Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:174

Utkom från trycket den 21 mars 2006
Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina;
utfärdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

1)

Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160.

dels att 3 § skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om.

Tillstånd får lämnas endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §.

2) Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434).

2)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

För varje examen på grundnivå och avancerad nivå och för en examen på forskarnivå inom ett vetenskapsområde som tillståndet avser, skall utbildningen också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen.

3) Ett tillstånd att utfärda examina får återkallas, om de krav som uppställs i 2 § inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana villkor som har ställts upp med stöd av 4 § inte iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 §.

3)

Senaste lydelse 2000:1371.

Beslut om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning av Högskoleverket. Innan Högskoleverket gör en sådan framställning skall utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:174

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. De nya bestämmelserna skall tillämpas i fråga om tillstånd att utfärda examina efter utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Charlotte Abrahamsson
(Utbildnings- och kulturdepartementet)