Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Denna lag har enligt Lag (2006:1448) upphört att gälla vid utgången av år 2006.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som före den 1 januari 2007 har lämnats av Centrala studiestödsnämnden till en studerande för en viss studietid. Rekryteringsbidrag får dock inte lämnas för studier efter den 31 december 2007.

Utfärdad den 13 juni 2002.
Utkom från trycket den 2 juli 2002

Inledande bestämmelser

1 §

Statligt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna lag.

2 §

Kommunerna skall, inom ramen för sin uppsökande verksamhet, medverka genom att rekrytera personer till studier.

Kommunerna skall anta riktlinjer för rekryteringsarbetet. Kommunerna skall verka för att riktlinjerna utformas efter samråd med lokala företrädare för berörda myndigheter, arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder funktionshindrade.

SFS 2005:1187

Grundläggande förutsättningar för bidrag

3 §

Rekryteringsbidrag får lämnas till den som har kort tidigare utbildning och som

 1. är eller riskerar att bli arbetslös, eller

 2. på grund av funktionshinder behöver extra tid för att uppnå studiemålen.

SFS 2005:1187

Utbildning

4 §

Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer. Bidrag får lämnas bara för studier i Sverige.

Ålder

5 §

Rekryteringsbidrag får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år och till och med det kalenderår då den studerande fyller 54 år.

SFS 2005:1188

Medborgarskap

6 §

Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är svensk medborgare.

7 §

Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är utländsk medborgare om han eller hon på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från

 1. EG-rätten,

 2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller

 3. avtalet om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å andra sidan.

Detsamma gäller familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.

SFS 2006:657

7 a §

Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är utländsk medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige, om han eller hon kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EG-rätten.

SFS 2006:657

7 b §

Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är utländsk medborgare och som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EG-rätten om den utländske medborgaren

 1. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

 2. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat men har uppehållstillstånd i Sverige.

SFS 2006:657

7 c §

Utöver vad som följer av 7–7 b §§ får rekryteringsbidrag lämnas till studerande som är utländsk medborgare, om den studerande

 1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, samt

 2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket 1 gäller inte för medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) som fått en varaktig anknytning till Sverige.

Rekryteringsbidrag får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2006:657

Övriga förutsättningar för bidrag

Studiernas omfattning m.m.

8 §

Rekryteringsbidrag får lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid. Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid av minst tre veckor.

Rekryteringsbidrag får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

9 §

Storleken av rekryteringsbidraget bestäms i förhållande till studiernas omfattning. För studerande som inte bedriver heltidsstudier lämnas rekryteringsbidrag med 20, 50 eller 75 procent av helt bidrag.

Tid som rekryteringsbidrag får lämnas för

10 §

Rekryteringsbidrag får lämnas under sammanlagt högst 50 veckor.

Rekryteringsbidragets storlek

11 §

Rekryteringsbidrag får lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

 1. 4,39 eller 5,38 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring vid studier på heltid,

 2. 3,29 eller 4,03 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid,

 3. 2,19 eller 2,69 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid, och

 4. 0,88 eller 1,08 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 20 procent men mindre än 50 procent av heltid.

Tilläggsbidrag

Rubriken införd g. SFS2005-0614

11 a §

Utöver det bidragsbelopp som följer av 11 § får rekryteringsbidrag lämnas i form av tilläggsbidrag till studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får lämnas till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. För varje barn kan högst ett tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet vid heltidsstudier lämnas.

Regeringen får meddela föreskrifter om tilläggsbidragets belopp i förhållande till antal barn och studieomfattning.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelningen av tilläggsbidraget om båda vårdnadshavarna studerar.

SFS 2005:614

Inkomstprövning

12 §

Rekryteringsbidrag enligt 11 § 1–3 får lämnas med fullt belopp bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp (fribeloppet).

Rekryteringsbidrag under sjukdom m.m.

13 §

Regeringen får föreskriva att rekryteringsbidrag får lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om rekryteringsbidrag vid tillfällig vård av barn och vid närståendevård.

Samordning med andra förmåner

14 §

Rekryteringsbidrag får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

 1. studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395),

 2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller

 4. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av

  1. Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

  2. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller

  3. Sametinget

Rekryteringsbidrag får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i första stycket.

SFS 2006:658

Kommunens prövning m.m.

15 §

En ansökan om rekryteringsbidrag skall ges in till den sökandes hemkommun inom den tid som kommunen bestämmer.

Kommunen skall pröva om sökanden uppfyller de förutsättningar som anges i 3 §. Kommunen skall därefter överlämna ansökningen tillsammans med sitt ställningstagande till Centrala studiestödsnämnden.

SFS 2005:1187

16 §

En kommun som handlägger ärenden om rekryteringsbidrag får ha direktåtkomst till personuppgifter som lagras elektroniskt i Centrala studiestödsnämndens verksamhet. Sådan direktåtkomst får endast omfatta personuppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ärenden om rekryteringsbidrag enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får inte omfattas av direktåtkomst. Direktåtkomst skall vara förbehållen de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

Beslut om rekryteringsbidrag

17 §

Centrala studiestödsnämnden beslutar om rekryteringsbidrag enligt denna lag.

Rekryteringsbidrag får lämnas endast om

 1. kommunen vid sin prövning enligt 15 § har funnit att sökanden uppfyller förutsättningarna för rekryteringsbidrag i 3 §, och

 2. förutsättningarna för rekryteringsbidrag i övrigt är uppfyllda.

Om kommunen vid sin prövning har funnit att förutsättningarna enligt 3 § inte är uppfyllda, får bidrag inte lämnas.

SFS 2005:1187

Utbetalning av rekryteringsbidrag

18 §

Centrala studiestödsnämnden får betala ut rekryteringsbidrag endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka bidraget har lämnats.

Rätten till rekryteringsbidrag är förverkad, om den studerande inte inom en månad från utbildningens början har styrkt att han eller hon bedriver studier. Styrks detta senare får rekryteringsbidraget ändå betalas ut, om det finns särskilda skäl.

Rätten till rekryteringsbidrag är förverkad om den studerande avlider innan rekryteringsbidraget har betalats ut.

Uppgiftsskyldighet

19 §

En studerande som har beviljats rekryteringsbidrag skall till Centrala studiestödsnämnden anmäla sådan ändring av sina förhållanden som har betydelse för rätten till rekryteringsbidrag eller för rekryteringsbidragets storlek.

19 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till Överklagandenämnden för studiestöd lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2002:1105

19 b §

Försäkringskassan skall enligt de bestämmelser som regeringen meddelar lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd de uppgifter som har betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2004:857

Återkrav

20 §

Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att rekryteringsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall Centrala studiestödsnämnden kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått bidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning helt eller delvis efterges.

Närmare föreskrifter

21 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till denna lag.

21 a §

[Upphävd g. Lag (2005:1187).]

SFS 2005:1187

Överklagande

22 §

Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om rekryteringsbidrag får överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Har kommunen vid sin prövning enligt 15 § funnit att förutsättningarna för rekryteringsbidrag inte är uppfyllda, får Centrala studiestödsnämndens beslut att avslå en ansökan inte överklagas. Överklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

I fråga om överklagande av kommunens ställningstagande enligt 15 § gäller bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

SFS 2005:1187

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:624

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:1105

(Utkom d. 30 dec. 2002.)

SFS 2004:545

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:857

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:614

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006 i fråga om 11 a § och i övrigt d. 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2005:1187

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2005:1188

(Utkom d. 23 dec. 2005.)

SFS 2006:53

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:657

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:658

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:1448

(Utkom d. 22 dec. 2006.)