Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:395

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel;
utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1993:454.

2) Frågor om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder prövas av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

2)

Senaste lydelse 2001:289.

Ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten.

3) Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

3)

Senaste lydelse 2002:1162.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:395

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)