Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:655 Utkom från trycket den 16 juni 2006Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 1 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:159, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305. föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.3 kap.25 §25 § Senaste lydelse 2006:654.Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnasstudiehjälp enligt 2 kap.,aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,utbildningsbidrag för doktorander,rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, ellerbidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas ava) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde, b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller c) Sametinget.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke.Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i första stycket. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENNils Cederstierna(Utbildnings- och kulturdepartementet)