Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Denna förordning upphör enligt F (2011:538) att gälla den 1 juli 2011.

Utkom från trycket den 20 mars 2007
utfärdad den 8 mars 2007.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om vad som gäller i fråga om vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige och som skall tas emot i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna och i det offentliga skolväsendet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och utbildningar.

Barn och ungdomar som omfattas

Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för grundskola, obligatorisk särskola, specialskola, sameskola och motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige och som är familjemedlemmar till en person som tillhör en främmande makts beskickning eller lönande konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bestämmelserna om mottagande i och statsbidrag för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förskoleklass, gymnasieskola, gymnasiesärskola och motsvarande utbildningar omfattar barn och ungdomar som avses i 2 § och som dessutom har rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

SFS 2010:66

Hemkommun

Vid tillämpningen av denna förordning avses med hemkommun den kommun där barnet eller eleven stadigvarande vistas. Detsamma gäller vid tillämpning av skollagen (1985:1100) och övriga författningar som rör verksamheten eller utbildningen.

Utbildning och annan verksamhet

Grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola

Barn som avses i 2 § har, efter ansökan, rätt att få utbildning i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.

Denna rätt att få utbildning medför inte någon skolplikt.

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Barn och ungdomar som avses i 3 § skall, efter ansökan, utöver sådan utbildning som avses i 5 § även erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt utbildning i förskoleklass, gymnasieskola och gymnasiesärskola på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Hemkommunens ansvar

Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning sker efter en ansökan enligt 5 och 6 §§.

Tillämpliga bestämmelser

Bestämmelserna i skollagen (1985:1100) och övriga författningar som gäller för de barn och elever som är bosatta i Sverige tillämpas på verksamheten och utbildningen. Avvikelser från dessa bestämmelser får göras om det är nödvändigt med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.

Ändrade förhållanden

Kommunen har inte någon skyldighet att erbjuda fortsatt förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg eller utbildning om förhållandena efter mottagandet ändras på sådant sätt att hemkommunen inte längre har något ansvar enligt bestämmelserna i denna förordning.

Statsbidrag

Syftet med statsbidraget

Statsbidrag lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 5–9 §§ har tagits emot i följande verksamheter och utbildningar som anordnas av det allmänna:

  • förskola,

  • fritidshem,

  • pedagogisk omsorg,

  • förskoleklass,

  • grundskola, obligatorisk särskola, specialskola eller sameskola, eller

  • gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

SFS 2009:385

Statsbidrag lämnas även för barn och ungdomar som har tagits emot i en enskild förskola, i ett enskilt fritidshem, i enskild pedagogisk omsorg, i utbildning motsvarande förskoleklass som bedrivs av enskild, av en internationell skola eller av en annan fristående skola, om

  1. barnet eller eleven ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet eller utbildning enligt 5–9 §§, och

  2. huvudmannen har förklarats berättigad till bidrag för den aktuella verksamheten eller utbildningen enligt bestämmelserna i skollagen (1985:1100).

SFS 2009:385

Statsbidragets storlek

Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens verksamhet eller utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (1985:1100) i en annan kommuns verksamhet eller utbildning eller utbildning som anordnas av ett landsting eller av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till den andra kommunen, landstinget eller staten enligt bestämmelser i skollagen och övriga skolförfattningar.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen i sådan statsbidragsberättigad verksamhet eller skola som avses i 11 §, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och övriga skolförfattningar.

Om det belopp som avses i 12 § oskäligt överstiger hemkommunens kostnad för andra barn eller elever i motsvarande verksamhet eller utbildning reduceras statsbidraget med ett belopp som motsvarar den överskjutande delen.

Utbetalning

Statsbidraget betalas till barnets eller elevens hemkommun.

Ansökan m.m.

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning.

Uppgiftsskyldighet

En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för bedömningen av kommunens rätt till statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning

Statens skolverk får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag om

  1. den mottagande kommunen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

  2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf skall tas in i beslutet om statsbidrag.

Bemyndigande

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:81

Denna förordning träder i kraft d. 20 april 2007 och tillämpas på verksamhet, utbildning och bidrag som avser d. 1 juli 2007 eller senare.

SFS 2009:385

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2010:66

Denna förordning träder i kraft d. 23 mars 2010.