Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:765

Utkom från trycket den 30 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina;
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276.

2) Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434).

2)

Senaste lydelse 2006:174.

För varje examen som tillståndet avser, ska utbildningen också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser gäller för denna examen vid de universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:765

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)