Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:832 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 6 kap. 10 § studiestödslagen (1999:1395)Senaste lydelse av6 kap. 10 § 2005:613punkt 13 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 2005:613. och i punkt 13 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till nämnda lag ordet "länsrätt" ska bytas ut mot "förvaltningsrätt".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)