Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2018 Utkom från trycket den 30 december 2010Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);utfärdad den 22 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:1, utg.omr. 15, bet. 2010/11:UbU2, rskr. 2010/11:136. föreskrivs att 3 kap. 11 och 13 §§ studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2009:1535. Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör5,07 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,3,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och2,54 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18 eller 20 §.13 §13 § Senaste lydelse 2009:1535. Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med3,70 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,2,77 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och1,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre bidragsbeloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska gälla för att en studerande ska ha rätt till det högre bidragsbeloppet.Regeringen meddelar föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet får lämnas även för studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om det finns särskilda skäl. Regeringen meddelar också föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet får lämnas även till studerande som är yngre än 25 år och som har särskilt behov av ett sådant stöd.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 3 kap. 13 § och i övrigt den 1 juli 2011.2. Bestämmelsen i 3 kap. 11 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2011.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)