Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:702

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 a § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina2) ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

1)

Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337.

2)

Senaste lydelse av 3 a § 2008:576.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)