Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel

Utfärdad den 13 juni 1991.
Utkom från trycket den 26 juni 1991

Omtryckt i SFS 1993:454

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

Statsbidrag lämnas endast för produktion av

  1. läromedel som är avsedda att användas vid

    • modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska,

    • undervisning som står under tillsyn av Statens skolinspektion,

  2. tolkordlistor.

SFS 2008:615

Frågor om statsbidrag prövas av Statens skolverk, om inte något annat följer av 3 §.

Ansökan om statsbidrag görs hos Skolverket.

SFS 2008:615

Frågor om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten.

SFS 2008:395

Statsbidrag får lämnas i form av

  1. bidrag till hela produktionskostnaden eller en del av denna,

  2. bidrag med återbetalningsskyldighet av hela eller en del av bidraget,

  3. garanti om stöd vid förlust.

SFS 1993:454

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

SFS 1993:454

Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2008:615

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1993:454

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:1191

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1997:604

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1997.

SFS 2001:289

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:1162

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2008:395

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2008:615

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.