Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:192

Utkom från trycket den 29 april 2008
Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor;
utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 24 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159.

I denna lag avses med

 • forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå,

 • forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs,

 • forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och

 • behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i 3 § personuppgiftslagen (1998:204).

  Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av

 1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

 2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § personuppgiftslagen.

  Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som

 1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson,

 2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt,

 3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa,

 4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller

 5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:192

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)