kap. och 9 kap. 2 §. Närmare föreskrifter om sådan återbetalning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1986:230

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om studiestöd enligt denna lag. I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelser i lagen. Försöksverksamheten får dock inte innebära försämringar i fråga om förutsättningarna för studiestöd som har beviljats en studerande enligt lagens bestämmelser.

Försöksverksamhet får avse även korttidsstudiestöd och internatbidrag på andra villkor än som föreskrivs i 5 resp. 6 kap.

SFS 1989:201

7 §

Vad som föreskrivs i denna lag om studiestöd för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall även gälla för tid under vilken denne är att anse som smittbärare enligt lagen ( 1989:225) om ersättning till smittbärare och på grund av beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina studier.

SFS 1989:229

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:349

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1973, då förordningen (1964:400) om förlängt barnbidrag, studiemedelsförordningen (1964:401), studiehjälpsreglementet (1964:402), förordningen (1967:882) om studiemedelsavgifter och lagen (1971:153) om extra studiemedel upphör att gälla.

– – –

5. Studerande som avses i 4 kap. 2 § och som före d. 1 juli 1973 påbörjat utbildning, vid vilken enligt äldre bestämmelser studiehjälp utgått, har rätt till studiemedel enligt de nya bestämmelserna under återstående del av utbildningen utan hinder av 4 kap. 9 §, om ej annat följer av 4. Närmare bestämmelser härom meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av Centrala studiehjälpsnämnden.

6. För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet (1964:402) gäller bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena samt 24 § studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte följer av andra–åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studielånet skall få återbetalas enligt lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av bestämmelserna i den lagen.

Låntagaren debiteras ränta, amortering och ränteannuitet. Vid debiteringen tas expeditionsavgift ut med belopp som regeringen bestämmer.

Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inom föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen bestämmer.

Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks, får amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då låntagaren fyller 65 år. En låntagare är inte skyldig att betala ränta, amortering eller ränteannuitet som förfaller till betalning efter det att låntagaren har fyllt 65 år.

Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får Centrala studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläggande av ränta, amortering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd under högst sex månader.

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag enligt 9 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring eller motsvarande och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbete, får befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. Vad som nu sagts gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en sammanräknad inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital för året på högst 75 procent av basbeloppet.

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller 24 § andra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete eller större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad från allmän synpunkt.

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli–den 31 december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200 kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återstående kapitalskuld.

10. Doktorandstipendium till studerande som bedriver studier för vinnande av doktorsgrad skall vid tillämpning av 4 kap. 21 § alltjämt anses som inkomst.

11. De nya bestämmelserna om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som uppburits före den 1 juli 1973 enligt studiemedelsförordningen (1964:401) eller lagen (1971:153) om extra studiemedel.

12. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av studiestödslagen meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

SFS 1974:483

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden, 3 kap. 11 §, 4 kap. 14, 17, 19, 21 och 24 §§, ändrad beteckning på 4 kap. 31–33 §§, införande av nya 4 kap. 40 § och ändringen av nya 4 kap. 41 § den 1 juli 1974, såvitt avser 3 kap. 5 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 77–80, 88 och 89 §§ samt 6 kap. 2 och 4 §§, ändrad beteckning på 3 kap. 13–22 §§, ändrad beteckning på 4 kap. 28–30 §§, ändringen av nya 3 kap. 22 §, ändringen av nya 4 kap. 36 §, införande av nya 3 kap. 5 a, 13–19 och 23 §§, införande av nya 4 kap. 28–35 och 37 §§, införande av rubriken före nya 4 kap. 28 §, flyttning av rubriker samt punkterna 6 och 6 a–e övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) den 1 januari 1975 och i övrigt den 1 januari 1976.

4. Bestämmelserna i 5 kap. i deras äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser avgiftsåret 1974 eller tidigare avgiftsår, om ej annat följer av punkt 16 nedan.

