Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:615

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel;
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 6 §§ förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1993:454.

2) Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel.

2)

Senaste lydelse 1997:604.

Statsbidrag lämnas endast för produktion av

  1. läromedel som är avsedda att användas vid

    a) modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än svenska,

    b) undervisning som står under tillsyn av Statens skolinspektion,

  2. tolkordlistor.

3) Frågor om statsbidrag prövas av Statens skolverk, om inte något annat följer av 3 §.

3)

Senaste lydelse 2002:1162.

Ansökan om statsbidrag görs hos Skolverket.

4) Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten får var och en inom sitt område meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

4)

Senaste lydelse 2008:395.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:615

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG
Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)