Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:170\XAC Utkom från trycket den 21 mars 2006Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 2 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160. föreskrivs att 3 kap. 25 § och 4 kap. 22 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.3 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2005:613.Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar får studiemedel inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnasstudiehjälp enligt 2 kap.,aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,utbildningsbidrag för doktorander,rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, ellerrehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå, om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke. 4 kap.22 §22 §Studielån som har lämnats för studier i sådan utbildning som avses i 3 kap. 2 § andra stycket för att den studerande skall få grundläggande eller särskild behörighet för högskoleutbildning på annan nivå än forskarnivå kan skrivas av till viss del, om låntagaren senare har beviljats studielån för studier i sådan utbildning som avses i 3 kap. 2 § första stycket. I sådant fall får en sjättedel av det lånade beloppet jämte ränta som avser det första lånet skrivas av för varje 40 poäng som kan ingå i en högskoleexamen och som låntagaren har genomfört med godkänt resultat. Den sammanlagda avskrivningen får dock omfatta högst hälften av det först lånade beloppet jämte ränta.Avskrivning enligt första stycket får inte ske av lån som har lämnats under tid då det högre bidraget enligt 3 kap. 13 § lämnats.Regeringen får föreskriva att avskrivning enligt första stycket får ske även efter godkänt resultat i annan eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning. 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 2. Bestämmelsen i 4 kap. 22 § skall tillämpas på motsvarande sätt för studielån som har lämnats för att den studerande skall få behörighet för grundläggande högskoleutbildning.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENNils Cederstierna(Utbildnings- och kulturdepartementet)