16. De nya bestämmelserna om extra avgift i 5 kap. 67–72 §§ gäller även sådan preliminär avgift och kvarstående avgift för 1975 eller tidigare avgiftsår, i fråga om vilken avgift beslut om debitering helt eller delvis förfallit enligt 5 kap. 30 § i dess äldre lydelse på grund av att avgiften eller del av avgiften ej erlagts. Den del av det obetalda beloppet som ej erlagts vid utgången av 1975, skall vid bestämmande av extra avgift, vid början av 1976 anses uppgå till det antal kronor som motsvarar produkten av

a) det regleringstal som fastställes enligt punkt 10,

b) det belopp i kronor som utgör produkten av dels ett tal som motsvarar det antal basbelopp som den obetalda avgiften eller den obetalda delen av avgiften avsåg vid utgången av 1975, dels det basbelopp som enligt punkt 6 gällde vid ingången av 1975.

18. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av Centrala studiestödsnämnden.

SFS 1974:978

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1975.

SFS 1975:359

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser rätt till särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. för studerande vid yrkesteknisk högskola och såvitt avser 3 kap. 7 § d. 1 juli 1975 samt i övrigt d. 1 jan. 1976.

6. Vid tillämpning av 4 kap. 8 § och 7 kap. 5 § andra stycket i vad avser hänvisningen till 4 kap. 8 § skall med halvt år, för vilket den studerande uppburit studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. jämställas termin, för vilken han fått studiemedel enligt studiemedelsförordningen (1964:401) eller stipendium eller lån enligt reglementet (1939:290) för utdelning av räntefria lån för universitetsstudier, kungörelsen (1946:676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, kungörelsen (1948:210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, kungörelsen (1950:469) angående studielån med statlig kreditgaranti eller reglementet (1953:366) för utdelning av statsstipendier vid universiteten m.fl. läroanstalter.

7. Är studerande skyldig att erlägga ränta för lån, som har utlämnats enligt någon av de vid 6 nämnda författningarna, får när studiemedel beviljas honom det belopp, vartill han är berättigad enligt 4 kap. 10, 13, 14, 16, 17, 19 och 21–23 §§ denna lag, överskridas med så mycket som svarar mot den ränta, som förfaller till betalning under tid för vilken studiemedlen är avsedda. Motsvarande gäller när sådan studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. i form av återbetalningspliktiga studiemedel.

8. Under år för vilket studiestöd i annan form än korttidsstudiestöd och internatbidrag utgår till den studerande med stöd av de nya bestämmelserna är den studerande ej skyldig att erlägga ränta eller amortering på studielån som han fått enligt studiehjälpsreglementet (1964:402). Ränta på studielån, som belöper på sådant år, erläggs med lika stora annuiteter under den i amorteringsplanen för lånet fastställda amorteringstiden.

11. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

SFS 1976:174

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1976.

SFS 1978:415

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1978.

SFS 1979:206

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 62 § d. 1 jan. 1980 och i övrigt d. 1 juli 1979.

SFS 1980:282

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 4, 20 och 56 §§ d. 1 jan. 1981 och i övrigt d. 1 juli 1980.

2. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. De nya bestämmelserna i 8 kap. och 9 kap. 2 a § gäller dock även i fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet. I fråga om dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd som har beviljats före ikraftträdandet gäller 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § i deras äldre lydelse.

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om studiehjälp som har betalats ut före utgången av juni 1980.

SFS 1982:266

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 13, 31, 32, 34, 39, 43, 64, 74, 76 och 84 §§ d. 1 jan. 1983 samt i övrigt d. 1 juli 1982.

2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 31, 32 och 34 §§ tillämpas med avseende på bestämmande av slutlig avgift från och med avgiftsåret 1983.

3. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller vad avser 4 kap. äldre bestämmelser. Har i beslut om studiemedel för tid, som helt eller delvis infaller under andra halvåret 1982, 4 kap. 13 och 24 §§ tillämpats i dessa paragrafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt till studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel för andra halvåret 1982 med de belopp som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpats i deras nya lydelse.

SFS 1983:272

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 43 § och punkt 6 första–sjunde styckena i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i övrigt d. 1 juli 1983.

SFS 1983:598

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983.

SFS 1984:122

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1984.

2. För den som före utgången av juni 1984 har bedrivit studier och beviljats särskilt vuxenstudiestöd även för höstterminen 1984 gäller äldre föreskrifter om studiestödets storlek under höstterminen 1984.

