Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1456 Utkom från trycket den 22 december 2006Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 14 december 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:1, utg.omr. 15, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53. föreskrivs att 3 kap. 9 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.3 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2005:613.Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och med det kalenderår då den studerande fyller 45 år. Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån skall räknas in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för studier på grundskolenivå. Vad gäller studielån som har lämnats för studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket skall hälften av antalet veckor räknas in. En studerande som genom återbetalning eller avskrivning inte längre har studielån får beviljas nya studielån trots vad som anges i andra stycket. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningarna att bevilja nya lån enligt detta stycke. Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period skall rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som skall anses vara en sammanhängande period.
Ålder som uppnås under kalenderåret 
Antal veckor 
45 år 
220 
46 år  
200 
47 år 
180 
48 år 
160 
49 år 
140 
50 år 
120 
51 år 
100 
52 år  
80 
53 år 
60 
54 år  
40  
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.På regeringens vägnarLARS LEIJONBORGCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)