Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1401

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

dels att 3 kap. 19 §, 4 kap. 15–17 §§, 5 kap. 1 § samt 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 14 och 16 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

19 §

2) Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret.

2)

Senaste lydelse 2001:304.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomsten ska räknas för studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Ett beslut om studiemedel ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den studerande lämnar i ansökan om studiemedel.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 § första och andra styckena ska beräknas för låntagare som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

16 §

Årsbelopp enligt 14 § får sättas ned preliminärt i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst och från och med det år då låntagaren fyller 50 år även den uppgift om förmögenhet som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

17 §

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas, dock högst det belopp som kunnat fastställas enligt 8–11 §§. Som fastställt underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska mellanskillnaden betalas i efterhand.

Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av på lånet.

1 §

3) Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss gräns enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen, ska dock inte krävas tillbaka.

3)

Senaste lydelse 2001:304.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiehjälp eller studiemedel lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.

Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

8 §

Regeringen meddelar föreskrifter om hur Centrala studiestödsnämnden ska hämta in de uppgifter om beskattning som myndigheten behöver för tilllämpningen av 4 kap. och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till 4 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1401

14.4) I stället för vad som anges i 8 kap. 4 § första och andra styckena studiestödslagen (1973:349) ska årsbeloppet för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt det senaste beslutet om slutlig skatt i fråga om svensk statlig inkomstskatt eller motsvarande om han eller hon inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst eller förmögenhet i Sverige. Som beslut om slutlig skatt gäller beslutet i första instans. I de fall det saknas uppgift om låntagarens inkomst ska återbetalningen i stället ske med ett belopp som motsvarar en tjugondel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av prisbasbeloppet det år återbetalningen ska göras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som ska gälla vid fastställande av årsbeloppet när beskattningen inte huvudsakligen sker i Sverige eller det finns anledning att anta att den inte huvudsakligen sker här.

4)

Senaste lydelse 2005:1186.

16.5) I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen (1973:349) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Nedsättningen gäller i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

5)

Senaste lydelse 2005:613.

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet ska motsvara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Som fastställt underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande slutligt årsbelopp. Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av från lånet.

SFS 2011:1401

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)