De nya bestämmelserna i 7 kap. 7 c § om barntillägg gäller dock även i fråga om särskilt vuxenstudiestöd som beviljats före ikraftträdandet.

SFS 1984:313

Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 § och 3 kap. 3, 7 och 11 §§ den 1 juli 1984 samt i övrigt d. 1 jan. 1985.

SFS 1984:564

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1985.

SFS 1985:388

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.

Bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på ansökningar som har ingetts efter d. 1 jan. 1986.

SFS 1986:230

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 51 och 75 §§ d. 1 jan. 1987, samt i övrigt d. 1 juli 1986.

Bestämmelsen i 8 kap. 51 § i sin nya lydelse tillämpas första gången vid bestämmande av kvarstående avgift för avgiftsåret 1986.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag som avser tid före d. 1 juli 1986.

SFS 1987:303

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 2, 31, 62 och 76 §§ d. 1 jan. 1988, samt i övrigt d. 1 juli 1987.

SFS 1987:1178

(Utkom d. 22 dec. 1987.

SFS 1988:270

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1988:877

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989. Äldre föreskrifter – med undantag av 8 kap. 35 och 67–72 §§ samt 9 kap. 2 a § – gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

2. Den som har beviljats studiestöd som avser tid före ikraftträdandet kan begära att dessa efter år 1989 skall återbetalas enligt bestämmelserna i 8 kap. i dess nya lydelse. De ändrade betalningsvillkoren skall tillämpas fr.o.m. d. 1 jan. visst år.

2 a. För den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter skall årsbeloppet för ett avgiftsår (avgiftsår d), utan hinder av bestämmelserna om återbetalningstid i 8 kap. 5 § och beräkning av årsbelopp i 8 kap. 24 §, beräknas på det sätt som anges i 8 kap. 25 § första stycket och 26 § första och andra styckena, om den återbetalningsskyldige under närmast föregående avgiftsår (avgiftsår c)

1. frivilligt återbetalat ett belopp som uppgår till minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c,

2. fått befrielse från del av kvarstående återbetalningsskyldighet enligt 8 kap. 60 § med minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c, eller

3. fått återbetalningspliktiga studiemedel återkrävda enligt 9 kap. 2 § med minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c.

Vid tillämpningen av första stycket får årsbeloppet inte beräknas till högre belopp än som eljest skulle ha beräknats.

Hänvisningarna till studiestödslagen i första stycket avser lagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1989.

2 b. Återbäring enligt 8 kap. 74 § i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall ske endast om det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt såsom preliminär avgift överstiger motsvarande slutlig avgift med minst 100 kronor.

2 c. Utöver vad som föreskrivs i 8 kap. 39 och 40 §§ studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 och i föreskrifter som meddelats med stöd av punkt 2 e nedan kan på ansökan av den återbetalningsskyldige medges att preliminär avgift tills vidare inte skall utgå. Detta gäller dock endast om den återbetalningsskyldige är bosatt i riket.

Om ett medgivande enligt första stycket har lämnats, skall frågan om slutlig avgift prövas särskilt på det sätt som anges i 8 kap. 43 § studiestödslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1989.

Ett medgivande enligt första stycket skall återkallas,

1. om den återbetalningsskyldige ansöker om detta,

2. om den återbetalningsskyldige bosätter sig utom riket eller

3. om återbetalningen samordnas på sätt som anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.

Om ett medgivande enligt första stycket har återkallats, får Centrala studiestödsnämnden medge att den första preliminära avgift som därefter påförs får betalas upp till sex månader in på följande avgiftsår.

2 d. Ansökan enligt 8 kap. 39 § första stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall – i stället för vad som föreskrivs i paragrafens andra stycke – ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden före utgången av oktober månad året efter avgiftsåret. Ansökan som avses i fjärde stycket samma paragraf skall för att beaktas ha kommit in inom samma tid.

I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 43 § första stycket 3 studiestödslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall frågan om slutlig avgift för ett avgiftsår prövas särskilt för viss återbetalningsskyldig om denne inte har betalt den preliminära avgiften i sin helhet före utgången av oktober månad året efter avgiftsåret och om han bedöms ha varit bosatt i riket under avgiftsåret.

