Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1535 Utkom från trycket den 30 december 2009Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 17 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:1, utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127. föreskrivs att 3 kap. 11–13, 17 och 18 §§ studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2006:955. Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör4,8 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,3,6 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och2,4 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18 eller 20 §.12 §12 § Senaste lydelse 2006:955. Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett belopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör1,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,1,19 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och0,79 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.13 §13 § Senaste lydelse 2006:955. Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med3,70 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,2,77 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och1,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre bidragsbeloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska gälla för att en studerande ska ha rätt till det högre bidragsbeloppet. Regeringen får föreskriva att det högre bidragsbeloppet får lämnas även för studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om det finns särskilda skäl.17 §17 § Senaste lydelse 2000:1374. Vid studier om 20 veckor under ett kalenderhalvår ska fribeloppet svara mot160 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,200 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och240 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.I andra fall än som avses i första stycket, ska fribeloppets andel av prisbasbeloppet ökas eller minskas för varje vecka som studietiden är kortare eller längre än 20 veckor med8 procentenheter vid studier på heltid,6 procentenheter vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och4 procentenheter vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.18 §18 §Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet beräknat enligt 17 §, ska det belopp som får lämnas enligt 11 § första stycket minskas med 61 procent av den överskjutande inkomsten.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 3 kap. 11–13 §§ och i övrigt den 1 januari 2011.2. Bestämmelserna i 3 kap. 11–13 §§ i dess nya lydelse tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med januari 2010.3. Bestämmelsen i 3 kap. 17 och 18 §§ i dess nya lydelse tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS KRANTZCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)