2 e. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall betalas eller skall sättas ned för ett avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

2 f. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 34 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall med inkomst i 8 kap. 30 och 32 §§ samt i punkt 2 j nedan förstås den sammanräknade inkomsten av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för avgiftsåret.

2 g. Den återbetalningsskyldiges förmögenhet skall inte ingå i avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 30 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989.

2 h. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 4 och 59 §§ studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall preliminär och kvarstående avgift bortfalla för år efter det den återbetalningsskyldige fyller 64 år. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 66 § andra stycket studiestödslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall beslut om debitering av preliminär och kvarstående avgift inte förfalla för avgiftsår efter det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller 61 år.

2 i. Föreskrifterna om dödsboets skyldighet att erlägga avgift i 8 kap. 11 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall inte längre gälla.

2 j. Föreskrifterna om befrielse från återbetalningsskyldighet i 8 kap. 60 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en inkomst för avgiftsåret på högst 75 procent av basbeloppet.

2 k. Vad som föreskrivs i 8 kap. 76 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall också tillämpas på sådana årsbelopp och avgifter som avses i 8 kap. 1 § studiestödslagen i dess nya lydelse och som förfallit till betalning.

2 l. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 62 § första och andra styckena och 65 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall preliminär och kvarstående avgift betalas under avgiftsåret eller senare respektive under andra året efter avgiftsåret enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om sättet för frivillig återbetalning.

2 m. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 64 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 skall vid debitering av preliminär avgift och kvarstående avgift utgå expeditionsavgift med belopp som regeringen bestämmer.

Vad som i 8 kap. 13 § andra stycket, 76 § och 84 § tredje stycket studiestödslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1989 föreskrivs om aviseringsavgift skall i stället avse expeditionsavgift.

3. Den som fortsätter att återbetala studiestöd enligt äldre bestämmelser kan få sin avgift nedsatt till fem procent av sitt avgiftsunderlag enligt äldre föreskrifter.

4. Den som återbetalar studiestöd som avser tid såväl före som efter ikraftträdandet kan begära att återbetalningen kalenderårsvis skall samordnas. Samordningen innebär att äldre föreskrifter om nedsättning av avgift inte skall tillämpas och att det sammanlagda återbetalningsbeloppet inte skall överstiga fem procent av den återbetalningsskyldiges inkomst enligt 8 kap. 4 § i dess nya lydelse. Det sammanlagda återbetalningsbeloppet avräknas i första hand på studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får regeringen föreskriva att samordningen i stället skall ske enligt andra bestämmelser.

5. De nya föreskrifterna i 8 kap. 11 § om befrielse från att återbetala studiemedel för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för annan gymnasial utbildning eller utbildning vid folkhögskola skall gälla också för sådana studiemedel som den återbetalningsskyldige har erhållit enligt äldre bestämmelser för studier efter år 1983. Vid tillämpningen av 8 kap. 11 § skall därvid återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 kap. 1 § anses lika med studielån.

Har den återbetalningsskyldige redan beviljats befrielse enligt de äldre föreskrifterna kan han få ytterligare befrielse så att det sammanlagda avskrivningsbeloppet per termin uppgår till hälften av det återbetalningspliktiga studiemedlet under terminen.

6. Har en studerande uppburit studiestöd enligt lagen i dess äldre lydelse, skall som villkor för att få nytt studiestöd gälla inte enbart 9 kap. 2 b § i sin nya lydelse utan även paragrafen i dess äldre lydelse.

7. Föreskrifter om när en ansökan enligt dessa övergångsbestämmelser skall vara inkommen meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

8. Frågor om återbetalning enligt dessa övergångsbestämmelser prövas av Centrala studiestödsnämnden.

9. Föreskrifterna i 8 kap. 25 § om överklagande m.m. skall även gälla Centrala studiestödsnämndens beslut enligt dessa övergångsbestämmelser.

10. Föreskrifter i lag eller annan författning som gäller återbetalningspliktiga studiemedel skall tillämpas också i fråga om studielån enligt 8 kap. i dess nya lydelse, om inte annat föreskrivs.

SFS 1988:1469

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1989:201

Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § samt övergångsbestämmelserna 2 a och b till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen d. 1 jan. 1990, samt i övrigt d. 1 juli 1989.

Övergångsbestämmelsen 2 b till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen tillämpas första gången i fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgiftsåret 1990.

SFS 1989:229

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1990:209

Denna lag träder i kraft, i fråga om övergångsbestämmelserna 2 c–2 e till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen d. 1 jan. 1991, samt i övrigt d. 1 juli 1990.

SFS 1990:704

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 6 § samt 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ d. 1 jan. 1991 och i övrigt d. 1 juli 1990.

Bestämmelserna i 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ i paragrafernas nya lydelse tillämpas första gången i fråga om studiemedel som beräknas för år 1991 med ledning av basbeloppet för samma år.

SFS 1990:1356

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången i fråga om inkomster under år 1991. För inkomster dessförinnan gäller äldre bestämmelser.

SFS 1991:220

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1991:220 har enligt förordning 1991:363 trätt i kraft d. 1 juli 1991.)

SFS 1991:924

Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 6 §, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen och punkterna 1 och 2 e–l i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen d. 1 jan. 1992 samt i övrigt d. 1 juli 1991.

De nya föreskrifterna i punkt 2 g i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen tillämpas med avseende på bestämmande av slutlig avgift fr.o.m. avgiftsåret 1992.

SFS 1991:1055

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:400

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992. De äldre bestämmelserna om återbetalning av studielån i 8 kap. 17 och 18 §§ och om återkrav i 9 kap. 2 § skall fortfarande gälla beträffande sådana studielån som har beviljats enligt 3 kap. i dess äldre lydelse.

SFS 1992:632

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993 och tillämpas även vid utmätning av avgiftsbelopp som påförts enligt äldre bestämmelser.

SFS 1992:1432

(Utkom d. 29 dec. 1992.)

SFS 1993:220

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § femte stycket, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) samt punkt 2 m i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen, d. 1 jan. 1994, samt i övrigt d. 1 juli 1993.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 7 § i dess lydelse före d. 1 juli 1993 skall fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § om återkrav och 2 b § om villkor för nytt studiestöd skall fortfarande gälla för den som fått utbildningsarvode enligt äldre bestämmelser eller enligt punkt 4.

4. En studerande som före d. 1 juli 1993 påbörjat utbildning och uppburit utbildningsarvode enligt de upphävda bestämmelserna i 7 a kap. har rätt att uppbära sådant arvode under den tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra studierna. I sådant fall skall bestämmelserna i den upphävda 7 a kap. och de äldre bestämmelserna i 8 kap. 6 § om nedsättning av årsbelopp och punkten 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) fortfarande tillämpas.

SFS 1994:357

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:438

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1994. Beslut som meddelats av Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1994:1824

(Utkom 30 dec. 1994.)

SFS 1994:2082

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.

SFS 1995:303

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1995:480

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 kap. 6 §, 8 kap. 6 § och punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) d. 1 jan. 1996 och i övrigt d. 1 juli 1995.

2. Äldre föreskrifter, utom såvitt avser 8 kap. 6 och 18 §§ samt punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen, gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

3. Den äldre lydelsen av 8 kap. 18 § gäller fortfarande i fråga om en sjukperiod som börjar före ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter i punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen gäller fortfarande i fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgiftsår före avgiftsåret 1996.

5. Äldre föreskrifter om barntillägg skall såvitt avser höstterminen 1995 tillämpas för en studerande som före d. 1 jan. 1995 har ansökt om särskilt vuxenstudiestöd för denna termin.

SFS 1995:994

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:337

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1045

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1996:1393

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997. Årsbeloppet beräknas enligt de nya föreskrifterna först för år 1998.

SFS 1997:246

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:518

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997.

SFS 1997:573

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1997:1215

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. Till den som fått studiemedel för forskarutbildning som påbörjats före ikraftträdandet av denna lag lämnas studiemedel enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning som bedrivs före utgången av år 2001.

3. Äldre föreskrifter om återkrav gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

4. Till den som i annat fall än som avses i punkten 2 har påbörjat en forskarutbildning före d. 1 april 1998 lämnas studiemedel enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning som bedrivs under tiden d. 1 jan. 2000–d. 31 dec. 2001. Lag (1999:1340).

SFS 1999:808

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 1999:1340

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1372

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.